Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Mason Sözlüğü (B – 1)  (Okunma sayısı 15428 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Temmuz 12, 2010, 09:44:35 öö
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7217
 • Cinsiyet: Bay


B.
1.   Brother (İng.), Bruder (Alm.); Erkek kardeş; birader.
2.   Boaz
3.   Benjamin

B  Harfi
Çoğu alfabelerin ikinci harfi.

B  Sütunu
Bir mason mabedinin kapısının her iki yanında yer alan İkiz Sütunlar’dan biri.

Ba.
Batı.

Baal
Doğu Akdeniz kıyıları ile Fırat nehri arasında kalan bölgede, Hıristiyanlığın doğuşundan önce yaklaşık iki bin yıl boyunca etkinliğini sürdürmüş olan bir çoktanrıcı inanç ve bu inancın en ulu tanrısı.

Babil
Eski Mezopotamya uygarlıklarının ünlü ve görkemli kenti.

Babil Kulesi
Tarih öncesi çağlarda, Mezopotamya’daki Babil kentinde ya da  yakınlarında yapılmış bir ziggurat yani basamaklı piramit)

Bacon, Francis
17. yüzyılın büyük İngiliz düşünür, yazar, bilim ve devlet adamı.

Baculus
Latince: “Bir çobanın ya da yürüyerek yolculuk eden bir kimsenin taşıdığı değnek”.

Bafomet ; Bak: Baphomet

Bagulcal , Bagulkal ; Bak: Begoalkol

Bagvad Vita
Hinduizmin kutsal kitabı.

Bağımsız Bilimler ; Bak: Yedi Bağımsız Bilim

Bağımsız Loca
1.    Herhangi bir obediyansa bağlı olmayıp, çalışmalarını kendi başına yürütmekte olan bir loca.
2.   Bir obediyansa bağlı olarak çalışmakla birlikte kendi iç işlerinde belli bir özerkliği olan loca.

Bağımsız Mason
Herhangi bir locanın üyesi olmayan mason.

Bağlılık
Sevgi, görev duygusu, bilinç, özveri, içtenlik ve onurun birleşiminden oluşan bir erdem.

Bağlılık (Sadakat) İşareti
Bazı mason sistemleri, ritleri ve derecelerinde düzen duruşundan farklı olarak uygulanan bir genel duruş ya da işaret.

Bağnazlık
Bir inancı, ülküyü, geleneği, ilkeyi, bilgiyi, düşünüyü, yorumu ya da bunların birkaçını körü körüne bağlılıkla ve aşırı ölçüde inatla savunarak, ondan başkasını ya da başka türlüsünü de benimseyebilme eğilimini kesinlikle gösterememe olgusu.

Bahtiyarlık ; Bak: Mutluluk

Bakire ; Bak: Ağlayan Bakire

Bakus ; Bak: Diyonisos İşçileri

Balık ; Bak: Ichtus

Balıkçı Kral
1. yüzyıl başlarında Kudüs’ün kuzeyindeki Galile çevresinde toplanmış Nazarenlerin ritüelik uygulaması uyarınca, birisini vaftiz etme yetkisi olan kişi.

Balotaj
İki seçenek arasında yapılan oylama.

Balta
Ağaç kesmede ve odun yarmada kullanılan alet.

Balta Şövalyesi ; Bak: Royal Balta Şövalyesi

Balustra
1. Bir köprü, merdiven ya da salon korkuluğunun düşey öğeleri.
2. Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, bir yüksek konsey (süprem konsey/yüksek şûra) tarafından kendi örgütünün birimlerine gönderilen bildirge ya da yönerge.

Banaim ; Bak: Bonaim

Bâni ; Bak: Yapıcı

Banknot ; Bak: Para

Baphomet
Tapınakçılar ile bağlantılı bir anagram.
Bir yorumsal açıklama uyarınca, Templi Omnium Hominum Pacis Abbas (insanlar arasındaki barışın babasının mabedi), “Tem. O. H. P. Ab.” şeklinde kısaltıldıktan sonra tersinden okunursa, “Baphomet” sözcüğü çıkar.

