Masonlar.org - Harici Forumu

Mason ve Masonluk Ne Degildir? => Diger => Konuyu başlatan: HUTGIN - Mayıs 25, 2007, 12:45:50 ös

Başlık: İlluminati
Gönderen: HUTGIN - Mayıs 25, 2007, 12:45:50 ös

 
Komplo Kuramları ve Aydınlanma Çağında Politika
Araştırma ve Derleme: Thamos (Geometri)

--------------------------------------------------------------------------------

 
Gizemli Köken
 
Robert Anton Wilson - Yazar
 
1) İslâm ile Paralellik
"Sufî tarihçi İdris Şah, İlluminati (Nurlananlar, Aydınlananlar) adını, Kur'an'da yer alan ve ışıldayan bir yıldızdan söz eden bir sûreye kadar geriye götürür."

Robert Anton Wilson, Cosmic Trigger

 

"İlluminati" terimi ilk kez 1492 yılında Menendez Pelayo isimli bir İspanyol yazar tarafından kullanılmıştır. Pelayo, bu terimden İspanya'da "Alumbrados" adıyla bilinen bir örgütü belirtemek için yararlanmıştır. "Alumbrados"ların, bilinmeyen bir kaynaktan gizli bilgiler elde ettikleri ve böylece üstün bir zekâ düzeyine ulaştıkları ileri sürülmüştür. Bu örgüt, 1623 yılında Engizisyonun fermanı ile mahkûm edilmiştir." 

"Kimi yazarlar, onbirinci yüzyılda Joachim de Floris tarafından kurulan "Illuminated Ones" (Aydınlanmışlar) isimli bir örgütün Hıristiyanlığın yoksulluk ve eşitlik öğretisini yaymaya çabaladığını ileri sürerler." 

William T. Still, New World Order

 

 
Arkon Daraul = Afgan asılı Sufi yazar Idries Shah
 
"Onaltıncı yüzyılda Afganistan dağlarında, "Rûşenî" (aydınlık, parlaklık) adında pek güçlü bir gizli tarîkat doğdu." 

Arkon Daraul, Secret Societies

 

"Bayezid Ensarî Pîr Rûşen" (1525-1580) Afganistan'da, "Vahdet-i Vücûd" (Varlık Birliği) felsefesini benimseyen Rûşenî tarikatını kurmuştur."

Meydan Larousse

 

"Bayazıd Ansarî Pîr Roşan, gençliğinde ehl-i sünnet mezhebine sıkı bir surette bağlı olduğu halde, gittikçe vahdet-i vücûd mesleğine kayarak, nihayet Allah'tan başka hiçbir şeyin bulunmadığı ikrarına vardı ve şeriatın ahkâmına ehemmiyet vermez oldu. Kendisinin "Pîr-i Kâmil" olduğunu ilan ederek, gösterdiği yolda gidecek olanların necata ereceklerini söyledi."

İslâm Ansiklopedisi

 

"Tarîkatin tarihinde sözü edilen ilk kişi Afganistan'lı Bayezıd Ansarî'dir. Bayezıd'ın soyunun doğrudan, Muhammed'in Mekke'den hicretine yardım eden Ensarîler'den (yardımcılar) geldiği ileri sürülmektedir. Kendi savunusuna göre, ataları bu hizmetleri sayesinde, dinsel gizemleri ve İbrahim'in Kâbe'yi inşa ettiği dönemden kalan ezoterik eğitimi edinme hakkına kavuşmuşlardır."

"Kuzeybatı Pakistan'da bulunan Peşaver yakınlarında, Bayezıd küçük bir okul açarak, bildiği doğaüstü bilgileri özenle seçilen müritlerine aktarmaya başladı. Her aday, adına "halvet" (yalnızlık) denilen ve meditasyonla dolu bir deneme süresi geçiriyordu. Başarılı adaylar, bu sürenin sonunda, Yüce Varlık'tan yayılan "Aydınlığa" kavuşuyorlardı."

"Tüccarlar ve askerler şeyhlerinin geçimine, giderleri yüksek askeri ve siyasi casusluk örgütüne cömertçe katkıda bulunuyorlardı. Bu başarılı dönemde, Bayezıd artık "genellikle inanılan tarzda bir ölümden sonrasının bulunmadığını, yaşam sona erince ne ceza ne de ödül olmayacağını, yalnızca dünya yaşamına hiç benzemeyen bir ruh durumuna girileceğini" vaaz etmeye başladı. Eğer, müritler ruhlarını tarîkate teslim ederlerse, dünyasal zevkleri tatmayı hep sürdürecekler, yiyip içip keyif süreceklerdi..."Tarîkat dışında hiç bir bağlılığa gerek yoktur. Gizli işaretimizle kendini tanıtamayan herkesi öldürmek hakkımızdır."

