Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Mason Sözlüğü (D)  (Okunma sayısı 11767 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Temmuz 16, 2010, 09:20:23 öö
  • Seçkin Üye
  • Uzman Uye
  • *****
  • İleti: 7217
  • Cinsiyet: BayD.
Derece; Davut; Darius.

Dabar
İbranice: “Bilgelik”.

Daedalus
Antik Yunan’ın ünlü mekanik bilgini.

Dağılma
Mabetteki bir oturuma katılmış olanların, herhangi bir kurala uymadan, karışık olarak hep birlikte mabetten ayrılması.

Dâhilî Muhafız ; Bak: İç Koruyucu

Dâhilî Nizamname ; Bak: İç Tüzük

Daimî Hey'et ; Bak: Yönetim Kurulu

Daire ; Bak: Çember

Damga ; Bak: Mühür

Dan
İsraillilerin 12 kavminden biri.

Danışma Konseyi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin egemen otoritesi olan bir yüksek konsey (süprem konsey/yüksek şûra) bulunmayan bir ülkede, bir başka ülkedeki yüksek konseyin jürisdiksiyonunu genişleterek, o ülkede kendine bağlı olarak ritin atölyelerini yönetmek üzere görevlendirdiği konsistuvar.

Danışman
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 31. derece oturumunda nazırların görev unvanı.

Danışman Üye ; Bak: Agreje Üye

Daniel
Babil’deki tutsaklık dönemi sırasında, İsraillilerin ileri gelenlerinden biri.

Dara / Daryaveş ; Bak: Darius

Darbe ; Bak: Vuruş

Darius
M.Ö. 522-486 tarihleri arasındaki Pers imparatoru.

Davetiye ; Bak: Çağrı

Davut
M.Ö. 1029-974 tarihleri arasında İsraillilerin kralı.

Davut'un Kalkanı ; Bak: Süleyman'ın Mührü

Dayanak
Herhangi bir şeyin, bulunduğu yerde sağlam bir şekilde durabilmesi için, onu alttan ve yandan desteklemek üzere kullanılan öğe.

Dayanıklılık ; Bak: Direşme

Dayanıklılık Tarikatı
1771 yılında Paris’te kurulmuş olan bir paramasonik örgüt.

Dayanışma
İki veya daha çok kimsenin, sevgi, bağlılık ve içtenlikle birbirlerine yardım ederek destek olmaları ve katkıda bulunmaları.

DD.
Dereceler

D. D. P.
Droit de Passer (Fra.); “Geçiş hakkı”.

De Molay Örgütü
Amerika Birleşik Devletleri’nde, 14-21 yaş arasındaki gençleri üye olarak kabul eden bir paramasonik dernek.

Debhir ; Bak: Dehbir

Decorum
Latince: “Süslenmiş” ya da “hoşa giden”.

Decurio
Bir Roma kolejinde üstadın yardımcısı.

Defne
Hoş kokulu ve geniş yapraklı bir her dem yeşil ağaç.

Değerli Kardeşler
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 15. derece çalışmasına katılmakta olan masonlar.

Değerli Leviler
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 23. derece çalışmasına katılmakta olan masonların toplu ritüelik niteliği.

Değerli Prensler
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 16. derece çalışmasına katılmakta olan masonlar.

Değerli ve Saygıdeğer Loca
Bazı İngilizce masonik yazında, “sayın loca” terimine daha da ağırlık verilerek kullanılan karşılık.

Değişmezlik ve Değiştirilemezlik
Bir yasanın, bir kuralın ya da geleneksel bir uygulamanın, olduğu gibi korunması gerektiğini, bunun hiçbir zaman ve hiçbir koşul altında kaldırılamayacağını, yerine bir başkasının getirilemeyeceğini öngören ilke.

Değiştirilmiş Sözcük
Masonluğun üstat derecesindeki kutsal sözcük.

Değnek
İnce uzun ve düz sopa.

Dehbir
Masonluğun bazı derecelerinde, oturumun yapıldığı mabedin, basamaklarla çıkılan ve parmaklıklarla ayrılmış doğu bölmesi.

Dehşet İşareti
Masonluğun bazı derecelerinde kullanılan bir ritüelik işaret.

Deizm
Tanrı’yı yalnızca bir “ilk neden” olarak benimseyip, onun başka nitelik ve güçleri üzerinde varsayımlarda bulunmayan, temel özelliği “dogma” olan inançları yadsıyan dinsel benimseyişlerin genel adı.

