Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Mason Sözlüğü (M - 2)  (Okunma sayısı 11859 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ağustos 03, 2010, 08:39:49 öö
  • Seçkin Üye
  • Uzman Uye
  • *****
  • İleti: 7217
  • Cinsiyet: BayMefkûre ; Bak: Ülkü

Megakozmos
Makrokozmos (büyük evren) ile mikrokozmos (küçük evren) arası.

Mehmet Ali Baba ; Bak: Erel

Meksika Ulusal Riti
19. yüzyıl ortalarına doğru Meksika’da oluşturulmuş 9 dereceli bir mason riti.

Melâmilik
Bir Sünni İslam tarikatı.

Melchizedek
İbranice: “Işıkların kralı” ya da “doğrulukların kralı”.

Melesino Riti
1765 yılında Rusya’da Yunan asıllı Peter Melesino tarafından kurulmuş olan 7 dereceli bir mason riti.

Melik
Tanrı’nın temsilcisi niteliğini de taşıyan kral ya da hükümdar.

Memfis Riti
Derecelerinin kapsamında Eski Mısır ekollerinin öğelerine ağırlıklı yer veren mason ritlerinden biri.

Memfis-Mizraim Riti  ; Bak: Mizraim-Memfis Riti

Menaşim
İbranice: “Önderler” ya da “denetçiler”.

Menfaatler ; Bak: Yararlar

Menkıbe ; Bak: Efsane

Merasim ; Bak: Tören

Mercan Kutu ; Bak: Abanoz Kutu

Mercure Trismegiste
Latince: “Üç Kez Bilgin Hermes”.

Merdiven
Bir yerden daha yukarıya çıkmak ya da daha aşağıya inmek için kullanılan basamakların tümü.

Merkür Trismejist ; Bak: Mercure Trismegiste

Mersi Prensi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 26. derecesindeki bir masonun unvanlarından biri.

Mesai ; Bak: Çalışma

Meslek Locaları ; Bak: Sınıf Locaları

Mesih
1.   İbranice: “yağ”
2.   Hıristiyanlara göre Tanrı’nın temsilcisi ve insanlığın gelecekteki kurtarıcısı.

Mesmerik Masonluk  Bak: Evrensel Ahenk Tarikatı

Meşale
Ucunda alev çıkararak yanan bir nesne bulunan bir çubuk ya da bu şekildeki yanmayı sağlayan bir çanak taşıyan sütun.

Metafizik
Varlığın her türünün ruhsal bir nedenden oluştuğunu ve ruhsal bir ereğe doğru yöneldiğini benimseyen, bundan ötürü değişmezliği ve ilintisizliği savunan dünya görüşü.

Métier
Orta Çağ sonlarında, başta Fransa olmak üzere bazı Batı Avrupa ülkelerinde kurulmuş esnaf ve zanaatkâr dernekleri.

Metr
Fransızcadaki “maître” (üstat) sözcüğünün Türkçedeki yaklaşık okunuşu olup, Türk Masonluğu’nda da bir ara bu anlamda kullanılmış olan sözcük.

Metropolitan Şapitri  ; Bak: Fransa Metropolitan Şapitri

Metusael
1.   Enoş’un oğlu.
2.   Bazı mason ritleri ve sistemlerinde, Hiram’ın öldürülmesine ilişkin alegorik öyküde bu cinayetin ortağı olan üç katilden birinin adı.

Mevt
Arapça ve İbranice gibi Sami dillerinde: “Ölüm”.

Mezar
Ölünün gömülüp doğaya bırakıldığı yer.

Mezuniyet ; Bak: Izin

M. H. A.
Master Hiram Abiff (İng.); Maître Hiram Abif (Fra.); Meister Hiram Abif (Alm.); “Hiram Abif Üstat”.

Mıntıka ...... ; Bak: Bölge ......

Mıntıkaşumûliyet ; Bak: Bölgesellik

Mısır     (bitki)
Koçanı üzerinde sıralı bol taneleri bulunan bir tahıl.

Mısır Misterleri
Eski Mısır’ın ezoterik ekollerinde geliştirilerek uygulanmış olan gizemsel öğreti sistemleri.

Mısır Riti
Kaynağını Eski Mısır’ın öğretilerinden alan ya da öyle olduğunu savunan ritlerin genel adı.

Mısır Yılı ; Bak: Anno Egyptiaco

Miğfer
Masonluktaki şövalyelik dereceleri kapsamında, eski şövalyeliğin bir anısal belirtisi olarak kullanılan öğelerden biri.