"Afganistan'da Rûşenî tarikatının son dini-askeri liderinin ölümünden kırk yıl sonra, aynı isimde bir örgüt (İlluminati'ler) Ingolstadt Üniversitesinde kilise yasası profesörü olan Adam Weishaupt tarafından Almanya'da kuruldu. Tarihlerin yakınlığı ve öğretilerin benzerliği, Bavyera'lı İlluminati'leri Afganistan'dakilere bağlamaktadır."

(2) Adam Weishaupt
"Gerçeğin baskılarına boyun eğip, kendini sınırlarına hapsetmektense, onsekizinci yüzyıl insanı hayaletlere sığınmayı yeğledi. Özlemlerini, sahtekârlar ve büyücülerin sunduğu mucizelerle tatmin etmeye kalkıştı. Maddeden kaçarak, kendi varoluşunu inkâr etti...Tüm bir kültür yerle bir oldu."

A. Viatte, Les Sources Occultes du Romantisme: Illuminisme - Theosophie

 

"Adam Weishaupt, Jean Jacques Rousseau gibi radikal fransız filozoflarının düşünceleri ile Hıristiyan karşıtı Maniciler'in öğretilerini birleştirdi. Weisthaupt, tüm Avrupa'yı dolaşıp kendine müritler arayan Kolmer adında kökeni belirsiz bir tüccar tarafından 1771 yılında Mısır okültizmi alanında eğitildi."

William T. Still, New World Order

 

"Parlak zekâ sahibi ve Cizvitlerce iktidarı ele geçirmek için gerekli komplo yöntemleri konusunda iyi eğitilmiş olan genç Weishaupt, dünyayı Roma'nın baskısından kurtacak bir örgüt kurmaya karar verdi. Bu örgüt, insanlığı Hermes'çi şehitlerin saf Hıristiyan imanına geri götürecekti. Weishaupt'un, yıllarca Mısır'da yaşamış ve Maniciliğin gizli sırlarını öğrenmiş olan Kolmer adında bir alman tüccar tarafından aydınlatıldığı bilinmektedir. 1771 Yılında, Weishaupt adına "İlluminati (Aydınlananlar)" dediği kendi "Perfectibilis (Yetkinler)" örgütünü beş kişi ile oluşturdu. Kendilerini reformcu özgürlükçüler ve mutlak eşitliğin savaşçıları olarak nitelendiriyorlardı." 

Peter Tompkins, The Magic of the Obelisks

 

"Ingolstadt Universitesi profesörü Adam Weishaupt, karşılıklı yardımlaşma, öğütler ve felsefi tartışmalar sayesinde erdemleri ve ahlâkı yükseltecek, dünyanın düzelmesi için gereken temeli atacak ve kötülüğün egemenliğine engel olacak bir örgüt tasarladı. Bu amaçlar örgütün adından anlaşılıyordu: "Perfectibilis (Yetkinler)". Daha sonra bu adın yerine, tam karşılığı "entellektüel olarak esinlenmiş kişiler" olan "Illuminati" adı kullanılmaya başlandı. Pek az aerodinamik bilgisine sahip olmasına karşın uçmaya kalkışan ilk kişilerden biri olan Weishaupt'un karakterinde alçakgönüllülüğe hiç yer yoktu. Diğer bir çok girişimciler gibi, Weishaupt da hareketine ilk itici gücü verebilmek için Masonluğun yardımına gerek duydu ve gençlik yıllarında Cizvitlere bağlı olmasına rağmen, 1777 yılında bir Mason locasına girmeyi başardı...Ancak, Illuminati hareketine pek yarar sağlamayan bu atılım, Masonluğu oldukça kötü etkiledi..." 

"Weishaupt'un Baron Von Knigge ile nasıl ilişki kurabildiği konusunda bilgimiz yok. Kuzey Almanya'da yaşayan bir soylu olan Von Knigge, 1773 yılında aydınlandıktan sonra Masonluğa pek ilgi göstermemişti...Weishaupt, 1780 yılında Marki de Costanzo'yu İlluminati örgütünü yaymak için kuzeye gönderdi. Belki de, Von Knigge örgüt ile ilk ilişkisini bu şekilde kurmuştur."

"İlluminati projelerini öğrendikçe Von Knigge'nin hevesi artıyordu. Nihayet 1781'de Bavyera'ya gidip tüm bilgileri doğrudan öğrenmek için Weishaupt'un çağrısını kabul etti...Von Knigge, yalnızca tüm aydınlanma derecelerini tamamlamakla yetinmedi, aynı zamanda örgüte tutku ile bağlanarak yaygınlaşmasına çabaladı. Önde gelen masonlardan J. C. Bode'yi kendi yardımcısı olarak örgüte soktu. İlluminati'ler kısa zamanda pek popüler oldu ve Almanya'nın en iyi, ama bazan da en kötü kişilerini bünyesinde toplamaya başladı. Üye sayısı iki bine ulaştığında, örgüt Fransa, Belçika, Danimarka, Polonya, Macaristan ve İtalya'ya yayılmıştı."