Barbati Fratres
Latince: “Sakallı Kardeşler”

Barış ve Ahenk
Toplumsal yaşamın mutluluk ve esenlik içinde sürmesini sağlayan iki temel öğe.

Barışma İşareti
Bazı ileri ve yüksek derecelerde kullanılan bir ritüelik işaret.

Barışma Locası
İngiltere’de 1813 yılında İngiltere Birleşik Büyük Locası kurulduktan hemen sonra, o sıralarda localarda uygulanmakta olan birbirinden pek farklı yöntem ve ritüeller arasında benzerlik sağlanması amacıyla çalışmalar yapmak üzere oluşturulmuş bir loca.

Barut
Masonik birimlerin agaplarında ve kardeş sofralarında, simgesel olarak “içki”.

Basamak
Bir merdiven ya da platformun öğelerinden her biri.

Basık Kapı ; Bak: Kapı

Basiret ; Bak: Sağgörü

Başlık ; Bak: Beyaz Başlık, Şapka

Başak
Ekin taneleri taşıyan kılçıklı bitki başı.

Başkan
Bir kuruluş ya da birimin en yetkili görevlisi olup, toplantılarını yöneten kişi.

Başkomandör
1.   Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 19., 25. ve 27. derecelerinde yapılan çalışmalarda areopaj başkanının görev unvanı.
2.   Aynı ritin 32. derecesi olan konsistuvar başkanının görev unvanlarından biri.

Başkoruyucu
Bazı masonik uygulamalarda, bir locada koruyuculuk görevi yapanları yöneterek denet-
leyen, bazılarında ise soruşturucu (muhakkik) yerine geçen görevli.

Başlık    (Sütunlarda)
Bir sütunun gövdesinin yukarısında, sütun tablasının altında kalan ve gövdeye oranla daha geniş olan işlemeli ve süslü bölüm.

Başlık Taşı
Kubbeli bir yapının en üst noktasındaki tuğla ya da taş.

Başprens
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 26. derecesinde, areopaj başkanının görev unvanı.

Batarya
1.   Bir loca ya da atölyede, mabette yapılan oturum sırasında, ilgili derecenin ritüeli uyarınca yapılan alkıştaki el çırpma ya da vuruş sayısı.
2.   Agap ve kardeş sofralarında, bir şey içmek için kullanılan kupa, bardak ya da kadeh.

Batı
Bir mason mabedinin kapısının bulunduğu yön ve yer.

Batıl
Gerçek ile ilgisi bulunmayan, olumlu aklın kabul edemeyeceği kör saplantı; boş inanç.

Batınî ; Bak: Ezoterik

Batıniyye ; Bak: Ezoterik Sistem

Baton ; Bak: Değnek

Bavyera Aydınlanmışları Riti
1780 yılında Almanya’da kurulmuş 9 dereceli bir mason riti.

Bayrak
Simgesel anlamda, mason localarının agaplarında, gerektiği zaman sol omuz üzerine yerleştirilen beyaz peçete.

BB.
Brethren (İng.), Brüder (Alm.), Biraderler

BB. GG.
Büyük Görevliler

BB. LL.
Büyük Localar

BB. MM.
Büyük Mahfiller

B. D. S.  P. H. G. F.
Beauté - Divinité - Sagesse - Puissance - Honneur - Gloire - Force (Fra.); “Güzellik, Tanrısallık, Bilgelik, Kudret, Onur, Şan, Güç (Kuvvet)”.

B. D. W. P. H. G. S.
Beauty - Divinity - Wisdom - Power - Honour - Glory - Strength" (İng.); “Güzellik, Tanrısallık, Bilgelik, Kudret, Onur, Şan, Güç (Kuvvet)”.

Bea Maşeh Bameharah
İbranice: “O, doğuda olan, mağaranın içinde”.

Beaumont El Yazması
Masonluğun eski belgelerinden biri.

