Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Mason Sözlüğü (G)  (Okunma sayısı 15176 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Temmuz 22, 2010, 10:55:19 öö
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7217
 • Cinsiyet: Bay
G  Harfi
Latin alfabesinin yedinci harfi.
Masonluğun çok önemli simgelerinden biri.

G. A.
Great Architect ya da Grand Architect (İng.), Grand Architecte (Fra.), Gross Architekt (Alm.); “Ulu Mimar”.

Gabaon / Gabanon
1.    İbranice: “Tepe üzerine kurulu kent”.
2.   Bazı uygulamalarda, üstat derecesindeki bir masonun ritüelik adı.

Gabara
Fırat nehri üzerindeki bir varsayımsal köprü ya da bu köprünün bulunduğu yöre.

Gabor
İbranice: “Güçlü”.

Galahad
İbranice: “Kayalık arazi”.

Galile
Kudüs’ün kuzeyinde, Fenike’nin güneydoğusunda yer alan bir küçük ülke.

Galyalılar ; Bak: Keltler

Gareb
Süleyman Mabedi’nin yapımına ilişkin öyküde, değerli madenler üzerine nakış işleyen bir usta.

Garip Dostlar Derneği
18. yüzyıl ortalarında İngiltere’de kurulmuş bir paramasonik örgüt.

Garp ; Bak: Batı

G. A. O. T. U.
Great (Grand) Architect of the Universe (İng.); “Evrenin Ulu Mimarı”.

Gath ; Bak: Get

Gayret ; Bak: Çaba

Gayri faal Mahfil ; Bak: Kapanmış Loca

Gayri muntazamlık ; Bak: Düzensizlik

G. C. / G. Com.
Grand Commandeur (Fra.) Grand Commander (İng.); “Büyük Komandör” (Gran Komandör / Hâkim Büyük Âmir)

Gebal
Doğu Akdeniz’de, Fenike kıyılarındaki bir eski kent.

Geburah
İbranice: “Güçlülük” ya da “yüreklilik”.

Gece Yarısı
Simgesel olarak, bir locanın oturumuna son verildiği an.

Geçici Loca
1.   Bazı mason kuruluşlarının tüzükleri uyarınca; yalnızca özel kişilerin Masonluğa kabul töreninin yapılması amacıyla kurulan bir loca.
2.   Kuruluşu tamamlanmış, ancak bağlı olarak çalışacağı obediyans tarafından henüz onanmamış ve patenti verilmemiş olan loca.

Geçici Sözcük ; Bak: Değiştirilmiş Sözcük

Geçiş
Çıraklık dönemi sona eren bir masonun kalfa olması ve buna ilişkin tören.

Geçiş Dönemi
Masonluğun genel ve resmi tarihinde, Operatif Masonluktan Spekülatif Masonluğa geçişin gerçekleştiği dönem.

Geçiş Sözcüğü
Masonluğun bazı derecelerinde kullanılan parola niteliğindeki sözcüklerden biri.

Gelenek
Öteden beri benimsenerek uygulanmış ve uygulanması sürdürülen, bilinçli ve toplu alışkanlık.

Gelenekçi Masonluk
Spekülatif Masonlukta, 18. yüzyıl başları ve öncesine ilişkin eski geleneklerin ve yöntemlerin titizlikle korunmalarını ve hiç değiştirilmeksizin uygulanmasını öngörüp savunan mason kuruluş, topluluk ve sistemleri.

Geleneksel Dereceler
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 16. ve 17. derecelerinin niteliği.

Gelirler Üstadı
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 15. derece çalışmasında hazine üstadı (emini).

Gelişim Locası
Özgür Masonlar Büyük Locası’nda, özellikle yeni masonların kendilerini masonik bilgi birikimi bakımından geliştirmelerine yardımcı olabilmek amacıyla sadece masonik konular üzerinde çalışmalar yapan bir özel loca.

Gelişme Dereceleri
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 4.-8. dereceleri.

Gemara
İbranice: “Açıklama, yorum” ya da “iyileşme”.