Henry Wilson Coil, Coil's Masonic Encyclopedia

 

"İlluminati, 1779 yılında, çoğu genç soylulardan ve din adamlarından oluşan 54 kişilik bir örgüttü ve dört Bavyera kentinde kolları vardı. Ancak, Katolik Bavyera'da ütopik amaçlarına doğrudan ulaşma olanağını bulamayacağını anlayan Weishaupt, önceden kurulmuş bir örgütü, Masonluğu perde olarak kullanmaya karar verdi... Bundan sonra, Johann Bode adında bir masonun da yardımı ile örgüt hızla gelişti ve Güney Almanya ve Avusturya'dan sonra Fransa ve Kuzey İtalya'ya yayıldı. Goethe, Mozart, Schiller ve Herder gibi entellektüelleri saflarına çekti." 

Peter Tompkins, The Magic of Obelisks

 

"İlluminati, gizliliğe aşırı önem veren bir örgüttü. Üyeleri ve toplantı yerlerini klâsik adlardan oluşan kodlarla belirlemişlerdi; örneğin, Weisthaupt'un kod adı Spartakus, Von Knigge'ninki Philo idi, Eleusis şifresi merkez olan Ingolstadt'ı, Mısır ise Avusturya'yı belirtmekteydi. Tarihler de bir tür şifreleme ile belirleniyordu." 

Henry Wilson Coil, Coil's Masonic Encyclopedia

 

"Thomas Jefferson, İlluminati'leri gayretle savunuyor ve Weishaupt'u hevesli bir hayırsever olarak tanıtıyordu." 

William T. Still, New World Order

 

"Weishupt, devlet ve kilise baskısı altında yaşadığı için, hem saf ahlâkın ilkelerini, hem de iletişimde gizliliğin gereğini iyi biliyordu. Tüm bunlar onun düşüncelerine gizemli bir hava vermekteydi... Eğer Weishaupt burada olsaydı ve insanları daha akıllı ve erdemli kılma çabalarının egemen olduğu bu ortamda yazsaydı, amaçlarına ulaşmak için herhangi bir gizli düzene gerek duymayacaktı."

Thomas Jefferson

 

"Sonunda İlluminati'ler iç ve dış huzursuzluklar ile kuşatıldılar. Weishaput, Von Knigge'nin hazırladığı ritüellerde yalnışlıklar buldu ve düzeltilmesini buyurdu. Bunun üzerine, canı sıkılan Von Knigge 1784 yılında örgütten istifa etti. Cizvitler başından beri örgütle mücadele ediyorlardı, neredeyse tüm din adamları İlluminati'lerin düşmanıydı ve öylesine yoğun bir çaba gösterdiler ki, Bavyera Elektörü 22 Haziran 1784 tarihli bir ferman ile örgütü kapattı. Üyelerin büyük kısmı tutuklandı ve Weishaupt dahil diğer bir kısmı da ülkeyi terk etmek zorunda kaldı...Aynı ferman 1785 Ağustos'unda da yinelendi... Yalnızca İlluminati örgütü değil, Masonluk da Bavyera'da böylelikle silindi ve bir daha asla eski durumlarına kavuşamadılar. 18. Yüz yılın sonunda, İlluminati'ler tümüyle yok olmuşlardı."

Henry Wilson Coil, Coil's Masonic Encyclopedia

 

"1785 Yılında Bavyera'da İlluminati örgütünün kapatılması, etkileri New England'a kadar ulaşan, öylesine büyük bir velvele yarattı ki, George Washington kuşku içinde kalan Amerikalı masonlara teselli verme gereğini hissetti." 

"Gerçekten de İlluminati'ler, istemeden de olsa, çağdaş komplo kuramlarının doğması için bir fırsat yaratmış oldular. Toplum için oluşturdukları ileri sürülen tehlike aşırı abartıldı ve İlluminati'lere karşı bir yayın salgını başladı. Gizliliğe verdikleri önem, önemli kamu görevlilerini üye yapmak için gösterdikleri ısrarlı çabalar, bir kaç yüksek dereceli üyenin dışında gerçek toplumsal amaçlarını saklamaları İlluminatileri yalnızca Alman muhafazakârları için değil, tüm Avrupa kamuoyu gözünde umacı durumuna getirdi. Dört yıl sonra Fransız Devrimi başladığında, Bavyera'lı İlluminati'ler hakkındaki mitler, merkezinde Tampliyeler'in bulunduğu daha kapsamlı ve geniş bir komplo kuramına dönüştü."