Beden
Canlı varlığın özdeksel yapısı.

Begoalkol  
İsraillilerin göçebelik döneminde, “tabernakl” olarak anılan çadırın yönetiminden sorumlu olan kişi.

Beğeni İşareti
Masonluğun bazı ileri ve yüksek derecelerinde kullanılan bir ritüelik işaret.

Bekleme Odası
Bir mason mabedinin kapısının hemen dışında, masonların mabede girmeden önce masonik giysilerini kuşandıkları, oturum açıldıktan sonra gelenlerin ise içeriye girebilmek için izin verilene kadar bekledikleri bölme.

Bektaşilik
13. yüzyıl sonlarında Anadolu’da kurulmuş, varlığı yüzyıllar boyunca sürmüş olan bir İslam tarikatı.

Belâgat Kitabı
Bazı mason kuruluşlarınca benimsendiği üzere; bir locada verilen konferansların ve yapılan konuşmaların metinlerinin toplandığı dosya ya da bunların bir araya getiril-
meleriyle basılmış olan kitap.

Belba-Abled ; Bak: Abled-Belba

Ben Guever/Guibbor ; Bak: Bengaber

Benac , Benah ; Bak: Mak Benah

Benakar
Süleyman Mabedi’nin yapımına ilişkin öyküde, Başmimar Hiram Abif’i öldüren üç katilden ikisinin, kaçtıktan sonra Get adlı ülkede saklanmış olduğu yer.

Bencillik
Bir insanın, yalnızca kendisiyle ilgilenip, tüm özdeksel (maddi) ve tinsel (manevi) değerleri hep kendisine istemesi.

Benediktinler
6. yüzyılda İtalya’da kurulmuş ve Orta Avrupa’ya yayılmış olan bir manastır tarikatı.

Bengaber / Bengeber
Süleyman Mabedi’nin yapımına ilişkin öyküde, Kral Süleyman’ın saray görevlilerinden biri olup, Hiram Abif’i öldüren katillerin saklandıkları yeri bulan kişi.

Benimseyiş
Herhangi bir ilke, görüş ya da düşüncenin, göreli bir nitelikle ve akıl yoluyla kavranarak kabul edilip sahiplenilmesi.

Benjamin
İsraillilerin 12 kabilesinden biri.

Benedict  XIV
1740-1758 yılları arasındaki papa.

Berat ; Bak: Patent

Bereket Küfesi ; Bak: Bolluk Küfesi

Berit / Berith
İbranice: “Ahit” ya da “Sözleşme”

Besim Ömer Paşa
Türkiye Büyük Maşrıkı’nın üstad-ı âzamı: 1921-1924

Beş Değme (Dokunma) Noktası
Masonların birbirlerine sıkıca bağlanışlarını belirleyen bir simgesel terim.

Beş Kollu Yıldız
Simetrik beş kolu ve beş ucu olan yüzey geometrik şekil.

Beş Mimar Üstat
Süleyman Mabedi’nin yapımına ilişkin alegorik öyküde; Başmimar Hiram Abif’in öldürülmesinden sonra, mabedin eksik kalan işlerini bitirip yapımının tamamlanabilmesi için kendilerine görev verilmiş olan kişiler.

Beş Sütun
Antik Çağın beş ayrı mimari sütun stilinin örnekleri.

Beş Temel İlke ; Bak: Mimarlığın Beş Temel İlkesi

Beşgen
Beş kenarlı yüzey geometrik şekil.

Beşler
Simgesel derecelerde çalışan bir locanın ilk beş görevlisi.

Bet / Beth
İbrani alfabesinin ikinci harfi.

Beyan ; Bak: Rapor

Beyaz Başlık
Beyaz renkli bir takke.

Beyaz Bûl
Masonlukta “skrüten” olarak anılan gizli oylamaya başvurulduğunda, olumlu görüşü desteklemek ya da oylanan öneriye «Evet!» denildiğini belirtmek üzere kullanılan bûl.

