Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Mason Sözlüğü (K - 1)  (Okunma sayısı 16729 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Temmuz 29, 2010, 12:19:54 ös
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7217
 • Cinsiyet: Bay

K.
Kardeş

Ka.
Kalfa.

Kaba Güç / Kuvvet
Bir şeyi ele geçirmek, egemenlik sağlamak ve üstünlüğü göstermek amaçlarıyla kullanılan, salt bedensel nitelikli ya da salt özdeksel olanaklara dayanan güç.

Kabala / Kabbala
Yahudi dini ile yakından bağlantılı, metafizik nitelikli, kendine özgü bir ezoterik sistemi olan bir gizemci dinsel felsefe.

Kabala Merdiveni
Kabala’da sözü geçen bir tasarımsal ya da simgesel merdiven.

Kabarcıklı Düzeç ; Bak: Düzeç

Kâbe
Müslümanlığın Mekke’deki kutsal yapısı.

Kabir ; Bak: Mezar

Kabul Edilmiş Masonlar
Operatif Masonluk döneminde, asıl mesleği inşaatçılık olmamakla birlikte mason localarına alınmış olan kişiler.

Kabul Töreni
Bir adayı üyeliğe alma işleminde uygulanan geleneksel ve ritüelik tören.

Kadîm ...... ; Bak: Eski ......

Kadın Mason Büyük Locası
Türkiye’deki kadın masonlar obediyansı.

Kadın Mason Büyük Locası Derneği
Kadın Mason Büyük Locası’nın T.C. Dernekler Yasası uyarınca kurulmuş olan resmî derneğinin adı.

Kadın Masonluğu İletişim Kurulu
Kadın mason kuruluşlarının uluslararası örgütü.

Kadoş
İbranice: “Kutsal” ya da “kutsanmış”.

Kadoş Kadoşim  ; Bak: Kutsalların Kutsalı

Kadoş Konseyi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, bu ritin 19.-30. derecelerinde çalışan atölye.

Kadoş Merdiveni
Yedi çıkış ve yedi iniş basamağı olan bir merdiven.

Kadoş Prensi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, bu ritin 30. derecesindeki bir masonun unvanlarından biri.

Kadoş Şövalyesi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 30. derecesi.

Kafatası ; Bak: Kurukafa

Kaideler ; Bak: Disiplin, Etiket

Kaim Olan Kelime  ; Bak: Değiştirilmiş Sözcük

Kain ; Bak: Tubal-kain

Kâinat ; Bak: Evren

Kâinatın Ulu Mimarı  ; Bak: Evrenin Ulu Mimarı

Kâinatın Ulu Mimarı’nın Yüce Şanına / Şerefine
“Evrenin Ulu Mimarı Onuruna” deyişinin, daha eski tarihlerde kullanılmış olan bir karşılığı.

Kâinatın Ulu Yaradanı
Türk Masonluğu’nun bir döneminde, “Evrenin Ulu Mimarı” terimi yerine kullanılmış olan terim.

Kalb ; Bak: Yürek

Kaldıraç
1. İri taşları yükseğe kaldırmak için kullanılan çengelli bir demir gereç.
2. Bir masonun oğlu.

Kalem
1.   Yazı yazmak ve çizgi çizmek için kullanılan gereç.
2.   Bir taş yontma işleminde, küçük pürüzlerin giderilerek, gerekli düzgün şeklin verilmesinde kullanılan alet.

Kalfa
Birçok ekolün, meslek ve sanat kuruluşunun ikinci aşaması; Masonluğun da ikinci derecesi.

Kalfalar Locası
Masonluğun simgesel derecelerinde çalışan bir locada, kalfa derecesinde yapılan bir oturum.

Kalkan
Bir asker ya da bir şövalyenin, korunma amacıyla kullandığı donanım.

Kalvarya
Kudüs’te, bir zamanlar Moriah dağının hemen batısında yer almış olduğu söylenen, sonradan ortadan kalkmış olan bir höyük ya da tepe.

Kamer ; Bak: Ay

Kâmil ...... ; Bak: Yetkin ......

Kamp
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, bu ritin 32. derece çalışmasının yapıldığı yerin bir bölümü.

Kamutanrıcılık ; Bak: Panteizm

Kanıt
Masonluğa alınacak ya da herhangi bir dereceye yükseltilecek olan bir adayın, ritüelik olarak uygulanan sınavlarda yeterliliğini göstermesi.