Dekalog
On söz.

Deklarasyon; Bak: Açıklama Belgesi

Dekorasyon ; Bak: Mabet

Delege
1.   Bir locanın, bağlı olduğu obediyansın en yetkili organına gönderdiği temsilci.
2.   Üyesi olmadığı bir locanın oturumuna, kendi locasını temsil etmek üzere katılan mason.
3.   Bir obediyansın ya da bir yüksek derece otoritesinin, uluslararası düzeyde yapılan bir toplantıya gönderdiği temsilci.

Delil ; Bak: Önder

Delta
Bir ucu yukarıya bakan eş kenar üçgen.

Demeter
Yunan mitolojisinde “tarım tanrısı”.

Demir
Pek yaygın olarak bulunan ve birçok amaçla kullanılan bir maden.

Demirelli, Fuad Hulûsi
Maşrık-ı Âzam-ı Osmanî’nin üstad-ı âzamı: 1919-1921. Türkiye Yüksek Şûrası’nın âmir-i hâkim-i âzamı: 1928-1931 ve 1955.

Deneme Süresi
Bir masonun, daha üst bir dereceye alınmadan önce, bulunduğu derecede geçirmesi öngörülen süre.

Denetçi; Denetici
1.   Bir locanın çalışma ve uygulamalarını, bu locanın bağlı olduğu obediyansın yönetsel organı adına gözlemleyerek denetleyen görevli.
2.   Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı yüksek derecelerinde nazır.

Denetçi ve Yargıç  ; Bak: Nazır ve Yargıç

Denetleme / Denetim
Herhangi bir masonik örgütün, kendisine bağlı olarak çalışan birimlerin işlemlerini incelettirmesi.

Dengelilik ; Bak: Ölçülülük

Deniz Locaları
18. ve 19. yüzyıllarda, bazı obediyansların gemilerde (öncelikle donanma gemilerinde) çalışmak üzere kurmuş oldukları localar.

Deo Honor
Latince: “Tanrı onuruna”.

Deraismes, Maria
Masonluk tarihindeki en ünlü kadın mason.

Derece
Eğitim ve öğretimini bir aşamalar silsilesi içinde, zamanla ve yavaş yavaş veren kuruluşlarda, bu silsilenin her bir aşaması ya da basamağı.

Derece Bildirimi
Bir masonun, bulunduğu dereceden hemen sonra gelene değil, doğrudan daha yukarı bir dereceye yükseltilmesi sırasında, arada kalan derecelerin nitelik ve yetkilerinin de kendisine verilmesi.

Derece Yükseltilmesi  ; Bak:   Nafaka Artırılması, Yükseltme

Dernek
Belli bir amacın gerçekleştirilebilmesi için çalışmak üzere oluşturulan yasal ve tüzel kişiliği olan topluluk.

Ders  (Masonik)
Masonların, masonik konular üzerindeki bilgilerini geliştirmek üzere yapılan anlatı ve açıklamalar.

Désaguliers, Jean Theophile
Masonluk tarihinin en ünlü masonlarından biri. Londra Büyük Locası’nın üçüncü büyük üstadı.

Deus
Latince: “Tanrı”.

Deus Meumque Jus
Latince: “Tanrı ve benim hakkım”.

Deus Velt
Latince: “Tanrı istedi.”

Devam  (Masonlukta)
Bir masonun, üyesi olduğu loca ve atölyelerin toplantılarına düzenli bir tarzda katılması.

Devam Cetveli
Bir loca ya da atölyenin oturumlarına katılmış olan masonların adlarının ve hangi oturumlara katılmış olduklarının gösterildiği çizelge.

Devir Patenti
Belli bir yetkinin başkasına devredilmiş olduğunu gösteren belge.

Devlet Bakanı
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 32. derece çalışmasında sözcü (hatip/yasalar sözcüsü) olarak görev yapan kişinin ritüelik unvanı.

Dextrorsum
Dünyanın kuzey yarım küresinde görülen yıldızların devinimi.

Dış Dünya
Ezoterik nitelikli bir kurum ya da topluluğa göre; bu kurum ya da topluluğun üyesi olmayan büyük toplum.

Dış Koruyucu
Bir masonik birimin mabette yaptığı bir toplantı sırasında, mabet kapısının dışında yer alarak, toplantının güven içinde yürümesini sağlayan görevli.

Dış Obediyans
Bir obediyansın bulunduğu ülkeye göre; başka bir ülkede çalışan bir obediyans.

