Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: SABETAYCILIK VE MASONLUK  (Okunma sayısı 15608 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ekim 31, 2006, 11:52:06 öö
 • Administrator
 • Uzman Uye
 • *
 • İleti: 9553
 • Cinsiyet: Bay
  • Masonluk, Masonlardan Öğrenilmelidir

SABETAYCILIK VE MASONLUK
 

 Masonluğun ikrara dayalı gizli örgütler içinde, tarih boyunca kendisinden ençok söz edileni olduğunu belirtmek herhalde onun değer ve önemini abartmak olarak görülemez. O kadar ki belkide hiç bir örgüte nasip olamıyacak bir kaderi vardır, hem doğuda ve hemde batıda etkili olmuş, pek çok ülkede siyasi, toplumsal ve ekonomik olaylardan sorumlu tutulmuştur(1) Bilindiği gibi masonluk kökenini eski medeniyetlerden ve özellikle de ortadoğunun kadim kültürlerinden almış felsefi bir harekettir. Ana prensibi hiç bir ayrım gözetmeksizin üyeleri arasında dünya kardeşliğini sağlamaktır. Fakat her inanca açık olması, serbest düşünceleri desteklemesi (2) ve hiçbir etnik ayrım gözetmemesi nedenleriylede özellikle tek sesli kültürler tarafından dışlanmış ve adeta afaroz edilmiştir.Nitekim Türk milliyetçiliğinin de çok uzun bir süre masonluk ile uğraşması ve bunu bir tehlike olarak algılanmasınında temel nedeni bundan kaynaklanmaktadır. Ondokuzuncuyüzyılda Osmanlı ülkesini etkisi altına alan milliyetçi ve özgürlükçü akımlarla beraber batılı kavramların imparatorluk içinde yaygınlaşmış olduğunu görmekteyiz. Fakat bu kavramların tartışılabilmesi herşeyden evvel bunları kavrayabilecek bilgi seviyesindeki insanların varlığı ile mümkün olacaktı. Bu da her açıdan devletin farklı kültürleri bünyesinde toplayan ve etnik olanın dışlanmayacağı kent merkezlerinde yenilikçi fikirlerin yeşermesine yol açacaktı.üstelik böylesine bir siyasi merkezin baskıcı bir devlet yönetiminin otoritesinin giderek azaldığı bir noktada olmasıda çok daha özgürlükçü bir yapının varlığını da beraberinde getirecekti. İşte o yıllarda İmparatorluğun batıya açılan penceresi durumunda gözüken Selanik şehrinin hem başkentten uzak olması, hem bünyesinde çok sayıda etnik unsuru barındırıyor olması sonucunda çok önemli bir siyasi rolü üslenmesi belkide kaçınılmaz bir zorunluk olarak onu ortaya çıkarmıştır. Osmanlı siyasasında bu yıllarda ortaya çıkan ve gelecekte imparatorluğun kaderini etkileyecek olan üç önemli örgütün -ki bunlar masonluk, ittihat ve terakki ile tarikatlerdir- de merkez üslerinin Selanik olması doğal bir sonuç olarak karşılanmalıdır. Selanik'in bu farklı konumuna bir de merkezin kent üzerinde yeterince denetim kuramaması eklenince yaşanılan olayların boyutu bizleri şaşırtmamaktadır. Kent halkını oluşturan bulgarlar, yahudiler, müslümanlar ve bugüne kadar her zaman resmen varlıkları gizlenen sabetaycılar kendi aralarında birtakım birliktelikler oluşturmuşlardı. Milliyetçi akımların giderek yayıldığı dönemlerde yahudiler ve sabetaycılar adeta sudan çıkmış balığa dönmüşlerdir. çünkü genel olarak Osmanlı Siyasal hayatında bu unsurlar diğer etnik gruplardan farklı olarak her zaman burjuvazinin temsilcisi