Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Mason Sözlüğü (Ö)  (Okunma sayısı 6401 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ağustos 06, 2010, 10:37:59 öö
  • Seçkin Üye
  • Uzman Uye
  • *****
  • İleti: 7217
  • Cinsiyet: BayÖç Alma Dereceleri
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında 9.-11. dereceler.

Öd Ağacı
Alevsiz yanan ve yandığında hoş kokulu bir buhur çıkaran bir ağaç.

Ödenti
Parasal yükümlülük.

Öğle Zamanı
Masonluğun özellikle ilk üç derecesinde çalışan locaların, simgesel olarak oturumlarına başladıkları an.

Öğreti
Belirli bir kapsamı olan ve belirli kalıplara bağlı kesinleştirilmiş görüş.

Öğretim
Genel tanımı bakımından, bilgi, görgü ve kültür edindirmek için yapılan çalışma.

Öğretim Görevlisi
Bir obediyansta, locaları dolaşarak masonik konularda bilgi ve masonik eğitim vermek üzere görevlendirilmiş olan kişi.

Öğütleme
Bireyin iyi ve doğru olana yönelmesi için, gerek düşünü ve tasarımlarını gerekse tutum ve davranışlarını düzenlemesi bakımından, kendisine yol göstermeyi amaçlayan sözler ve özdeyişler.

Öke, Mim Kemal
Türkiye Büyük Maşrıkı’nın büyük üstadı: 1930-1931. Türkiye Yüksek Şûrası’nın hâkim büyük âmiri: 1945-1955.

Ö. K. E. MM.
Özgür ve Kabul Edilmiş Masonlar

Öklit
M.Ö. 4. yüzyıl sonlarında İskenderiye’de bir ezoterik ekol kurmuş olan ünlü düşünür ve matematikçi.

Öklit’in Kırk Yedinci Problemi
Geometride yer yer  Pisagor Kuramı (Pythagoras Teoremi) olarak anılan, dik kenar bir üçgenin özelliklerinin çözümüne ilişkin bir matematiksel problem.

Ölçülülük
Aşırı olmama.

Ölüler Kitabı
Mısır Misterleri’nin ve Eski Mısır’daki ezoterik ekollerin ritüelleriyle açıklamalı öğretilerini içeren bir kitap.

Ölüm
1.   Doğumun karşıtı ve yaşamın sonu.
2.   Bir masonun, üyesi olduğu Masonluk kuruluşundan çıkarılarak, masonik nitelik ve yetkilerinin kaldırılması.

Ölüm Sonrası Yaşam  ; Bak: Yeniden Doğuş

Ölüm Yılı ; Bak: Anno Caedo

Ömür Boyu ...... ; Bak: Yaşam Boyu ......

Ön.
Önceki

Ön. B. Ü. Ön. Bü. Üs.
Önceki Büyük Üstat

Ön. S. Ü.
Önceki Saygıdeğer Üstat

Ön Soruşturma
Bir mason locasına “mason adayı” olarak kabul edilmesi için önerilecek bir haricî hakkında, locada hiçbir işlem yapılmadan önce yürütülen soruşturma.

Ön. Ü. M.Ön. Üs. Muh.
Önceki Üstad-ı Muhterem

Ön Yargı
Herhangi bir kişi ya da konu üzerinde, ayrıntılı bilgi edinmeksizin, belirli olaylara, başkalarının anlattıklarına ve dış görüntülere dayanarak varılmış kanı.

Önceki Büyük Üstat
Bir obediyansta daha önce en az bir dönem boyunca büyük üstatlık görevini yürütmüş olan mason.

Önceki Saygıdeğer Üstat / Üstad-ı Muhterem
Bir locada bir dönem önceki saygıdeğer üstat (üstad-ı muhterem) olarak görev yapmış olan masonun, yalnızca o loca için geçerli olan unvanı.

Önceki Üstat
1.   Bazı mason kuruluşlarında ve masonik yazında daha önce bir locada saygıdeğer üstat (üstad-ı muhterem) olarak görev yapmış bulunan bir masonu nitelemek üzere yer yer kullanılan kısaltılmış unvan.
2. Kimi mason ritleri ve sistemlerinde bir derece unvanı.

