Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Mason Sözlüğü (T - 2)  (Okunma sayısı 12770 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ağustos 19, 2010, 11:10:52 öö
  • Seçkin Üye
  • Uzman Uye
  • *****
  • İleti: 7217
  • Cinsiyet: Bay


Tepe
Bağımsız ve küçük bir dağ.

Tepebaşı
“Özgür Masonlar Büyük Locası” ile eş anlama gelmek üzere yer yer kullanılan bir söz gelimi.

Terakki ; Bak: İlerleme

Teras
Genellikle dışarıdan da girişi olan geniş balkon.

Terazi
1.   İki nesneyi dengeleme yöntemiyle tartı yapılmasını sağlayan gereç.
2.   Herhangi bir hat ya da yüzeyin, tam düşey ya da tam yatay durumda olduğunu görebilmek için kullanılan alet.

Terbiye ; Bak: Görgü

Terfi ; Bak: Yükselme

Terimler   (Masonik)
Masonlukta kullanılan terim ve derecelerin listesi.
Bu tür listeler, 18. ve 19. yüzyıllarda bazı masonik yazar ve tarihçilerce düzenlenmiştir. Bunlara Türkçede Batı dillerinden dönüştürülerek “nomenklatür” de denir.

Terlik
Hafif ve basit, genellikle arkalıksız ayakkabı.

Territoralite ; Bak: Bölgesellik

Tersimat ; Bak: Tutanak

Tertius et Trigusimus et Sublissimus Gradus
Latince: “Otuz Üçüncü ve En Yüksek Derece”.

Tesanüt ; Bak: Dayanışma

Tesis Merasimi ; Bak: Kuruluş Töreni

Teslis
Hıristiyanlıktaki kutsal üçleme.

Teslise İnanan İskoç  ; Bak: Triniter İskoçyalı

Tessera
Latince: “Küp” ya da “zar”.

Test ; Bak: Sınama

Testere
Katı nesneleri kesmek için kullanılan dişli alet.

Testi
Su taşımaya yarayan, genellikle topraktan yapılma kulplu kap.
Tesviye Ruhu ; Bak: Düzeç

Teş.
Teşrifatçı

Teşrifat ; Bak: Etiket

Teşrifatçı ; Bak: Tören Üstadı

Tetragram
Sözlük anlamı bakımından, “dört harfli sözcük”.

Tetraktis
Her ne yandan bakılırsa bakılsın, bir üçgen oluşturmak üzere dört sıra halinde yerleştirilmiş on noktadan oluşan simge.

Tevazu ; Bak: Alçak Gönüllülük

Tevcih ; Bak: Derece Bildirimi

Tevrat
Yahudi dininin kutsal kitabı.
Aslında Tevrat yalnızca Yahudilere özgü olmayıp, Hıristiyanlıkta da  “Eski Ahit” adıyla benimsenmiştir.

Tew El Yazması

Tez
1.   Diyalektik’teki ilk aşama.
2.   Bulunduğu dereceden bir üst dereceye geçmek isteminde olan bir masonun, bu amaçla yaptığı çalışma.

Tezyid-i Nafaka  ; Bak: Nafaka Artırılması

Tezyinat  ; Bak: Kuşanım, Locanın Süsleri

T. G. A. O. T. U.
The Grand Architect of the Universe (İng.); “Evrenin Ulu Mimarı”.

T. G. G. O. T. U.
The Grand Geometrician of the Universe (İng.); “Evrenin Ulu Geometricisi”.

Thabor ; Bak: Tabor Dağı

Thebounah ; Bak: Tebunah

Theos ; Bak: Tanrı

Thesaurensis
Latince: “Haznedar”.
Bir Roma kolejinde, para işlerini yürüten görevli.

Thokath ; Bak: Tokat

Thora ; Bak: Torah, Tevrat

T.Ill.
Trois Illustre (Fra.) Thrice Illustrious (İng.); “Üç Kez Aydın”.

Tırpan
Uzun kollu ve uzun bıçaklı ilkel ekin biçme gereci.

Tiferet
İbranice: “Şan” ya da “güzellik”.
Kabala’daki ilk on “sefirot”tan biri.

Tifon
Mısır Misterleri’nde, Osiris’i öldüren kardeşi.