olarak ticari egemenlik peşinde olmuşlar ve daima iç siyasi çekiş melerden uzak kalmışlardır.Fakat II.Abdülhamid yönetimine karşı giderek güçlenen ve milliyetçi karaktere sahip akımların bu topluluklar üzerinde de etkili olması kaçınılmazdı.Bu dönemde Selanik' te kurulan siyasi organizasyonlarda masonluğun özel bir ehemmiyeti vardır.Ordu ve tarikatlerin aksine müslüman olmayanlarında rahatlıkla kabul edildiği mason localar belki de Osmanlı toplumlarının demokratik ve özgür bir atmosferi yaşayabilecekleri tek kurum olarak karşımıza çıkmaktaydı. Sabetaycılar Yahudilik ve Müslümanlık içinde tamamen kendine özgü dinsel karakterli bir hareket olduğundan her zaman ve her şekilde her iki topluluk tarafından da dışlanmıştı. 19.yy' a gelindiğinde sabetaycı teoriye bağlı üç cemaatin varlığı bilinmektedir. Karakaşlar, Kapan cılar ve Yakubiler (2).Her üç cemaatte de Sabetay Sevi'nin radikal fikirleri etkin olmakta ise de bu yıllarda artık gençler arasında dinsel baskıların etkisiz kaldığı görülmektedir.O kadar ki İbranice hemen hemen kaybolmuş, İspanyolca ise giderek yerini Türkçeye bırakmaya başlamıştı (3). Bununla beraber yinede dış evlilikler yapılamadığı için cemaat üyeleri kan bağı olarak her zaman yahudi karakterlerini muhafaza etmekteydiler. V.Murat'ın mason olması nedeniyle daha başlangıçta Abdülhamid bu teşkilata karşı soğuk yaklaşmaktaydı.1908 İhtilaline dek geçen dönmede belirli tarikatler(4), İttihat ve Terakki ile masonların eylemleri oldukça etkiliydi.Sabetaycıların da masonluğa intisap etmeleri Selanik'te kurulan localarda olmuştur. Selanik kenti 20.yyın başlarına gelindiğinde fevkalade yüklü bir mason faaliyetine konu olmuştur (5). Konsolosluklar tarafından korunmaları sayesinde de Osmanlı aydınlarının özgürlükçü hareketleri için korunma yeri durumundaydılar, kent sosyal yapısı itibariyle masonluğun yerleşmesi için her olanağa sahipti (6). Yüzyılın başında Selanik'te sadece İtalyan Grand Orienti' ne bağl Makedonya Risorta Locası mevcutken 1904' te Veritas, 1906' da Labor et Lux, 1907 de Philippos ve Persevencia localarının kurulduğunu görmekteyiz (7) Veritas Locası' nın 1904' teki tüm üyeleride museviydi(8) Bu durum aslında bize şunu göstermektedir, Osmanlı siyasi hayatında meydana gelen tüm çalkantılarda museviler tarafsız kalarak, devlet için bir sorun yaratmamışlardır. Fakat özellikle 1908 Meşrutiyeti öncesindeki otoriter idarenin varlığı ve meşrutiyet sonrasında ki İttihat ve Terakki Yönetimi'nin yol açtığı bunalımlar gerek musevileri ve gerekse aynı sosyo-kültürel özelliklere sahip olan sabetaycıları bir takım tenakuzlarla karşı karşıya bırakmaktaydı.Bu cemaatlerin üyeleri özellikle birkaç yabancı lisan konuşabilmelerinin de etkisiyle ticari ilişkiler kurdukları Avrupa ülkelerindeki gelişmişlik ve toplumsal farklılaşmayı görmekteydiler ve her yönüyle doğunun yüzlerce yıllık sefalet ve tembellik dolu yaşantısınında sonuçta bir çöküntüye yol açacağınında bilincindeydiler.Bu nedenlerden dolayıdır ki sabetaycı ve yahudi aydınlarının localarda yer alması bir kurtuluş ümidi aramak olarak telakki edilebilir. Bu çalışma hazırlanırken ağırlıklı olarak Paul Dumont' un Fransızca olarak kaleme aldığı bir çalışmasından faydalanılmıştır (9), orada genel olarak mason localarının Türk üyeleri konusunda ki baz bilgilerin belki bilerek ve belki de bilmeyerek (10) çarpıtıldığı kanaatindeyim.