Mihrap ; Bak: Ant Kürsüsü

Mihri Süleyman ; Bak: Süleyman'ın Mührü

Mikâp ; Bak: Küp

Mikrokozmos
Kozmosu oluşturan öğelerin, belirli bir boyuttan daha küçük olanlarının tümü ile bunlara ilişkin ya da bunların etkisiyle oluşan olaylar ve olguların tümü.

Miks...... ; Bak: Karma ......

Miladî Yıl ; Bak:  Anno Domini

Militarist Localar ; Bak: Askerî Localar

Militia
Orta Çağ Latincesi: “Şövalyelik kurumu”.

Militia Templi
Orta Çağ Latincesi: “Tapınak Şövalyeleri kurumu”.

Milliyet ; Bak: Ulusallık

Mimar Büyük Usta  Bak: Büyük Mimar Üstat

Mimar Üstat
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında 12. derece.

Mimari Dereceler
Günümüzde Operatif Masonluk olarak anılan geleneksel yapıcılık mesleği ve sanatının uygulamalarının bazı öğelerini öğretimlerinin kapsamında simgesel olarak değerlendiren ileri ya da yüksek dereceler.

Mimari Düzenler
Antik Çağ ve sonrasında mimarlıkta uygulanmış olan temel sütun başlığı stilleri.

Mimari Kitap
Bazı mason kuruluşlarındaki simgesel benimseyiş uyarınca; bir masonik birimin oturumlarına ilişkin tutanakların toplanıp saklandığı dosya ya da sürekli olarak kullanılan tutanak defteri.

Mimarlığın Beş Soylu Düzeni
Antik Çağ ve sonrasında mimarlıkta uygulanmış olan temel sütun başlığı stilleri.

Mimarlığın Beş Temel İlkesi
Operatif Masonluk döneminde, bir yapının “tam ve kusursuz” olarak nitelenebilmesi için tasarımında ve yapımında uyulması gerekli görülmüş olan ilkeler.

Mimarlık
Yapı (bina) tasarımlama, projelendirme ve inşa etme sanatı ya da mesleği.

Mimaroğlu, Mustafa Reşat
Türkiye Yüksek Şûrası’nın âmir-i hâkim-i âzamı: 1933.

Mineral
Çoğu kayaçları oluşturan çeşitli element bileşikleri.

Minkale ; Bak: İletki

Mirari
1832 yılında Papa 14. Gregorius tarafından yayımlanmış olan aforoz buyruğunun başlığı.

Misafir ; Bak: Konuk

Misericors Deus
Latince: “Tanrısal sevecenlik”.

Miskinlik
Dünya malından ve benlikten cayarak içe kapanma.

Misraim ; Bak: Mizraim

Mistagog
Bazı Antik Çağ Yunan Misterleri’nde, kuruluşun başkanı ya da yüksek rahibi.

Mister
Eski çağların gizemsel bilgisi.

Misterli Sayılar
Kapsamlarında birer giz bulunduğu kabul edilen sayılar.

Mistik
1. Gizemciliğe (Mistisizme) eğilimli kişi.
2.   Yalnızca inisiyeler (tekris olmuşlar) tarafından anlaşılabilecek olan bir sözcük, dil, simge ya da ritüelin niteliği.

Mistik Bağ
Mistik nitelikli bazı inanç sistemlerince yapılan betimleme uyarınca; canlı varlıklar arasındaki kutsal ilişki.

Mistik Merdiven

İlgili olduğu öykünün gizemci (mistik) niteliği nedeniyle, bazı masonik yazında Hz. Yakup’un Tevrat’ta geçen düşünde gördüğü anlatılan merdivene verilen ad.

Mistik Zincir
Bazı mason kuruluşlarının benimseyişi uyarınca, “Kardeşlik Zinciri” olarak da anılan “Birlik Zinciri”nin niteliği.

Mistisizm ; Bak: Gizemcilik

Mişar / Mişor
İbranice: “Denge sağlayan”.

Mit
Bir efsane ya da destan niteliği taşıyan, genellikle dinsel ya da inançsal bir bağlantı içeren eski öykü.

Mitchell, John
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin ilk yüksek konseyinin kurucularından biri.

Mitoloji
Mitleri inceleyen bilim dalı.

Mitra Merdiveni
Mitra Misterleri’nde önemli bir simge olan merdiven.

Mitra Misterleri
Eski İran misterleri.

Mitraizm
Eski İran’ın dinsel ve gizemci inancı.

Mitridat
Pers Kralı Kurus’un haznedarı.

Mizraim
Ham’ın oğullarından biri (Nuh’un torunu).
Mısır’ı kurarak bu ülkeye adını vermiş olduğu söylenen efsanesel kişi.

Mizraim Riti
Masonluğun oldukça yaygınlaşabilmiş ve çağımıza kadar gelebilmiş çok dereceli ender ritlerinden biri.