Dış Yaşam
Masonların, doğrudan Masonluk ile bağlantılı olmayan günlük ve özel yaşamları.

Dialektik ; Bak: Diyalektik

Dik Açı
Birbirini dikey olarak kesen iki düz çizginin dört bir yanında eşit olarak kalan açı.

Dik Dörtgen
Dört açısı da birbirine eşit (dik açı), karşılıklı iki kenarı diğer ikisinden daha uzun olan yüzey geometrik şekil.

Dik Kenar Üçgen
Bir açısı dik (90 derece) olan üçgen.

Dikey
Bir yatay hat ya da yüzey ile dik açı oluşturan bir diğer hat ya da yüzey.

Dikkat ; Bak: Uyanıklık

Dil Bilgisi
Eski çağlardaki “Yedi Bağımsız Bilim”den ilki.

Dilek Kesesi ; Bak: Öneri Kesesi

Din
Doğaüstü tasarımlara ilişkin inançların belirli kurallara, kurumlara ve tapınma şekillerine bağlanmasıyla oluşan toplumsal sistem.

Dinlenme
Bir masonik birimin oturumuna, kısa bir süre için ara verilmesi.

Diocletian
284-305 tarihleri arasındaki Roma imparatoru.

Dionisos ; Bak: Diyonisos

Diploma
Yeterlik ve bütünlük belgesi.

Direşme / Direşkenlik
Güçlüklerin ve engellerin karşısında yılmayarak uğraşmayı sürdürme.

Dis. Kur.
Disiplin Kurulu

Disiplin
Uyulması ve gözetilmesi gereken yasal, tüzüksel, ritüelik, geleneksel ve töresel kuralların tümü.

Disiplin Kurulu
Herhangi bir dernek ya da kurumda; yasalara, tüzüklere, ilkelere, töreye, geleneklere ve belirli disiplin kurallarına aykırı tutum, davranış, uygulama ve işlemlerle karşı karşıya gelinmesi durumunda; gerekli inceleme ve yargılamayı yapan, kusur ya da suçun kesinlik kazanması durumunda suçluların nasıl cezalarını belirleyen yetkili organ.

Disiplin Tüzüğü / Yönetmeliği
Bir derneğin ya da kurumun yalnızca “disiplin” konusu ile ilgili olan ve disiplin kurullarının çalışma kuralları ile yöntemlerini düzenleyen tüzük ya da yönetmelik.

Dişli Çerçeve ; Bak: Çentikli Çerçeve

Divan
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 27. derecesinde, oturumun yapıldığı yer ve bu oturuma katılan masonların topluluğu.

Diyalektik
1.   Doğayı, toplumu ve düşünceyi, karşıtlarının çatışması ve aşılmasıyla durmaksızın devindirip geliştiren süreç.
2.   Doğanın, toplumun ve düşüncenin incelenip kavranmasında kullanılan bilimsel akıl yürütme yöntemi.

Diyalog
Bir anlatının, simgesel terimler ve öz deyişlerin de sık sık kullanıldığı, karşılıklı olarak “soru ve yanıt” şeklindeki konuşmalarla verilmesi.

Diyonisos İşçileri / Sanatçıları
Antik Yunan uygarlıklarının mabet ve tiyatrolarının birçoğunu inşa etmiş, ünlü trajedileri sahnelemiş, ayinleri yürütmüş olan inşaatçılar, rahipler ve sanatçılardan oluşma bir karma topluluk.

Diyonisos Misterleri
Antik Yunan’da ve Batı Anadolu uygarlıklarında yaygın olan Eski Misterler’den biri.

Diz Çökme
Otoriteye karşı sevgiyle dolu saygı göstermenin belirtisi.

D. M. J.
Deus Meumque Jus.

Do.
Doğu

Dogma
Her türlü eleştirinin üstünde tutulan, doğruluğu tartışmasız kabul edilen, kesin ve değişmez sayılan görüş ya da düşünce.

Dogmacılık; Dogmatizm
Dogmaları savunan ya da kendi ilkelerinin temeli olarak alan öğretilerin genel adı.

Dogmatik Masonluk
Tüzük ve ritüellerinde, birtakım dogmaları öncelikli ve tartışılmaz kesin ilkeler sayan mason kuruluşları, toplulukları ve sistemlerinin, buna karşıt görüşleri savunanlara göre niteliği.

Doğa
İnsanın bilinci dışında kendiliğinden var olan, gerek canlı gerekse cansız varlıkları içeren özdeksel oluşumun tümü.