Gemul Binah Tebunah
İbranice: “Değişimin ortasında uyanıklık”.

Genel Büyük Loca
Amerika Birleşik Devletleri’nde, 1775 yılında kurulmuş olan bir masonik örgüt.

Genel Denetici ; Bak: Büyük Genel Denetçi

Genel Komite
Bazı büyük localarda, bir tür danışma kurulu niteliği taşımak üzere oluşturulan, belirli zamanlarda periyodik toplantılar yapan bir üst düzey organı.

Genel Kurul
Bir mason obediyansının, tüm localarının delegelerinin katılımıyla oluşan en yetkili organı. Türkiye’deki büyük localar bu kurulu “Büyük Kurul” olarak anmaktadır.

Genel Loca
Büyük locanın tüzel kişiliği ve üyelerinin tümünün oluşturduğu topluluk.

Geomatik Masonlar
Özellikle 18. yüzyıldaki kullanımı uyarınca “spekülatif masonlar”.

Geometri
Cisimlerin, oluşumların ve tasarımların şekilsel özelliklerini ve bunların arasındaki ilişkileri, ölçme ve karşılaştırma yöntemleriyle inceleyen bilim dalı.

Geometrik Nokta
1.   Bir mason mabedinin bulunduğu binanın, kent içindeki ya da o yöredeki adresinin, Masonluktaki simgesel karşılığı.
2.   Bir mason mabedinin belirli noktalarından her biri.

George IV ;  Bak: Sussex Dükü

Gerçek
Bir nesne, bir nitelik, bir durum ya da bir olgu olarak somut bir şekilde var olan.

Gerçek Işığı
İnsanın dogmalardan, boş inançlardan, imgelerden ve varsayımlardan sıyrılmasını, evrimsel doğrultuda olgunlaşarak ilerlemesini sağlayan öğelerin birleşimi.

Gerçek Mason
Bir masondan beklenen tüm bireysel nitelikleri kendinde toplamış olan yetkin kişi.

Gerçek - Adalet - Tolerans
Masonluğun bazı yüksek derecelerinde, birbirine bağlı olarak benimsenmiş üç temel ilkeden oluşan üçleme.

Gerçek Sözcük ; Bak: Doğru Sözcük

Gerçeklerin Araştırılması
İmgelerden ve varsayımlardan sıyrılarak, nesnel ve somut olarak var olanın bulun-
ası, anlaşılması ve buna ilişkin doğruların kavranması uğraşısı.

Gerdanlık
Biju taşımak üzere boyuna takılan, kumaş ya da zincirden yapılma, aşağıya doğru sarkmayan, dar olduğu için bir düğme ya da kopça ile bağlanan kuşanım öğesi.

Get / Geth
Eskiden Kudüs’ün kuzeyinde yer alan bir küçük ülke.

Gezgin / Gezici Loca
Belli bir yerde kurulu olmayıp, sürekli olarak yer değiştiren loca.

Gezgin / Gezici Masonlar
Orta Çağda, kentten kente ve ülkeden ülkeye gezerek, iş buldukları yerde çalışan operatif masonlar.

Gezgin / Gezer Patent
Belli bir yerde çalışmayıp, yer değiştirmek üzere kurulmuş, genellikle askerî birliklerde örgütlenmiş localara verilen patent türü.

GG.
Görevliler.

Gibeon ; Bak: Gabaon

Giblim
İbranice: “Taş yontucular”.

Gild
Orta Çağ sonlarına doğru, aynı meslekten olan ya da aynı işi yapan kişilerin, devlete karşı yükümlülüklerini ortaklaşa yerine getirebilmek için oluşturduğu bir dayanışma örgütü.

Giriş İşareti
Masonluğun bazı ileri ve yüksek derecelerinde kullanılan bir ritüelik işaret.

Giyim    (Masonik)
Bir masonik toplantıya katılacak olan masonun, üzerinde bulunması gereken giysinin özelliği.

Giz / Gizem
Açıklanmayan soyut bilgi.