Kanun Kitabı ; Bak: Yasa Kitabı

Kanunî Mütalâa ; Bak: Yasal Görüş

Kanunlar ; Bak: Yasalar

Kaos ; Bak: Karmaşa

Kapalı Celse / Oturum  ; Bak: Aile Oturumu

Kapalı Vazo
Ağzı üzerine bir kapak oturtulmuş iri bir vazo ya da kupa.

Kapanmış Loca
Bir masonik otoritenin ya da bir yetkili organın yaptırımcı kararı olmadan, kendi kendine çalışmalarına son vermiş olan bir loca.

Kapatılmış Loca
Bir yetkili kurum ya da organın verdiği yaptırımcı nitelikli bir karar sonucunda çalışmaları süreli ya da süresiz olarak durdurulmuş ya da yasaklanmış olan loca.

Kapı   (Masonlukta)
Bir mason mabedinin giriş yeri.

Kapitüler Dereceler
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nde 15.-17. dereceler.

Kapitüler Masonluk
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nde 15.-17. derecelerin öğretim kapsamına verilmiş bir nitelik.

Kara Keşişler
Ora Çağ’da Benediktinlerin halk arasında benimsenmiş niteliği.

Kara ve Beyaz ..... Bak: Beyaz ve Kara .....

Karakter İşareti
Masonluğun bazı ileri ve yüksek derecelerinde kullanılan bir ritüelik işaret.

Karalama ; Bak: Siyahlama

Karanlık
Aydınlığın karşıtı.
Masonlukta, masonik öğretim yoluyla masonlara verilen simgesel ışığı edinemeyenlerin evreni.

Karar
Bir işin nasıl yapılacağının ya da bir konuda ne yapılacağının düşünülüp görüşülerek belirlenmesi

Karargâh ; Bak: Ordugâh

Karbonariler
18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başlarında, özellikle İtalya ve Fransa’da etkinlikler göstermiş olan bir gizli örgüt.

Kardeş
Bir mason için, herhangi bir diğer masonun niteliği.

Kardeş Loca
Aynı Masonluk kuruluşuna bağlı olan ya da aralarında bir özel yakınlaşma bulunan locaların birbirlerini tanıma ve niteleme şekli.

Kardeş Sofrası
Bir masonik birimin mabette yaptığı oturumundan önce ya da sonra düzenlenen sofra.

Kardeşlik
Masonluğun üç temel ilkesinden biri.
Ülküde birleşmeyi, hoşgörüyü, özveriyi, dayanışmayı, sevgiyi, bağlılığı, çıkar kaygıları ve bencillikten uzaklaşmayı, içtenliği, alçak gönüllülüğü, gerçek bir güven duygusunu gerektiren bir tutum.

Kardeşlik Noktaları  Bak: Beş Değme Noktası

Kardeşlik Öpüşü / Busesi
Masonların, buluştukları zaman birbirlerini kucaklarken uyguladıkları öpüşme şekli.

Kardeşlik Zinciri ; Bak: Birlik Zinciri

Kardinal ...... ; Bak: Asal ......

Kare
Dört köşesi de birbirine eşit ve dik açılı yüzey geometrik şekil.

Kare ve Üçgen ; Bak: Üçgen ve Kare

Kareli Zemin ; Bak: Mozaik Döşeme

Kârgâh ; Bak: Atölye

Karma Büyük Loca
Kendisine bağlı olan localarında üyeliğe hem erkek hem de kadın üye kabul eden localardan oluşan büyük loca.

Karma Loca
Üyeleri bakımından erkeklerle kadınlar arasında ayırım gütmeyen loca.

Karma Masonluk
Hem erkek hem kadınları üyeliğe kabul eden masonik sistemlerin ve kuruluşların topluluğu ve bu toplulukların masonik benimseyişi.

Karma Rit
Kadınlar ile erkeklerin, cinsiyet ayırımı gözetilmeksizin aynı localarda ve aynı sistem çerçevesinde çalışmalarını öngörerek örgütlenmiş, ritüellerini de buna göre düzenlenmiş olan bir mason riti.

Karmaşa
Hiçbir yasa ya da kurala uymayan, karmakarışık ve düzensiz ortam ya da oluşum yani kaos.

Karmaşanın Çözümlenmişliği
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 28. derece çalışması sırasında atölyenin bir simgesel niteliği.