Peter Partner, The Murdered Magicians

 

"Günümüzde "komplo kuramı" adı verilen yaklaşım, İlluminatiler'i suçlayan ve pek uzun bir komplocular listesi ile bağlantıda olduklarını iddia eden makaleler, broşürler ve kitaplar dalgasının bir ürünüdür. İlluminatilere yöneltilen suçlamaların boyutu, aleyhlerinde yazılmış bir kitabın adından kolaylıkla anlaşılabilir: "Avrupa'nın Tüm Hükümetlerine ve Dinlerine Karşı Komplonun Kanıtları: Masonların, İlluminatiler'in ve Okuma Derneklerinin Toplantıları"... İlk olarak 1800'lerde çıkan bu kitap, 1967 yılında John Birch Yayınevi tarafından bir kez daha yayınlandı ve İlluminatiler bugün için de açık ve güncel bir tehlike olarak nitelendiler." 

Ancient Wisdom and Secret Sects

 

 
Nesta H. Webster - Komplo Teorisyen
 
(3) İlluminati Örgüt Yapısı
"İlluminatilerin kesinlikle karşıt oldukları Gül-Haç localarında sürdürülen anlaşılmaz aristokratik törenler Alman soylularının muhafazakâr akıllarını iyice karıştırıyordu. Oysa din karşıtı, radikal ve bilinçli bir biçimde kentsoylu olan Bavyera'lı İlluminati örgütü Alman ruhunun yalın bir yansımasıydı."

Peter Partner, The Murdered Magicians

 

"İlluminati örgütü üç ana grupta aşağıda sıralanan derecelere ayrılmıştı:

I-Çocuk Yuvası

1-Hazırlık Deneme

2-Novitiate (Yamaklar)

3-Minerva

4-Minor Illuminatus (Küçük Aydınlanmış)

5-Magistratus (Usta)

 

II-Simgesel Masonluk

1-Çıraklar

2-Kalfalar

3-Üstadlar

a-Major Illuminatus (Büyük Aydınlanmış)

b-Illuminatus Dirigens (Yönetici Aydınlanmış)

 

III-Gizemler

1-Küçük Gizemler

a-Rahip

b-Prens

2-Büyük Gizemler

a-Magus (Büyücü)

b-Rex (Kral)

Henry Wilson Coil, Coil's Masonic Encyclopedia

 

"İlluminati örgütüne üye olabilmek için mason olmak zorunluğu yoktu, zira Weishaupt ve Von Knigge'nin oluşturdukları sistemde, 4., 5. ve 6. dereceler zaten simgesel Masonluğun ilk üç derecesini içermekteydi. Von Knigge on dereceden oluşan bir sistem oluşturduklarını belirtmiştir ancak, son iki dereceye, küçük ve büyük gizemler derecelerine ulaşan hiçbir üye olmamamıştır."

[email protected]

 

"Açıkça politika yapan ve kraliyet karşıtı olan İlluminati örgütü, Mavi Dereceleri tamamlayan masonlara, yüksek derecelere ulaşma olanağı tanımaktaydı. İlluminati örgütünün gizli Büyük Üstadı "Eski Üstün İskoç" unvanına sahipti." 

William Bramley, The Gods od Eden

 

"Alt derecelerdeki üyeler, örgütün nasıl yönetildiği ve dünyayı ne yolla özgürleştirecekleri konularında tamamen bilgisizdiler. Yükseldikçe, örgüte hizmet etmek için, mali ve siyasi güç kazanmak ve elde edilen bu gücü örgütün emrine vermek gereği ortaya çıkıyordu. Üyelerin gayretli bir mason olmaları ve Masonluğun mali kaynaklarını da kontrol altına almaları isteniyordu. Ancak, onuncu dereceye ulaşan ve "rahip" unvanını kazanan üyelere bir takım kesin bilgiler verilmekteydi. Bu bilgiler arasında, İlluminati örgütünün tüm dünyadaki kralları ve din adamlarını yok etmek istediği ve ancak böylelikle insanların zihinlerinden milliyet düşüncesinin silinebileceği aktarılıyordu. Bu amaçlara ulaşmanın yolu ise basın, eğitim ve hükümette yüksek mevkileri ele geçirmekti." 

"Üst dereceler, örgütü kuran ve geliştiren materyalist kişilerin asıl amaçlarının dinsel inançları yok etmek olduğunu açıkça ortaya çıkarmaktaydı. Üyelere, Tanrı ve dinsel inançların insanlarca uyduruldukları ve gerçekte değersiz oldukları öğretiliyordu. Sonuçta örgüt içinde en üst dereceye (kral derecesi) ulaşan üye, kendini bir krala eşit buluyor, tüm insanların bu dereceye yükselebileceklerini ve bu nedenle de insanları yönetmek için krallara gerek duyulmasının bir safsata olduğu sonucuna varıyordu." 

Arkon Daraul, Secret Societies

 

Tampliyeler'in Öcü
 

(1) Komplo Tehditleri
 
"Bavyera'da başlarına gelenlerden sonra, İlluminati örgütü, değişik isimlerde etkinlik göstererek yer altına çekildi. "Fransız Devrim Klübü" bu durumun bir örneğidir. Bu örgüte radikallerin hızla katılması sonucunda daha geniş bir toplantı salonuna gerek duyuldu ve "Jacobin Birliği" salonu kiralandı. Artık, örgüt "Jacobin Klübü" olarak bilinecektir." 