Giz Üstadı ; Bak: Sır Üstadı

Giz Yazmanı ; Bak: Gizli Sekreter

Gizemcilik
Dinsel amaçları, halka açık olan dinlerde belirlenmiş yöntem ve kurallarla değil, kendine özgü ezoterik bir tutumla gerçekleştirmeye çalışan inançsal dünya görüşleri ve bunlara ilişkin felsefeler.

Gizemli Sayılar ; Bak: Misterli Sayılar

Gizemsel Dereceler ; Bak: Yan Dereceler

Gizemsel Rit
18. yüzyılın ikinci yarısında, Amerika Birleşik Devletleri’nde oluşturulmuş bir mason riti.

Gizli Bölme / Kubbe
Süleyman Mabedi’nin yapımı sırasında mabedin temelleri altında inşa edilmiş olduğu, yerini ve giriş yolunu pek az kimsenin bildiği söylenen bir bölme.

Gizli Örgüt
Amaçları ve ilkeleri açıkça ortaya konmayan, nerede ve nasıl çalışmalar yapmakta olduğu bilinmeyen, üyelerinin kimliği açıklanmayan, hatta bazı zaman ve yerde varlığının duyurulmasından bile özenle sakınılan kuruluş.

Gizli Sekreter
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 6. derecesi.

Gizli Sözcük
Ancak özel ve seçilmiş kimselerce bilinip okunabileceği söylenen sözcük.

Gizli Taş ; Bak: V.I.T.R.I.O.L.

Gizlicilik ; Bak: Okültizm

G. Kom.

Grosskommandeur (Alm.); Gran Komandör: “Büyük Komandör”.

G. L.
Grande Loge (Fra.); Grand Lodge (İng.); Grossloge (Alm.): “Büyük Loca”.

Glasgow St. John Locası
18. ve 19. yüzyıllarda varlığını uzun süre koruyabilmiş olan bir operatif loca.

G. L. D. F.
Grande Loge de France (Fra.); “Fransa Büyük Locası”.

G. L. F. F.
Grande Loge Féminine de France (Fra.); “Fransa Kadın Büyük Locası”.

G. L. N. F.
Grande Loge Nationale Française (Fra.); “Fransız Ulusal Büyük Locası”.

Gloria ; Bak: Onurlar

G. L. T. S. O.
Grande Loge Traditionelle et Symbolique Opéra (Fra.);: “Fransa Geleneksel ve Simgesel Opera Büyük Locası”.

G. M.
Grand Maître (Fra.); Grand Master (İng.); Grossmeister (Alm.); “Büyük Üstat”.

Gnoz
1.   Gizemsel ve sezgisel bilgi.
2.   Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde doğmuş bir tür gizli ve gizemci öğreti.

G. O.
Grand Orient (Fra. ve İng.); Grossorient (Alm.); “Büyük Doğu”.

G. O. D.
Gomer-Oz-Dabar.

G. O. D. F.
Grand Orient de France (Fra.); “Fransa Büyük Doğusu”.

Goethe, Johann Wolfgang von
Büyük ve ünlü Alman yazar ve düşünürü.

Golgota
Yunanca: “İskelet”.

Gonfalon
Düşey şekilde asılarak kullanılan, alt ucu bir, iki ya da üç sivri uzantıyla son bulan flama.

Gormogonlar
1724 yılında İngiltere’de kurulmuş bir antimasonik örgüt.

Gotik Mimari Stili
Operatif masonların Orta Çağ sonlarına doğru geliştirerek, hemen tüm Avrupa’da uygulamış oldukları bir yapı tekniği ve sanatı.

Gotik Yasalar
Bazı çağdaş masonik yazında, “operatif masonların Orta Çağdaki yasaları”.

Gö.
Görevli

Göğüslük
Bazı mason ritleri ve sistemlerinin ileri ve yüksek derecelerinde, üst düzey görevli-
lerinin boyunlarına asarak göğüsleri üzerinde taşıdıkları kese.

Gök
Yeryüzünün dışında olan.

