Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Mason Sözlüğü (H)  (Okunma sayısı 16271 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Temmuz 23, 2010, 04:58:29 ös
  • Seçkin Üye
  • Uzman Uye
  • *****
  • İleti: 7217
  • Cinsiyet: Bay
Ha.
Hatip

H. A.  /  H. A. B.  /  H. Ab.
Hiram Abif

Habin  ; Bak: Yabin

Haç
Aslında birbirine dikey iki çizgiden oluşan fakat değişik biçimlerde düzenlenen geometrik şekil ve simge.

Haçlılar Patriği
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 29. derecedeki bir masonun unvanlarından biri.

Hadîm Birader  ; Bak: Hizmetçi Kardeş

Hak
Bireyin ya da toplumun, nesnel ya da tinsel olarak elde etmesi, sahip olması gereken şey.

Hak Talaâ  ; Bak: Yüksek Varlık

Hakem
Masonlar arasındaki özel ya da bireysel anlaşmazlıkları çözümlemek üzere seçilen ya da görevlendirilen kişi.

Hakem Kurulu
Bazı obediyanslarda, masonlar arasında özel konular üzerinde ya da ikili ilişkilerde bir anlaşmazlık çıkacak olursa, bunu kardeşçe çözümlemeye yardımcı olmak üzere seçilen ya da görevlendirilen kişilerin oluşturdukları kurul.

Hakikat
Gerçeğin insan düşüncesindeki yansısı.

Hakikat Kardeşi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 28. derecesinde, bazı uygulamalarda binici bazılarında ikinci nazırın ritüelik görev unvanı.

Hakikat Kitabı
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 26. derece çalışmasında yasa kitabı.

Hakikat Nuru  ; Bak: Gerçek Işığı

Hakikatperestlik  ; Bak: Doğruluk

Hakîm
Bilge.

Hâkim Baş Âmir  ; Bak: Başkomandör

Hâkim Büyük Âmir  ; Bak: Egemen Büyük Komandör

Hâkim Büyük Âmir Kaymakamı  ; Bak: Büyük Komandör Kaymakamı

Hâkim Büyük Umumî Müfettiş  ; Bak: Egemen Büyük Genel Denetici

Hâkim Prens  ; Bak: Egemen Prens

Hâkim Şapitr  ; Bak: Egemen Şapitr

Hâkim-i Mutlak
Egemenlik gücü ve yetkisi kesin ve tartışılmaz olan.

Hâkimler Heyeti  ; Bak: Yüksek Disiplin Kurulu

Hâkimlerin Hâkimi  ; Bak: Egemenlerin Egemeni

Hakkaniyet  ; Bak: Doğruluk

Haklar Sehpası
Özellikle Fransız Masonluğu’nda, bir kişinin simgesel olarak temel hakları.

Halat
Kalın ve güçlü ip.

Halı  ; Bak: Döşeme Örtüsü

Halim Paşa, Prens
Şûrayı Âliyi Osmanî’nin âmir-i hâkim-i âzamı: 1861.

Halka
1.   Bir merkezden eşit uzaklıkta olan noktaların oluşturduğu yüzey geometrik şekil.
2.   Evrensel bir birlik oluşturduğu varsayılan tüm Masonluk içinde, her bir masonun diğerine bağlılığını belirleyen simge.

Halkalı Kordon  ; Bak: Düğümlü İp

Halleluya
İbranice: “Tanrı’ya övgü”.

Halliwell-Phillips El Yazması
Masonluğun çağımıza kadar gelebilmiş olan en eski tarihli belgelerinden biri.

Ham
Nuh’un oğullarından biri.

Hamtaş
Ocaktan çıkarılmış olduğu gibi, kullanılacağı yere ve amaca uygun olarak kesilip yontulmamış ve işlenmemiş olan taş.