Tiksinme İşareti ; Bak: İşaret

Timurkan, Güven
Kadın Mason Büyük Locası’nın büyük üstadı: 1991-1998

Timurkan, Tunç
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın büyük üstadı: 1996-1998

Tin
Varlığın düşünsel ve duygusal yanı.

Tinsel Mabet
Masonluğun evrensel amacının, bazı uygulamalardaki simgesel anlatımı.

Tinselcilik ; Bak: Spiritüalizm

Tinsellik
Bireysel ve toplumsal yaşamda, özdeksel (maddi) olmayan öğe ve değerlerin genel niteliği.

Titanlar ; Bak: Diyonisos Misterleri

Tito
Süleyman Mabedi’nin yapımı sırasında, işçileri yönetmekle görevli ustaların başında bulunan kişi.

Toğrol, Ergun
Türkiye Yüksek Şûrası’nın hâkim büyük âmiri: 2005-…..

Tohum
Bitkinin üremesini sağlayan tane.

Tok, Ekrem
Türkiye Büyük Locası’nın büyük üstadı: 1962-1965; Türkiye Yüksek Şûrası’nın hâkim büyük âmiri: 1968-1971

Tok Gözlülük
Elde etmiş bulunduklarıyla mutlu olup, yetinmesini bilme ve bilinçli olarak fazlasını istememe.

Toka
El sıkışma şekli.

Tokat
İbranice: “Güç”.

Tokmak
İri ve küt başlı, zedelemeden vurma ve sıkıştırma amacıyla kullanılan gereç.

Tolerans
İnsanların ve toplumların, aralarındaki çeşitli farklılıklara karşın, anlaşabilmelerini ve iyi geçinebilmelerini sağlayan tutum ve ilke.

Tolerans - Birlik - Gönenç
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 1786 tarihli olduğu söylenen özgün anayasasında, ritin temeli olarak benimsenmiş ilkelerden oluşan üçleme.

Top
Gülle ya da bomba atmak için kullanılan büyük ateşli silah.

Toplantı
Masonlukta; mason kuruluşlarının, bunların organ ya da birimlerinin üyesi olan kişilerin, önceden belirli konular üzerinde görüşmek ve çalışmak ya da belirli bir gündemi uygulamak üzere bir araya gelmesi.

Toplantıya Katılma Çizelgesi
Bir toplantıya katılmış olanların orada bulunduklarını belgelemek üzere adlarını yazıp ya da önceden yazılmış adlarının karşılığını imzaladıkları çizelge.

Toprak
Yer kabuğunu oluşturan katı nesnelerin bitki yeşermesine elverişli olan bölümü.

Torah
İbranice: “Yasa”.
Tevrat’ın ilk beş bölümü ya da Musa’nın beş kitabı.

Torba
Yumuşak bir dokumadan yapılma, ağzı büzülerek bağlanabilen iri kese.

Torgau Yasaları
15. yüzyılda, Kuzey Almanya’da çalışan masonların kendi çalışma bölgelerinde uygulamak üzere oluşturdukları yasalar.

Tö. Üs.
Tören Üstadı

Tönüblanş ; Bak: Beyaz Oturum

Töre
Toplum içinde yaşayan her insanın bir diğerinden beklediği, herkesçe aynı şekilde önemli ve değerli sayılması gereken tutum ve davranışların tümü.

Tören
Çeşitli amaçlarla, belirli bir ritüel, düzen, sıra ve şekle dayalı uygulama.

Tören Görevlisi
Bazı mason kuruluşlarında, localarda orta işlerini yürüten görevli.

Tören Üstadı
Herhangi bir masonik birimde, törenlerle ilgili işlemleri düzenleyen ve yürüten, ritüelin biçimsel uygulamalarının çoğunu yerine getiren görevli.

Tören Yönetmeni
Bazı masonik uygulamalarda, bir locada, yalnızca önemli törenleri düzenleyerek yöneten bir görevli.

Töresel Bildiri
Masonluğun bazı derecelerinde, ritüel üzerinde yapılan standart bir açıklama.

Töresel İlkeler ; Bak: İlkeler

Töresel Öykü
Masonluğun bazı derecelerinde, ritüelik öğretimin temel öğesi olarak değerlendirilen bir tarihsel ya da varsayımsal olay.

