Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Sayıların Sembolizmi  (Okunma sayısı 8798 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ekim 31, 2006, 04:20:08 ös
 • Administrator
 • Uzman Uye
 • *
 • İleti: 9560
 • Cinsiyet: Bay
  • Masonluk, Masonlardan Öğrenilmelidir

Sayıların Sembolizmi

Yazan Erhan Altunay

--------------------------------------------------------------------------------

 

Sembol sözcüğü etimolojik olarak Latince Symbolum sözcüğünden Fransızca’ya, oradan da Türkçe’ye geçmiştir. Sözcüğün ilk anlamı tanınma işaretidir. Kökeni ise Yunanca’daki, sumbolon sözcüğüdür. İşaret,sembol, alegori anlamına gelen sözcüğün kökeninde zaten birlikteliği belirten sum- ön eki vardır.

Sözcük anlamı olarak sembol , “Biçimi ya da doğası ile bir düşünceyi ya da düşünceler bütününü çağrıştıran nesne ya da resim” demektir. Meydan Larousse ise sembol tanımını “Duyularla algılanamayan bir şeyi belirten somut şey veya işaret” şeklinde vermektedir :

Yine Meydan Larousse’a göre sembolizm, “Olguları yorumlamaya veya inançları anlatmaya yarayan semboller sistemi” olarak tanımlanmıştır.

İnsanlar ilk çağlardan beri sembolleri kullanagelmişler, dönemlerinin, kendilerine göre özel ve gizli kalması gereken, bilgilerini bazı semboller aracılığı ile anlatmışlardır. İlk çağlarda evren ile ilgili bilgiler, psikoloji ile ilgili bilgiler, ezoterik bilgiler hep semboller aracılığı ile aktarılmıştır.

Mitler, efsaneler, folklorik öyküler, hatta masallar ve çeşitli sanat eserleri bizlere bu sembollerin aktarılmasını sağlamışlardır.

Burada karıştırılmaması gereken işaret ile sembol arasındaki farktır. Sembol belli bir düşünceyi ve olguyu ifade etmek için kullanılır. İşaret ise bir düşünceden çok bir hareketi ya da eylemi ifade eder. Örneğin kırmızı, trafikte dur işaretidir, ama kanı sembolize ettiği için durulması, dikkat edilmesi gereken yerlerde kullanılır. A, harf olarak bir nidayı işaret eder, ancak sembol olarak boğa çağından beri boğayı sembolize eder, çünkü ters dönmüş düşünürsek V, boğa başına benzer. Örnekleri çoğaltabiliriz, ancak bu konuya vakıf olması gereken bazı yazarların da bunu karıştırması üzücüdür. 

Sembollere geri dönersek, her sembolün, kendi döneminde bir düşünceyi anlatmak için kullanıldığıdır. Başka bir deyişle bir sembolü yorumlarken kendi döneminde ele almak gerekmektedir. Bunun bir istisnası ezoterik sembolizmdir.

Ezoterik öğretiler yıllar boyu üstatlar tarafından aktarılarak geldiği ve olabildiğince bozulmadığı için semboller uzun süreler anlamlarını korumuşlardır

Bunun tam tersi olarak sembol anlam değiştirmiş de olabilir. Yunan kültüründe Athena’ya ait olup aklı ve bilgeliği temsil eden baykuş , yine aynı coğrafyada, Anadolu’da uğursuz bir haberi de, uğursuzluğu da sembolize etmektedir. O dönemde rüyasında baykuş gören biri bunu bilgelik olarak yorumlarken, günümüzde uğursuzluk olarak yorumlanmaktadır.

Sembollerle ilgili olarak bilinmesi gereken bir husus da, bir sembolün birden fazla anlamı olabileceğidir. Kişinin tekamül seviyesine göre sembollerin içindeki derin anlamı anlaması olanaklı olacaktır. Bir başka deyişle sembollerin açıklamaları çeşitli seviyelerde olabilir, bunların anlaşılması ancak o yolda alınan yol ile orantılıdır. Bu da semboller yoluyla aktarılan ezoterik öğretilerin sadece inisiye olanlar tarafından anlaşılması açısından önemlidir. 

Semboller üzerine çok şey yazılabilir ancak bunları başka yazılara bırakıp konumuz olan sayıları inceleyelim .