Hamtaşın Yontulması
Şekilsiz ya da şekil bakımından yetersiz olan bir taşın, düzeltilip pürüzlerinin giderilmesiyle “küptaş” haline getirilmesi.

Hançer
Kısa ve eğiri bıçaklı, delici ve kesici silah.

Hançerlioğlu, Orhan
Türkiye Büyük Mason Mahfili’nin büyük üstadı: 1966-1968; Türkiye Süprem Konseyi’nin gran komandörü: 1988-1991.

Hanım
Hem erkek hem kadın üye kabul eden masonik örgütlerde, kadın üyelerin genel niteliği.

Hanoch, Hanok  ; Bak: Enoş

Harç
1.   Yapı taşlarının birbirlerine yapıştırılması ve aralarında kalan boşlukların doldu-
rulmasında kullanılan malzeme.
2.   Tek bir kere için yapılan ödeme.

Haricî
Bir kapalı ya da ezoterik örgüte göre dışarıda olan kişi.

Haricî Âlem  ; Bak: Dış Dünya

Haricî Hayat  ; Bak: Dış Yaşam

Haricî Muhafız  ; Bak: Dış Koruyucu

Harley El Yazmaları
Masonluğun eski belgelerinden birkaçı.

Harodim
İbranice: “Yöneticiler”.

Harodim Büyük Şapitri
1787 yılında İngiltere’de, ünlü İngiliz mason William Preston tarafından kurulmuş bir masonik örgüt.

Harun
Musa’nın kardeşi ve İsraillilerin ilk büyük rahibi.

Has. E.
Hasenat Emini

Hasenat  ; Bak: İyilik İşleri

Hasenat Emini  ; Bak:   Yardım Üstadı

Hasenat Kesesi  ; Bak:   Dul Kesesi

Ha. Şa.
Hâkim Şapitr

Hastaneciler
İlk haçlı seferi sırasında Filistin’de kurulup sonradan Akdeniz’in çeşitli adalarına yerleşmiş olan ve bir tür iyilik işleri kurumu niteliği taşıyan bir Orta Çağ tarikatı.

Hat
İki noktayı birleştiren geometrik eleman: çizgi.

Hata  ; Bak: Yanılgı

Hatip
1.   Türkiye’deki bazı masonik uygulamalarda; bir loca ya da atölyenin görevlilerinden olan “sözcü”nün karşılığı.
2.   Bir masonik birimde konferans veren ya da önemli bir konuşma yapan kişi.

Hava
Biyolojik yaşam için zorunlu olan temel öğe.

Hava Perileri
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 28. derece oturumuna katılan masonların ritüelik niteliği.

Havari
Sözlük anlamı bakımından “yardımcı” olup, özellikle İsa’nın öğüt ve öğretisini yaymaya girişmiş, böylece Hıristiyanlığın doğuşunu sağlamış olan on iki yardımcısından her biri.

Hayal  ; Bak: İmge

Hayat Ağacı  ; Bak: Yaşam Ağacı

Hayır İşleri Emini  Bak: Yardım Üstadı

Hayret İşareti  ; Bak: Beğeni İşareti

Haysiyet  ; Bak: Onur

Haysiyet Divanı  ; Bak: Disiplin Kurulu

Haz. E.
Hazine Emini

Haz. Üs.
Hazine Üstadı

Hazırlanma Odası
1.   Masonların, mabette yapılacak oturuma girmeden önce, ritüel, masonik etiket ve protokol uyarınca giyinip kuşandıkları oda.
2.   Bazı ileri ve yüksek derecelerdeki yükseltme törenlerinde, ritüelin ilk bölümünün uygulandığı yer.

Hazine
Bir masonik birim ya da kuruluşun, salt maddi nitelikli varlık ve olanakları.

Hazine Üstadı
Herhangi bir masonik birimin tüm parasal işlerini yürüten görevlisi.