Karmelitler ; Bak: Manastır

Karşı İşaret
Bazı masonik derecelerde, bir “işaret”i bütünleyen, böylece tümüne birden anlam kazandıran ikinci işaret.

Karşı Sav ; Bak: Antitez

Karşılaştırılamaz Hazine
“Evrensel gerçek” kavramının simgesel karşılığı.

Kartacalılar ; Bak: Manastır

Kartal
Yüksek ve kayalık yerlerde yaşayan, güçlü ve yırtıcı bir kuş.
Genel olarak özgürlük, güç ve egemenliğin simgelerinden biri.

Kartal Şövalyesi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 15. derecesindeki bir masonun ritüelik unvanlarından biri.

Kartal ve Pelikan Şövalyesi
Bazı masonik uygulamalarda, Rozkrua Şövalyesi’nin bir diğer adı.

Kasidim
İbranice: “Azizler”.

Katafalk
Bir tabutun açık olarak konduğu yer.

Katedral
Dinsel yönetim merkezi niteliği taşıyan ve görkemli yapısal özellikleri olan kilise.

Kateşizm ; Bak: Diyalog

Kathar İnancı
12. yüzyılda Fransa’nın güneyinde ortaya çıkmış olan bir tür Hıristiyan mezhebi.

Katılma
1.   Bir masonun, asil üyesi olduğu bir locanın dışında, aynı obediyansa bağlı bir başka locaya da üye olması durumu.
2.   Bir masonun, uzunca bir süre için fakat geçici olarak bulunduğu bir yerde, bir locaya üye olması durumu.
3.   Bir mason locasının, kendi istek ve kararıyla, bir “obediyans”ın yönetimi altına girmesi.

Katılmış Üye
Bir locaya üye iken, bir diğer locanın da üyesi olan mason.

Katiller
Süleyman Mabedi’nin yapımına ilişkin öyküde, Başmimar Hiram Abif’i öldürdükleri anlatılan üç kişi.

Kâtip ; Bak: Sekreter

Katkı
Herhangi bir mason biriminin oturumunun sonunda dolaştırılan “Dul Kesesi”ne, gönüllü olarak atılan para.

Kaybolmuş / Kayıp ......  ; Bak: Yitirilmiş ......

Kaymakam
Bazı mason kuruluşlarında, o kuruluşun başkanının ya da en yetkili görevlisinin yardımcısı.

Kayser ; Bak: İmparator

Kaz ve Izgara
1717 yılında Londra Büyük Locası’nı kurmuş olan dört locadan birinin, o tarihlerdeki toplanma yeri.

Kaziye ; Bak: Tez

Kazma
Toprağı kazmak, taş çıkarmak ve yumuşak taşları parçalamak için kullanılan alet.

K. D. H.  /  K. D. S.
Kadosh. / Kadosh.

Kefil
1.   Bir mason adayının Masonluğa Kabul Töreni sırasında, ritüel uyarınca onun Masonluğa yaraşır bir kimse olduğuna dair güvence veren kişi.
2.   Bir mason locasının ya da obediyansının “düzenli” olduğunu belirtip, kendisine güven duyulan bir obediyans nezdinde bu kuruluşun sorumluluğunu üstlenen mason.
3.   Bir locaya “mason” olmak üzere önerilen bir adaya ilişkin öneriyi destekleyen, gerektiğinde önerici ile birlikte “öneri belgesi”ni imzalayan mason.

Kelebek
Pullu dört kanatlı uçucu böcek.
“Doğanın sürekli bir değişim ve devinim içinde olduğu” gerçeğinin bir simgesi.

Kelime ; Bak: Sözcük

Keltler
Batı Avrupa’nın tarih öncesi çağlardaki toplumu.

Kemâl ; Bak: Yetkinlik

Kemer
Eski mimari stillerinde ve inşaat tekniğinde, iki mesnet arasındaki açıklığı, belirli boyut ve açılarda kesilmiş taşları birbirine yaslayarak geçmeyi sağlayan yapı öğesi.

Kenan
İbranice: “Adanmış yer.”
Doğu Akdeniz’de Fenike, Yahudiye ve Filistin’i içine alan bölge.

Kent Dükü Prens Edward
İngiltere Birleşik Büyük Locası’nın kuruluşu sırasında, daha önce “Eskiler” olarak anılan obediyansın büyük üstadı.