Eşyaların niceliklerini belirtmek için kullanılan sayılar çağlar içinde sembolik anlamlar kazanmışlar ve bunları günümüze taşımışlardır. Burada şimdilik ilk on sayının sembolizmine bakarak konuyu daha iyi anlayabiliriz.


BİR :

Bir sayısı sembolik olarak herkesin ilk defada söyleyebileceği gibi TEK olanı, MUTLAK olanı sembolize etmektedir. 

İslam’da bir olan, tek olan Allah’tır. Allah sözcüğünün ilk harfi olan elif 1 şeklindedir ve ebcet hesabındaki değeri 1’dir. 

Bir sayısının bir başka özelliği de kendinden önce başka sayı gelmemesidir. Kendinden önce gelen sıfır hiçliği sembolize eder. Bir ise hiçliği takip eder ve diğer sayılar ondan türer. Burada Bir’in yaratılıcılık işlevi de ortaya çıkar. Tarot destesindeki bir numaralı kart olan Büyücü de başlangıç ve yaratılış anlamındadır.

Bu bağlamda Yunan alfabesindeki alfa (a) da başlangıcı temsil eder. İbrani alfabesindeki alef ise başlangıç olduğu gibi, bir inanışa göre diğer bütün harfler ondan türer.

Bir sembolizmi üretkenlikte de ortaya çıkmaktadır. Ataerkil toplumlarda üreme sembolü olan fallus da 1 şeklinde sembolize edilir. 

Bazı yazarlar göre 1 ayakta duran insanı da sembolize etmektedir. Bir için başka sembol açıklamaları da vardır. Güneş de bir tanedir ve bu yüzden Mutlak Bir’in sembolü olarak Güneş de kullanılmıştır.


İKİ :

İki sayısının sembolizminde akla gelen kuşkusuz evrendeki düaliteyi sembolize ettiğidir. 

İlk toplumlarda etraftaki en ulu kavramlar tekti ; Dünya, Güneş, Toprak Ana..gibi. Ancak erkeğin üremedeki rolünün ataerkil toplumlar tarafından ön plana çıkartılması evrendeki düailitenin de ön plana çıkmasına neden olmuştur. Dünya/öteki dünya , Güneş/Ay, Toprak Ana/Erkek Tanrı (Kybele/Attis gibi) düalite, hatta kadın/erkek, dişil/eril, sıcak/soğuk, gündüz/gece gibi ikilikler vurgulanmaya başlanmıştır.


ÜÇ :

“Allah’ın hakkı üçtür”. Küçüklüğümüzden beri duyduğumuz bu söz üç sayısının kutsallığı hakkında gereken bilgiyi vermektedir. Hıristiyan toplumda yetişen biri ise kutsal üçlemeden bu sayının kutsallığına aşinadır.

Üç sayısı eski toplumlarda gök-yer-yeraltı üçlemesi ile kutsaldı. Üçleme Mısır mitolojisinde İsis-Osiris-Horus şeklindedir. Yunan mitolojisinde ise bu Zeus-Poseidon-Hades (Gök ve yer-Deniz-Yer altı) şeklinde varolmuştur. Hristiyan inancında ise Baba-Oğul-Kutsal Ruh üçlemesine dönüşmüştür. (Bazı yerlerde Baba-Oğul-Meryem şeklinde). Bu üçleme İslam’da bazı mezheplerde Allah-Muhammet-Ali şeklinde görülmektedir.

Üçlemenin bir sembolik yanı da kutsal birleşme ve doğan çocuktur , bir başka deyişle baba-anne ve çocuk da bir üçlemedir.

Bir başka üçleme de Beden-can-ruh üçlemesi olarak gösterilebilir.

Sayı olarak üç kendisinden önce gelen iki sayının toplamı olarak da (1+2=3) önemlidir.

Üç sayısı sembolik anlamlarının bir bölümünü üçgen şekline de devretmiştir. Üçgen sembolizmi ile üç sayısının sembolizmi arasında benzerlikler vardır.


DÖRT :

Dört sayısının sembolizmi çok ilginçtir. Dört bir çok farklı şeyi ifade edebilir.