Gök Mavisi
Masonluğun simgesel derecelerindeki dekorasyonda kullanılması gereken ve bu derecelerin özelliği olan renk.

Gökdoğan, Mukbil
Türkiye Yüksek Şûrası’nın hâkim büyük âmiri: 1975-1985.

Gökkubbe
Masonluğun simgesel derecelerinde çalışan bir locanın oturumlarını yaptığı mabedin tavanının simgesel niteliği.

Gökkuşağı Kızlar Örgütü
Amerika Birleşik Devletleri’nde genç kozlr için kurulmuş bir paramasonik örgüt.

Gökküre
Evrenin oluşumunda ve uzayda, dünyayı merkez olarak alan (jeosentral) bir sistem tasarlayarak açıklamaya çalışan kuramlar uyarınca; dünya dışındaki uzay cisim-
lerinin üzerine yerleşmiş olduğu ve dünyayı çevrelediği varsayılan küre.

Göksel Kudüs’ün Yüce İskoçu
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 19. derecedeki bir masonun unvanlarından biri.

Gölgelik
Masonluktaki bazı uygulamalarda, mabedin dekorasyonu uyarınca, Doğu’daki başkan kürsüsünün üzerinde yer alan küçük çatı.

Gönderiler Üstadı
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 15. derece çalışmasında sekreterin görev unvanı.

Gönül Yüceliği ; Bak: Esirgemezlik

Gönye
Birer dik açı ile kesişecek hatları çizip oluşturmaya, kesişen hat ve yüzeyler arasındaki açının dik olup olmadığını kontrol etmeye yarayan gereç.

Gönye Üzerinde Çalışmak
Simgesel olarak “bir mason locasında kayıtlı üye olup masonik çalışmalar yapmakta olmak”.

Gönye ve Pergel
Masonluğun evrensel amblemi ve masonik çalışmaların önemli bir bileşik simgesi.

Gönyeleme ; Bak: Locayı Gönyelemek

Görelilik
Kendi başına yeterli olmayıp, ancak bir başka şeye bağlı olarak ya da bir başka şeyle karşılaştırılarak belirlenebilme durumu ya da olgusu.

Görenek
Bir işin daha önce başkalarının yaptığı gibi yapılması.

Görev
Önemi bilinçli bir şekilde kavranarak, isteyerek ve içtenlikle üstlenilmek suretiyle yapılan ya da yerine getirilen iş.

Göreve Getirme
Bir mason kuruluşu ya da biriminin yeni görevlilerinin, özellikle başkanının, ritüelik bir törenle görevine başlamasını sağlama.

Görevler Sehpası
Bir masonun kardeşlerine karşı üstlenmesi gerekli görülen temel masonik görevleri.

Görevli Şövalye
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 21. derece oturumunda, 1. nazırın görev unvanı.

Görevliler
Herhangi bir mason kuruluşu ya da biriminin, çalışmalarının yürütülmesi, toplan-
tılarının yönetilmesi ve ilişkilerinin düzenlenmesi için belirli bir süre çalışmak üzere görevlendirilen kişiler.

Görevliler Kurulu ; Bak: Yönetim Kurulu

Görgü
1.   Toplumca benimsenmiş töreye uygun tutum ve davranış.
2.   Yöntemsiz deney ve gözlem ile edinilen bilgi ve anlayış birikimi.

Görünmeyen Kolej
17. yüzyılın ilk yarısında İngiltere’de Robert Boyle tarafından kurulmuş bir bilimsel örgüt.

Göz
Görme organı.

Göz Bağı
Masonluğa kabul töreni sırasında, mason adayının gözlerini kapatarak görmesini engelleyen kara ve kör maske.

Gözcü ;  Bak: Dış Koruyucu

Gözyaşı ;  Bak: Gümüş Gözyaşı Damlaları

Graham El Yazması
Masonluğun eski belgelerinden biri.

Gramer  ; Bak: Dil Bilgisi

Gran .....  ; Bak:  Büyük ......

Gran Komandör
“Büyük Komandör”ün Fransızca’dan dönüştürülmüşü.