Beyaz Dereceler
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 31., 32. ve 33. dereceleri.

Beyaz Haç Şövalyeleri
Hastaneciler (Hospitaliye) Tarikatı’nın üyeleri.

Beyaz Kitap
Liberal Masonluk anlayışını benimseyerek uygulayan bazı obediyansların, mabet-
lerindeki ant kürsüsü üzerinde bulundurdukları kitap.

Beyaz Manto Tarikatı
Orta Çağ şövalyelik tarikatlarından biri.

Beyaz Masonluk
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nde 33. ve sonuncu derece.

Beyaz Oturum
Yalnızca erkeklerin üye olabildiği mason localarında, “hemşireler” olarak nitelenen mason eşleri ve yetişkin kız çocuklarının da -bazı yerlerde kimi diğer konukların- katılmalarıyla birlikte düzenlenen özel toplantı.

Beyaz Taş
İngiliz Masonluğu Sistemi’nin ve Amerikan Riti’nin bazı ileri derecelerinde, masonların birbirlerine karşı üstlendiği “bağlılık andı”nın simgesi.

Biju
Bir masonun, ritüelik toplantıda taktığı ancak zorunlu olmayan masonik kuşanım öğelerinden biri.

Bileda, Mithat Şükrü
Şûrayı Âliyi Osmanî’nin âmir-i hâkim-i âzamı: 1914-1915.

Bileşik Simge
En az iki ayrı simgenin kullanılmasıyla oluşturulmuş simge.

Bileşik Sütun Stili ; Bak: Kompozit Sütun Stili

Bilge
Hikmet sahibi yani bilgileriyle erdemlerini ve aklıyla duygularını birleştirip, olgunluğa yükselmiş seçkin kişi.

Bilgelik
Bilgi ve erdemin birleşiminden oluşan olgunluk.

Bilgelik Kitabı
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, bu ritin 9. derecesinde kullanılan “kutsal kitap”.

Bilgi
“Bilen” ile “bilinen” arasındaki ilişki.
Görsel ve deneysel, bilimsel ve felsefi olmak üzere üç bilgi türü vardır.

Bilgisizlik
Bilgi yokluğu ya da bilgi birikiminde aşırı noksanlık yani cehalet.

Bilim
Doğanın ve evrenin gerçeklerine ilişkin gözlem ve izlenimleri değerlendirerek, elde edilen bilgileri yöntemli bir şekilde tanımlayıp sınıflandıran, bunların nedenlerini ve aralarındaki ilişkileri araştıran, bağlı oldukları yasaları belirlemeye çalışan nesnel birikim.

Bilimsel Bilgi
Varsayımlarla bağlantısı olmayan, hiçbir kurguya yer vermeyen, her türlü dogmadan tümüyle arınmış, temelini yalnızca bilimin verilerinden alan bilgi.

Bilimsel Gerçeğin Işığı
Özgür Masonlar Büyük Locası’nda bir aydınlanma (birinci derece tekrisi) töreni sonunda yeni masona verilen simgesel ışığı nitelemek üzere geçmişte bir süre kullanılmış olan bir ritüelik terim.

Bilimsel Masonik Birlik
1803 yılında Almanya’da, kimi seçkin ve ünlü masonların kurmuş oldukları bir masonik araştırma derneği.

Bilimsel Yöntem
“Doğru”nun insansı çabalarla bulunması amacıyla uygulanan yöntem.

Bilimsellik - İnsancılık - Laiklik
Türkiye Süprem Konseyi’nin benimsemiş olduğu üç temel ilke.

Bilinç
İnsanın kendisini ve çevresini anlama, tanıma ve değerlendirme yetisi.

Bilinemezcilik
Evrensel yasaların ve nesnelerin öz niteliklerinin hiçbir zaman bilinemeyeceğini savunan filozofik akım.

Bilinircilik ; Bak: Gnoz

Bilinmeyen Üstler
18. yüzyıldaki Sıkı İzleyiş Riti’nde, Masonluğun egemen yöneticileri oldukları söylenen ve kimlikleri çok gizli tutulmuş olan kişiler.