Bir masayı gözümüzün önüne getirebileceğimiz gibi en sağlam denge dört ayak üzerinde olur. Bir çok hayvan da dört ayağı üzerinde durmaktadır. İnsan da emeklerken dört ayağı üzerinde emekler. Böylece dört sağlamlığı düşündürtmüştür. Dilimizde varolan “dört elle sarılmak”, “gözünü dört açmak” gibi deyimler de yapılan işin sağlamlığını belirtmektedir.

Dört ayrıca dört temel yön ile de alakalıdır. Böylece etrafımızın dört parçaya ayrıldığını kabul edebiliriz. Aynen “dünyanın dört bucağı” deyiminde olduğu gibi.

Dört sayısı aynı zamanda dört elementi de (Ateş-Hava-Toprak_su) sembolize eder. Böylece dört, dünyanın yapı taşı olarak da yer alır.

Hıristiyanlıktaki haç, dört İncil, İslam’daki dört büyük melek, dört halife bu sembolizmle alakalıdır.


BEŞ :

Beş genelde yaşadığımız dünyayı ve insanı sembolize eder. Teozoflara göre günümüzdeki insanlık beşinci kök ırktır.

Beş, elimizdeki beş parmaktan dolayı da önemlidir. Eski mağara yerleşimlerine bakarsak insanların erleştikleri bölgelerde beş parmak izlerini de görürüz.

Beş sayısı dört elementle de ilgilidir. Eski çağlarda dört elementi bir arada tutan bir beşinci elementin varlığı düşünülmüştür.

Sembolizmde beş köşeli yıldız yaşamın sembolü olarak da kullanılmıştır.

Beş vakit namaz, İslam’ın beş şartı, beş ile ilgili sembolizme örnek olarak verilebilir.


ALTI :

Altı sayısının sembolizmi üzerinde düşününce kuşkusuz akla ilk gelen Süleyman’ın mührü olacaktır. İçiçe geçmiş iki eşkenar üçgenden oluşan bu şekil altı köşelidir. Çok eski çağlardan beri kullanıldığı düşünülmektedir.

Yukarı bakan üçgenin tekamül ederek tanrıya ulaşan ruhu, aşağıya bakan üçgenin ise toprağa dönüşü temsil ettiği düşünülmektedir. Bir başka açıklamaya göre ise yukarı çıkan ateşi ve aşağıya akan suyu sembolize etmektedir.

Altı sayısı 3+3 ‘tür. Bir özelliği de 1x2x3 olmasıdır. 6 sayısının ayrıca bölenlerinin {1,2,3} toplamı da kendisine eşittir. Böylece altı mükemmel bir sayı olarak düşünülmüştür.

Tanrının dünyayı altı günde yaratması da altının mükemmel olma özelliği ile alakalı olabilir.


YEDİ :

Yedi ile ilgili sembolizm her ana karşımıza çıkmaktadır.

Yedi sayısı ile ilgili sembolizmin kökeninde eskiden yedi gezegen olduğuna inanılması vardır. Dünya sabit, bütün gezegenlerin onun etrafında döndüğüne inanıldığı için bu gezegenler Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Ay ve Güneş’tir. Eskiden her gezegenin bir gök katında olduğu düşünülmekte olduğundan “Göğün yedi katı” deyimi o günlerden kalmadır. Aynı şekilde “yukarıda olan aşağıda olanla aynı olduğu” için yerin de “yedi katı” vardı. Bazı ezoterik öğretilerdeki yedi basamaklı inisiyasyon da sembolik olarak göğün yedi katına ulaşmayı ifade etmektedir.

Eskiden her gezegene bir kutsal gün olduğu için bir haftada yedi gün vardır. Haftanın günlerinden Pazartesi Ay, Salı Mars, Çarşamba Merkür, Perşembe Jüpiter, Cuma Venüs, Cumartesi Satürn , Pazar ise Güneş ile alakalıdır.


SEKİZ :

Sekiz , yedi kat gökyüzü inancının bir uzantısı olsa gerek tanrı katını temsil etmektedir. İslam’da sekizin Cennet’i temsil ettiği de düşünülmüştür. Ayrıca sekiz cennet ve yedi cehennem olduğu inancı da bu sembolizmle alakalıdır.

Hıristiyanlıkta ise gökyüzü tahtını sekiz melek taşır. Aynı inancın benzeri İslam’da da vardır.

