Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Mason Sözlüğü (T - 1)  (Okunma sayısı 10367 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ağustos 17, 2010, 12:08:50 ös
  • Seçkin Üye
  • Uzman Uye
  • *****
  • İleti: 7217
  • Cinsiyet: BayTaam ; Bak: Agap

Taahhüt ; Bak: Ant

Taassup ; Bak: Bağnazlık

Tabernakl
Çadır ya da otağ.

Tabernakl Başkanı
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 23. derecesi.

Tabernakl Prensi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 24. derecesi.

Tabiat ; Bak: Doğa

Tabiîyyun ; Bak: Rozkruacılar

Tabirler ; Bak: Terimler

Tablo-(Çalışma Tablosu)
Masonik simgeler ile bir mason mabedinin dekoratif öğelerinden bazılarının bir araya toplanmasıyla oluşturulmuş bir resim, rölyef, perde ya da döşeme örtüsü.

Tabor Dağı
İsrail’in kuzeyinde, eskiden Galile olarak anılan ülkede yer alan bir dağ.

Tabor Dağı Hanımları
1742 yılında Fransa’da kurulmuş bir paramasonik örgüt.

Tabula Aurea Larmenii
Tapınakçıların son büyük üstadı olan Jacques de Molay’ın, ölümünden kısa bir süre önce Larmenius adlı kişiye vermiş olduğu söylenen patent ya da yetki belgesi.

Tabut
Ölen bir kişinin cesedinin korunması ya da gömülmesi için kullanılan özel sandık.

Taç
Özellikle monarşilerde bir hükümdarın kullandığı başlık.

Taç Birahanesi
Spekülatif Masonluğun ilk kez örgütlendiği 1717 yılında, Londra Büyük Locası’nı kuran dört eski locadan birinin adı ve toplantılarını yapmakta olduğu yer.

Taç Prensesleri
1770 yılında Saksonya’da kurulmuş ve varlığını çok kısa bir süre için koruyabilmiş bir kadın mason örgütü.

Taçlanma
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 24. derecesine yükselmenin simgesel karşılığı.

Taçlı Şehitler ; Bak: Dört Taçlılar

Tahammül ; Bak: Tolerans

Tahkikat  ; Bak: Soruşturma

Tahkikat Levhası / Varakası  ; Bak: Soruşturma Belgesi

Tahsil Kesesi ; Bak: Eğitim Kesesi

Taht
Bazı mason kuruluşlarında, bir loca ya da atölyeyi yöneten başkanın mabette oturduğu yer ya da koltuk.

Tahta Çıkarmak
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, yüksek konsey (süprem konsey / yüksek şûra) büyük komandörü (gran komandör / hâkim büyük âmir) olarak seçilen masonun, törenle görevine başlayışının simgesel karşılığı.

Tak
Bir mason locasında yapılan bazı törenler sırasında, kılıçların çatılması.

Takbih ; Bak: Kınama

Takdis Yılı ; Bak: Anno Benefacio

Takibat ; Bak: Kovuşturma

Takiyiddin, Fikret
Türkiye Maşrık-ı Âzamı’nın üstad-ı âzamı ve Türkiye Yüksek Şûrası’nın da âmir-i hâkim-i âzamı: 1926-1927..

Taklitçi Masonlar
1735-1740 yıllara arasında, İngiltere’de, Masonluğu alaya almak için kurulmuş olan antimasonik nitelikli bir dernek.

Takvim   (Masonik)
Mason kuruluşlarının kendilerine özgü olmak üzere kullandıkları özel ve ritüelik takvim.
Herhangi bir masonik takvimin güncel yaşamda kullanılan takvimden tek farkı, başlangıç yılının değişik olmasıdır. Ay ve günleri, “miladî” olarak anılan çağdaş takvimden farksızdır.

Talepname ; Bak: İstek Belgesi

Talimat ; Bak: Ritüel, Kılavuz

Talimatname ; Bak: Yönetmelik

Talip ; Bak: İstekli

Talmut
İbranice: “Çalışma” ya da “öğretim”.
Tevrat’ın yorumunu ve açıklamasını içeren bir derleme din kitabı.

Tam Güçlü
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, bu ritin 17., 24. ve 27. derece çalışmalarında atölye başkanının görev unvanı.