Bin Sekiz Yüz On Üç Birliği
1813 yılında, İngiltere’deki iki büyük obediyansın birleşerek İngiltere Birleşik Büyük Locası’nı kurmaları olayı.

Bina Emini
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 8. derecesi.

Binah
Kabala’daki ilk on sefirottan biri.

Birader
Bir masonun, bir diğerini tanıma ve nitelendirmesinde, eskiden kullanılan sıfat.

Birim
Kendi iç işlerinde özerkliği olan en küçük masonik kuruluş; örneğin loca.

Birinci Denetçi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı yüksek derecelerinde, birinci nazırın görev unvanı.

Birinci Derece
1.   Masonluğun simgesel derecelerinde çalışan bir locanın uygulamalarında çırak derecesi.
2.   Herhangi bir mason ritinde, öğretim dizgesinin tümünün başladığı derece.

Birinci Komandör
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 32. derecesinde, 1. nazırın karşılığı olan görevlinin görev unvanı.

Birinci Nazır
Herhangi bir masonik birimin, “başkan” niteliğindeki yöneticisinin ilk yardımcısı.

Birinci Tören Üstadı
Ritüelleri uyarınca iki tören üstadı ya da tören görevlisi kullanan obediyanslarda, bu görevlilerden öncelikli olanı.

Birinci Yargıç
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 7. derece çalışmasında, atölye başkanının ritüelik unvanı.

Birleşik Büyük Loca
En az iki büyük locanın bir araya gelerek oluşturdukları ortak masonik kuruluş.

Birleşme
İki ayrı masonik birim ya da kuruluşun, tek bir masonik birim ya da kuruluş oluşturmak üzere bir araya gelmeleri.

Birleştirilmiş Dereceler
İngiliz Masonluğu Sistemi’nde, daha önce ayrı ayrı ve bağımsız atölyelerde uygulanmakta iken, 19. yüzyılın ikinci yarısında bir ortak yönetim altında toplanmış olan ileri derecelerinden bazıları.

Birlik
1.   Kendini oluşturan kişilerin ya da kuruluşların ortak amaç ve ilkeleri doğrultusunda güç birliği etmelerini sağlayan örgüt.
2.   Anglosakson Masonluğu’nda İngiltere Birleşik Büyük Locası’nın kuruluşu.

Birlik Zinciri
Masonlar arasındaki karşılıklı ve toplu güven, sevgi, tolerans ve dayanışma; ayrıca bu olguyu vurgulayan simgesel uygulama.

« Son Düzenleme: Ocak 26, 2011, 02:23:05 öö Gönderen: dogudan »
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Ekim 22, 2011, 08:51:28 ös
Yanıtla #1
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1811

Alıntı
Bağımsız Mason
Herhangi bir locanın üyesi olmayan mason
.

Sayin ADAM,
 öncelikle tekrar emeginize saglik diyeyim ve akabindede yukardaki maddeyi biraz aciklamanizi rica edecem yani böyle birsey mümkünmü, herhangi bir locaya bagli olmadan kisi kendini nasil mason ilan edebilir ve netür calismalar yapabilir veya kim onun mason oldugundan haberdar olabilir ve bunun ona yarari ne olacak, ( beni yanlis anlamayin mason olmayi birseylerden yararlanma anlaminda degerlendirmiyorum, kisi kendini mason ilan etmedende bir masonun yaptiklarini yapabilir. Bu anlamda soruyorum  ).

Saygilarimla
« Son Düzenleme: Ekim 22, 2011, 08:54:42 ös Gönderen: Tij »


Ekim 24, 2011, 12:31:55 ös
Yanıtla #2
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7217
 • Cinsiyet: Bay
Günümüzde mason örgütlerinin gerek tüzükleri gerekse uygulamaları, örgütlenme bakımından birtakım zorunluluklar getirmiş durumda.

