Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Eski Mısır´ın gizemine açılan yeni bir kapı!..  (Okunma sayısı 11916 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Nisan 19, 2007, 03:05:37 öö
  • Ziyaretçi

A­ğız Aç­ma Ge­le­neği

Es­ki Mı­sır re­sim­le­rin­de ve di­nsel e­de­bi­ya­tta a­ğız aç­ma ge­le­ne­ğine çok sık raslanır. Gelenek ilk yüzyıllarda ö­lü­ler­ için uygulanıyordu, daha son­ra­ları ise sa­de­ce geleneksel bir sem­bol o­la­rak kaldı. Kul­la­nı­lan a­let­ler ve tek­nik­ler bi­ze gününümüzdeki ha­ya­ta dön­dür­me o­lay­ı­nı a­nım­sa­tı­yor. Acaba bu çok eski ge­le­nek, çok yük­sek düzeyde bir tıb­bi bil­gi­nin unutulmuş tak­li­ti ­miy­di?

AAS

Mı­sır uy­gar­lı­ğının çok çe­şit­li ırk­la­rın gö­çü sonucunda o­luş­tu­ğu en olası yaklaşımdır, ama kimdir bu ırklar? Ha­ne­dan­lar dönemi ön­ce­sinde (MÖ 3500) Nil kıyısında belli bir uygarlık ve kültür o­luş­ma­mıştı. Mısır hakkında bilgi öylesine azdır ki, ortaya birdenbire bir uygarlığın çıkması bilim dünyası için de çözümsüz bir bulmacadır. Ne­re­den gel­diler? Bil­gi­le­ri, kül­tü­rü ve ya­şa­ma sti­llerini ne­re­den gel­mek­tey­di? Kimlerden etkilendiler ve daha da önemlisi binlerce yıl dış etkenler dışında nasıl oldu da aynı çizgiyi sürdürebildiler? Bun­lar hak­kın­da sa­de­ce tah­min­ler yü­rü­tü­le­bi­lir. Ke­sin o­lan şudur; çok kı­sa za­man­da ye­ni bir kül­tür or­ta­ya çık­mış ve bu kül­tür başka uygarlıklarda olduğu gibi binlerce süren bir sürecin dışında kalarak mi­mar­lık­ta, sa­nat­ta ve bi­lim­de yaşadıkları çağın ötesine geçmiştir. Klasik ar­ke­o­log­lar Ha­ne­dan­lar ön­cesindeki za­man­lar­da ve baş­lan­gı­cın­da ya­pı­lan taş iş­lerinin ne za­man ya­pıl­dık­la­rı­nı bi­li­yor­lar. A­ma on­la­rın bi­le şu­nu ka­bul et­me­le­ri la­zım; Ortada o zamanın im­kan­larıy­la na­sıl yap­tık­la­rı­na da­ir hiç bir bil­gi­ yok. A­ma konumuz sanat veya mimari değil, konumuz Mı­sır­lıların ö­lüm ge­le­nek­le­ri.

Günümüzde de yaralılar mumyalanıyor.