Önder
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 30. derecesinde, 1. nazırın görev unvanı.

Önemli Sözcük
Bazı mason kuruluşlarının ritüellerinde Geçiş Sözcüğü’nün karşılığı.

Öneri
1.   Bir haricînin, Masonluğa alınması için bir locaya “aday” olarak sunulması.
2.   Bir masonun derecesinin artırılması için girişimde bulunulması.
3.   Bir masonik birimin oturumunda, daha sonraki çalışmalarda göz önüne alınmak üzere, ilgili birimin başkanına sunulan levhanın kapsamı.

Öneri Belgesi / Levhası
Bir haricîyi bir locaya “mason adayı” olarak öneren kişinin doldurduğu ve saygıdeğer üstada (üstad-ı muhtereme) yöntemine uygun şekilde ilettiği form.

Öneri Kesesi
Bir masonik birimin oturumuna katılmış olan masonların, dilek, öneri ve duyurularının toplanması için kullanılan kese.

Önerici
Bir haricîyi, bir locaya “mason adayı” olarak öneren kişi.

Öngörü
Yakın gelecekteki bazı olayların nasıl gelişeceğini sezinleme yeteneği.

Önlük
Masonik kuşanımın bele bağlanarak kullanılan zorunlu öğesi.

Önlük Kuşanmak
Mecazi olarak “Masonluğa kabul edilmek”.

Önlüklemek
1.   Masonluğa kabul töreni tamamlanan bir masona, çırak önlüğünü takmak.
2.   Bir locanın yeni seçilen görevlilerine, gereğince ant içmelerinden sonra, görevlerine ilişkin kuşanımları takarak, kendilerine seçilmiş oldukları görevlerin unvan ve yetkilerini vermek.
Önlüksüz
Mason olmamış kişi.

Önlüksüz Mason
Bilgi ve erdem bakımından bir “gerçek mason”un bireysel niteliklerini taşıyan, ancak mason olmayan kişi.

Örs, Hayrullah
Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın büyük üstadı: 1965-1973

Övgü
Genellikle dinsel bir nitelik taşıyan, dizeli ve ritimli sözler toplamı.

Öykünme ; Bak:   Efsane

Öz Deyiş
Bir düşüncenin kısa ve özlü olarak, genellikle özgün olarak kimin tarafından söylenmiş olduğu bilinen, bazı zaman benzetmeler yapılarak anlatımı.

Öz Eleştiri
İnsanın, inanç, düşünü, benimseyiş, söz, eğilim, tutum ve davranışlarında yanlış ve yanılgılı olanları kendi başına arayıp bularak bunları doğru olanlarla karşılaştırması.

Öz Saygı
Bir kişinin kendisine duyduğu saygı.

Öz Seçim
Bir topluluğun, kendisini oluşturan üyelerini kendisinin seçerek belirlemesi.

Öz Varlığın Tanınması
Bireyin, gerek özdeksel gerekse tinsel yapısına ilişkin tüm bilgileri edinmesi.

Özdek
Bilinçten bağımsız ve somut bir nitelikle var olan şey.

Özdekçilik
Doğanın nesnel varlığını öncelikli tutan felsefe görüşleri ve akımları.

Özel Loca
Masonluğun 1723 tarihli özgün temel yasasında, çağımızdaki “loca”nın karşılığı.

Özerklik
Herhangi bir kurum ya da örgütün, kendi iç işlerini yürütmedeki bağımsızlığı.

Özgür Doğmuş
Köle niteliği olmayan bir ana babadan ve “köle” niteliği taşımaksızın doğmuş olma durumu.

Özgür Düşünce
Her türlü dogmadan, boş inançlardan, ön yargılardan ve kanıksanmış görüşlerden sıyrılmış olan düşünce.