Doğaüstü
Doğanın dışında olan ve onun bilinen yasalarına uymayan, varsayımsal ya da sezgisel oluşum ve tasarımların tümü.

Doğru
1.   Adalete uygun olan.
2.   Eğriliği ve kırık noktası olmayan.
3.   Nesnel gerçekliğe uygun olan.

Doğru Masonlar Akademisi
18. yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da oluşturulmuş bir tür mason riti.

Doğru Sözcük
Bazı masonik yazında, Masonluktaki “yitirilmiş sözcük” terimiyle eş anlamlı olmak üzere kullanılan bir diğer terim.

Doğruluk
Asıl ve doğru olanı benimseme, söyleme, gösterme ve uygulama.

Doğu
1.   Yerküre üzerinde yaşayanlara göre; güneşin doğduğu yön.
2.   Bir mason mabedinde, kapının tam karşısına gelen yön ve mabedin bu bölümü.

Doğu Şövalyeleri Atölyesi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 15. derece oturumunun yapıldığı yer ve bu oturuma katılan masonların topluluğu.

Doğu Şövalyeleri Konseyi
1.   Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 15. derecedeki masonların topluluğu ve bu derecede yapılan toplantı.
2.   18. yüzyılın ikinci yarısında, Fransa’da kurulmuş bir yüksek dereceler otoritesi.

Doğu Şövalyesi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 15. derecesindeki bir masonun ritüelik unvanlarından biri.

Doğu ve Batı İmparatorları Konseyi
18. yüzyıldaki Yetkinleşme Riti’nin egemen yönetici otoritesi olan üst düzey örgütü.

Doğu ve Batı İmparatorları Şapitri
Doğu ve Batı İmparatorları Konseyi yönetiminde çalışmış olan yüksek dereceler atölyesi.

Doğu ve Batı Şövalyesi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 17. derecesi.

Doğu ve Kılıç Şövalyesi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 15. derecesi.

Doğu Yıldızı Örgütü
Kadınlara özgü çok yaygın bir paramasonik örgüt.

Doğu’dan Işık (Nur) Almak
Masonik çalışmalarda, bilimin, aklın ve bilgeliğin kaynağından yararlanmak; bilgi birikimini gerektiğince değerlendirerek gerçekleri araştırmak; böylelikle evrimsel doğrultuda aşama sağlamak.

Doğum; Doğuş
1.   Bir kişinin Masonluktaki tekrisin ilk aşamasından geçip “mason” sıfatını alması.
2.   Etkin ve düzenli bir locadan bir diğer bağımsız locanın çıkması ve yeni bir locanın kurulması.

Doğu’ya Yönelme
Bir mason mabedinde, düzen duruşu sırasındaki bakış yönünü belirleyen geleneksel yöntem.

Doktrin ; Bak: Öğreti

Dokunuş
Bir masonun bir diğerine “el işareti” vermesi sırasında; serbest kalan parmaklarıyla âdeta “parola” niteliği taşıyan bazı özel ve belirli vuruşlarda bulunması.

Dokuz Erdem  ; Bak: Şövalyelik Erdemleri

Dokuz Işık
“Şövalyelik erdemleri”nden dokuzunun simgesi.

Dokuz Kız Kardeş Locası
1776 yılında Fransa’da kurulmuş olup, dünya çapında ün kazanmış bir loca.

Dokuz Kollu Yıldız ; Bak: Üçlü Üçgen

Dokuzgen
Dokuz kenarlı yüzey geometrik şekil.

Dokuzlar Seçilmişi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 9. derecesi.

Dokuzların Seçilmiş Üstadı  ; Bak: Dokuzlar Seçilmişi

Dokuzuncu Kubbe
Masonluktaki uygulamaların birçoğunda “Royal Arş” (Şahane Kubbe) olarak da anılan, birbiri ardınca ya da her biri öncekinin üstünde yapılmış olduğu anlatılan dokuz kemer kubbeli bölmenin en son ulaşılanı.

Dokuzuncu Kubbe Şövalyesi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında 13. derece.

Dolaşma
Bir mason mabedine girilip çıkılırken ve mabetteki oturum sırasında bir yerden diğerinle gidilirken belli bir yön izlenmesi.

Domatik Masonlar
18. yüzyılda, geleneksel inşaatçılık mesleği ve sanatını sürdürmekte olan masonlar.

Dor Sütun Stili
Antik Yunan uygarlıklarının yapı tekniği ve sanatında kullanılmış olan sütun stillerinden en eski olanı.