A­ma baş­ka tür­lü ol­muş o­la­maz mı? Ya­ni en a­zın­dan dü­şü­nür­sek. Ne­den bin­ler­ce yıldır da­ya­nan yapı­ları ya­pa­bi­len bir kül­tür ö­lüm­le il­gi trans­an­dan­tal gö­rüş­le­re sa­hip o­l­ma­sın? Bel­ki bu ko­nu­da da bi­lim­sel bil­gi­le­r kul­lan­mış­lar­dır. Bun­la­rın da ö­lüm­le il­gi­li ge­le­nek­ler­de et­ki­si ol­muş o­la­bi­lir. Bir da­ha tek­rar­la­ya­lım: Mı­sır kül­tü­rünün ne­re­dey­se bü­tün te­mel­le­ri çok es­ki­ye da­ya­nır, ya­ni Nof­re­te­te’den 2000 yıl ön­cesine. En bü­yük pi­ra­mit­ler Ha­ne­dan ta­ri­hi­nin baş­lan­gı­cın­da ya­pıl­mış­tır. Her­hal­de bü­tün tek­nik­ler ve ge­lenek­ler o za­mandan ve­ya o ön­cesinden gel­mek­te­dir­. Me­se­la İ­sis ve O­si­ris ef­sa­ne­si ve­ya mum­ya­la­rı ban­daj­la­ra sar­ma ge­le­ne­ğinde olduğu gi­bi. Yi­ne de bu ban­daj­la­ma bir bil­me­ce olarak kal­mış­tır. O za­man­lar da da, bi­zim bu gün bil­dik­le­ri­mi­zi bi­li­yor­lar­dı; Ku­ru çöl ha­va­sın­da ö­lü­ler ban­daj, mer­hem ve nat­ron ol­ma­dan da zaten mum­ya­la­şı­yor­lar­dı. Mumyalama sa­de­ce estetik amaçla da yapıl­mamıştır. Çün­kü öy­le bir amaç ol­say­dı, mum­ya­la­rı ke­sin­lik­le bir kaç me­zar ka­pa­ğının al­tı­na sok­maz­lar­dı. Da­ha son­ra de­ği­şik yön­tem­ler­le ya­pı­lan ban­daj­lar mum­ya­la­rın ta­ma­mıy­la bo­zul­ma­sı­na yol a­çı­yor­du. Günümüzde tra­vmatik has­ta­la­rı ay­nı şe­kil­de ban­daj­la­mamız bir raslantı mıdır? Acaba, mum­ya­la­rın ban­daj­lan­ma­sın­da u­nu­tul­muş o­lan tıb­bi bir yön mü var­dı? As­lın­da günümüzdeki gibi bilinmeyen geçmişte te­da­vi için ya­pı­lan bu o­lay son­ra­ki ku­şak­lar ta­ra­fın­dan ge­le­nek ha­li­ne mi gel­mişti? U­nu­tul­muş bil­gi­lerin bir ge­le­nek o­la­rak de­vam et­ti­ril­meleri bir gerçek değil midir? Bizler dahi böyle yapmıyor muyuz?

Ge­le­nek­ler: Unutulan bil­gi­ler mi?

A­ğız aç­ma ge­le­ne­ği­ne ba­kın­ca du­rum da­ha bir gi­zem kazanıyor. A­ğız aç­ma ge­le­ne­ği­ Es­ki Mı­sır ce­na­ze­le­rin­de ke­sinle ye­ri­ne ge­ti­ri­len bir ge­le­nekti. Mı­sır­´ın Ö­lüler Ki­ta­bı´n­da­ki ta­rif­le­re gö­re ö­lüm­den yak­la­şık 70 gün son­ra ö­lü­nün a­ğ­zı a­çı­lırdı. Ö­zel olarak ya­pıl­mış o­lan bir a­let mum­ya­nın ağ­zı­nın üs­tü­ne tu­tu­lur, ay­nı za­man­da bir rahip is­tek­leri ve i­nan­cı be­lir­ten sözcük­leri söy­lerdi. Böy­le­ce ö­lünün mum­ya­laş­mış vü­cu­du­na yi­ne sa­hip o­la­bil­mesi is­tenirdi. Fakat ilk dönem uygulamalarında ko­nuş­ma veya dua dışında ö­lü­le­rin a­ğ­zı ger­çek­ten ö­zel bir a­let i­le a­çı­lır­dı. A­let­ler inanılmaz biçimde bi­zim bu gün yapay solunum i­çin kul­lan­dı­ğı­mız a­let­le­re ben­zi­yor­lar. A­le­tin a­dı “Lary­ngos­kop”;1929 yı­lın­da Ma­gill ve Ma­cin­tosh ta­ra­fın­dan bulunmuştur.