Sekiz aynı zamanda tutulan yolda sonuna gelmeyi de, mükemmelleşmeyi de ifade eder. Budizm’deki sekiz yapraklı lotus çiçeği de sekiz aşamalı bir sistemin sembolüdür. Aynı şekilde Tapınakçılar arasında da sekiz aşamalı bir inisiyasyon sistemi de vardır.


DOKUZ :

Dokuz eski sembolizm de bir bitişi göstermektedir. Zaten tek haneli sayıların sonuncusudur. Dokuz üçün karesi olduğundan da bir erişilen noktayı , tamam olmayı göstermektedir.

Ancak dokuz sonun olduğu yerde başlangıcın da olması gibi başlangıcı da haber verir.

Eskiden göğün dokuz katı olduğu inancı da yaygındı. Buna göre dünya + 7 yıldız katı + sabit yıldızların olduğu kat , dokuz kat etmekteydi. İlginç olan bir başka husus da eski Türk inançlarında da göğün dokuz katı olduğuna inanılmasıdır. Aynı inanç Meksika’da da vardır. Aztekler yerin dokuz kat altı olduğuna da inanmaktaydı.


ON :

On en eski zamanlardan beri belki de ilk dört sayının toplamı olmasından ötürü mükemmelliği temsil ediyordu. (1+2+3+4=10)

İki elin parmaklarının sayısı olması da tamlığı ve mükemmelliği gösteriyordu.

Musa’ya gelen on emrin de bu sembolizmle alakası vardır. Ayrıca Zohar’da ifade olunduğu gibi evren on sözcükle yaratılmıştır.

Mayalarda on sayısı bir destenin sonu olduğu için sonu da sembolize etmekteydi. Ancak her kültürde olduğu gibi bu bitiş aynı zamanda bir başlangıcı da göstermekteydi.

Sayılar hakkına yazılacak çok şey var. 0,11,12,13,16,17,19,33,41 gibi sembolik yönü ağır basan bir çok sayıyı burada inceleyemedik. Bu sayılar da ancak başka bir araştırmanın konusu olabilirler.

- Sahsima ozel mesaj atmadan once Yonetim Hiyerarsisini izleyerek ilgili yoneticiler ile gorusunuz.
- Masonluk hakkinda ozel mesaj ile bilgi, yardim ve destek sunulmamaktadir.
- Sorunuz ve mesajiniz hangi konuda ise o konudan sorumlu gorevli yada yonetici ile gorusunuz. Sahsim, butun cabalarinizdan sonra gorusmeniz gereken en son kisi olmalidir.
- Sadece hicbir yoneticinin cozemedigi yada forumda asla yazamayacaginiz cok ozel ve onemli konularda sahsima basvurmalisiniz.
- Masonluk ve Masonlar hakkinda bilgi almak ve en onemlisi kisisel yardim konularinda tarafima dogrudan ozel mesaj gonderenler cezalandirilacaktir. Bu konular hakkinda gerekli aciklama forum kurallari ve uyelik sozlesmesinde yeterince acik belirtilmsitir.


Kasım 03, 2006, 10:40:53 ös
Yanıtla #1
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1091
 • Cinsiyet: Bay

7 müslümanlar arasında çok önemli yeri vardır. Yerin 7 katı var ve göğünde 7 katı vardır. Aslında 7 sayısı hakkında kitap bile yazılabilir o kadar çok önemli bir sayıdır.
''Kızıl elmada buluşalım''


Kasım 04, 2006, 09:32:50 öö
Yanıtla #2
 • Administrator
 • Uzman Uye
 • *
 • İleti: 9560
 • Cinsiyet: Bay
  • Masonluk, Masonlardan Öğrenilmelidir

Elimde 7 sayisi ile ilgili bir arastirma dokumani var. sahibinden izin alinca onu buraya eklemeyi dusunuyorum. o listede Islamdaki gogun 7 kati tek tek isimleri ile verilmis halde var.
- Sahsima ozel mesaj atmadan once Yonetim Hiyerarsisini izleyerek ilgili yoneticiler ile gorusunuz.
- Masonluk hakkinda ozel mesaj ile bilgi, yardim ve destek sunulmamaktadir.
- Sorunuz ve mesajiniz hangi konuda ise o konudan sorumlu gorevli yada yonetici ile gorusunuz. Sahsim, butun cabalarinizdan sonra gorusmeniz gereken en son kisi olmalidir.
- Sadece hicbir yoneticinin cozemedigi yada forumda asla yazamayacaginiz cok ozel ve onemli konularda sahsima basvurmalisiniz.
- Masonluk ve Masonlar hakkinda bilgi almak ve en onemlisi kisisel yardim konularinda tarafima dogrudan ozel mesaj gonderenler cezalandirilacaktir. Bu konular hakkinda gerekli aciklama forum kurallari ve uyelik sozlesmesinde yeterince acik belirtilmsitir.