Kerubi
1.   Bir tür kanatlı melek.
2.   Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 28. derece çalışmasında, nazırlardan sonra gelen herhangi bir görevlinin ritüelik niteliği.

Keseler
Bir mason biriminin her toplantısının sonunda dolaştırılan torbalar.

Keski
Taşların yontularak şekillendirilmesinde kullanılan bir alet.

Keşiş
Bir manastırda kendi içine kapanık bir yaşam süren din adamı.

Keter / Kether
İbranice: “Taç.”
Kabala’daki ilk on sefirottan biri.

Keskin Çimento ; Bak: Çimento

Ketum Üstat ; Bak: Sır Üstadı

Ketumiyet ; Bak: Sır Saklamak

Keyhüsrev ; Bak: Kurus

Kham ; Bak: Ham

Khanan / Khenan ; Bak: Kenan

Khanokh ; Bak: Enoş

Khesed ; Bak: Hesed

Khohmah ; Bak: Hohma

Khol ; Bak: Kol

Kıdem
Bir masonun, Masonluğun herhangi bir derecesindeki eskiliğinin ölçüsü.

Kılavuz
1.   Bir masonu, Masonluğa alınmak üzere önermiş ya da sonradan ona yardımcı olmak üzere atanmış bulunan kişi.
2.   Masonluğa kabul ya da herhangi bir derece yükseltilmesi töreninde, adaylara yol göstererek önder ve yardımcı olan görevli.
3.   Masonluktaki her bir derece için ayrı ayrı olmak üzere, oturumun açılış ve kapanış şeklini, törenleri, derecenin sözcük ve işaretlerini, o derecedeki öğretimin temel öğelerini ve o derecedeki bir mason için gerekli diğer bilgileri içeren kitapçık.

Kılıç
Bireyin birey ile çatışmasında kullanılan kesici ve delici savaş aleti.
Kullanıldığı yere ve kullanılış şekline göre; özgürlüğün, eşitliğin, güçlülüğün, yiğitliğin, otoritenin, güvenin, saygının ve güç ile enerjinin birleşiminin simgesi olarak benimsenir.

Kılıç Şövalyesi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 15. derecesindeki bir masonun ritüelik unvanlarından biri.

Kılıç ve Mala ; Bak: Mala ve Kılıç

Kınama
Masonlukta, “kusur” olarak nitelenebilecek bir yanlış tutum veya davranışta bulunan bir masona verilebilecek olan bir ceza.

Kırık Anahtar
Ortasından kırılmış, kullanılamaz duruma gelmiş bir anahtar şeklindeki simge.

Kırık Sütun
Gövdesinin orta yerinden kırılmış bir sütun şeklindeki simge.

Kırılmış Sütun Parçaları
Simgesel sütun parçalarından oluşan bir ritüelik dekorasyon öğesi.

Kırk Yedinci Problem  ; Bak: Öklit'in Kırk Yedinci Problemi

Kırmızı Bûl
Mason localarının üyelerle ilgili olarak yürüttükleri yönetsel işlemler sırasında, “skrüten” olarak anılan gizli oylamaya başvurulduğunda, olumsuz görüşü belirtmek üzere bazı kuruluşların kullandıkları bûl.

Kırmızı Barut ; Bak: Barut

Kırmızı Dereceler
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin  4.-18. dereceleri.

Kırmızı Masonluk
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 4.-18. derecelerinde çalışmakta olan atölyelerin toplu niteliği.

Kırmızı Mühür ; Bak: Mühür

Kırmızılama
Bir mason adayı ya da derecesinin yükseltilmesi düşünülen bir mason için yapılan skrütende, işlemlerin ertelenmesine ya da istemin geri çevrilmesine neden olacak sayıda olumsuz oy verilmesi.

Kısaltma
Mason kuruluşlarının kendi iç işleriyle ilgili yazılarında, yer yer masonik kitaplarda, bazı sözcüklerin ilk harf ya da hecesini yazılıp, gerisinin noktalamayla belirtilmesi.

Kıta
Masonluğun bazı ileri ve yüksek derecelerinde, oturuma katılan masonların tümü.

Kıvrımlı Kılıç
Boylu boyunca dalgalı olarak yapılmış bir özel kılıç.

Kıyafet ; Bak: Giyim, Kuşanım

Kız Kardeş
Herhangi bir erkek mason için, bir kadın masonun niteliği.

Kibir
Kendini diğer insanlardan büyük ve üstün görme.

