Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ  (Okunma sayısı 16034 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Eylül 04, 2007, 11:22:07 öö
 • Administrator
 • Uzman Uye
 • *
 • İleti: 9553
 • Cinsiyet: Bay
  • Masonluk, Masonlardan Öğrenilmelidir

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ


Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A (III) sayılı kararı ile benimsenmiş ve ilan edilmiştir.
Resmi Gazete: 27 Mayıs 1949-7217BAŞLANGIÇ

İnsanlık ailesinin tüm üyelerinin niteliğinde bulunan onurunu ve eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu,
İnsanın zorbalık ve baskıya karşı son bir yol olarak ayaklanmaya başvurmak zorunda bırakılmaması için İnsan haklarının hukuk düzeniyle korunması gerektiğini,
Uluslar arasında dostça ilişkileri geliştirmeyi özendirmenin temeli olduğunu,
Birleşmiş Milletler halklarının Birleşmiş Milletler Antlaşmasında te-mel insan haklarına, insan kişiliğinin onur ve değerine, erkeklerle kadınların hak eşitliğine olan inancını yeniden belirttiğini ve daha geniş bir özgürlük içinde toplumsal gelişme ve daha iyi bir yaşam düzeyi sağlamaya karar vermiş olduğunu,
Üye Devletlerin Birleşmiş Milletlerle işbirliği içinde, insan haklarının ve temel özgürlüklerin evrensel olarak saygı görüp gözetilmesini sağlamayı yükümlendiklerini,
Bu hak ve özgürlükler konusunda ortak bir anlayış oluşturmanın bu yükümlülüğün tam olarak gerçekleşmesi için büyük önem taşıdığını gözönüne alarak,

GENEL KURUL,

Toplumun her bireyi ve her organının bu Bildirgeyi sürekli olarak gözönünde bulundurarak eğitim ve öğretim yoluyla bu hak ve özgürlüklere saygıyı geliştirmeye ve ulusal ve uluslararası geliştirici önlemlerle gerek üye Devlet halkları, gerekse bu Devletlerin yargı yetkisi içindeki ülkele-rin halkları arasında bu hak ve özgürlüklerin evrensel ve etkin biçimde tanınıp gözetilmesini sağlayamaya çaba göstermeleri amacıyla tüm halklar ve uluslar için bir ortak başarı ölçüsü olarak bu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini ilan eder.


Madde 1
Tüm insanlar, özgür; onur ve haklar bakımından eşit doğar. Akıl ve vicdanla donatılmış olup birbirlerine karşı bir kardeşlik anlayışıyla davranır.

Madde 2
Herkes; ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka bir görüş, ulusal ve toplumsal köken, doğuş ya da benzeri başka bir statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bu Bildirgede ileri sürülen tüm hak ve özgürlüklere sahiptir.
Ayrıca ister bağımsız olsun, ister vesayet altında ya da kendi kendini yönetmeyen bir ülke olsun, ister başka bir egemenlik sınırlaması altında bulunsun, bir kimsenin uyruğunda bulunduğu ülke ya da alanın siyasal, hukuksal ya da uluslararası statüsüne dayanarak hiçbir ayrım gözetilemez.

Madde 3
Herkesin yaşama ve kişi özgürlüğü ve güvenliğine hakkı vardır.

Madde 4
Kimse, kölelik ya da kulluk altında tutulamaz; kölelik ve köle ticareti her türüyle yasaktır.

Madde 5
Hiç kimseye işkence ya da zalimce, insanlık dışı ya da onur kırıcı davranış ve ceza uygulanamaz.

Madde 6
Herkesin, nerede olursa olsun yasa önünde bir kişi olarak tanınma hakkı vardır.

Madde 7
Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasa tarafından eşit korunma hakkı vardır. Herkes, bu Bildirgeye aykırı herhangi bir ayrımcılığa ve ayrım kışkırtıcılığına karşı eşit korunma hakkına sahiptir.

Madde 8
Herkesin anayasa ya da yasayla tanınmış temel haklarını çiğneyen eylemlere karşı yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı yoluna başvurma hakkı vardır.

Madde 9
Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez.

Madde 10
Herkesin, hak ve yükümlülükleri belirlenirken ve kendisine herhangi bir suç yüklenirken tam bir eşitlikle bağımsız ve yansız bir mahkeme tarafından hakça ve açık bir yargılanmaya hakkı vardır.

Madde 11
1. Kendisine bir suç yüklenen herkesin, savunması için gerekli olan tüm güvencelerin tanındığı bir açık yargılanmayla yasaya göre suçluluğu kanıtlanana değin suçsuz sayılma hakkı vardır.
2. Hiç kimse işlendiği sırada ulusal ya da uluslararası hukuka göre bir suç oluşturmayan herhangi bir eylem ya da kusurdan dolayı suçlu sayılamaz. Kimseye suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.