Kasım 05, 2006, 09:42:04 öö
Yanıtla #3
 • Administrator
 • Uzman Uye
 • *
 • İleti: 9560
 • Cinsiyet: Bay
  • Masonluk, Masonlardan Öğrenilmelidir

Admin tarafindan cevirilmistir. Kelimelerde yazim hatalari olabilir. B.F. Kardesime; bu degerli dokumani yayinlamama izin verdigi icin tesekkur ederim.

7 Fazilet

 • Iman (Vefa)
 • Adalet
 • Umut (Azim)
 • Merhamet
 • Cesaret (Metanet)
 • Sükûnet
 • Ihtiyat (Mantikli dusunme)

7 Liberal Sanat

 • Dilbilgisi
 • Belagat (Konusma Sanati)
 • Mantik (Felsefe)
 • Aritmetik
 • Geometri
 • Muzik
 • Astronomi

Dunyanin 7 Harikasi

 • Giza Piramidi
 • Babil`in asma bahceleri
 • Efes`deki Artemis Tapinagi
 • Olimpiya`daki Zeus Heykeli
 • Halikarnas`daki Mozole
 • Rodos Heykeli
 • Alexandria`nin Feneri

Haftanin 7 Gunu

 • Pazartesi
 • Sali
 • Carsamba
 • Persembe
 • Cuma
 • Cumartesi
 • Pazar

7 Metal

 • Teneke
 • Demir
 • Altin
 • Bakir
 • Civa (Merkur)
 • Gumus
 • Kursun

Gokkusaginin 7 rengi

 • Kirmizi
 • Mavi
 • Sari
 • Yesil
 • Turuncu
 • Civit Rengi
 • Mor

Gogun 7 Kati

 • Saman
 • Rakkaya
 • Sagun
 • Makhanon
 • Makhon
 • Zebul
 • Arabat

Liste oldukca uzun. Fakat kafalari fazla karistirmak istemem. Bu nedenle sadece bir kismini yayinliyorum.

Saygilarimla
« Son Düzenleme: Ocak 19, 2008, 12:06:40 öö Gönderen: MASON »
- Sahsima ozel mesaj atmadan once Yonetim Hiyerarsisini izleyerek ilgili yoneticiler ile gorusunuz.
- Masonluk hakkinda ozel mesaj ile bilgi, yardim ve destek sunulmamaktadir.
- Sorunuz ve mesajiniz hangi konuda ise o konudan sorumlu gorevli yada yonetici ile gorusunuz. Sahsim, butun cabalarinizdan sonra gorusmeniz gereken en son kisi olmalidir.
- Sadece hicbir yoneticinin cozemedigi yada forumda asla yazamayacaginiz cok ozel ve onemli konularda sahsima basvurmalisiniz.
- Masonluk ve Masonlar hakkinda bilgi almak ve en onemlisi kisisel yardim konularinda tarafima dogrudan ozel mesaj gonderenler cezalandirilacaktir. Bu konular hakkinda gerekli aciklama forum kurallari ve uyelik sozlesmesinde yeterince acik belirtilmsitir.


Kasım 12, 2006, 11:21:34 ös
Yanıtla #4
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1091
 • Cinsiyet: Bay

Evet çok ilginç yanıtınız için teşekkür borçluyum.
''Kızıl elmada buluşalım''


Ocak 18, 2008, 02:11:45 öö
Yanıtla #5
 • Aktif Uye
 • ***
 • İleti: 562
 • Cinsiyet: Bay

Sayıların sembolizminde benim en çok ilgimi çeken her zaman 12 olmuştur. Dikkat ederseniz Hint-Avrupa dillerinin tamamında ilk 12 sayının kendine ait ismi var. Mesela İngilizce'de "...eleven, twelve", Almanca'da "...elf, zwölf" şeklinde 12'ye kadar isimlendirilir sayılar. Yani 12 için twoteen demezler, twelve derler.