Töton Şövalyeleri
Orta Çağ’da oluşturulmuş şövalyelik tarikatlarından biri.

T. P.
Thrice Potent (İng.) Trois Fois Puissant (Fra.); “Üç Kez Güçlü/Üç Kere Muktedir”.

Tradisyonel Masonluk  ; Bak: Gelenekçi Masonluk

Traditi
Papa 13. Pius tarafından 1829 yılında yayımlanan aforoz buyruğunun başlığı.

Transfer
Bir masonun, üyesi olduğu bir kuruluştan ayrılarak bir başkasına geçmesi.

Transformasyon
1.   Bir loca, atölye, şapitr ya da konseyin adını değiştirmesi.
2.   Özerkliği olan bir loca ya da atölyenin, bağlı bulunduğu obediyanstan ayrılıp bir başka obediyansa bağlanması.

Travay ; Bak: Tez

Trés.
Trésorier (Fra.); “Hazine Üstadı”

Tribunal
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nde, 31. derecede çalışan atölyenin niteliği ve bu derecede yapılan toplantı.

Trinisoflar
1816 yılında Fransa’da kurulmuş olan bir masonlar topluluğu.

Trinite ; Bak: Teslis

Triniter
Üç öğeden oluşan.

Triniter İskoçyalı
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 26. derecesindeki bir masonun unvanlarından biri.

Trinity Koleji El Yazması
Masonluğun eski el yazması belgelerinden biri.

Trismejist
Latince: “Üç kez bilgin” ya da “üç kez en yüce”.

Trivium
Latince; “Üç yol kavşağı”.

Trompet
Üflemeli, borazan türünden yüksek ve keskin sesli bir çalgı.

T. R.  S.
Temple de Roi Salomon (Fra.) “Kral Süleyman’ın Mabedi”.

Tsadık / Tsadok ; Bak: Zadık

Tscoudy, Louis Theodore Baron de
18. yüzyıl ortalarının ünlü masonlarından biri.

Tsedakah / Tsedek ; Bak: Sedakah, Zadak

Tsedekiah ; Bak: Zedekiah

Tsidoni ; Bak: Sidoni

TT. CC. FF.
Très Chers Frères (Fra.); “Pek Sevgili Kardeşler”.

Tubal-kain
Tarihte, demir dökmeyi ve işlemeyi ilk kez bulan insan olduğu söylenen kişi.

Tufan Öncesi Masonluk
Masonluğun efsanesel nitelikli öykülerinden bazılarına göre, Operatif Masonluk mesleğinin Tufan’dan önceki kökleri.

Tufan Yılı ; Bak: Anno Diluvii

Tuğla
Geleneksel yapıcılıkta, duvar oluşturmak üzere kullanılan, önceden toprak karıp pişirerek hazırlanmış yapı elemanı.

Tunç Yılan Şövalyesi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 25. derecesi.

Turkopol
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, bu ritin 30. derecesini yöneten masonik kurulun görevlilerinden birinin görev unvanı.

Tuskan Sütun Stili
Antik Çağ sonrasında, mimarlıkta kullanılmış sütun stillerinden biri.

Tutanak
Herhangi bir oturumun geçmiş kapsamını özetleyen belge.

Tutarlılık ; Bak: Ölçülülük

Tutku
Bir şeyin elde edilmesi ya da bir amaca ulaşılması için şiddetli ve sürekli istek.

Tutsaklık
“Özgür olamama” ya da “Özgürlükten yararlanamama” durumu.

Tutsaklık Dönemi
İsraillilerin sürgün olarak Babil’de geçirmiş oldukları dönem.

Tutucu Masonluk
Masonluğun eskiden kalma ilke, yöntem ve kurallarının, özellikle dinsel inanç koşullarının, hiç değiştirilmeksizin yürürlükte kalması ve uygulanması gerektiğini savunan mason kuruluş, topluluk ve sistemleri.

Tutuculuk
Her şeyi olduğu gibi koruyup hiç değiştirmeme ilkesi.

Tutulmuş Bölge
Bir ülkede ya da bu ülkeyi oluşturan bağımsız ve özerk eyaletlerde, tümüyle örgütlenmiş tek bir mason obediyansının etkinlikte bulunması durumu.

Tuz
Bir maden ile asidin etkileşimi sonucunda oluşan kimyasal bileşik.