"Gizli toplantılar düzenleyen Jacobin Klübü hızla gelişti ve sayıları 1300'e ulaşan üyeleri arasına Fransa'nın en iyi eğitim görmüş ve en etkin kişileri katıldı. Jacobin'lerin ülküsü, tüm kurumları ve krallığı ortadan kaldırarak, adına "Yeni Dünya Düzeni" ya da "Evrensel Cumhuriyet" dedikleri bir düzen kurmaktı."

"...Ünlü büyücü ve okült uzmanı Cagliostro, 1783 yılında İlluminati'lere katılmıştı. Yıllar sonra, kendi katılma törenini katolik rahiplere anlattığında, törenin Frankfurt yakınlarında bir yeraltı sığınağında yapıldığını söyledi."

William T. Still, New World Order

 

"İçi evrak dolu demir bir sandık açıldı. Töreni yöneten kişi sandıktan el yazması bir kitap aldı ve ilk sayfasını okudu: "Bizler, Tampliyeler'in Büyük Üstadları..." sözlerini kanla yazılmış bir and izliyordu. Söz konusu bu kitap "İlluminizm"in aslında tüm monarşilere ve kiliseye karşı bir nifak olduğunu, ilk saldırının Fransa tahtına yöneleceğini ve Fransa'da krallığın çökertilmesinden sonra sıranın Roma'ya geleceğini belirtmekteydi." 

Gerçekten de, 1789 yılı Mart ayında, Fransa Büyük Doğusu'na bağlı 266 locanın tümü İlluminati denetimi altına girmişti bile. Aslında masonların hepsi kendilerini gizlice yöneten bu örgütün farkında değildi; yalnızca pek az sayıda mason bu sırrı bilmekteydi...Ertesi ay ihtilâl başladı." 

Nesta H. Webster, Secret Societies and Subversive Movements

 

"Cagliostro bir Tampliye ajanıydı. Yazdığı bir mektupta, Londra'daki masonlara "ezelî mabed"in yeniden yapımına başlama zamanının geldiğini bildirmişti. Cagliostro, Masonluğa "Memphis ve Misraim" adı altında yeni bir rit getirmiş ve böylece İsis'e gizemli tapınma törenlerini canlandırmaya kalkışmıştı. Cagliostro'nun armasında bulunan LPD harfleri "Lilia Pedibus Destrue" (Zambağın Ayakları Altındaki Tehdit) sözlerini ifade etmekteydi (bilindiği gibi zambak Fransa Krallığının simgesidir). Ayrıca, Cagliostro'ya ait 16. yüz yıldan kalma bir madalyonun üzerinde bir zambak demetini kesen bir kılıç kabartması ve bunun altında "Talem Dabit Ultio Messem" (Böyle bir Hasat Öç Alır) sözleri kazılıdır."

General Albert Pike, Morals and Dogma

 

"1797-1798 Yılları arasında üç cilt halinde yayınlanan "Mémoires Pour Servir l'Histoire du Jacobinisme" (Jakoben Tarihine Hizmet için Anılar) adlı eserinde, bir cizvit olan Barruel, tüm kötülüklerin Mani ve Manicilik'ten türediğini yazar ve tarih boyunca süren gizli bir komplonun varolduğunu savunur." 

Edward Burman, The Assassins - Holy Killers of Islam

 

"Barruel ile birlikte "Le Tombeau de Jacques de Molay" (Jacques de Molay'ın Mezarı) adlı bir kitabın yazarı olan Cadet de Gassincourt'un düşünceleri sürekli bir komplo inancına saplanmıştır. Onlara göre Manicilik'ten kaynaklanan ve doğudaki Haşhaşîler ile batıdaki sapkın mazheplerden Tampliyeler'e aktarılan bu yıkıcı nifak, de Molay'ın 1314 yılındaki ölümünden sonra varlığını sürdürmeyi başarabilen dört Tampliye locası sayesinde 18. yüz yıla kadar ulaşabilmiştir." 

Peter Partner, The Murdered Magicians

 

"O günden beri, en başta Cromwell ve Fransa Kralı IV. Henri'nin katili olmak üzere, Portekiz, Brezilya ve İsveç'teki tüm komplocular ve elbette Robespierre ve Danton dahil tüm caniler ve devrimciler aynı Tampliye locasının üyesidirler." 

Edward Burman, The Assassins - Holy Killers of Islam

 

"Eliphas Levi, Fransız Devrimi'nin Tampliyeler'in 14. yüz yılda çektikleri acıların intikamı olduğunu ileri sürmüştür." 