Örneğin Masonluğun tarihinde “bağımsız loca” diye bir kavram var. Bunun uygulaması günümüzde de var ama bu uygulamanın yanı sıra bir de o coğrafyadaki bağımsız locaların bir araya getirilip, bir büyük loca kurulması emeli de var. Eskiden, böyle bir emel olmayabiliyormuş.

İşte o tarihlerde bir mason da herhangi bir locada inisiye olduktan, kalfa derecesine geçip üstat derecesine yükseldikten sonra locasından ayrılıp masonik çalışmalarını bağımsız olarak sürdürebiliyormuş.

Böyle bir çalışmadan, Masonluğun genel bakış açısıyla ne gibi bir yarar elde edilebileceği konusunda kuşkuların var doğrusu. Ötesi böyle bir mason Masonluğun genel kuralları uyarınca “düzenli” sayılabilir mi?

Günümüzde böyle bir durumla karşılaşıldığı oluyor. Ender bir olgu bu, ama oluşumu şöyle: Bir loca herhangi bir nedenle kapanıyor. O locanın üyeleri gidip başka localar üye oluyorlar. Fakat başka locaları gitmeyenler de var. Bu kişiler, localarının üyesi iken yükümlülüklerini aksatmış değil. Bur başka locaya üye olana kadar kaçınılmaz bir biçimde bağımsız kalacaklar.

Bir bağımsız mason uygulaması daha var. Bunun İngiltere Birleşik büyük Locası’nda uygulandığını biliyorum; başka bir büyük locada uygulaması olup olmadığını bilmiyorum. Bir mason var; büyük locanın üyesi ama herhangi bir locanın üyesi değil. Bu mason büyük loca adına localarda dolaşıyor ve bir görev yerine getiriyor. Bu tür görevlerin en önemlisi de eğitim olarak görülüyor.

Bilmem bu anlattıklarım konuyu yeterince açıkladı mı?


ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Ekim 24, 2011, 04:44:00 ös
Yanıtla #3
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1811

Selamlar,
sayin ADAM cevabiniz icin tesekkürler ve anlayabildigim kadariyla olay benim daha önce anladigimdan biraz farkli yani herhalükarda bir locaya üye olmak var ve önce Mason damgasini yemek lazim.

Saygilarimla


Ekim 24, 2011, 05:47:44 ös
Yanıtla #4
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7217
 • Cinsiyet: Bay


Acaba Sayın Tij ne demek istiyor?

Kişinin bir bağımsız mason olabilmesi için bile önce bir mason locasına üye olması ve sonra ayrılması gerektiği doğru.

Ben mason damgasını yemesinin gerektiği gibi bir şey söylemedim. Herhalde bir yanlış anlama oldu. Sanırım Sayın Tij de bunu düzeltecek ve burada anlatmak istediğine bir açıklık getirecektir. 
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Ekim 24, 2011, 06:02:07 ös
Yanıtla #5
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1811

Sayin ADAM,

"damga"dan kastim,
Alıntı
Kişinin bir bağımsız mason olabilmesi için bile önce bir mason locasına üye olması ve sonra ayrılması gerektiği doğru
. tamda buydu, yani bagimsiz olmak icin önce "bagimli" olmak lazim. Bilmem siz ne anladiniz ?

SaygilarimlaEkim 24, 2011, 06:38:27 ös
Yanıtla #6
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7217
 • Cinsiyet: Bay

Pek de Sayın Tij'in dediği gibi değil.

Sözün kolayı övyle olduğu için ben öyle demiş olabilirim.