Mizraim - Memfis Riti
Mizraim Riti ile Memfis Riti’nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulmuş, toplam 97 derecesi olan çağdaş mason ritlerinden biri.

M. M.
Master Mason (İng.); “Üstat Mason”.

MM.
1.   Maçons (Fra.); Masons (İng.); Maurer (Alm.); Masonlar.
2.   Mahfiller.

M. M. L.
Master Masons’ Lodge (İng.); “Üstatlar Locası”.

Moabon
1.   Mason ritüellerinden bazılarında yer alan ve üzerinde bir hayli spekülasyon yapılmış olan bir “sözcük”.
2.   Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, ikinci nazırın çeşitli derecelerdeki ritüelik adı.
3.   Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 23. ve 24. derecelerine yükseltme törenlerinde adayın ritüelik adı.

Modern Fransız Riti ; Bak: Fransız Riti

Modern York Riti ; Bak: Amerikan Riti

Modernler / Moderns ; Bak: Yeniler

******* / Mohabin ; Bak: Moabon

Moïse ; Bak: Musa

Molay, Jacques de
Tapınak Şövalyeleri Tarikatı’nın son büyük üstadı.

Mommongratus ; Bak: Naymus Grecus

Monogram
Sözlük anlamı bakımından “tek harfli sözcük”.
Herhangi bir özel adın, birbirinin içine geçmiş iki ya da üç harfle oluşturulan bir simge ya da bir amblem ile gösterilişi.

Montagu Dükü John
Londra Büyük Locası’nın 1721-1723 tarihleri arasındaki büyük üstadı.

Montpellier Riti
Doğru Masonlar Akademisi adıyla anılan masonik sistemin bir diğer adı.

Mops Tarikatı
18. yüzyılda kurulmuş bir paramasonik örgüt.

Morah Şalem
İbranice: “Barış verisi”.

Moral ...... ; Bak: Töresel ......

Morgan Olayı
Amerika Birleşik Devletleri’nde 1827 yılında Masonluk ile bağlantılı olarak ortaya çıkmış ünlü bir skandal.

Mori ; Bak: Vincere-Mori

Moria / Moriah
İbranice: “Tanrı’nın verdiği”.
Süleyman Mabedi’nin Başmimarı Hiram Abif’i öldüren üç katilden birinin, bazı ritüellerde benimsenmiş olan adı.

Moriah Dağı
Kudüs’ün güneydoğusunda yer aldığı ve üzerinde Süleyman Mabedi’nin yapılmış olduğu söylenen tepe.

Morin, Etienne (Stephen)
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki örgütlenişinin önderi.

Mormonlar
19. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulmuş olan bir Hıristiyan mezhebinin inançlıları.

Moses ; Bak: Musa

Moth ; Bak: Mevt

Motto ; Bak: Döviz

Mozaik Döşeme
Bir mason mabedinde siyahlı beyazlı karelerden oluşan dekoratif döşeme.

MS.
Manuscript (İng.), Manuscrit (Fra.), Manuskript (Alm.); “El yazması”.

MSS.
Çoğul olarak “El yazmaları”.

Mu.
Muhafız

Muamma ; Bak: Giz

Muasıriyet ; Bak: Çağdaşlaşma

Muavin ; Bak: Yardımcı

Muh.
1.   Muhakkik
2.   Muhterem

Muhabbet ; Bak: Sevgi

Muhadenet Kefili ; Bak: Dostluk Kefili

Muhafazakâr Masonluk  Bak: Tutucu Masonluk

Muhafazakârlık ; Bak: Tutuculuk

Muhafız ; Bak: Koruyucu

Muhakkik
Türk Masonluğu’nda eskiden kullanılmış, günümüzde de kullanımı sürdürülmekte olduğu üzere; bir locanın tekris ve derece yükseltilmesi törenlerinde adaylara yardımcı olarak yol gösteren görevlisi.

Muhammed
İslam dininin peygamberi.

Muh. Lo.
Muhterem Loca

Muh. Mah.
Muhterem Mahfil

Muhtariyet ; Bak: Özerklik

Muhterem
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nda, eski üstad-ı muhteremlerin (saygıdeğer üstatların) sıfatı.

Muhterem ...... ; Bak: Sayın ......

Mukaddes ...... ; Bak: Kutsal ......

Muktedir ; Bak: Güçlü

Multiplices Inter
Papa 9. Pius tarafından 1865 yılında yayımlanmış olan aforoz buyruğunun başlığı.

Muntazam Locaların Büyük Üstadı  Bak: Simgesel Localar Büyük Üstadı

Murahhas ; Bak: Delege

Musa
1.   Musevî dininin kurucusu olan peygamber.
2.   Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 25. derecesinde, oturumu yöneten atölye başkanının ritüelik adı.