Dost
Bazı mason kuruluşlarında, -özellikle ileri ve yüksek derecelerde- “kardeş” teriminin karşılığı.

Dostluk Kefili
Birbirlerini “düzenli” (muntazam) mason kuruluşları olarak benimseyen, dolayısıyla aralarında masonik “tanışma” bulunan örgütlerin, dostluk ve kardeşlik ilişkilerini geliştirmek ve yürütmek üzere, karşılıklı olarak birbirlerinin üyeleri arasından kendi temsilcileri olarak kabul ettikleri masonlardan her biri.

Dowland El Yazması
Masonluğun eski belgelerinden biri.

D. Ö.
Düşünce (Düşünme) Özgürlüğü

Dönüşlü Merdiven
Bir üst kata bir eksen çevresinde dönülerek çıkılan merdiven.

Dördüncü Derece Üyeleri
Bir locanın oturumundan sonra düzenlenen kardeş sofrasına katılmayı mabette yapılan çalışmadan daha çok önemseyen masonlar.

Dört Eski Loca
1717 yılında Londra Büyük Locası’nın kuruluşunda yer alan localara verilmiş olan bir nitelik.

Dört Harfli Ad ; Bak: Tetragram

Dört Öğe
Eskiden, tüm özdeksel evreni oluşturduğu varsayılmış olan ateş, hava, su ve toprak.

Dört Taçlılar
Masonluğun genel tarihi çerçevesinde yer aldığı kabul edilen, “efsane” niteliğinde bir öyküde adı geçen dört eski operatif mason.

Dört Temel Erdem
Bazı mason kuruluşlarının benimseyişlerine göre; insanların tüm erdemlerinin temelleri.

Dörtlü Tau
Dört “tau”nun simetrik olarak birleştirilmesiyle oluşturulan simge.

Döşeme Örtüsü
Bazı mason localarının uygulamasında, çalışmanın yapıldığı salona “mabet” niteliği kazandırılması için döşemeye serilen halı ya da kilim.

Döviz
Üzerinde bir ya da birkaç sözcükten oluşan bir özlü söz yer alan bir levha veya pankart.

Druidler
18. yüzyıl ortalarında İskoçya’da kurulmuş olup, Masonluk ile benzerlikler gösteren bir tarikat.

Dudaktan Kulağa
Ezoterik nitelikli bir kuruluşta, gizli tutulması ve haricîlere duyurulmaması gereken bilgilerin aktarılma yöntemi.

Dul Kadın
1.   Genel olarak Masonlukta, Süleyman Mabedi’nin Başmimarı Hiram Abif’in annesinin niteliği.
2.   Stuartist Masonlukta, İngiltere Kralı 1. James’in dul eşi “Henrietta Maria”.

Dul Kadının Çocukları
Simgesel olarak, tüm masonlar.

Dul Kesesi
Her masonik birimin toplantısı sona ermeden, geleneksel olarak, iyilik işlerine katkıların toplanması amacıyla kullanılan kese.

Dumfries El Yazması
Masonluğun eski belgelerinden biri.

Duvar
Bir yapının dışarıda yanlarını kapatan, içeride de bölmelerinin arasında yer alan düşey bölümlerden her biri.

Duyuru
Masonluğa alınması için önerilecek bir haricî hakkında, önerinin yapılacağı loca üyelerine verilen ön bilgi.

Düalizm
Evrendeki her oluşumda, birbirinden ayrı ve birbirine karşıt iki öğe ya da ilkenin varlığını benimseyen ve savunan görüş.

Düğümlü İp
Bir mason mabedinin dekoratif öğelerinden olup, kendi içinde yer yer düğüm ya da halkalar yaparak mabedi çepeçevre saran kalın ip ya da zincir.

Dürzîler
Lübnan Dağları ve çevresinde yaşayan, orman ürünlerini işleyerek geçinen, kendilerine özgü bir inanç sistemi ve töresi olan bir etnik toplum.

Düşüncecilik ; Bak: İdealizm

Düstur  (Masonik)
Her masonun uyması ve izlemesi gereken temel töresel kurallar.

Düşey Hat
Yer çekimi doğrultusundaki hat (çizgi).

Düşünce
Düşünme yetisinin kullanılmasıyla oluşturulan soyut ürün.

Düşünce Özgürlüğü
Bireyin, hiçbir zorunluluk, bağımlılık, baskı ya da etkilenme altında kalmaksızın, düşünme yetisini kullanarak kendi düşünülerini oluşturabilmesi ve bunları başkalarına aktarabilmesi.