Özgür Mason
Operatif Masonluk döneminde, bir locaya çırak olarak alınıp burada yapıcılık mesleği ve sanatının incelikleri ile töresini öğrenerek yetişen ve uygulayan kişi; Spekülatif Masonlukta ise, yöntemine uygun olarak “tekris”in ilk aşamasından geçerek Masonluğa girmiş olan kişi.

Özgür Masonlar Büyük Locası
Türkiye’de “Liberal Masonluk” anlayışını benimseyerek çalışan ulusal mason obediyansı.

Özgür Masonluk
1. Çağdaş Spekülatif Masonluk.
2.   Türkçede “Liberal Masonluk” olarak benimsenmiş ve öteden beri kullanılmakta olan terimin, günümüzde Fransızcada kullanılması öngörülen karşılığının Türk-
çeye tam çevirisi.

“Özgür Taş” Masonları
14. yüzyıl sonları ve 15. yüzyıl başlarında, Malta taşı işleyen masonlara takılmış olan ad.

Özgür ve Kabul Edilmiş Amerikalılar
İng.    Free and Accepted Americans
1853 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulmuş olan ulusçu nitelikli bir gizli örgüt.

Özgür ve Kabul Edilmiş Masonlar
Bazı mason kuruluşlarınca kullanılmakta olduğu üzere; “çağdaş düzenli spekülatif masonlar” teriminin karşılığı.

Özgür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası
Genellikle Gelenekçi Masonluk ya da Tutucu Masonluk anlayışını benimseyen, çoğunluğu Anglosakson Masonluğu topluluğu içinde yer alan büyük loca örgütlerinin adının kapsamında kullandıkları terim.

Özgür ve Kabul Edilmiş Mimarlar
19. yüzyıl sonlarına doğru Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulmuş olan bir masonik çalışma sistemi.

Özgürlük
Tutsaklıktan ve zorunlu ya da bilinçli istenç dışı bağımlılıktan kurtulmuş olma durumu ve niteliği.

Özgürlük - Eşitlik - Kardeşlik
Masonluğun üç temel ilkesinden oluşan üçleme.

Özgürlük - İsteklilik - Çaba
Bazı mason kuruluşlarınca, bir masonun, masonik çalışmalarıyla bağlantılı olarak benimsenmiş üçleme.
Özgürlük Şövalyeleri
Karbonarilere verilmiş olan adlardan biri.

Özgürlük Örgütü
1740 yılında Fransa’da kurulmuş olan bir paramasonik örgüt.

Öznel
Özneye değgin olan.
Öznel (sübjektif) sıfatı nesnel (objektif) sıfatının karşıtıdır.

Öztekin, Erdal
Türkiye Süprem Konseyi’nin gran komandörü: 2007 - ….
(Eklenti: 2007-2009)

Özür ; Bak: Engel

Özveri
Başkaları için ya da yüceleştirilen bir amaç uğruna, değerli sayılan şeylerden ya da haklardan cayma.

Özverici
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 26. derecesinde, 2. nazırın görev unvanı.

« Son Düzenleme: Ocak 26, 2011, 02:31:29 öö Gönderen: dogudan »
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
0 Yanıt
11807 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 03, 2010, 08:39:49 öö
Gönderen: ADAM
1 Yanıt
11515 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 04, 2010, 05:03:25 ös
Gönderen: Aziz Arslan
0 Yanıt
10106 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 09, 2010, 10:06:58 öö
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
9964 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 10, 2010, 10:24:47 öö
Gönderen: ADAM
1 Yanıt
13180 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 20, 2013, 02:53:21 ös
Gönderen: Samuray
9 Yanıt
16743 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 28, 2016, 08:48:14 öö
Gönderen: Herakles
2 Yanıt
12700 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 18, 2018, 04:48:05 ös
Gönderen: St-Further
1 Yanıt
10797 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 07, 2024, 07:44:59 ös
Gönderen: Mandıra Filozofu
0 Yanıt
13032 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 19, 2010, 11:10:52 öö
Gönderen: ADAM
5 Yanıt
10265 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 22, 2021, 09:57:53 ös
Gönderen: Behiye1921