Muscus Domus
Latince: “Yosunlu ev”.
Masonluğun eski geleneklerinden biri uyarınca; bir masonun mezarı.

Musevilik
Hz. Musa’nın kurmuş olduğu din.

Muteber ; Bak: Saygın

Muth ; Bak: Mevt

Mutlak ; Bak: Saltık

Mutlak Vicdan Özgürlüğü’nü Tanıyan Masonik Güçlerin Kardeşlik Birliği
1952 yılında Fransa’da kurulmuş olan uluslararası nitelikli bir masonik örgüt.
Bu örgüt bir süre çalıştıktan sonra, aynı ilkeleri benimseyen bir diğer örgüt olan CLI.PSAS ile birleşmiştir.

Mutluluk
İsteklerin gerçekleşmesiyle edinilen gönül hoşluğu ve iç rahatlığı.

Mutluluk Tarikatı
1743 yılında Paris’te denizcilerin kurmuş oldukları bir ezoterik örgüt.

Mücerret ; Bak: Soyut

Mücevherler
Simgesel derecelerde, bir mabette çalışma yapılabilmesi için mutlaka bulundurulması gerekli görülen öğeler.

Müeyyide ; Bak: Ceza

Müfettiş ; Bak: Denetici

Mühür
1.   Yetkili olmayanlarca açılmaması gereken bir nesne ya da yerin, açılmadığını göstermek üzere üzerine yerleştirilen, ancak açılmayı engellemeyen kilit.
2.   Bir yetkilinin bir belge üzerindeki imzasını onaylayan damga.

Mühür Koruyucusu
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, bir yüksek konseyin mühürlerini koruyan görevli.

Müjdeci Yahya
İsa’nın havarilerinden biri: Yuhanna.

Mükellefiyetler ; Bak: Yükümlülükler

Mükemmel Üstat ; Bak: Yetkin Üstat

Mükemmeliyet ; Bak: Yetkinlik

Müptedi ; Bak: Çırak

Mürur ...... ; Bak: Geçiş ......

Müsamaha ; Bak: Hoşgörü

Müsavat ; Bak: Eş.itlik

Müselles ; Bak: Üçgen

Müslümanlık
Hz. Muhammed’in kurmuş olduğu din.
Bu din, İslam dini olarak da anılır. İslam sözcüğü, “Tanrı’ya teslim olma” anlamına gelir. Nitekim Müslümanlığın temeli de bu bağlanış üzerine kuruludur.

Müstakil Türk Masonluğu Azim Mahfil-i Âlisi Cemiyeti
1932 yılında Türkiye’deki kimi masonların kurmuş oldukları bir dernek.

Müşahhas ; Bak: Somut

Müzakere Şûrası ; Bak: Danışma Konseyi

Müzik
1.   Ses ve tonların uyumlu bir şekilde düzenlenerek uygulanması sanatı.
2.   Bir mason birimi ya da kuruluşunun toplantılarında ritüelik ya da fon olarak kullanılan melodi ve şarkı gibi öğeler.

Müzik Görevlisi / Yönetmeni
Bir masonik birimin toplantılarında, gerekli olan müzik parçalarının çalınması işini yürüten görevli.

M. W.
Most Worshipful (İng.); “Pek Saygıdeğer” ya da “En Muhterem”.

M. W. G. M.
Most Worshipful Grand Master (İng.); “Pek Saygıdeğer Büyük Üstat” ya da “En Muhterem Büyük Üstat”


« Son Düzenleme: Ocak 26, 2011, 02:29:36 öö Gönderen: dogudan »
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
4 Yanıt
15203 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 19, 2017, 03:15:05 öö
Gönderen: night manager
1 Yanıt
16715 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 10, 2012, 12:32:04 öö
Gönderen: park10
0 Yanıt
9879 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 26, 2010, 10:17:08 öö
Gönderen: ADAM
4 Yanıt
14748 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 03, 2013, 08:19:02 öö
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
10456 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 28, 2010, 08:44:30 öö
Gönderen: ADAM
6 Yanıt
16729 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 18, 2020, 07:08:07 ös
Gönderen: Mandıra Filozofu
0 Yanıt
12898 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 30, 2010, 09:41:57 öö
Gönderen: ADAM
6 Yanıt
13963 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 30, 2015, 08:48:27 öö
Gönderen: ADAM
6 Yanıt
19550 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 21, 2016, 06:02:43 ös
Gönderen: Tık-Tik-Tak
1 Yanıt
11579 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 04, 2010, 05:03:25 ös
Gönderen: Aziz Arslan