örneğin Veritas locasına ilişkin yer alan bir ifadede yazar "...Veritas Locası'nın müslüman üyelerinden en dikkat çekicisi, Selanik'in ileri gelen politika yazarlarından Fazlı Necip, kentin en iyi Türkçe gazetesi olan Yeni Asır'ın kurucusuydu (11) 1908 ihtilali sırasında İttihat ve Terakki komitesi tarafından Selanik' teki eylemleri ve propagandayı yönetmekle görevlendirilecekti"(11) şeklindeki bilgileri okura sunmaktadır. Burada hemen belirtmekte fayda var, Fazlı Necip aslında Sabetaycıların Yakubiler koluna mensup bir aileden gelmekteydi. Hatta bu konuyla ilgili olarak iddialarımızı destekleyecek bir kitapta daha sonra gelen kuşaklarca kaleme alınmıştır (12), zaten dikkatle incelendiğinde de görülecektir ki Selanik' te o dönemde mason locaları ve tarikatlerde etkili olan Türk ve müslüman kimlikli aydınların pekçoğu sabetaycıdır (13), aslında bunu da normal karşılamak gerekiyor, çünkü sabetaycılar 20.yy' ın başlarına gelindiğinde dini kurumlarını giderek ortadan kaldırmışlardı ve o dönemlerde de yahudilik dinine geri dönme arzularının da kabul edilmemesi neticesinde neredeyse ateist bir hayat yaşamaktaydılar. Hiçbir manevi dayanakları kalmayan bu insanların bu yıllarda ve köken olarakta onların soylarından gelen diğer kuşakların üye lerinin de sabetayc kökenli olmaları bir raslantı değildir. Nitekim bugün bile Hür ve Kabul Edilmiş Mason Locası' nın Grand Comandör (ya da Türkçe karşılığı ile Hakim Büyük Amir) leri' nin de yine Kapancılar koluna mensup bir aileden gelmesi de şaşırtıcı olmamalıdır. Dumont'un Veritas'a ilişkin sunduğu diğer bilgiler arasında 1908 başında Loca' nın onbeş müslüman üyesi bulunuyordu (13) savıda biraz geçersiz kalmaktadır. Çünkü burada ismi verilen Osman Adil, Faik Nüzhet (daha sonra bakanlıkta yapacaktır), Talat İsmail, Fazlı Necip ve Mehmet Servet Bey' ler bizim tespit edebildiğimiz sabetaycı kökenli üyelerin sadece en tanınanlarıdır. Yalnız burada dikkat edilecek bir nokta daha var;sabetaycılar genel olarak kendi aralarında üç farklı alt gruba bölünmüşlerdi ve grup üyeleri kesinlikle birbirleriyle irtibatta bulunmamaya çalışırlardı.Fakat araştırmalarımız bize gösteriyor ki masonluk hangi gruba dahil olurlarsa olsunlar, örgütün temel hedefi olan kardeşliği (biraderlik) her konuda istisnasız olarak yaşamaktaydılar. Sonuç olarak şunu belirleyebiliriz, imparatorluğun artık herkesin kendi başının çaresine bakması yoluna girdiği bir döneminde o zamana kadar hemen hemen hiç bir ciddi politik harekette bulunmamış sabetaycı aydınlar için masonluk sosyalleştikleri bir örgüttü.üstelik giderek tümüyle etkisini yitiren dinsel kurumlarına bir alternetif olarak bu cemiyet onların manevi boşluklarının giderilmesinde de önemli bir role sahipti.

