Masonlar.org - Harici Forumu

Mason ve Masonluk Nedir? => Mason Sözlüğü => L => Konuyu başlatan: ADAM - Temmuz 31, 2010, 10:17:35 öö

Başlık: Mason Sözlüğü (L)
Gönderen: ADAM - Temmuz 31, 2010, 10:17:35 öö


L.
Loca

Labarum
İsa Mesih’i nitelemek üzere bazı ritüellerde kullanılan bir simge.
Bu simge, Yunan alfabesindeki “çi” ve “ro” harflerinden oluşur.

Labirent
Çıkış yolu çok zor bulunan dolambaçlı bir yol ya da koridor şebekesi.

Laborare est Orare
Latince: “Çalışmak tapınmadır.”

Laicus Humanitas Scienti
Latince: “Laiklik İnsancılık Bilimsellik”

Laiklik
Güncel konu, yaşam ve uğraşılar ile devlet yönetiminin, dinsel konu ve uğraşılardan ayrı tutulması.

Lakak Deror Pasah
İbranice: “Düşünce özgürlüğü geçidi” ya da “düşünceden özgürlüğe geçiş”.

Lamek
Tevrat’a göre, Nuh, Jabel ve Tubal-kain’in babası.

Landmark
Bazı mason kuruluşlarınca Masonluğun temel öğeleri sayılan kuralları ve gelenekleri belirleyen ilkelerden her biri.

Lansdowne El Yazması
Masonluğun eski belgelerinden biri.

Lapicida
Latince: “Taş yontucu”.

Lapis Philosophorum ; Bak: Filozof Taşı

Laus Deo
Latince: “Tanrı’ya övgü”.

Lax Observance ; Bak: Rahatlatılmış İzleyiş Rahipleri Riti

L. D. P.
Liberté de Penser ya da Liberté de Passer (Fra.); “Düşünce Özgürlüğü” ya da “Geçiş Özgürlüğü”.

Legate
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nde, bu ritin atölyeleri bulunmayan bir ülke ya da bölgede riti kurarak organize etmekle görevlendirilen en az 32. derecedeki bir masona verilen unvan.

Lejant ; Bak: Efsane

Leland El Yazması
Masonluğun ilginç ve önemli bir nitelik taşıyan eski belgelerinden biri.

Lems
Bir masonun, kendisini bir diğerine tanıtırken “mason” olduğunu belirtmek için, tokalaşma sırasında verdiği özel işaret.

Leo XII
1825 yılında yayımladığı “Quo Graviora” adlı buyruğu ile yaklaşık doksan yıl kadar önce Masonluk üzerine konmuş aforozu yinelemiş olan papa.

Leo XIII
1884 yılında yayımladığı “Humanum Genus” adlı buyruğu ile Masonluğu yeni baştan aforoz etmiş olan papa.

Levha
Simgesel anlamda olmak üzere, yazı, mektup, ileti, genelge, bildirge, dilekçe, duyuru gibi yazılı kâğıtlar.

Leviler
Hz. Yakup’un üçüncü oğlu ve ondan gelme olan bir kavmin adı.

Levit
1.   Levi kavminden gelme olan.
2.   Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 23. derecesindeki bir masonun ritüelik unvanlarından biri.

Levye ; Bak: Manivelâ

Lex Non Scripta
Latince: “Yazılı olmayan yasa”.

Lex Occidente Est
Latince: “Yasa batıdadır”.

Libasyon
Sözlük anlamı bakımından bir kaba bir sıvıyı doldurma ya da dökme.

Liberal
Nesnel ve tinsel özgürlüklerden yana olan, barışçı ve uzlaşmacı, bireysel ve toplumsal özgürlüklerde sınır tanımayan.

Liberal Masonluk
Masonların dinsel görüş ve inançlarında kesinlikle ve sınırsızcasına özgür olduğunu benimseyen, bu nedenle ritüel ve öğretimlerinde teist ya da dogmatik görüşlere yer vermeyen, insancı (hümanist) amaç ve ilkeleri öncelikli tutan mason kuruluş, topluluk ve sistemleri.

Libertas
Latince: “Özgürlük”.

Libertin
Özgür düşünceli kişi.
Batı dillerindeki kullanımında bu sözcük “kendini hiçbir kurala bağlı saymaksızın serbest bir yaşam süren, bu bakımdan toplumun töresine aykırı işler de yapan kişi” anlamına da gelir.

Lir
Bir antik çalgı.
Bir locada “müzik görevlisi”nin alameti.

Liturji
1.   Batı dillerindeki sözlük anlamı bakımından, “dinsel ayinlerin şekil ve içeriğinin ayrıntıları”.
2.   Masonik yazındaki kullanım anlamı bakımından “ritüeller üzerinde yorum ve açıklamalar veren kitap.”

Liturjist
1.   Batı dillerindeki sözlük anlamı bakımından, “dinsel ayinlerin şekil ve içeriğini iyi bilen kişi”.
2.   Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 12. derece çalışmasında “tören üstadı”nın ritüelik unvanı.

Liyakat ; Bak: Yeterlik

LL.
Localar

Lo.
Loca

Loca
1.   Sözlük anlamı bakımından, “dünya” ya da “evren”.
2.   Operatif Masonluk döneminde, bir inşaatın yapıldığı yerde kurulan şantiye binası.
3.   Simgesel derecelerde çalışan mason birimlerinin toplantılarını yaptıkları yer.
4.   En küçük masonik birim ve bağımsız mason topluluğu.

Loca Değiştirme
Bir masonun, asil üyesi olduğu locasını bırakıp bir başka locaya asil üye olması.