Madde 12
Kimsenin özel yaşamı, ailesi, konutu ya da haberleşmesine keyfi olarak karışılamaz, şeref ve adına saldırılamaz. Herkesin, bu tür karışma ve saldırılara karşı yasa tarafından korunma hakkı vardır.

Madde 13
1. Herkesin bir Devletin sınırları içinde yer değiştirme ve oturma özgürlüğüne hakkı vardır.
2. Herkes, kendi ülkesi de dahil, herhangi bir ülkeden ayrılma ve ülkesine dönme hakkına sahiptir.

Madde 14
1. Herkesin, zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı vardır.
2. Gerçekten siyasal nitelik taşımayan suçlardan ya da Birleşmiş Milletlerin amaç ve ilkelerine aykırı eylemlerden doğan kovuşturma durumunda bu haktan yararlanılamaz.

Madde 15
1. Herkesin bir uyrukluğa hakkı vardır.
2. Kimse keyfi olarak uyrukluğundan yoksun bırakılamaz. Kimsenin uyrukluğunu değiştirme hakkı yadsınamaz.
 
Madde 16
1. Evlenme çağındaki erkeklerle kadınların, ırk, uyrukluk ya da din bakımından sınırlamalar yapılmaksızın evlenmeye ve bir aile kurmaya hakkı vardır. Evlenirken, evlilik sırasında ve evliliğin bozulmasına ilişkin hakları eşittir.
2. Evlenme bağıtı, ancak istekli eşlerin özgür ve tam oluruyla yapılır.
3. Aile, toplumun doğal ve temel birimidir ve toplum ve Devlet tarafından korunur.

Madde 17
1. Herkesin, tek başına ya da başkalarıyla birlikte, mülkiyet vardır.
2. Kimse keyfi olarak mülkiyetinden yoksun bırakılamaz.

Madde 18
Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğü vardır. Bu hak, din inancını değiştirme özgürlüğünü ve din ya da inancını, tek başına ya da topluca ve açık ya da özel olarak öğretme, uygulama, tören ve ibadet yoluyla açıklama özgürlüğünü içerir.

Madde 19
Herkesin görüş ve anlatım özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak, karışmasız görüş edinme ve herhangi bir yoldan ve hangi ülkede olursa olsun bilgi ve düşünceleri arama, alma ve yayma özgürlüğünü içerir.

Madde 20
1. Herkes, barışçı bir şekilde toplanma ve dernek kurma hakkına sahiptir.
2. Hiç kimse, bir derneğe girmeye zorlanamaz.

Madde 21
1. Herkes, doğrudan ya da özgürce seçilmiş temsilciler aracılığıyla ülkenin yönetimine katılma hakkına sahiptir.
2. Herkesin, ülkesinin kamu hizmetlerinden eşit olarak yararlanma hakkı vardır.
3. Halkın iradesi, yönetim otoritesinin temelidir. Bu irade, genel ve eşit, gizli ve özgür oya dayalı dönemsel ve gerçek seçimlerle belirtilir.

Madde 22
Herkesin bir toplum üyesi olarak, toplumsal güvenliğe hakkı vardır. Ulusal çaba ve uluslararası işbirliği yoluyla ve her Devletin örgüt ve kaynaklarına göre herkes onur ve kişiliğinin özgür gelişmesinin ayrılmaz bir üyesi olarak ekonomik, toplumsal ve kültürel haklarının gerçekleşmesi hakkına sahiptir.

Madde 23
1. Herkesin çalışma, işini özgürce seçme, adil ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.
2. Herkesin herhangi bir ayrım gözetilmeksizin eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır.
3. Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gereğinde başka toplumsal koruma yoluyla desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.
4. Herkesin çıkarını korumak için sendika kurma ya da sendikaya üye olma hakkı vardır.

Madde 24
Herkesin, iş saatlerinin makul ölçüde sınırlandırılması ve ücretli dö-nemsel tatiller dahil, dinlenme ve boş zaman hakkı vardır.

Madde 25
1. Herkesin, kendisi ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyim, konut ve tıbbi bakım hakkı vardır. Herkes; işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi denetiminin dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir.
2. Analar ve çocukların özel bakım ve yardım hakları vardır. Tüm çocuklar, evlilik içi ya da dışı doğmuş olmalarına bakılmaksızın, aynı toplumsal korumadan yararlanır.