Tam Saygıdeğer
Bazı obediyanslarda, “büyük görevli” niteliği taşıyan kişilerin görev unvanlarının başına eklenen nitelik.

Tam ve Yetkin
Olumlu ve düzenli bir mason locasının niteliği.

Tam ve Yetkin Üstat
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 7. derecedeki bir masonun unvanlarından biri.

Tam ve Yüksek Mason
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 14. derecesindeki bir masonun ritüelik unvanlarından biri.

Tam, Yetkin ve Düzenli
Anglosakson Masonluğu’nun uygulamasında, “tam ve yetkin”in karşılığında yeğlenerek kullanılan terim.

Tampliye Tarikatı  ; Bak: Tapınakçılar, Mabet Tarikatı

Tan
Doğunun, güneşin doğmasından önceki aydınlanışı.

Tanıma
Herhangi bir mason kuruluşu açısından; bir diğer mason kuruluşunu “düzenli” olarak benimseme, bunu belgeleme ve masonik dostluk ilişkileri kurma.

Tanıma Koşulları
1.   Genel olarak; bir mason kuruluşunun bir diğer mason kuruluşunu “düzenli” olarak tanıyıp, masonik dostluk ilişkileri kurmak için öngördüğü koşullar.
2.   Özel olarak; İngiltere Birleşik Büyük Locası’nın 1929 yılında yayımlamış olduğu ünlü bildirgenin içeriği.

Tanınmış
Bir locanın, bir şapitrin ya da bir masonik kuruluşun “düzenli” olduğunun, başka masonik kuruluşlarca benimsenmiş ve bu benimseyişin belgelenmiş olması durumu.

Tanışma
İki bağımsız masonik örgüt arasında sürekli masonik dostluk ve kardeşlik ilişkileri kurulup, karşılıklı olarak belirli kurallara uyulması.

Tanıtma
Bir masonun, bazı masonik işaret ve sözcükler aracılığıyla, “mason” olduğunu göstermesi ya da kanıtlaması; gerektiğinde derecesini de belirtmesi.


Tanıtma İşareti ; Bak: Lems

Tanrı
Dinlerde ve inanç sistemlerinde en üstün güç, evrenin yaratıcısı ve tek egemeni ya da doğaüstü yüce varlık.

Tanrıtanımazlık ; Bak: Ateizm

Tanrıcılık ; Bak: Teizm

Taoizm
Gizemci (mistik) nitelikli bir Çin dini.

Tapınakçı / Tampliye Ritleri
Orta Çağ’ın “şövalyelik tarikatları”nı, ritüelik öğretimlerinin en önemli temel öğeleri ve esinlenme kaynakları olarak almış olan mason ritleri.

Tapınak / Tampliye Şövalyesi
1.   Genellikle “Tapınakçılar” olarak anılan Orta Çağ’daki ünlü Tapınak Şövalyeleri Tarikatı’nın üyesi.
2.   Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında 27. derece.

Tapınak Şövalyesi Rahibi Riti  ; Bak: Kutsal Royal Arş Tapınak Şövalyesi Rahibi Riti

Tapınakçılar (Tampliyeler)
Bazı mason ritlerinin ileri ve yüksek derecelerinin önemli bir bölümünün temel esinlenme kaynağı olan bir Orta Çağ şövalyelik tarikatı.

Tapis ; Bak: Döşeme Örtüsü

Tard / Tart ; Bak: Uzaklaştırma

Tarif Edilemeyen Kelime ; Bak:  Nitelendirilemez Sözcük

Tarif Edilemez Dereceler  ; Bak: Nitelendirilemez Dereceler

Tarihsel Bildiri
Masonluğun bazı derecelerinde, ilgili derecenin tarihsel kökeninin, ritüelinde geçen alegorik nitelikli töresel öykünün ayrıntılarının ve derecenin gelişiminin anlatıldığı ritüelik konuşma.

Tarihsel Dereceler
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 15. ve 16. dereceleri.

Tarikat
Belirli bir ortak amacı ve bu amacın gerçekleştirilmesi doğrultusundaki ilkeleri olan, kendine özgü yasaları ya da töresel ve örgütsel kuralları bulunan, bunlara göre gene kendine özgü ve çoğunlukla ezoterik bir çalışma sistemini uygulayan, üyelerinin kardeşlik bağları ile birleştikleri bir kurum, dernek, örgüt ya da topluluk.