Yine ilginçtir, bize ilkokullarda bile destenin yanı sıra "düzine" kavramını da öğretirler. Düzine'nin ayrı bir adı var. Sanırım Georges Ifrah'ın bir kitabında okumuştum, normalde insan çevresindeki cisimleri dörde kadar düzgün bir şekilde aklında tutabilmekte. Bundan fazlası ilk olarak "fazla" olarak şekilleniyor beynimizde. 12 sayısı 3 ve 4'ün bir çarpımı.

Bir an için dinlerden yapabildiğimiz kadar uzaklaşıp, mümkün olduğu kadar geniş çerçeveden bakmaya çalışalım. 3 sayısı Dünya'nın hemen her yerinde kutsallığı, spirütelliği ifade ederken; 4 sayısı her zaman dengeyi, materyal dünyayı ifade eder. Sayın Mason'un da dediği gibi 4 element gibi. 12 sayısı bu iki rakamın çarpımı yani dünyevi ile uhrevinin en öz birleşimidir. OKEK'idir.

12 Havari, 12 İmam gibi karakterleri hatırlayınız. İşte bu insanlar her zaman dünyevi ile uhrevinin birleştikleri kişilerdir. Neden her zaman 12'ler? 12 Hayvanlı Türk Takvimi, 12 burç, 12 ay... Bunlar hep spiritüel anlam taşıyıp aynı zamanda dünyaya etki ettiği düşünülen olgular.

Açıkçası 12 benim çok ilgimi çekiyor, paylaşmak istedim.
Mea mihi conscientia pluris est quam omnium sermo


Ocak 18, 2008, 08:02:24 ös
Yanıtla #6
 • Seyirci
 • Aktif Uye
 • ***
 • İleti: 922
 • Cinsiyet: Bay

4 Rakamı saglamlıgı ıfade eden tek sayıdır...Ve 4 rakamı yıne guvence ve guvenırlılık anlamına gelır dıye duymustum...Bana gore de 4 rakamı korunmayı amaclamaktadır..
Taslar yerine oturabilecek mi ? İnşaasına basladıgımız yapı nasıl olur da yarım kalır ..


Eylül 16, 2008, 05:12:54 ös
Yanıtla #7
 • Ziyaretçi

Syn: Mason,
paylaşımınız için teşekkürler, sayılar tuhaf bir dünya. Şöyle ki, insan tabiatına en uygun rakamlar, daire, üçgen ve kare, doğada en fazla örneği olan şekillerde daire, üçgen ve kare. Hani ben bu sayıları sevdiğim için söylemiyorum, ama öyle. Beni en çok düşündüren, geçenlerde bir tv izlencesinde seyretmiştim, dairenin en yalın ve ulaşılması en zor şekil olduğuna değgin bir matematikçi konuşuyordu, küre daire gücü temsil ederken, tarih içerisinde çoğu hükümdar ellerinde küreyle temsil edilmiştir. Bu denli yalın bir şeklin aynı zamanda gücü de temsil etmesi, pergeli birincil öneme koyarken,  ulu mimarın en önemli yaklaşımlarından birini temsil etmiyor mu? Gönye ise diğer şekillerle bağdaşmıyor mu, (kare, üçgen, altıgen), bir mahsuru yoksa anlatabilir misiniz?
saygılarımla.


Eylül 16, 2008, 06:23:26 ös
Yanıtla #8

Yedi Kat Yer- Yedi Kat Gok. Acaba bundan dolayi mi bu denli 7 uzerinde yogunlasma var? Yedi sayisi, sanirim Tekamul sinirini da  simgeliyor, yanlis bilmiyorsam eger..
 
הדבר היחיד לשמור על אנשים בחיים הוא אהבה וכבוד

Aimer et être aimé c’est sentir le soleil des deux cotés.

«Ոսկե Տարիքը - Փոթորիկները, չի կարող կանխել մարդիկ սիրում են ծովը.


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
6 Yanıt
26475 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 02, 2010, 09:56:11 öö
Gönderen: alcyone
5 Yanıt
6986 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 22, 2014, 01:58:16 öö
Gönderen: camilleri
0 Yanıt
1470 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 17, 2014, 09:33:08 öö
Gönderen: edebiyat_ogr