Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Kadınlarımız Mason olabilir mi? (2-1)  (Okunma sayısı 2446 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Eylül 29, 2014, 12:45:03 ös
  • Seçkin Üye
  • Uzman Uye
  • *****
  • İleti: 7217
  • Cinsiyet: Bay


1921 tarihli bu çalışmanın ikinci aşaması, ortaya konulan soruyu tarihsel bakımdan irdelemiş. Hiç değiştirmeden sunuyorum.
Malûmatı tarihiye

Masonluğun kadîm ve adeta esatire karışmış görünen mebadisinden zamanımıza kadar mufassal ve huşusile salâhiyettar Mason kuvvai âliyesinin tasdikına mukteren bir tarihe müsadif olmadık, binaenaleyh tarihî malûmat için muhtelif ansiklopedilerle Masonluğun leh ve aleyhinde zaman zaman neşredilmiş asarı muhtelifeye müracaat mecburiyetinde kaldık; bu asarın kadın Masonluğu hakkında verdiği tafsilâtı biribirine rapt ve mezcedince atideki nokat taayyün ve tahakkuk etmiş oldu :

Evvelâ Fransada pek kadîm zamanlardan beri Masonluk nuru ziyasını erkekler gibi kadınlara da neşrü tamim eylemiştir. Kadın Mahfillerinin Fransada ilk faaliyete başlaması 1730 tarihlerine tesadüf eder. Bu fikrin evvelâ nerede doğduğu malûm değilse de bir fransız mahsulü fikri olduğu iddia olunmaktadır. Fransada ilk asrî Mahfil 1725 tarihinde tesis edildiğine nazaran bundan hemen beş sene sonra kadınların da bu cereyan ile alâkadar olması da bu fikri teyit eylemektedir.

Bidayette kadınların mesaiyi Masoniyesi gayrimuntazam, kuvvai âliyei idarece gayrimusaddak vaki olmuş, ve ancak 1760 tarihlerine doğru kadın Masonluğunun eşkâl ve merasimi mahsusası tayin edilmeğe başlanarak, 1774 tarihinde bu eşkâl ve merasim Mason kuvvai âliyei idariyesince kabul ve tasdik edilmiştir.

1777 tarihinde Marki de Sesüval ile diğer bazı muteber ve maruf Biraderlerin delâlet ve muavenetleri ile saraya mensup birçok kadınlar, o zamanki Üstadı Azamın zevcesi Düşes de Chartres ile Düşes de Bourbon, Prenses Rölâmbal, Markiz de Cortillon, Kontes de Polignac, Kontes de Clıoiseul Gauthier, Vikontes de Foi, «La Candeur» Mahfili Muhterimine merbut bir «adoption» Mahfili tesis ve Fransız Maşrık-ı Azamından müsaade istihsal eylemişlerdir.

Düşes de Bourbon Hemşire Fransadaki bütün «adoption» Mahfillerinin Üstadeyi Azamı unvanını kabul etmiş Saraya mensup birçok ekâbiri nisvan hanedanı kıralîye mensup olan Düşes de Bourbon ve Düşes de Chartres Hemşirelere tebaan Masonî mesaiye iştirak eylemişlerdir. Birkaç sene zarfında rical ve nisvandan mürekkep olan bu nevi Mahfil pek ziyade tekessür etmiştir.

«Franc-Chevaliers», «Sainte-Josephine», «Anna-Creon», «Belle et Bonne», «Des Arts de Laminer» gibi müteaddit kadın Mahfilleri tesis olunmuş pek mühim ve faideli hasenat ifasına muvaffak olmuşturlar.

Hayfa ki 1780 tarihinde bazı esbabı siyasiye bu güzel ve kıymettar içtimaları inkıtaa uğratmıştır. Rusya İmparatoriçesi ikinci Katerina, Madam Bonaparte gibi birtakım nisvanm esamisi de Mason Hemşire1er me yanında görülmektedir. İngiltere Kıralıçası Viktorya gibi daha yeni zamanlara mensup kadınların da tekris edildikleri kuvvetle rivayet edilmektedir.

İnkılâbı kebirden sonra «adoption» Mahfillerinin ne zaman tesis olunduğu malûm değilse de her halde geçen asrı miâldîde Fransada gerek İskoç ve gerek Frasız ta rikatlerine mensup müteaddit kadın Mahfillerinin vücudu bir¬çok asar delâletile sabit olmaktadır.

Saniyen Alamanyada Fransaya tebaan 1774 tarihinden sonra kadınların Mastıluğa kabulü fikri vücut bulmuştur.

Başlıca Bavyera hükümdarı Şarl Teodorun teşebbüsü ile 1779 dan 1787 ye kadar Masonluk aleyhinde icra edilen takibat ve taharriyat esnasında bu hususa dair birçok muhabere evrakı elde edilmiştir. Bu mektuplar Herkül, Minos, Kaon, Filon gibi müstear imzalarla yazılmakla beraber muharrirlerinden bir kısmı keşfedilmiştir; ezcümle Engelstadt hukuk fakültesi muallimlerinden «Weishaupt» ve müşavir unvanını haiz «Witfors» ve Zevak ve Frankfurt Mahfili Kebirinin «Rite Eclectique» denilen tarikatin müessisi Baron Kniffe bu müstear isimlerin sahipleri oldukları tahakkuk etmiştir.