Madde 26
1. Herkes, eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel eğitim aşamasında parasızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleksel eğitim herkese açıktır. Yüksek öğrenim yeteneğe göre herkese eşit olarak sağlanır.
2. Eğitim, insan kişiliğini tam geliştirmeye ve insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı güçlendirmeye yöneliktir. Eğitim, tüm uluslar, ırklar ve dinsel gruplar arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu özendirir ve Birleşmiş Milletlerin, barışın korunması yolundaki etkinliklerini daha da geliştirir.
3. Ana babalar, çocuklarına verilecek eğitimi seçmede öncelikle hak sahibidir.

Madde 27
1. Herkes, toplumun kültürel yaşamına özgürce katılma ve sanattan yararlanma ve bilimsel gelişmeye katılarak, yararlarını paylaşma hakkına sahiptir.
2. Herkes, yaratıcısı olduğu bilim, yazın ve sanat ürünlerinden doğan manevi ve maddi çıkarlarının korunması hakkına sahiptir.

Madde 28
Herkes, bu Bildirgede öngörülen hak ve özgürlüklerin tam olarak gerçekleşeceği bir toplumsal ve uluslararası düzen hakkına sahiptir.

Madde 29
1. Herkesin, kişiliğinin özgürce ve tam gelişmesine olanak veren topluma karşı ödevleri vardır.
2. Herkes, hak ve özgürlüklerini kullanırken, ancak başkalarının hak ve özgürlüklerinin tanınması ve bunlara saygı gösterilmesinin sağlanması ve demokratik bir toplumda genel ahlak ve kamu düzeniyle genel refah gereklerinin karşılanması amacıyla yasayla belirlenmiş sınırlamalara bağlı olabilir.
3. Bu hak ve özgürlükler, hiçbir koşulda Birleşmiş Milletler’in amaç ve ilkelerine aykırı olarak kullanılamaz.

Madde 30
Bu Bildirgenin hiçbir hükmü, herhangi bir Devlet, grup ya da burada ileri sürülen hak ve özgürlüklerden herhangi birinin yokedilmesini amaçlayan herhangi bir etkinlikte ve eylemde bulunma hakkını verir biçimde yorumlanamaz.
- Sahsima ozel mesaj atmadan once Yonetim Hiyerarsisini izleyerek ilgili yoneticiler ile gorusunuz.
- Masonluk hakkinda ozel mesaj ile bilgi, yardim ve destek sunulmamaktadir.
- Sorunuz ve mesajiniz hangi konuda ise o konudan sorumlu gorevli yada yonetici ile gorusunuz. Sahsim, butun cabalarinizdan sonra gorusmeniz gereken en son kisi olmalidir.
- Sadece hicbir yoneticinin cozemedigi yada forumda asla yazamayacaginiz cok ozel ve onemli konularda sahsima basvurmalisiniz.
- Masonluk ve Masonlar hakkinda bilgi almak ve en onemlisi kisisel yardim konularinda tarafima dogrudan ozel mesaj gonderenler cezalandirilacaktir. Bu konular hakkinda gerekli aciklama forum kurallari ve uyelik sozlesmesinde yeterince acik belirtilmsitir.


Eylül 01, 2011, 10:29:22 ös
Yanıtla #1
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 94
 • Cinsiyet: Bay
  • makrada personel site

kagit ustunde kalsada genede guzel
greetings and happiness


Eylül 02, 2011, 09:39:28 öö
Yanıtla #2
 • Seyirci
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 4031
 • Cinsiyet: Bay

Sn.Mason güzel bir konu başlığı belki insan oğlu bu bildiriyi kaleme alırken yahu durun arkadaşlar biz ne yapıyoruz önce insan olduğumuzu sonra kardeş olduğumuzu hatırlayalım diye kaleme alınmış bir yazı.Tüm maddeler içerik olarak insan için yapılmış ama bence kime hitap ettiği belli değil.O kadar çok uygulanmayan maddei varki.En basiti her insanın yasalar önünde eşit olduğu dillendiriliyor hangi yasalar tabişki her ülkenin mevcut yasaları.

Bakıyorum o yasalara ne eşitliği kardeşim kağıt üzerinde var durdsun orada işte eşitliğin e harfi bile nerede ise yok.Bu insan hakları evrensel beyannamesini yazanlar acaba neyi hedeflediler merak ediyorum bunu yazınca her tür insan hakkına sahip olunacağınımı düşündüler.Bunu yazanlar acaba somaliyi bu duruma düşürenlermidir yada somalideki bu durumu gözardı edip sadece libyadaki petrol rantını paylaşma peşine düşenlermi bu evrensel beyannameyi yazdılar.

Sn.Mason bu güzel konuyu açtınız ,içine hemen siyaset bulaştırmış gibi oldum ama bu öyle bir konuki içine siyasetide ,dinide alabilecek kadar evrensel bir boyutu var.

Saygılar
ÖZGÜRLÜK BİLE SAHİP OLMAK İÇİN SINIRLANDIRILMALIDIR.