Tuz ve Ekmeğin Paylaşılması ; Bak: Ekmek ve Tuzun Paylaşılması

Tül ; Bak: Siyah Tül

Tünik
Boğazdan dizlere kadar uzanan düz ve bol giysi.

Tünüblanş ; Bak: Beyaz Oturum

Türe ; Bak: Adalet

Türk Yükseltme Cemiyeti / Derneği
Masonluğun Türkiye’deki tarihçesinde ulusal örgütlerinden birinin resmî adı.

Türkiye Büyük Locası
Türkiye’deki ulusal mason obediyanslarından birinin kısaltılmış adı.
Türkiye Büyük Mason Mahfili
Günümüzde “Özgür Masonlar Büyük Locası” olarak anılan Türk ulusal mason obediyansının, 1966 yılındaki kuruluşu sırasındaki adı.

Türkiye Büyük Mason Mahfili Derneği
Türkiye’de, 1966 yılında kurulmuş olan ikinci ulusal mason obediyansının, T.C. Dernekler Kanunu uyarınca oluşturulmuş bulunan resmî adı.

Türkiye Büyük Maşrıkı
1935 yılı öncesinde, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ulusal mason obediyansı.

Türkiye Fikir ve Kültür Derneği ; Bak: Fikir ve Kültür Derneği

Türkiye Granloju
Türkiye Büyük Locası’nın 1951-1957 yılları arasında taşımış olduğu ad.

Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonları Büyük Locası
Türk Masonluğu’nun tarihçesindeki ulusal obediyanslardan birinin, geçmişte taşımış olduğu bir ad.

Türkiye Mason Derneği
Türkiye’de, Masonluğun yüksek derece atölyelerinin üyeleri olan masonların, T.C. Dernekler Kanunu uyarınca kurmuş oldukları resmî derneklerden biri.

Türkiye Masonlarının Büyük Locası Derneği
Ankara Granloju’nun, T.C. Dernekler Kanunu uyarınca 1956 yılında kurmuş olduğu resmî örgüt.

Türkiye Süprem Konseyi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin, liberal kanatta Türkiye’deki egemen yönetici gücü ve organı.

Türkiye Yüksek Masonluk Cemiyeti
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti Türkiye Yüksek Şûrası’nın yönetimindeki yüksek derece atölyelerinin üyesi olan masonların, T.C. Dernekler Kanunu uyarınca kurmuş oldukları ilk resmî örgüt.

Türkiye Yüksek Şûrası
1.   Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti Türkiye Süprem Konseyi’nin 1920-1955 yılları arasındaki adı.
2.   Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin, Türk Masonluğu’nun 1966 yılında ikiye bölünüşünden sonra kurulan yüksek konseyi.

Tüzükler
Masonlukta, herhangi bir kuruluşun örgütlenme şeklini, örgütün organlarını, bu organların görev ve yetkilerini, her organ ya da kolun hangi çalışmalar yapacağını ve çalışmalarını nasıl yapılacağını belirleyen kural ve yöntemlerin tümü.

Typhon ; Bak: Tifon

Tyr, Tyre ; Bak: Sur


« Son Düzenleme: Ocak 26, 2011, 02:34:38 öö Gönderen: dogudan »
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
0 Yanıt
9515 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 26, 2010, 10:17:08 öö
Gönderen: ADAM
4 Yanıt
14276 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 03, 2013, 08:19:02 öö
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
10024 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 28, 2010, 08:44:30 öö
Gönderen: ADAM
6 Yanıt
16237 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 18, 2020, 07:08:07 ös
Gönderen: Mandıra Filozofu
0 Yanıt
12524 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 30, 2010, 09:41:57 öö
Gönderen: ADAM
6 Yanıt
13514 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 30, 2015, 08:48:27 öö
Gönderen: ADAM
6 Yanıt
19040 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 21, 2016, 06:02:43 ös
Gönderen: Tık-Tik-Tak
0 Yanıt
11538 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 03, 2010, 08:39:49 öö
Gönderen: ADAM
1 Yanıt
11140 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 04, 2010, 05:03:25 ös
Gönderen: Aziz Arslan
0 Yanıt
6967 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 05, 2010, 10:47:28 öö
Gönderen: ADAM