David Conway, Ritual Magic

 

"Rousseau'nun da desteği ile kurulan bir mason locası, o dönemde Fransa'daki devrim hareketinin merkezi oldu ve ne gariptir ki, bu locanın üstadı olan ve kraliyet kanı taşıyan Orleans Dükü, Jacques de Molay'ın mezarı üstüne, IV. Philip ve ardıllarından Tampliyeler'in öcünü almak için and içti."

"...Tampliyeler'in tahta ve tiara'ya (Papa'nın tacı) karşı giriştikleri entrikaları herkese açıklamaları olanaksızdı. Bunu yapmak, İsis'in peçesini kaldırmak ve üstadların gizlerini kalabalıklara yaymak anlamını taşıyacaktı."

"...XVI. Louis giyotinde can verince işin yarısı tamamlanmış oldu. Artık Tapınak Ordusu tüm gücünü Papa'ya karşı yöneltebilecekti."

General Albert Pike, Morals and Dogma

 

 
Fransız İhtilali - 16ncı. Louis'in İdamı
 
(2)Terörün Egemenliği
"1789 Yılının ilkbahar ve yaz aylarında İlluminatilerin tahıl piyasasında gerçekleştirdikleri manipulasyonlar sonucunda yapay bir buğday darlığı yaratıldı. Bu durum o denli geniş bir açlığa yol açtı ki, tüm ülke kısa zamanda ayaklandı. Olayların başını çeken kişi, Fransa Büyük Doğusu'nun Büyük Üstadı Orleans Dükü idi. İlluminatiler, halkın çektiği acıları bir araç olarak kullanarak yarattıkları huzursuz ortamın devrimci eylemlerine yararlı olacağını planlamışlardı. Gerçekten de, besin stoklarını bloke ederek ve Ulusal Meclis'te tüm reform girşimlerini engelleyerek, durumu iyice kötüleştirdiler ve halkı tam anlamıyla açlığa mahkum ettiler." 

"...14 Temmuz günü Bastille yağmalandı. Özgür bırakılan tutuklu sayısı yalnızca yedi idi. Fransız tarihçiler bugün, eylemin asıl amacının Bastille'i yıkmak ve tutukluları kurtarmak olmadığını belirtiyorlar; asıl amaç Bastille'de saklanan barut ve silâhları ele geçirmekti. Böylece silâhlanan Jakobenler, 22 Temmuz gününden başlayarak o güne dek eşi görülmemiş ve titizlikle planlanmış bir ihtilâl girişimini sahneye koydular. Bu dönem tarihte "Büyük Korku" diye adlandırılacaktır."

"...Öncelikle tüm ülkede eşzamanlı bir panik duygusu yaratıldı. Köyden köye, kentten kente giden atlılar, yurttaşlara "haydutların !" yaklaşmakta olduğunu ve kendilerini korumak istiyorlarsa silâha sarılmaları gerektiğini bildirdiler. Ayrıca, tüm bu olayların sorumlularının malikânelerde ve şatolarda gizlendikleri, bizzat Kralın buraları ateşe vermelerini buyurduğu yurttaşlara söylendi. Fransa Kralına bağlı olan halk bu emirlere uydu. Artık alevlerin denetlenmesi olanaksızdı, yağma ve yıkım sürerken, anarşi gittikçe yaygınlaşıyordu." 

William T. Still, New World Order

 

"1789 Yılında Krallığın yıkılması ile birlikte, 10 Ağustos gününden başlayarak üç renkli Fransız bayrağı devrimin kızıl bayrağı ile değiştirildi. "Yaşasın Kral Orleans" çığlıkları ile masonların "Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik" seslenişi sokakları kapladı." 

Nesta H. Webster, Secret Societies and Subversive Movements

 

"Paris sokakları teröre teslim olmuştu...1793 Kasım'ında tüm Fransa'da rahiplerin öldürülmeye başlanması, dine karşı bir kampanyanın yürürlüğe girdiğini ortaya koyuyordu. Tüm mezarlıklara, İlluminatilerin ünlü sloganı olan "Ölüm Sonsuz bir Uykudur" sözlerini içeren yazılar asılmaya başlandı. Paris'teki kiliselerde "Akıl Bayramları" adı altında eğlentiler düzenleniyor, fahişeler tanrıça gibi tahta çıkarılıyorlardı. Bu törenlerin bir adı da "Exoterion"du ve Weishaupt'un kaleme aldığı "Aşk Tanrıçasının Kutsanması" adlı bir şiiri örnek alıyorlardı." 

"...Thomas Jefferson, 1791 yılında üç yıl süren Fransa elçiliğinden Amerika'ya geri dönüşünde, tüm bu kıyımı "ne güzel bir devrim" diye tanımlamış ve tüm dünyaya yayılmasını umut ettiğini yazmıştır. Jefferson, neredeyse tüm Fransa halkının Jakoben olduğuna inandığını açıklamıştır. Ona göre, bu büyük çoğunluk, ulusal iradeyi açıkça ortaya koymaktadır." 