Düşünme Odası
Masonluğa alınmasına karar verilmiş olan bir adayın, kabul töreninden önce sokulduğu dar, sessiz ve simgesel olarak karanlık bölme.

Düşünme Özgürlüğü
Bireyin, hiçbir zorunluluk, bağımlılık, baskı ya da etkilenme altında kalmaksızın, düşünme yetisini kullanarak kendi düşünülerini oluşturabilmesi.

Düzeç
Herhangi bir hat ya da yüzeyin yataylığını sınamak üzere kullanılan alet.

Düzeç Üzerinde Buluşmak
Masonluktaki simgesel dil uyarınca; loca toplantısına katılmak.

Düzeltilmiş Eski Rit
1.   “Fransız Riti” ya da “Modern Rit” olarak anılan mason ritinin Hollanda ve Belçika’daki uygulaması.
2.   1879 yılında İtalya’da kurulmuş olan 33 dereceli bir mason riti.

Düzeltilmiş Memfis Riti
19. yüzyılın ikinci yarısında, özgün Memfis Riti’nin basitleştirilmesiyle oluşturulmuş 33 dereceli bir mason riti.

Düzen   (Masonlukta)
Masonluğun gerekleriyle uyum içinde olma durumu.

Düzen Duruşu; Düzenli Duruş
Bir masonik birimin mabette yaptığı oturumunda, tüm masonların ritüelik olarak uygulamaları gereken duruş şekli.

Düzene Dönüş
Düzensiz (gayri muntazam) durumda olan bir masonun, bu durumunu düzelterek yeniden düzene girmesi.

Düzene Girme / Kavuşma
Düzensiz (gayri muntazam) durumda olan bir loca ya da masonik örgütün düzenini sağlaması.

Düzenli Görevliler
Bazı obediyanslarda “envar” teriminin karşılığı.

Düzenli Locaların Başkanı
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 16. derecedeki bir masonun unvanlarından biri.

Düzenli Locaların Büyük Saygıdeğer Üstadı ; Bak: Simgesel Locaların Büyük Üstadı

Düzensizlik
Masonluktaki “düzen” (intizam) kavramının gerektirdiği koşullara uymama ya da bu koşulların dışına çıkma durumu.

Düzensizlik İlanı
Yükümlülüklerini gerektiğince yerine getirmeyen bir masonun “düzensiz” sayılmasına karar verildikten sonra bunun duyurulması.

D. Z.
Darius – Zorobabel
« Son Düzenleme: Ocak 26, 2011, 02:23:51 öö Gönderen: dogudan »
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Şubat 20, 2013, 02:27:34 ös
Yanıtla #1
  • Orta Dereceli Uye
  • **
  • İleti: 405
  • Cinsiyet: Bay

Bu sözlüğe dışarıdan bakan biri bazı kelimelerin masonlukla ilişkisini çözemeyebilir. Mesela Demir başlığı altında çok amaçla kullanılan birmaden denmesini çözemedim yani demirin masonik sembolik bir manası yokta yanlızca bir maden ismi mi? şayet öyleyse bu sözlükte ne işi var ben çözemedim. Çözen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.


Şubat 26, 2018, 10:09:40 öö
Yanıtla #2

Selamlar,

Düzen Duruşu , Saygı Duruşu;  ingilizce Due form veya Due guard ın karşılığı mıdır?
.


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
1 Yanıt
15077 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 10, 2012, 12:32:04 öö
Gönderen: park10
0 Yanıt
8799 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 26, 2010, 10:17:08 öö
Gönderen: ADAM
4 Yanıt
13049 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 03, 2013, 08:19:02 öö
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
8910 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 28, 2010, 08:44:30 öö
Gönderen: ADAM
6 Yanıt
14636 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 18, 2020, 07:08:07 ös
Gönderen: Mandıra Filozofu
0 Yanıt
11628 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 30, 2010, 09:41:57 öö
Gönderen: ADAM
6 Yanıt
12236 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 30, 2015, 08:48:27 öö
Gönderen: ADAM
6 Yanıt
17409 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 21, 2016, 06:02:43 ös
Gönderen: Tık-Tik-Tak
0 Yanıt
10721 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 03, 2010, 08:39:49 öö
Gönderen: ADAM
1 Yanıt
9936 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 04, 2010, 05:03:25 ös
Gönderen: Aziz Arslan