Tarsel
Bazı eski masonik yazında, bir mason locasının çalıştığı mabedin dekoratif ve simgesel öğelerinden “düğümlü ip” için kullanılmış bir sözcük.

Tasavvuf
İslam dininin ezoterik ve gizemci (mistik) inanç sistemleri ve bunların öğretileri.

Tasfiye ; Bak: Arınma

Tasvipname ; Bak: Onama Belgesi

Taş
1.   Somut ve genel tanımı uyarınca; yer küreyi oluşturan özdeksel öğelerin katı olanından koparılmış bir parça.
2.   Masonlukta kullanılan simgesel dil uyarınca; genel olarak “insan”.
3.   Mason localarının agaplarında, sofrada bulundurulan ekmek.

Taş, Ali Galip
Türkiye Süprem Konseyi’nin grankomandörü: 1970-1972

Taş Masonları
Orta Çağ sonları ve sonrasında, Orta Avrupa’daki operatif masonlar.

Taş Masonlarının İşaretleri
Eski çağlarda, taş yontan ve işleyen masonların, hazırlayıp bitirdikleri taşlar üzerine koyduğu işaretler.

Taş Masonlarının Kardeşlik Kitabı
Orta Avrupa’daki operatif masonların uymaları gereken yasa ve kuralları içeren Eski El Yazmaları’ndan biri.

Taşçı
Operatif Masonluk döneminde İngiltere’de, mesleği taş kesmek, yontmak, şekillendirmek ve işlemek olan kişi.

Taşra Büyük Locası  ; Bak: İl Büyük Locası

Tatil
Periyodik ve düzenli toplantılar yapmakta olan bir masonik birim ya da kuruluşun, belirli bir süre için çalışmalarına ara vermesi.

Tatnai
Pers Kralı Darius’un egemenlik döneminde, Fırat nehrinin batısındaki bölgelerin valisi olup, yardımcısı Şaterboznai ile birlikte Kudüs’teki İkinci Mabet’in yapımını engellemeye çalışmış olan kişi.

Tau
Çağdaş Latin alfabesindeki T harfinin, Yunan alfabesindeki karşılığı.

Tavaf ; Bak: Dolaşma

Tavan ; Bak: Mabet

Tavsif Olunamayan Kelime  ; Bak: Nitelendirilemeyen Sözcük

Tavsif Olunamaz Dereceler  ; Bak: Nitelendirilemez Dereceler

Taxil, Leo
19. yüzyılın çok ünlü bir Fransız antimasonik yazarının takma adı.

Tayin ; Bak: Atama

T. C.
Tubal Cain

T. C. F.
Très Cher Frère (Fra.): “Pek sevgili kardeşim”.

Teamül  ; Bak: Görenek

Teavün Sandığı
Türk Masonluğu’nda, 1930’lu yıllarda kurulmuş olan bir sosyal yardımlaşma fonu.

Tebenni ; Bak: Loca Değiştirme

Tebeşir
Bir tür yumuşak kireç taşı ya da karışımı.

Tebeşir - Odun Kömürü - Kil
Bazı mason kuruluşlarında, “Özgürlük-İsteklilik-Çaba” üçlemesinin simgesi.

Tebet / Tebeth
İbrani takviminde on ikinci ay.

Tebliğ ; Bak: Duyuru

Tebunah
İbranice: “Anlayış” ya da “bilinç”.

Tecrübe ; Bak: Görgü

Tedavi ; Bak: İyileştirme

Tedrisat ; Bak: Öğretim

Tefekkür Hücresi  ; Bak: Düşünme Odası

Teftiş ; Bak: Denetleme

Tehlike İşareti
Bir mason mabedinde çalışma yapılırken, kapıya çalışması yapılan derecenin ritüeline göre yanlış bir şekilde vurulması.

Teizm
Evreni yaratan ve yöneten, kaza ve kadere egemen olan, insan niteliğinde fakat insanüstü güçleri bulunan, kulları olan insanlara buyruklarını “vahiy” yolu ile ileten, kişilikli bir Tanrı’nın varlığını savunan dinler ve dinsel öğretiler.