"1793 Yılının sonlarına doğru, yeni devrim yönetimi sayıları yüzbinlere ulaşan işsizlerle yüz yüze kaldı. Devrimin önderleri, sonradan bütün diktatörlerin taklit edeceği yeni bir "terör" projesini uygulamaya geçirdiler: "nüfus azaltılması". 

"Amaç Fransa'nın yirmibeş milyona ulaşan nüfusunu onaltı milyona indirmekti. Robespierre, nüfusun azaltılmasını kaçınılmaz buluyordu".

William T. Still, New World Order

 

"Ticaret hayatının yok olması ile genişleyen işsizlik sorununa çözüm, sistemli bir terör uygulaması ile bulundu." 

Nesta H. Webster, Secret Societies and Subversive Movements

 

"Nüfusun azaltılması ile görevli devrim komitesi üyeleri, gece gündüz harita başında her kentte kaç kellenin kopartılması gerektiğini hesaplıyorlardı. Devrim mahkemeleri kimlerin ölmesi gerektiğine karar veriyor ve sonu gelmez bir kurban sürüsü giyotinin yolunu tutuyordu. Yalnızca Nantes'de, bir gece içinde 500 kimsesiz çocuk kent mezbahasında öldürülüyor, 144 yoksul kadın nehre fırlatılıyordu."
Başlık: Re: İlluminati
Gönderen: MASON - Mayıs 25, 2007, 12:47:42 ös
Konu, "Zincirin Diger Halkalari" bolumune tasinmistir.
Başlık: Re: İlluminati
Gönderen: mitni - Mayıs 30, 2007, 08:22:05 ös
verdiğiniz bilgiler için teşekkürler Sn.HUTGIN
Başlık: Re: İlluminati
Gönderen: just_McCann - Haziran 01, 2007, 01:37:28 ös
sn hutgın arastırdıgınız konu gercekten sıradısı ve gızemlı bır konu.ayrıca kaynagınızıda merak ettım yazarsanız sevınırım.
yazdıgınız bılgılerın bır cogu dogru bnde hazıran ayının sonunda buna bnzer yazılar yazacagım amcak benım yazılarımdakı alıntılar ıllumınatılı olan ınsanların alıntıları olacaktır.bakıs acısı bıraz daha degısecektır.yazdıgınız bılgıler ıcın tesekkur ederım.ancak yazılanların hıcbırı kesınlık ıfade etmemektedır.bununda altını cızmek ısterım
en derın saygılarımla!..
Başlık: Re: İlluminati
Gönderen: Fraternis - Haziran 03, 2007, 01:19:59 öö
Çok şükür Haziran'a girdik artık geriye sayım başladı.... Ne kaldı ki şunun şurasında Haziran sonuna :) Bende bulabildiğim bişeyler okuyup etüt çalışması yapıyorum. Sayın McCann anlatırken o ne bu ne demeyeyim :)
Başlık: Ynt: İlluminati
Gönderen: Supeluta - Haziran 03, 2007, 11:34:13 öö
tabi canım,karıştırmayın adamın kafasını..iş temmuz sonuna,hatta ağustos sonuna atılacak olursa bilin ki,biz sevgili just_McCann ın kafasını dağıttık,çalışmasına ve bilgileri toplamasına engel olduk :):) başka bir neden den değil yani ;) ;)
Başlık: Re: İlluminati
Gönderen: just_McCann - Haziran 03, 2007, 12:43:57 ös
hahaha=)arkadaslar merak etmeyın hazıran ayının son haftası turkıyeye gelıyorum o zaman bol bol vaktım olcak oturup yazcam herseyı merak etmeyın
saygılarımla
Başlık: Ynt: İlluminati
Gönderen: poyraz06 - Temmuz 27, 2008, 01:05:33 öö
hala bekliyoruz 
Başlık: Ynt: İlluminati
Gönderen: Barbaros - Ekim 11, 2008, 01:16:43 ös
Hala bekliyorum ekim oldu :p
tabi canım,karıştırmayın adamın kafasını..iş temmuz sonuna,hatta ağustos sonuna atılacak olursa bilin ki,biz sevgili just_McCann ın kafasını dağıttık,çalışmasına ve bilgileri toplamasına engel olduk :):) başka bir neden den değil yani ;) ;)
:)
Başlık: Ynt: İlluminati
Gönderen: Prenses Isabella - Ekim 11, 2008, 02:49:10 ös
hahaha=)arkadaslar merak etmeyın hazıran ayının son haftası turkıyeye gelıyorum o zaman bol bol vaktım olcak oturup yazcam herseyı merak etmeyın
saygılarımla

Sanirim, Degerli Arkadasimizin uzun zamandir forumda bulunmayisi isinin yogunlugundan kaynaklaniyordur ve eminim ki Konunun hakimi olduguna gore musait bir zamanda, uygun bir firsatinda soz verdigi gibi gerekli aciklamayi yapacagina inaniyorum.