H. B. A.
Hâkim Büyük Âmir

H. B. U. M.
Hâkim Büyük Umumî Müfettiş

Heceleme
Masonluktaki tanımlamasına göre; bir sözcüğün her harf ya da hecesinin, iki kişi arasında karşılıklı olarak sırayla söylenerek bütünlenmesi yöntemi.

Heksagon  ; Bak: Altıgen

Heksagram
Aynı boyda ve ortaları boş iki eş kenar üçgenin simetrik olarak iç içe geçirilmesiyle oluşturan yüzey geometrik şekil.

Heksalfa
Latin Alfabesindeki karşılığı A olan altı “Alfa” harfinin, altı kez kullanılarak ve simetrik yerleşimiyle oluşturulmuş yüzey geometrik şekil.

Hemşire
Bir mason için, diğer bir masonun eşinin ve yetişkin kızının sıfatı ve niteliği.

Hendese  ; Bak: Geometri

Hendesî Nokta  ; Bak: Geometrik Nokta

Hénoch  ; Bak: Enoş

Her Dem Yeşil Bitki
Her mevsimde yaprakları yeşil olan bitki.

Her Şeyi Gören Göz
Masonlukta “teizm”e uygun bir inancın zorunlu olduğunu savunan masonik kuruluşların benimseyişine göre, bir mason mabedindeki “göz” şeklindeki simgenin niteliği.

Heredom
Rozkrua (Rose- croix) derecelerinde, oturumun yapıldığı mabet ya da bu mabedin temsil ettiği yer.

Heredom Riti
Yetkinleşme Riti’nin 18. yüzyılda kullanılmış bir adı.

Hermenetik
Kutsal kitaplar üzerinde yapılan yorumsal nitelikli açıklama.

Hermes
Eski Mısır’ın büyük bilgin ve filozofu; Hermetizm’in kurucusu.

Hermesçilik  ; Bak: Hermetizm

Hermetik
Hermetizm’i izleyerek ya da ondan yararlanıp esinlenilerek oluşturulmuş bir bilim, sanat, felsefe, öğreti, sistem ya da yöntemin niteliği.

Hermetik Dereceler
1.   Öğretim kapsamının genel niteliği bakımından, Hermetizm’in ilkelerinden esinlenilerek düzenlenmiş olan ya da doğrudan hermetik felsefe üzerine kurulu dereceler.
2.   Eski Mısır’ın hermetik ekollerinde uygulandığı söylenen dereceler.

Hermetik Felsefe
Temel öğelerini Hermetizm’den almış olan bazı felsefe türleri.

Hermetik Sanat
Alşimistlere göre, bir madeni bir başka madene dönüştürme işlemi.

Hermetik Tekris / İnisyasyon
Eski Mısır’da, Hermes’in temellerini atmış olduğu ve bu nedenle Hermetizm olarak anılan dinsel ve gizemci nitelikli bir ezoterik sistemin uygulanmış olduğu kurum ve ekollerdeki tekris ya da inisyasyon.

Hermetizm
Eski Mısır’ın dinsel ve gizemci öğretisi.

Herod Mabedi
Kudüs’te inşa edilmiş olan üçüncü mabet.

Herodem / Herodom  ; Bak: Heredom

Heroden  ; Bak: Harodim

Hesap  ; Bak: Aritmetik

Hesed
İbranice: “Sevgi ve sevecenlik”. Kabala’daki ilk on sefirottan biri.

Hevin  ; Bak: Yabin

Heykal  ; Bak: Hikal

Hıristiyan Dereceleri
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 17. ve 18. derecelerin temel niteliği.

Hıristiyanlık
Çağımızda Batı ülkelerinde en yaygın olan din.

Hırs
Tutkunun aşırılığa varması.

Hierosalem  ; Bak: Yeruşalim

Hikâl
İbranice: “Saray”. Masonluğun bazı derecelerinde, oturumun yapıldığı mabedin doğu bölmesinin berisinde kalan bölümü.