Tek. Mah.
Tekemmül Mahfili

Tekâmül ; Bak: Evrim

Tekâmül Dereceleri  ; Bak: Gelişme Dereceleri

Tekâmül-ü Fikrî Cemiyeti
Türkiye’de masonların Dernekler Kanunu’na uygun olarak kurmuş oldukları ilk resmî örgüt.

Tekemmül ...... ; Bak: Yetkinleşme ......

Teklif ...... ; Bak: Öneri ......

Tekris
Ezoterik nitelikli bir kuruluşta, bireyin çeşitli aşamalardan geçerek, bu kuruluşun öğretimini edinmesi ve olgunlaşarak yetkinleşme yolunda ilerlemesi.

Tekris Etmek
“Bir haricînin Masonluğa Kabul Töreni’ni yönetmek” anlamında kullanılan bir söz gelimi.

Tekris Olmak
“Masonik tekrisin ilk aşaması olan Masonluğa Kabul Töreni’nden geçerek, mason niteliğini almak” anlamında kullanılan bir söz gelimi.

Tekris Töreni
1.   Genel olarak; herhangi bir masonik nitelik ya da derecenin verilmesi için uygulanan ritüelik tören.
2.   Özel olarak; Masonluğa Kabul Töreni.

Tekristen Geçirmek
Bir masonun, masonik derecelerden bir ya da birkaçını almasını sağlamak.

Tekristen Geçmek
Bir masonun, ilgili tekris töreninin uygulanmasıyla, bir derecenin ritüelik kapsamını öğrenmesi ve kavraması.

Tekvin ; Bak: Yaratılış

Telkin ; Bak: Aşılama

Temas ; Bak: Dokunuş

Tembih ; Bak: Uyarma

Temel İlkeler ; Bak: İlkeler

Temel Taşı
Eskiden bir yapının temeline yerleştirilen ilk taş.

Temel Yasa
Spekülatif Masonlukta, örgütsel olarak bir mason kuruluşunun, bireysel olarak da her masonun uyması ve uygulaması gereken temel kurallar.

Temenniler ; Bak: Onur Dilekleri

Teminat ; Bak: Güvence Vermek

Temizleme
Mecazî olarak; bir loca ya da atölyenin çalışmalarına başlanmazdan önce, varsa, mason olmayanların ve ilgili derece oturumuna katılma yetkisi bulunmayanların dışarı çıkarılması.

Templi Omnium Hominum Pacis Abbas
Latince: “İnsanlar arasındaki barışın babasının mabedi”.

Templum Hierosolymae
Latince: “Kudüs Mabedi”.

Temsilci
Üyesi olduğu bir mason biriminin tüzel kişiliğini temsil etme yetkisi olan mason.

Tengu ; Bak: Salix Noni Tengu

Tenkit ; Bak: Eleştiri

Teolojik Merdiven
“Yakup’un Merdiveni”ne bazı masonik yazında verilen nitelik.

Teos ; Bak: Tanrı

Teozofik Masonluk
Öğretimi dinsel ya da gizemci (mistik) nitelikli olan mason ritleri ve sistemleri.

« Son Düzenleme: Ocak 26, 2011, 02:32:56 öö Gönderen: dogudan »
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
4 Yanıt
14056 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 03, 2013, 08:19:02 öö
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
9866 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 28, 2010, 08:44:30 öö
Gönderen: ADAM
6 Yanıt
16017 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 18, 2020, 07:08:07 ös
Gönderen: Mandıra Filozofu
0 Yanıt
12392 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 30, 2010, 09:41:57 öö
Gönderen: ADAM
6 Yanıt
13321 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 30, 2015, 08:48:27 öö
Gönderen: ADAM
6 Yanıt
18823 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 21, 2016, 06:02:43 ös
Gönderen: Tık-Tik-Tak
0 Yanıt
11397 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 03, 2010, 08:39:49 öö
Gönderen: ADAM
1 Yanıt
10946 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 04, 2010, 05:03:25 ös
Gönderen: Aziz Arslan
0 Yanıt
6854 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 05, 2010, 10:47:28 öö
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
12624 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 19, 2010, 11:10:52 öö
Gönderen: ADAM