Bugün hala Türkiye' de radikal grupların hedefi durumundadırlar.Bu konudaki yaklaşımlar için C.Rifat Atilhan, Yesevizade, Sadık Albayrak gibi yazarların yapıtları örnek olarak gösterilebilir.

 
- Sahsima ozel mesaj atmadan once Yonetim Hiyerarsisini izleyerek ilgili yoneticiler ile gorusunuz.
- Masonluk hakkinda ozel mesaj ile bilgi, yardim ve destek sunulmamaktadir.
- Sorunuz ve mesajiniz hangi konuda ise o konudan sorumlu gorevli yada yonetici ile gorusunuz. Sahsim, butun cabalarinizdan sonra gorusmeniz gereken en son kisi olmalidir.
- Sadece hicbir yoneticinin cozemedigi yada forumda asla yazamayacaginiz cok ozel ve onemli konularda sahsima basvurmalisiniz.
- Masonluk ve Masonlar hakkinda bilgi almak ve en onemlisi kisisel yardim konularinda tarafima dogrudan ozel mesaj gonderenler cezalandirilacaktir. Bu konular hakkinda gerekli aciklama forum kurallari ve uyelik sozlesmesinde yeterince acik belirtilmsitir.


Haziran 08, 2013, 02:57:13 ös
Yanıtla #1
 • Ziyaretçi

Adı geçen "Karakaşlar "  karaimler yahudilerimi acaba ?


Haziran 08, 2013, 03:45:39 ös
Yanıtla #2
 • Seyirci
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 4031
 • Cinsiyet: Bay

Hayır değil,karaim yahudileri hazar türkleri soyundandır ve kırım tarafından göç etmedirler.
ÖZGÜRLÜK BİLE SAHİP OLMAK İÇİN SINIRLANDIRILMALIDIR.

EDMUND BURKE

Hayat Bizi Resmen Dört İşlemle Sınar. Gerçeklerle Çarpar, Ayrılıklarla Böler, İnsanlıktan Çıkarır ve Sonunda Topla Kendini Der.  leo


Haziran 08, 2013, 04:16:22 ös
Yanıtla #3
 • Ziyaretçi

Hayır değil,karaim yahudileri hazar türkleri soyundandır ve kırım tarafından göç etmedirler.
.  Siyonizmi desteklemeyen evrenselci Yahudi kanadının Türk soyundan gelmeleri beni şaşırttı ,belki de hükümete yakınlıkları sadece sermaye ortaklığı değildir .


Haziran 08, 2013, 04:21:20 ös
Yanıtla #4
 • Seyirci
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 4031
 • Cinsiyet: Bay

Söylediklerinizden bir şey anlamadım ama karayim yahudileri sebatay koldan çok farklıdırlar ve şu anda bir avuçturlar sanırım 150 kişilik bir grup kaldı onlardan,hasköyde havraları var sizin kazsettiğiniz şey ile alakaları olacağını sanmam.Siz sebataycılardan bahsediyorsunuz karayimler farklıdır.
ÖZGÜRLÜK BİLE SAHİP OLMAK İÇİN SINIRLANDIRILMALIDIR.

EDMUND BURKE

Hayat Bizi Resmen Dört İşlemle Sınar. Gerçeklerle Çarpar, Ayrılıklarla Böler, İnsanlıktan Çıkarır ve Sonunda Topla Kendini Der.  leo


Haziran 08, 2013, 05:49:23 ös
Yanıtla #5
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7217
 • Cinsiyet: Bay

Bu konuda sadece yurdumuzda ve sadece antimasonik cephede yazılar yazılmıştır.

Türkiye'deki Masonluğu yine Türkiye'deki Sabetaycılar ile bağdaştırmaya girişmek  saçma sapan bir iştir; başka bir şey değil. Masonluk iyi bilinmez. Sabetaycılar da kendilerini gizlediği için iyi bilinmez. Masonluk kötü ve zararlı olarak nitelenir. Sabetaycılık da katı ve Sünni Müslüman kesimde kötü ve zararlı gösterilir. Dolayısıyla ikisi arasında bağlantı kurulmasına girişilir. Başka birçok benzer konuda olmayan bağlantının kurulmasına çalışılması gibi. İki kötü ve zararlı şey varsa bunların arasında bağlantı vardır. (!)

Konuyu Türkiye'deki masonlar açısından ele alacak ve Sabetaycılığın bir inanç sistemi olduğunu göz önünde tutacak olursak, şunu söyleyemez miyiz: Türkiye'deki masonlar arasında her inançtan kişiler vardır. Müslümanlar vardır birbirinden farklı mezheplere bağlı, Hıristiyanlar vardır yine birbirinden farklı mezheplere bağlı, Yahudiler vardır, başka dinsel inançları olanlar vardır, Ateistler vardır, herhangi bir dinsel inancı olmayanlar vardır.

Türkiye'deki Masonluk başka hiçbir ülkede görülmemiş bir şekilde Yahudilik ve Siyonizm ile de bağdaştırılmıştır. Buna benzer daha birçok saçmalık yapılmıştır.

Bu başlık altında Sayın MASON bundan neredeyse yedi yıl önce bir aktarımda bulunmuş. Bunu kendisinin kaleme almamış olduğu, bir başka yerden bir antimasonik kaynaktan aktarmış olduğu açıkça belli. Dolayısıyla madem bu başlığı canlandıran bir katılımcımız çıktı, şimdi Sayın MASON'un bir açklama yapması yararlı olur diye düşünürüm.