Bir masonun Masonluğa giriş töreni mutlaka bir locada yapılır. Buraya kadar tamam. Ancak o kişiye mason sıfatı verilmekle birlikte, o kişinin, o törenin yapılmış olduğu locanın üyelerinin arasına alınması zorunluğu yoktur. Örneğin bu bağlanda HKEMBL'nde "nıyabeten tekris" diye anılan bir uygulama vardır ve bunun benzerleri başka büyük localarda da geçerlidir. Bir zamanlar Avrupa'da uygulanmış "ilk görüşte tekris" diye, sadece büyük üstatların yerine getirebildikleri bir başka uygulama vardır ki, onda sürekli çalışmakta olan bir loca bile söz konusu değildir. Masonlukta gezici ve geçici loca uygulamaları da vardır. Bunlar koskocaman bir yönetimsel uygulamalar zincirinin, hepsi birbirine doğrudan bağlı olmayan uygulamalarıdır.

Kaldı ki bir locaya üye olmak, herhangi bir diğer kuruma ya da kuruluşa üye olmak gibi, özgürlü3ğün elden kaçırılışı, bağımsızlığın yitirilişi değildir. Hele Masonlukta hiç değildir çünkü bildiğimiz bazı kurumlardaki zorlamalar, baskılar, zorunlu tutuşlar Masonlukta yoktur.
Dikkat: Konu ve başlık dışına çıktık. Moderatörlerden rica edelim; bu tartışmayı bir başka başlık altına taşısınlar lütfen.

   
     
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Ekim 24, 2011, 09:24:40 ös
Yanıtla #7
 • Aktif Uye
 • ***
 • İleti: 599
 • Cinsiyet: Bay

Beyaz Kitap
Liberal Masonluk anlayışını benimseyerek uygulayan bazı obediyansların, mabet-
lerindeki ant kürsüsü üzerinde bulundurdukları kitap.

Evet öğrendiğim bir farklılık...Yehova şahitlerinin 'kutsal kitabı' na bakış açısı hakkında bir yorum görme şansım varmıdır moderatör başlığa müdahale etmeden başlık altında.. ?
Ölü Gibi Sessiz...Mezar Gibi Ketum...חמישים אחוזים חמישים אחוזים בולגרי של יהודים....!!! O:


Ekim 24, 2011, 09:37:16 ös
Yanıtla #8
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1811

Sanirim sayin ADAM benim "damga" ve "bagimli" gibi sözlerimi cok uc anlamlarda ele aldigi icin biraz konu disina ciktik gibi bir görüntü olustu.
Damga"dan kastim kisinin masonlugunun bir yerden onaylanmasiydi.
Bagimliliktan kastimsa kisinin yeni misyonu geregi yeni sorumluluklar yüklenmesidir ve kendisine bu misyonu yükleyen yapinin uyulmasi zorunlu kurallaridir, yoksa "zorlama,baski "gibi seyleri kast etmemistim.
Konu burda benim acimdan kapnmistir.

Saygilarimla


Mart 13, 2012, 09:19:02 ös
Yanıtla #9
 • Mason
 • Yeni Katilimci
 • *
 • İleti: 35
 • Cinsiyet: Bay

Bilge ve Bilgelik  in anlamı ile içeriği ile daha ayrıntılı bilgi verebilirmisiniz?


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
16 Yanıt
40775 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 08, 2018, 03:19:53 öö
Gönderen: A poor knight
19 Yanıt
33027 Gösterim
Son Gönderilen: Mayıs 23, 2022, 04:55:57 ös
Gönderen: artur62
8 Yanıt
20782 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 18, 2013, 03:20:14 ös
Gönderen: asimov
0 Yanıt
7538 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 13, 2010, 10:03:51 öö
Gönderen: ADAM
12 Yanıt
28302 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 23, 2019, 02:18:16 ös
Gönderen: Surgeus
2 Yanıt
11766 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 26, 2018, 10:09:40 öö
Gönderen: A poor knight
6 Yanıt
17409 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 21, 2016, 06:02:43 ös
Gönderen: Tık-Tik-Tak
0 Yanıt
10721 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 03, 2010, 08:39:49 öö
Gönderen: ADAM
1 Yanıt
9936 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 04, 2010, 05:03:25 ös
Gönderen: Aziz Arslan
11 Yanıt
14973 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 24, 2011, 03:14:13 öö
Gönderen: ARCHITECT