EDMUND BURKE

Hayat Bizi Resmen Dört İşlemle Sınar. Gerçeklerle Çarpar, Ayrılıklarla Böler, İnsanlıktan Çıkarır ve Sonunda Topla Kendini Der.  leo


Şubat 13, 2012, 09:19:41 ös
Yanıtla #3
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 225
 • Cinsiyet: Bay

Birlik beraberlik muntazam şekilde sağlansa hükümetler söz dinler ve insanlar için yaşam daha iyi olur...Türkiye için ne söyleyebilirim bu konuda maalesef çözüm yok...saygılar sevgiler

Kamuran Akkor - Bir Ateşe Attın Beni [ www.KralcaPaylas.com ]
ben hallettim onu..geri kalanınıda akşam halletcem...


Nisan 30, 2014, 12:56:14 öö
Yanıtla #4

Arkasında çok derin bir düşünce vardır.
Bu düşünce erken modern dönemden serpile serpile Fransız ve Amerikan devrimlerine kadar gelmiştir.
Yazılı siyasi maddelerin ardında bir "felsefi antropoloji" vardır.
Yani bu beyanname biz diyor ki "artık bundan sonra politikayı  'insan nedir' sorusundan bağımsız olarak ele alamazsınız."
Siyasetin ilerlemesi "insan nedir" sorusunun derin temellendirilmesi ile mümkündür.
Bu açıdan erken modern dönemden Rousseau'ya oradan da Marx'a kadar olan dönem tam olarak "insan hakları evrensal beyannamesi" nin ardında yatan felsefi havzayı oluşturur.

Her bir maddesi için binlerce insanın kanı dökülmüştür,
iç savaşlar yaşanmıştır.
onlarca filozof sabahtan akşama kadar kafa patlatmıştır.
ve maalesf bu haklar soyut birer madde olarak hukukta dondurulmuştur.
Bunu donduran da bir zamanlar beyannameyi kendisine bayrak edinen burjuvazidir.
İşte tam olarak sol düşünce bu soyut hakların somutlaşması için mücadele eder.
Burjuvazinin bayrağı bıraktığı yerden alır ve onu soyuttan somuta uygulamaya çalışır.
Ayruca insan haklarını soyuttan somuta ilerletme, ayrıca burjuvazinin çoktan vazgeçtiği eşitlik, kardeşlik ve özgürlük somutlaştırma çabasıyla el ele yürür.


Fakat maalesef çok azımız bu havuza girmeye cesaret gösteririz.

Saygılarımla
 


Temmuz 09, 2014, 05:31:07 ös
Yanıtla #5
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 257
 • Cinsiyet: Bay

Ne zaman İnsan Hakları ından bahsedilse aklıma Fikirlerinizden nefret ediyorum. Ama onları savunabilmeniz için hayatımı feda etmeye hazırım. Voltaire gelir !

Okuması çok kolay ve hızlı ama anlaması vakit alan ve yorucu bir söz.

Saygılarımla
''Ya hatalarınla yüzleşir ya da hatalarınla yüzsüzleşirsin. Cahil olmak ayrı, pPslik olmak ayrıdır.''
- Dostoyevski -


Eylül 06, 2014, 01:10:05 öö
Yanıtla #6
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 291
 • Cinsiyet: Bay

1949 yılından sonra gelen hükümetler insan hakları evrensen beyannamesinden ne anladılarsa artık ne yazıyorsa tam tersini yapmayı başardılar :D ;D ;D
fırtınanın şiddeti ne olursa olsun martı sevdiği denizden asla vazgeçmez


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
0 Yanıt
3733 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 07, 2007, 02:15:14 ös
Gönderen: Kaan
6 Yanıt
8424 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 05, 2008, 10:31:41 ös
Gönderen: DaVinci
4 Yanıt
5713 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 19, 2007, 08:15:49 ös
Gönderen: Mozart
İNSAN NEDİR?

Başlatan MASON « 1 2 » Anatomi

13 Yanıt
7344 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 29, 2011, 11:28:02 öö
Gönderen: shakespeare
0 Yanıt
4541 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 13, 2008, 02:21:56 ös
Gönderen: Prenses Isabella
2 Yanıt
4898 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 26, 2013, 08:35:57 öö
Gönderen: ruzber
9 Yanıt
8322 Gösterim
Son Gönderilen: Ekim 29, 2009, 03:13:12 ös
Gönderen: Prenses Isabella
1 Yanıt
22810 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 22, 2009, 10:55:22 öö
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
2608 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 28, 2009, 03:47:36 ös
Gönderen: rigormortis
0 Yanıt
3807 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 11, 2012, 09:30:25 ös
Gönderen: Tij