Bazı kitaplarda tesadüf edilen parçalarından anlaşıldığına göre bu Biraderlerin kadınların Masonluğa kabul ve ithali faideli ve müsmir olacağını idrak ederek bunların teessüs ve intişarını kemali ehemmiyetle iltizam etmekte ve kadın Masonluğu merasim ve eşkâlinin Fransadan gelmiş olduğu anlaşılan bir kitapta münderiç suretlere tevfikan tesbitini teklif eylemektedirler. Hatta mektuplardan bazılarının ilk tekrisler için birtakım kadınlar, ve ezcümle mektup sahiplerinin en yakın akrabaları zikredilmektedirler.

Salisen, İtalyada da erkek Mahfillerine merbut «adoption» Mahfillerinin vücut ve intişarı birçok kitaplara girmiştir.

Şurasını da itiraf etmek lâzımdır ki tarihî malûmatına müracaat ettiğimiz asarın cümlesinde kadın Masonluğu erkek Masonluğuna merbut, fakat mülhak teşkilâta tabi bir müessese halinde tasvir olunmaktadır. Kadın Mahfilleri umumiyetle Erkek ve Kadın muhtelit olarak icrai âmâl ettikleri ve bir Mahfile merbut olan «Adoption» Mahfili, orada Üstad-ı Azam namını alan Üstad-ı Muhterem ile bir kadın Üstad-ı Azam taraflarından müştereken idare edildiği, ve Mahfillerin bütün nur ve ziyaları kendilerine muadil bir refika ile birlikte âmâle nezaret eyledikleri halde, erkek Mahfili umumiyetle kadından ari olarak icrai amel eder. «Adoption» Mahfillerine Müptedi derecesindeki Biraderler dahil olmazlar, Refik derecesine tekris olunan bir Müptedi «Adoption» Mahfilini ziyaret hakkını iktisap ve orada kadın Müptediler ile beraber Şimal sütununu, «Adoption» Mahfillerinde Amerika iklimini işgal ederler; halbuki erkek Mahfillerinde bir kadın ziyaretinin kabulü ancak Maşrık-ı Azam veya Şurayı Âli müsaadesi ile icra olunabilir. Mütalâa eylediğimiz kitaplarda Fransada 3 kadına bu fevkalâde müsaadenin verildiği, hatta bunlardan birinin M. Jules Ferri’nin tekrisinde hazır bulunduğu zikrolunmaktadır.

İskoç Tarikatinde dahi kadınların ve «Adoption» Mahfillerinin kabul edildiği müteaddit asarda görülmektedir.

Hatta İskoç Tarikat-i Atika Makbulüne merbut «Adoption» Mahfilinde kadınlar için 5 derece kabul edildiği, ve İskoç ve Fransız tarikatlerine mensup bazı Mahfillerin bu derecatı az bularak on dereceye taksim ettikleri için mütekâmil İskoç Tarikati unvanını aldıkları zikrolunuyor.
Hayli yorucu ve anlaşılması zor bir metin… Çalışmanın bu bölümü henüz bitmedi ama hem sindirilebilmesi hem bundan sonrası biraz değişik olduğu için bu noktada durabiliriz.

Anlatılanları anlayamamış olanlar soru sorabilir. Bu aşamaya kadarki anlatımları bir katkıda bulunan olursa çok seviniriz.

Yer yer yanlışlar var. Bunlar dizgiden de ileri gelebilir. Bulanlar onları da işaret edebilir. Örneğin Kniffe değil, Knigge olacak.

 


« Son Düzenleme: Eylül 29, 2014, 12:50:48 ös Gönderen: ADAM »
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
19 Yanıt
10861 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 28, 2008, 11:56:18 ös
Gönderen: de_hund
7 Yanıt
11432 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 15, 2016, 01:33:03 ös
Gönderen: NOSAM33
15 Yanıt
7424 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 26, 2014, 10:37:24 öö
Gönderen: Spock
2 Yanıt
3964 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 28, 2014, 12:41:27 ös
Gönderen: ruzber
0 Yanıt
2279 Gösterim
Son Gönderilen: Ekim 01, 2014, 08:48:46 öö
Gönderen: ADAM
2 Yanıt
3288 Gösterim
Son Gönderilen: Ekim 05, 2014, 03:58:16 ös
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
2272 Gösterim
Son Gönderilen: Ekim 06, 2014, 06:07:36 ös
Gönderen: ADAM
1 Yanıt
2933 Gösterim
Son Gönderilen: Ekim 08, 2014, 07:29:26 ös
Gönderen: ruzber
1 Yanıt
3060 Gösterim
Son Gönderilen: Ekim 11, 2014, 12:44:48 ös
Gönderen: ruzber
10 Yanıt
6190 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 13, 2015, 03:06:57 ös
Gönderen: egeran