Hikmet  ; Bak: Bilgelik

Hilal  ; Bak: Ay

Hilkât  ; Bak: Yaratılış

Hinduizm
Hint halkı için özel olarak oluşturulmuş bir din.

Hint Misterleri
Güney Asya’da Brahmanizm’in kapsamında oluşturulmuş Antik Çağ misterleri.

Hipotez  ; Bak: Varsayım

Hiram
1.   M.Ö..10. yüzyılda Sur kralı
2.   Mason ritüellerine göre Süleyman Mabedi’nin başmimarı.

Hiram Abif
Masonlukta benimsenmiş olduğu üzere; Süleyman Mabedi’nin başmimarı.

Hiram Efsanesi / Öyküsü
Süleyman Mabedi’nin yapımına ilişkin öykünün kapsamında, Başmimar Hiram Abif’in öldürülmesi olayını içeren bölüm.

Hiram’ın Çocukları
Simgesel anlamda “tüm masonlar”.

Hiram’ın Oğlu  ; Bak: Aynon

Hiram’ın Öldürülmesi
Mason ritüellerinin bazılarında, üzerinde özenle durulan alegorik nitelikli öykü.

Hiramik Dereceler
Süleyman Mabedi’nin yapımı, Hiram’ın öldürülmesi ve bundan sonra yer alan birtakım olayları töresel öykülerinin temel konusu olarak alan ve işleyen masonik dereceler.

Hiramit
Hiram’dan sonra gelen, onu izleyen, ilkelerini benimseyen ve bunları koruyarak sürdürmeye çalışanların  niteliği.

Hitabe  ; Bak: Konferans

Hitabet  ; Bak: Yedi Bağımsız Bilim

Hiyerarşi
1.   Masonların, mabette yaptıkları çalışmalar sırasındaki protokolün sırası.
2.   Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, ritin 23. ve 24. derecelerinde çalışan atölyeler.

Hiyerofant
1.   Eski Mısır’ın hermetik ekollerinde, örgütün en üstün ve en yetkili kişisi olan başrahip.
2.   Ritüellerinin kapsamında Hermetizm’e geniş yer veren bazı mason ritlerinde, saygıdeğer üstat (üstad-ı muhterem).

Hiyeroglif
Eski Mısır’ın simgesel ve gizemsel yazısı.

Hiyerogramatist
Sözlük anlamı bakımından “kutsal sözleri bilen kişi” olup, Eski Mısır’ın ezoterik ekollerinde, gizli belgeleri korumakla ve örgüte yeni kabul edilmiş olan kişilere ilk ritüelik bilgileri vermekle sorumlu olan görevli.

Hizmetçi Kardeş
18. yüzyılda, bir locanın oturumu için gerekli hazırlıkları yapan, oturumun güven içinde yürütülmesini sağlayan, sonra da kardeş sofrasında hizmet veren kişi.

H. K. E. MM.
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar

H. M.
Hür Mason

Hoben
Süleyman Mabedi’nin yapımına ilişkin öyküde, Başmimar Hiram Abif’i öldüren katillerden birinin, bazı ritüellerde benimsenmiş olan adı.

Hod
İbranice: “Şanlılık” ya da “göz kamaştırıcı parlaklık” olup, Kabala’daki ilk on sefirottan biri.

Hohma / Hohmah
İbranice: “Bilgelik”. Kabala’daki ilk on sefirottan biri.

Hope El Yazması
Masonluğun eski belgelerinden biri.

Horoz
Tavuğun erkeği olan kümes hayvanı.

Horus
Eski Mısır inançlarına göre İsis ile Osiris’in oğlu Güneş Tanrı.

Hospitaliyeler  ; Bak: Hastaneciler

Hoşe
İbranice: “Selam”, “güven verme” ya da “kurtarıcı”.

Hoşgörü
Başkalarının tutum, söz ve davranışlarını, sert tepkiler göstermeksizin, ılımlı olarak ve anlayışla karşılama.