Kil
Yalıtım işlerinde kullanılan yumuşak ve yapışkan toprak.

Kilim ; Bak: Döşeme Örtüsü

Kilit Taşı
Belirli geometrik şekilleri olan taşlardan yapılma bir kemeri tutan taş.

Kilitli Kapı / Kutu ; Bak: Altın Anahtar

Kilwinning
Bazı mason kuruluşlarının, Masonluğun doğum yeri olarak benimsediği eski bir İskoçya kasabası.

Kilwinning El Yazması  ; Bak: Edinburgh-Kilwinning El Yazması

Kinaye ; Bak: Alegori

Kimlik Belgesi (Measonlukta)
Bir kişinin “mason” olduğunu kanıtlayıcı nitelikteki belge.

Kiremit
Pişirilmiş özel toprakla yapılıp, bir binanın çatı örtüsünde kullanılan yapı elemanı.

Kitab-ı Mukaddes ; Bak: Kutsal Kitap

Kitap
Yazarından başkalarının okuması için düzenlenmiş, çok sayfalı ve basılı bütün.

Kitaplık Görevlisi
Bir locanın, bir obediyansın ya da bir masonik yüksek dereceler örgütünün, kitap ve arşivlerinin korunarak yönetilmesi işlerini yürüten görevlisi.

Kivi ; Bak: Civi

Klerikat Riti  ; Bak: Rahatlatılmış İzleyiş Riti

KK.
Kardeşler

Klandesten
Gizli ve kötü bir amaç taşıyan.
Bu terim, bazı mason kuruluşlarınca, diğer mason örgütleri arasında kimisini “düzenli ve gerçek bir mason topluluğu” olarak saymayıp, onları yermek için kullanılır.


« Son Düzenleme: Ocak 26, 2011, 02:28:08 öö Gönderen: dogudan »
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Nisan 18, 2020, 03:37:06 ös
Yanıtla #1

Ketumiyet;

2 anlamı var;

A) Sır saklamak
B) Az konuşmak, ağzı sıkı.

A seçeneğinde geçen anlamdaki ketum insanlara güvenilir, bu insanlar güzel insanlardır.

B seçeneğinde geçen anlamdaki ketum insanları sevemedim gitti. Konuşmayan adamın aklında kırk tilki dolaşır, konuşmadığı için kolay kolay samimiyette kurulmaz bu tür insanlarla... Bir nevi sessiz ama derinden giderler, kötü insanlar ‘genelde’ bu gruptan çıkarlar. Kendilerini açığa çıkarmazlar, niyetlerini de belli etmezler...Zaten sessiz insan genelde egosu yüksek, kolay kolay kimseyle konuşmak istemeyen, kibirli insandır. Yani 7 büyük günahtan Superbia en çok bunlarda gözükür. Ama her zaman böyle değildir, az konuşan insanlardan tabiki bir çok istisnai durum da vardır. Güzel insanlar da arada çıkar.

Sevgiler.
« Son Düzenleme: Nisan 18, 2020, 03:41:43 ös Gönderen: Mandıra Filozofu »
Errare humanum est.
Ayıplı Müzmin öğrenci


Nisan 18, 2020, 04:14:29 ös
Yanıtla #2
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 289
 • Cinsiyet: Bay

Ketumiyet;

2 anlamı var;

A) Sır saklamak
B) Az konuşmak, ağzı sıkı.

A seçeneğinde geçen anlamdaki ketum insanlara güvenilir, bu insanlar güzel insanlardır.

B seçeneğinde geçen anlamdaki ketum insanları sevemedim gitti. Konuşmayan adamın aklında kırk tilki dolaşır, konuşmadığı için kolay kolay samimiyette kurulmaz bu tür insanlarla... Bir nevi sessiz ama derinden giderler, kötü insanlar ‘genelde’ bu gruptan çıkarlar. Kendilerini açığa çıkarmazlar, niyetlerini de belli etmezler...Zaten sessiz insan genelde egosu yüksek, kolay kolay kimseyle konuşmak istemeyen, kibirli insandır. Yani 7 büyük günahtan Superbia en çok bunlarda gözükür. Ama her zaman böyle değildir, az konuşan insanlardan tabiki bir çok istisnai durum da vardır. Güzel insanlar da arada çıkar.

Sevgiler.
Alın benden de o kadar.
Halk arasında"sinsi"de denir bunlara galiba. 😀
Sevgiler sayın Mandıra Filozofu.
Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine...