Sabirsizlanmayalim lutfen (:

Bu arada Yazilarini begeni ve zevkle okudugum onemli Karakterlerden Biri'sidir. Umarim Kendisini fazla ozletmez :)
Başlık: Ynt: İlluminati
Gönderen: Fraternis - Ekim 11, 2008, 03:01:45 ös
Bende bildiklerimi yazarım ama  3062 de olmez sag olursak bekleyin gorun he he :D
Bir JustMcCann_illuminati vardı onu hep boyle hatırladım ;)
Başlık: Ynt: İlluminati
Gönderen: Prenses Isabella - Ekim 11, 2008, 04:05:51 ös
Bende bildiklerimi yazarım ama  3062 de olmez sag olursak bekleyin gorun he he :D
Bir JustMcCann_illuminati vardı onu hep boyle hatırladım ;)

:) Gerci Arkadasinizi benden daha iyi taniyorsunuz Sayin Fraternis..

Sadece izlenimlerimi belirttim. 
Başlık: Ynt: İlluminati
Gönderen: just_McCann - Mart 28, 2009, 06:02:33 ös
:) malesef hayyatta erken plan yapmıyacaksın.....uzun bı aradan sonra tekrar fırsat yakalıyabılımm...artık arananızda olmak ıcın daha cok fırsatım olcak ama oncelıklı bnm olmadıgım zamanlarda degerlı sıte uyelerının paylasımlarını ınceleyecegım...
::saygılarımla::
Başlık: Ynt: İlluminati
Gönderen: seteney - Mart 30, 2009, 08:17:15 ös
Hoşgeldiniz tekrar sayın just_McCan,
Paylaşımlarınızı  artık beklemeyiz umarım:))
Başlık: Ynt: İlluminati
Gönderen: ERDEM - Mayıs 04, 2009, 08:59:38 ös
teşekkürler sayın HUTGIN. Değerli bir çalışma olmuş.
Başlık: Ynt: İlluminati
Gönderen: baron - Mayıs 01, 2010, 12:47:55 öö
Bu degerli ve aydinlatici yazi cok guzel olmus.Ama bir sey dikkatimi her zaman cekmistir: O da Illuminati ve Masonlukta derece sisteminin benzerligi....


Başlık: Ynt: İlluminati
Gönderen: ADAM - Mayıs 01, 2010, 08:23:57 öö


Ezoterik örgütlerin ortak özelliği olan derece dizgesi, bunların birçoğunda birbirine çok benzer. Sadece derecelerin adlarının değil, yer yer içerdikleri öğretilerin bile örtüştüğünü görürüz; hele bu ezoterik kurumlar ay coğrafyada, aynı kültürde, aynı dönemde yaşamışsa.

Masonluğun bugünü bakımından değil ama 18. yüzyıl sonları dönemi bakımından bazı Illuminati örgütleri ile bazı mason ritlerinin birbirine pek benzer olduğunu da görürüz. Bu bağlamda Avignon ve Bavaria aydınlanmışları (illumineleri) önde gelir. Hatta Baron von Knigge'nin etkileyişi ve diretmesi ile Adam Weisshaupt'un âdeta bier gizli örgüt niteliğinde oluşturmuş bulunduğu sistem, tümüyle o çevredeki Masonluk ile iç içe girmiştir.

Ancak şunu sakın göz ardı etmeyelim: Bunlar tarihsel örgütler ve oluşumlardır. Günümüzdeki durumun bunlarla bağlantısını kurmak zordur   hatta tarihsel kökenler dışında böyle bağlantılar kurulması doğru olmaz.  Nitekim günümüzde pek genel olarak Illuminati denilen birtakım örgütlerle mason kuruluşlarının hiçbir ilgisi, hiçbir bağlantısı yoktur.

Başlık: Ynt: İlluminati
Gönderen: ZAKABUNYA - Kasım 25, 2010, 03:28:19 ös
Sayın HUTGIN, emeğinize sağlık gerçekten çok verimli ve aydınlatrıcı bir aktarım..
Başlık: Ynt: İlluminati
Gönderen: night manager - Ocak 06, 2020, 02:13:41 öö
Merhabalar
Masonlarin ve harici olarak ifade edilen halkımızın yararına olacağını düşündüğüm için bunu sizler ile paylaşmak istedim.
Sosyal medyada illuminati ile ilgili bir sürü kişiler var ve genelde Google dan indirilen masonik figürleri veya filmlerdeki resimleri kullanarak insanlardan para toplamak için uğraşıyorlar. İşin şu tarafında var bu kişiler gerçekten illuminati üyesi de değil görüntülü konuşma talep ettiğiniz zaman her zaman bir bahane buluyorlar ansızın arama yaparsanız kamerayı kapatiyorlar.. benim izlediğim okudugum bilgiler bu yönde aklınızda bulunsun saygılar