     
« Son Düzenleme: Haziran 08, 2013, 05:53:06 ös Gönderen: ADAM »
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Haziran 08, 2013, 06:35:43 ös
Yanıtla #6
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 162
 • Cinsiyet: Bay

Sayın MASON'un paylaşımında masonluk sabetaycilardan ibaret diye bir husus yok. Kaldi ki sabetaycilarin masonlugu ve masonluktaki kardeşliği kendilerine yakin hissetmesi de olağan olandır. İçine kapalı ve birbirlerine verdikleri destekle büyüyen bir gücün benzer bir şekilde örgütlenmenin mevcut oldugu masonluga yaklaşması tabiki normaldir. Ustelik onemli olan sabetaycilarin kapiyi hep birlikte calmasi onemki degildir onemli olan kardeslik icin uygun olanlara kapinin iceriden acilmasidir. Sabetaycilik mmasonluk degildir ama iyi ve gelisime acik sabetaycilar tabiki nura kavusmustur
bekle, izle, gör, hisset, anla...


Haziran 08, 2013, 06:47:10 ös
Yanıtla #7
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 162
 • Cinsiyet: Bay

Sayın ADAM'in kaygısını anlıyorum foruma yeni giren birisi sayın MASON'un yazdıklarını farklı anlayabilir. Aslında genel okumada sayın ADAM'INDA bahsettiği izlenim doğuyor. Ancak forumda biraz dolaninca yazilanin içeriği netlesiyor. Yine de uyarı yerindedir zira aslında bilhassa sayin MASON'un bulunduğu nokta itibari ile yazdıkları koşulsuz doğru kabul edilecek konumda oldugundan ayrıntıya yer vermesi ve her seferinde hiç bilmeyen birisine anlatıyor gibi anlatması makbul olacaktır.
bekle, izle, gör, hisset, anla...


Haziran 08, 2013, 06:51:13 ös
Yanıtla #8
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1731
 • Cinsiyet: Bay

Sebetaycılar mason olsa ne olur,bundan daha doğal ne olabilir ki...

Bazı yazarlar toplumun bilincine müdahale ederek,Sabetaycılar hakkında bir önyargıyı topluma benimsettiler.Adamların inancı böyleyse,kimi ilgilendirir ?

21.yüzyılda butür önyargılarla belirli bir topluluğun tamamına yönelik olumsuz algıları taşımak bence,kendini birey olarak gören kimliklere yakışmaz.
Ben"O"yum,"O"ben değil...


Temmuz 07, 2013, 01:10:07 öö
Yanıtla #9
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 341
 • Cinsiyet: Bayan

Sabetay'ın Kabalist olduğuna dair bazı yazılar okumuştum  ve bir kesim kabalistler, geçmişte sapetay'ın Kabala bilgilerini deforme ettiğini ileri sürmüşler ;yanlış hatırlamıyorsam..
Sevgi ile kalın


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
1 Yanıt
4241 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 11, 2007, 08:37:15 ös
Gönderen: SublimePrince
Masonluk degerleri

Başlatan Siempre « 1 2 » Turkiye`de Masonluk

17 Yanıt
17888 Gösterim
Son Gönderilen: Mayıs 25, 2014, 08:01:18 ös
Gönderen: ozgurppp
4 Yanıt
5718 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 19, 2007, 08:15:49 ös
Gönderen: Mozart
8 Yanıt
20166 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 17, 2016, 06:51:04 ös
Gönderen: Tesla
6 Yanıt
8456 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 28, 2010, 12:09:48 ös
Gönderen: maka
6 Yanıt
6232 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 08, 2008, 10:22:48 öö
Gönderen: Prenses Isabella
16 Yanıt
11605 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 02, 2016, 04:49:36 öö
Gönderen: ayhanbakkal
36 Yanıt
25025 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 11, 2011, 07:00:39 ös
Gönderen: BULGARIA
1 Yanıt
7701 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 17, 2008, 11:44:46 ös
Gönderen: dogudanesen
25 Yanıt
24137 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 20, 2012, 09:52:24 öö
Gönderen: peacewings