Nisan 18, 2020, 04:57:03 ös
Yanıtla #3
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 323
 • Cinsiyet: Bay

Az konuşmak, ağzı sıkılık ile kötü-sinsi insan olmanın ne ilgisi var. Kavramları karıştırmayalım.

Ağzı sıkılık benim için bir erdemdir.

2 dinle 1 konuş derler.

İnsanı ayakta tutan iskelet ve kas sistemi değil prensipleri ve inançlarıdır.   A. Einstein


Nisan 18, 2020, 06:48:15 ös
Yanıtla #4
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 289
 • Cinsiyet: Bay

Konuşmayan adamın aklında kırk tilki dolaşır, konuşmadığı için kolay kolay samimiyette kurulmaz bu tür insanlarla... Bir nevi sessiz ama derinden giderler, kötü insanlar ‘genelde’ bu gruptan çıkarlar. Kendilerini açığa çıkarmazlar, niyetlerini de belli etmezler...Zaten sessiz insan genelde egosu yüksek, kolay kolay kimseyle konuşmak istemeyen, kibirli insandır. Yani 7 büyük günahtan Superbia en çok bunlarda gözükür. Ama her zaman böyle değildir, az konuşan insanlardan tabiki bir çok istisnai durum da vardır. Güzel insanlar da arada çıkar.

Sevgiler.
[/quote]


Demek ilgi kuramadınız... Olsun o zaman napalım?..
Saygılar.
Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine...


Nisan 18, 2020, 06:55:25 ös
Yanıtla #5
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 289
 • Cinsiyet: Bay

Az konuşmak, ağzı sıkılık ile kötü-sinsi insan olmanın ne ilgisi var. Kavramları karıştırmayalım.

Ağzı sıkılık benim için bir erdemdir.

2 dinle 1 konuş derler.

Ağzı sıkılık erdem olabilir ama az konuşmak erdem falan değildir. 3 düşün bir konuş belki daha mantıklı olabilir.
Saygılar.
Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine...


Nisan 18, 2020, 07:08:07 ös
Yanıtla #6

Ketumiyet;

2 anlamı var;

A) Sır saklamak
B) Az konuşmak, ağzı sıkı.

A seçeneğinde geçen anlamdaki ketum insanlara güvenilir, bu insanlar güzel insanlardır.

B seçeneğinde geçen anlamdaki ketum insanları sevemedim gitti. Konuşmayan adamın aklında kırk tilki dolaşır, konuşmadığı için kolay kolay samimiyette kurulmaz bu tür insanlarla... Bir nevi sessiz ama derinden giderler, kötü insanlar ‘genelde’ bu gruptan çıkarlar. Kendilerini açığa çıkarmazlar, niyetlerini de belli etmezler...Zaten sessiz insan genelde egosu yüksek, kolay kolay kimseyle konuşmak istemeyen, kibirli insandır. Yani 7 büyük günahtan Superbia en çok bunlarda gözükür. Ama her zaman böyle değildir, az konuşan insanlardan tabiki bir çok istisnai durum da vardır. Güzel insanlar da arada çıkar.

Sevgiler.
Alın benden de o kadar.
Halk arasında"sinsi"de denir bunlara galiba. 😀
Sevgiler sayın Mandıra Filozofu.

‘Sinsi’ doğru terimlerden biri olabilir gerçekten.

Sevgiler sayın Özgürefe
Errare humanum est.
Ayıplı Müzmin öğrenci


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
4 Yanıt
15203 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 19, 2017, 03:15:05 öö
Gönderen: night manager
1 Yanıt
16715 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 10, 2012, 12:32:04 öö
Gönderen: park10
0 Yanıt
9879 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 26, 2010, 10:17:08 öö
Gönderen: ADAM
4 Yanıt
14748 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 03, 2013, 08:19:02 öö
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
10455 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 28, 2010, 08:44:30 öö
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
12898 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 30, 2010, 09:41:57 öö
Gönderen: ADAM
6 Yanıt
13963 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 30, 2015, 08:48:27 öö
Gönderen: ADAM
6 Yanıt
19550 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 21, 2016, 06:02:43 ös
Gönderen: Tık-Tik-Tak
0 Yanıt
11858 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 03, 2010, 08:39:49 öö
Gönderen: ADAM
1 Yanıt
11578 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 04, 2010, 05:03:25 ös
Gönderen: Aziz Arslan