Grankomandör Kaymakamı  Bak: Büyük Komandör Kaymakamı

Granloj
“Büyük Loca” teriminin Fransızca’dan dönüştürülmüşü.

Granmetr
“Büyük Üstat” unvanının Fransızca’dan dönüştürülmüşü.

Grandoryan / Granoryan
“Büyük Doğu” (Grand Orient) teriminin Fransızca’dan Türkçe’ye dönüştürülmüşü.

Grasse-Tilly, Kont Alexandre François Auguste
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin Amerika Birleşik Devletleri’nde 1801 yılında kurulan ilk yüksek konseyinin ilk büyük komandörü.

Gravelot
Bazı ritüellerde benimsenmiş olduğu üzere, Süleyman Mabedi’nin yapımına ilişkin alegorik nitelikli töresel öyküde, Başmimar Hiram Abif’i öldüren katillerden biri.

Gregoriyen Örgütü
18. yüzyılda İngiltere’de, Masonluğa karşıt etkinlikler göstermiş olan bir örgüt.

Grotto
Kuzey Amerika’da 1890 yılında kurularak hayli yaygınlaşmış bir paramasonik örgüt.

Gubulum
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 13. derece çalışmasındaki bir masonun ritüelik adı.

Guemara  ; Bak: Gemara

Guevourah  ; Bak: Geburah

Guibbor ; Bak: Gabor

Guilad ; Bak: Galahad

Guivon ; Bak: Gabaon

Gulgolet ; Bak: Golgota

Gurur
Kişinin kendini başkalarından farklı ve üstün görerek beğenmesi.

Guttural
Latince: “Gırtlağa ilişkin”.

Gü.
Güney

Güç (Kuvvet)
Düşünü ve tasarımların gerçekleşebilmesi ya da eyleme dönüşebilmesi için gerekli olan bütünleyici öğe.

Güçlü
Masonluğun ileri ve yüksek derecelerinin bazılarında, bir atölye ya da şapitr başkanının temel unvanı.

Güçlü Büyük Komandör Yardımcısı
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı yüksek konseylerinde, büyük komandör yardımcısı.

Gül
Birbiri üstüne katmerli yaprakları olan hoş kokulu bir çiçek.

Gül-Haç, Güllü Haç  Bak: Rozkrua

Gül Şövalyeleri ve Hanımları Örgütü
18. yüzyıl sonlarına doğru Fransa’da kurulmuş olan bir paramasonik  örgüt.

Gümüş Gözyaşı Damlaları
Bir yas oturumunda ya da simgesel olarak yas tutulan bir derece çalışmasında, mabet dekorasyonunda kullanılan siyah perdeler üzerine serpiştirilmiş damla şeklindeki ve gümüş renkli motifler.

Gündelikçiler
Operatif Masonluk tarihinde gündelik (yevmiye) alarak çalışmış olan masonlar.

Gündem
Bir oturumda yapılacak olan işler ile görüşülecek konuların sırası ve bağlığı ya da kapsam özeti.

Gün Dönümü
Süre bakımından gündüz ile gecenin eşit olduğu zaman, yani 21 Mart ve 23 Eylül.

Güneş
Dünyanın bağlı olduğu gezegenler sisteminin merkezi olan yıldız.
Masonluktaki önemli simgelerden biri.

Güneş Prensi / Şövalyesi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında 28. derece.

Güney
Bir mason mabedine girişte sağda kalan bölüm ve yön.

Güney Jürisdiksiyonu
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’ndeki ilk yüksek konseyi (süprem konsey / yüksek şûra) için kullanılan bir ad.

Güney Sütunu
1.   Bir mason mabedinin girişinde, kapının her iki yanında bulunan İkiz Sütunlar’dan, girişe göre güneyde yani sağ yanda olanı.
2.   Bir mason mabedinde güneydeki yani girişe göre sağ yandaki oturma yerleri.

Günlük Ağacı  Bak: Buhur

Güvence Vermek
Bir konuk masonun, locanın oturumuna katılabilecek nitelikte olduğunun, o locanın üyelerinden birince açıklanması.