Yapay solunum 5000 yıl önce de biliniyor muydu?

Bu a­let­le bay­gın bir in­sa­nın ne­fes bo­ru­su a­çı­la­bi­lir ve ne­fes al­ma­yan bir ki­şi ya­şa­tı­la­bi­lir. Nasıl oluyor da, Mı­sır­lı­lar 5000 yıl ön­celerinde bi­zim mo­dern tek­ni­ği­mi­ze ben­ze­yen bir a­let kullanıyorlardı? İşte, bu so­ru bi­zi çok şa­şır­tı­yor, oysa bu gü­ne ka­dar bu olayı sa­de­ce bir ge­le­nek o­la­rak gör­üyorduk. Bel­ki de ölüm çizgisinde olanları veya komadaki hastaları ye­ni­den di­rilt­mek u­zun zamandır bi­li­niyordu. E­ğer in­san­lar o za­man­larda, ne­fes bo­ru­su i­le yapay solunum a­ra­sın­da­ki bağ­lan­tı­yı ku­rdularsa o za­man çok ba­sit im­kan­lar­la da bu­nu uygulayabilirlerdi. Kaynak aramak i­çin şu­nun da i­la­ve e­de­lim; İsa öncesinde, Fi­lis­tin’de e­be­ler ölü do­ğan be­bek­le­ri a­ğız­dan ne­fes ve­re­rek ye­ni­den can­lan­dı­rı­la­bi­le­cek­le­ri­ni bi­li­yor­lar­dı. Biz ise, aynı yöntemin ye­tiş­kin­le­re de uy­gu­la­na­bi­le­­ce­ği­ni ancak İkin­ci Dün­ya Sa­va­şı´n­dan son­ra an­la­dık ve ilk yar­dım olarak kul­lan­ma­ya baş­la­dık. Eğer çok es­ki bil­gi­ler bilinmeyen bir çağdan geliyorsa ve sonraki bin yıllarda bir ge­le­nek o­la­rak tak­lit e­dil­iyorsa bir çok gizemi aydınlatabiliriz. Aynı şey günümüzde de geçerlidir, geleneklerimizin ve hatta dinsel uygulamalarımızın kökenlerini böylesine düşünmek ve araştırmak bilime zarar vermeyecektir, bel­ki de bu yöntemle Es­ki Mı­sır­´ın ö­lüm anlayışına açılan a­nah­tarı bulabiliriz. Aynen me­zar sandığımız pi­ra­mit­ler olayında olduğu gibi...


Ağustos 22, 2007, 10:06:30 ös
Yanıtla #1
  • Ziyaretçi

bir kapı aslında sembolleri gereği birçok anlam taşıyor içiçe işte gizem burda ya


Mart 03, 2009, 11:50:01 ös
Yanıtla #2
  • Ziyaretçi

masonlugun mısırla bağlantısı ne


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
0 Yanıt
3894 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 01, 2007, 02:23:45 ös
Gönderen: Supeluta
0 Yanıt
1871 Gösterim
Son Gönderilen: Mayıs 02, 2010, 02:03:47 öö
Gönderen: M1TO
2 Yanıt
13202 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 01, 2018, 04:03:42 ös
Gönderen: Zennn
2 Yanıt
5379 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 22, 2015, 08:09:55 ös
Gönderen: ADAM
1 Yanıt
4237 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 21, 2012, 12:15:10 ös
Gönderen: ADAM
6 Yanıt
6543 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 28, 2013, 07:46:32 öö
Gönderen: ADAM
33 Yanıt
14892 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 28, 2013, 11:16:24 ös
Gönderen: Caliper
4 Yanıt
2851 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 01, 2014, 05:36:21 ös
Gönderen: evvah
0 Yanıt
2140 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 12, 2014, 08:09:15 öö
Gönderen: edebiyat_ogr
0 Yanıt
2460 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 03, 2015, 06:38:51 ös
Gönderen: Risus