Locanın Adı ; Bak: Ad

Locanın Süsleri
Bir mabedin dekorasyonunda kimilerince “süs” olarak nitelenen öğeler.

Locayı Çizmek
18. yüzyılda, masonların, sahip oldukları lokalleri bulunmadığı dönemde, ritüelik çalışmalarını yapacakları kiralık salona “mabet” niteliği vermek için, döşemeye tebeşir ile uyguladıkları çizim işlemi.

Locayı Gönyelemek
Bir mason mabedine giriş çıkışlarda ve mabet içindeki dolaşmalarda, köşelere gelindiğinde dik açı yapacak şekilde dönüşlerle yürümek.

Lojik ; Bak: Mantık

Lokal   (Masonik)
Bir ya da birkaç mason biriminin çalışma ve toplantılarını yaptıkları bina ya da bağımsız bölüm.

Lonca
Orta Çağ sonlarında Osmanlı Devleti’nde kurulmuş olan esnaf ve zanaatkâr birlikleri.

Londra Büyük Locası
Çağdaş Masonluğun ilk obediyansı.

Londra Masonlar Şirketi ; Bak: Masonlar Kumpanyası

L. O. P.
Liberty of Passage (İng.); “Geçiş Özgürlüğü”.

Lozan İlkeler Bildirgesi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti yüksek konseylerinin, 1875 tarihli ünlü Lozan Konvanı’ndan sonra yayımladıkları ortak bildirge.

Lozan Konvanı “1875”
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti yüksek konseylerinin ilk ve en önemli konvanı.

L. U. F.
Ligue Universélle de Franc-maçons (Fr.); “Evrensel Masonlar Birliği”.
Bu örgüt, 1905 yılında Avrupa’daki çeşitli obediyansların ileri gelenlerince, “Universala Framasona Ligo” adı altında kurulmuş olduğu için adı U.F.L. olarak da kısaltılır.

Lux
Latince: “Işık”.

Lux ex Tenebris
Latince: “Karanlıktan çıkan ışık”.

Lux Fiat et Lux Fit
Latince: “Işık olsun ve ışık oldu”.

Lux Inens Agit Nos
Latince: “İçsel ışığımız bizi coşturur”.

Lübnan Dağı Atölyesi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 22. derece çalışmasında atölyenin simgesel niteliği.

Lübnan Prensi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 22. derecesindeki bir masonun ritüelik unvanlarından biri.

Lüksemburg Anlaşması
Avrupa’daki bazı obediyansların 1954 yılında Lüksemburg’da toplanan bir konvanda bağıtlamış oldukları anlaşma.

L. V. X.
Lux.

Başlık: Ynt: Mason Sözlüğü (L)
Gönderen: Waldow - Aralık 28, 2015, 02:24:35 ös
Buraya şunu da ekleyebiliriz. ''Lewis'' Hürmason'un oğlu demektir.
Başlık: Ynt: Mason Sözlüğü (L)
Gönderen: ADAM - Aralık 29, 2015, 07:14:53 öö
Lewis (İngilizce) aslında bir başka anlama da gelir ama demek kii unutmuşlar.

Madem öyle; isteyen ekleyebilir. 

(Ancak unutmayalım ki. hürmason yapay ve özenti bir terimdir. Kısaca mason dense de olur.)
Başlık: Ynt: Mason Sözlüğü (L)
Gönderen: Waldow - Aralık 29, 2015, 12:17:14 ös

(Ancak unutmayalım ki. hürmason yapay ve özenti bir terimdir. Kısaca mason dense de olur.)


Bu konu zaten http://masonlar.org/masonlar_forum/index.php?topic=123.0 (http://masonlar.org/masonlar_forum/index.php?topic=123.0) başlığında yeteri kadar tartışılmış isteyen istediği bilgiyi alabilir. O yüzden bu başlık altında fazla durmaya gerek yok.

Ancak özentilik olarak düşünülüyorsa o zaman kimileri de çıkar der ki ''Masonluk kurumu zaten özentidir.'' ilk yurt dışında oluşturulan bir oluşumdur. Sonradan ülkemize geçmiştir.
Başlık: Ynt: Mason Sözlüğü (L)
Gönderen: BuZ - Aralık 29, 2015, 01:51:44 ös
Yürekten katıldım Waldow.
Başlık: Ynt: Mason Sözlüğü (L)
Gönderen: Tij - Aralık 29, 2015, 09:33:34 ös
Masonluk´a "özenti" demek ne kadar dogru bilemiyorum. Olaya böyle bakarsak bizim Cumhuriyet´te özentidir, laikligimizde özentidir, özetle batidan aldigimiz hersey özentidir. Batinin arap sayilari almasida bir özentimidir? diye sorarsam bir sacmami olur?

Bence Masonluk insanlik tarihinin var ettigi bir duygu, dusunce ve ilkeler bütünüdür.
Başlık: Ynt: Mason Sözlüğü (L)
Gönderen: ADAM - Aralık 30, 2015, 08:48:27 öö
Bu başlık altındaki "özenti" deyişi yanlış anlaşıldı.

Türkçede "hürmason" diye bir terim yoktur. Bu, Türk dili kurallarına aykırıdır. Ya "hür mason" ya da "özgür mason" denilmelidir.

Daha önce "franmason" ve "farmason" terimleri de kullanılmıştır. Bunlar da özentidir.

Özenti oluşları, Batı dillerindeki yazılışlarını taklit etmeye çalışmaktan ileri gelir: Örneğin freemason, franc-maçon, Freimaurer.

Batı dillerinde böyle bitişik yazılan çok sözcük vardır ve Türkçede bunların karşılıkları yazılırken sıfat ve isim kipleri ayrılır.

Türk Masonluğu'nda bundan başka özenti terimler de var.