Güvercin
Dünyanın hemen her yerinde görülebilen ve her mevsimde yaşayabilen bir kuş.

Güvercin Şövalyeleri ve Hanımları
1784 yılında Fransa’da kurulmuş olup, kısa bir süre için hayli ilgi toplamış olan, erkek ve kadın üyeleri bir arada kabul eden bir paramasonik örgüt.

Güvercin ve Zeytin Dalı
Bazı masonik uygulamalarda, localardaki “tören görevlileri”nin alameti.

Güzel Filip
Papa 5. Clement ile iş birliği ederek düzenlediği bir komplo ile Tapınak Şövalyeleri Tarikatı’nın ortadan kaldırılmasını sağlamış olan Fransa Kralı. 4. Philippe.

Güzellik
Hoşnutluk, sevinç ve mutluluk veren düzenlilik, uyum, yararlılık, birlik ve yetkinlik.

Gvoura ; Bak: Geburah

« Son Düzenleme: Ocak 26, 2011, 02:25:49 öö Gönderen: dogudan »
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Nisan 30, 2013, 10:01:57 ös
Yanıtla #1
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 405
 • Cinsiyet: Bay

Afedersiniz "geçiş sözcüğü" maddesinde bunun bir parola olduğundan bahis var. Parola türkçede gizli kelime, sır olan kelime gibi bir manaya geliyor. Yani böyle bir sözcüğün olduğunu açıklayarak masonik sır mı açıklamış ouyorsunuz? Ama  17. maddeye aykırı olduğundan bunu yapmış olamazssınız... Bu konuya açıklık getirirseniz sevinirim.


Mayıs 01, 2013, 01:41:18 öö
Yanıtla #2
 • Mason
 • Orta Dereceli Uye
 • *
 • İleti: 155
 • Cinsiyet: Bay

Sayın Samuray,

Geçiş sözcüğünün masonlukta niçin,ne zaman ve nasıl bir yöntemle kullanıldığına değinilmemiş olduğundan bu durum forumun 17.maddesine karşı değildir diye düşünüyorum.

Saygılarımla.
Memento Mori


Mayıs 01, 2013, 02:28:05 ös
Yanıtla #3
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 405
 • Cinsiyet: Bay

Sayın Samuray,

Geçiş sözcüğünün masonlukta niçin,ne zaman ve nasıl bir yöntemle kullanıldığına değinilmemiş olduğundan bu durum forumun 17.maddesine karşı değildir diye düşünüyorum.

Saygılarımla.
yani sır ama açıklanmış bir sır mı? Daha önce açıklandı artık ırlığı kalmadı mı demek istiyorsunuz yoksa daha önce bunun bir sır olmaığını açıkladık mı demek istiyorsunuz?


Eylül 19, 2017, 03:15:05 öö
Yanıtla #4

Tam anlamıyla muazzam. "G" harfi sadece sembol değilmiş derin bir background u varmis.. bu yaziya emegi gecenlere teşekkürler


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
1 Yanıt
16696 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 10, 2012, 12:32:04 öö
Gönderen: park10
0 Yanıt
9870 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 26, 2010, 10:17:08 öö
Gönderen: ADAM
4 Yanıt
14736 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 03, 2013, 08:19:02 öö
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
10429 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 28, 2010, 08:44:30 öö
Gönderen: ADAM
6 Yanıt
16708 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 18, 2020, 07:08:07 ös
Gönderen: Mandıra Filozofu
0 Yanıt
12878 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 30, 2010, 09:41:57 öö
Gönderen: ADAM
6 Yanıt
13936 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 30, 2015, 08:48:27 öö
Gönderen: ADAM
6 Yanıt
19532 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 21, 2016, 06:02:43 ös
Gönderen: Tık-Tik-Tak
0 Yanıt
11849 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 03, 2010, 08:39:49 öö
Gönderen: ADAM
1 Yanıt
11566 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 04, 2010, 05:03:25 ös
Gönderen: Aziz Arslan