H. R. D. M.
Heredom ya da Harodim

H. T. E. V. E. A. R. S.
Hiram Tyrien Enfant de la Veuve Envoya Au Roi Salomon (Fra.): “Kral Süleyman’a gönderilmiş olan Dul Kadın’ın Çocuğu Surlu Hiram”.

H. T. S. T. K. S.
Heave This Stone To King Solomon (İng.): “Bu taşı Kral Süleyman’a iletin.”

H. T. W. S. S. T. K. S.
Hiram of Tyre, Widow’s Son Sent To King Solomon (İng.): “Kral Süleyman’a gönderilmiş olan Dul Kadın’ın Çocuğu Surlu Hiram”

Humanum Genus
Papa 13. Leo tarafından 1884 yılında yayımlanmış olan aforoz buyruğu.

Huram  ; Bak: Hiram

Hurrah
Birçok Batı dilinde bir utku ya da mutluluğu yansıtan bir çığlık.

Hurşit, İsmail
Türkiye Yüksek Şûrası’nın âmir-i hâkim-i âzamı: 1933-1935.

Hutt / Hütte
Operatif Masonluk döneminde, Almanca konuşan ülkelerde, “loca” ve “localar” sözcüklerinin karşılıkları.

Huzza  ; Bak: Hüzze

Hücre-i Vasatî  ; Bak: Orta Bölme

Hümanizm  ; Bak: İnsancılık

Hür Bânilik  ; Bak: Yapıcılık

Hür Fikir  ; Bak: Özgür Düşünce

Hür Mason  /  Hürmason  Bak: Özgür Mason

Hürmet  ; Bak: Saygı

Hürriyet  ; Bak: Özgürlük

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar  ; ; Bak:    Özgür ve Kabul Edilmiş Masonlar

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası  (Türkiye)
Türkiye’deki ulusal mason obediyanslarından biri.

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın, T.C. Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olan resmî örgütü.

Hürmüz
Mazdaizm’de Ehriman’ın karşıtı olan “Işık ve Aydınlık Tanrısı”.

Hütte  ; Bak: Hutt

Hüviyet Varakası  ; Bak: Kimlik Belgesi

Hüzze
Birçok mason kuruluşunda kullanılan ritüelik “seslenme”.

H. Z. J.
Hiram - Zizon - Jahovah« Son Düzenleme: Ocak 26, 2011, 02:26:28 öö Gönderen: dogudan »
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Aralık 10, 2012, 12:32:04 öö
Yanıtla #1
  • Orta Dereceli Uye
  • **
  • İleti: 154
  • Cinsiyet: Bay

selamlar,

Hüzze
Birçok mason kuruluşunda kullanılan ritüelik “seslenme”.


selamlama gıbı birseymı  Hüzze ?

saygılar...
Ey ateş! İbrahim’e karşı serin ve selamet ol ..


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
4 Yanıt
14714 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 19, 2017, 03:15:05 öö
Gönderen: night manager
0 Yanıt
9517 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 26, 2010, 10:17:08 öö
Gönderen: ADAM
4 Yanıt
14279 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 03, 2013, 08:19:02 öö
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
10026 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 28, 2010, 08:44:30 öö
Gönderen: ADAM
6 Yanıt
16241 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 18, 2020, 07:08:07 ös
Gönderen: Mandıra Filozofu
0 Yanıt
12525 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 30, 2010, 09:41:57 öö
Gönderen: ADAM
6 Yanıt
13517 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 30, 2015, 08:48:27 öö
Gönderen: ADAM
6 Yanıt
19043 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 21, 2016, 06:02:43 ös
Gönderen: Tık-Tik-Tak
0 Yanıt
11540 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 03, 2010, 08:39:49 öö
Gönderen: ADAM
1 Yanıt
11143 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 04, 2010, 05:03:25 ös
Gönderen: Aziz Arslan