Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: TALMUD  (Okunma sayısı 9435 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mayıs 11, 2009, 10:11:02 öö
 • Seyirci
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 4031
 • Cinsiyet: Bay

Yahûdîlikte, Tevrattan sonra mukaddes olarak kabul edilen kitap. Talmud “nizam, öğrenim” gibi mânâlara gelmektedir.Yahûdîliğin kaynağı yazılı emirler ve sözlü emirler olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Yazılı emirler Tevrat (Tora)da yer almakta, sözlü emirlerse Talmudda toplanmıştır. Talmudun Yahûdî...
Bu başlıkla ilgili :

   
Yahûdîlikte, Tevrattan sonra mukaddes olarak kabul edilen kitap. Talmud “nizam, öğrenim” gibi mânâlara gelmektedir.
Yahûdîliğin kaynağı yazılı emirler ve sözlü emirler olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Yazılı emirler Tevrat (Tora)da yer almakta, sözlü emirlerse Talmudda toplanmıştır. Talmudun Yahûdîler yanında Tevrat kadar önemi vardır. Onun da vahiy ve ilham mahsulü olduğu kabul edilir.
Talmud iki kısımdan meydana gelmiştir. Bunlar Mişna ve Gamârâdır.
Mişnâ: İbrânice “tekrar” demektir. Sözlü emirlerin kânun hâline getirilmiş ilk hâlidir. Yahûdî inanışına göre Allahü teâlâ, Mûsâ aleyhisselâma Tûr Dağında Tevrat kitabını (yazılı emirleri) verdiği gibi, bâzı ilimleri, yâni sözlü emirleri de söyledi. Mûsâ aleyhisselâm bu ilimleri Hârûn, Yûşâ ve Eliâzâra (aleyhimüsselâm) bildirdi. Bunlar da kendilerinden sonra gelen peygamberlere bildirdiler. Bu bilgiler, nesilden nesile, yâni hahamlardan hahamlara rivâyet edildi.
M.Ö. 538 ve M.S. 70 senelerinde çeşitli Mişnâlar yazıldı. Bunlara Yahûdîlerin âdetleri, kânun müesseseleri, hahamların bir konudaki tartışmaları ve şahsî görüşleri de karıştırıldı. Böylece Mişnâlar, hahamların indî görüş ve münâkaşalarını ifâde eden kitaplar hâline geldi. Yahûdî hahamlarından Akiba bunları topladı ve kısımlara ayırdı. Talebesi Haham Meir bunlara ilâveler yaparak basitleştirdi. Daha sonraki hahamlar bu rivâyetlerin telifi ve toplanması için çeşitli usûller koydular. Böylece pekçok rivâyetler ve kitaplar ortaya çıktı. Nihâyet bunlar Mukaddes Yehûdâ olarak bilinen Judah Hanesiyeye ulaştı.
Yehûda bu karışıklıklara son vermek için mîlâdın ikinci asrında bu kitapların en sağlam kabul edilenini yazdı. Yehûda, mevcut nüshalardan, bilhassa Meirin yazdığı nüshadan istifâde ederek kırk yılda bir kitap vücûda getirdi. Bu kitap diğerlerini içine toplayan en son ve meşhur Mişnâ oldu. Yehûdadan sonra gelen hahamlar Mişnâya ilâve ve şerhler yaptılar. Mişnânın dili, Yunanca ve Lâtincenin tesiri görülen Yeni İbrânice (Neo Hebrew)dir. Yehûdanın yazdığı Mişnâya almadığı ve diğer hahamların yazdığı Mişnâlardaki bilgiler sonradan toplandı. Bunlara ilâveler (Tosofta) denildi.
Mişnâlar, Tevratlardan daha basit olup kelime ve cümle şekilleri onlardan çok farklıdır. Emirler umûmi kâideler şeklinde bildirilmiştir. Mişnâ altı kısımdan meydana gelmiştir. Bunlar altmış üç risâleye, risâleler de cümlelere bölünmüştür.
Gamârâ: Talmudun ikinci kısmıdır. Yahûdîlerin Filistin ve Babilde iki mühim dînî mektepleri vardı. Bu mekteplerde Amoraim (İzahcılar) denilen hahamlar Mişnânın mânâsını açıklamaya, tezatları (çelişkileri) düzeltmeye, örf ve âdetlere dayanarak verilen hükümlere kaynak aramaya, olmuş veya olmamış, yâni teorik meseleler üzerinde hükümler vermeye çalıştılar. Bâbildeki hahamların yaptıkları şerhlere Bâbil Gamârâsı denildi. Bu Gamârâ Mişnâ ile berâber yazıldı. Meydana gelen Talmuda Bâbil Talmudu adı verildi. Kudüsteki hahamların yaptıkları şerhlere de Kudüs Gamârâsı denildi. Bu Gamârâ da Mişna ile berâber yazıldı. Meydana gelen bu kitaba Kudüs Talmudu denildi. Daha sonra Kudüs ve Bâbil şerhleri ayırt edilmeksizin Mişnâ ve bir GamârâyaTalmud tâbir edildi. Bâbil Talmudu, Kudüs Talmudunun üç misli daha uzundur. Yahûdîler Bâbil Talmudunu Kudüs Talmudundan daha üstün tutarlar.
Hahamlar Talmudda, bir kimse kötü bir şeye niyet etse, onu yapmasa bile günâhkar olacağını bildirmişlerdir. Onlara göre, hahamların nehy ettiği bir şeyi yapmaya niyet eden kişi necs, pis olur. Yahûdîler Talmuda inanmayanı Yahûdî saymazlar. Bunun için Yahûdîler sâdece Tevratı kabul eden ve ona bağlanan Karâim Yahûdîlerini, Yahûdî kabul etmezler. Yahûdî din adamları Kudüs ve Bâbil Talmudları arasında büyük farklar ve tezatlar olduğunu söylemekten sakınırlar.
Bâbil Talmudu ilk defâ mîlâdî 1520-1522de, Kudüs Talmudu ise 1523 senesinde Venedikte basıldı. Bâbil Talmudu Almanca ve İngilizceye, Kudüs Talmudu da Fransızcaya tercüme edilmiştir. Bâbil Talmudunun yüzde otuzunu, Kudüs Talmudunun yüzde on beşini hikâyeler ve kıssalar teşkil eder. Bu hikâyelere Hagada adı verilir. Yahûdî edebiyatının esâsını bu hikâyeler meydana getirir. Okullarında bunları okuturlar. Yahûdî okullarında, hattâ üniversitelerinde Tevrât ve Talmudun öğrenilmesi, öğretilmesi mecbûrîdir.
Hıristiyanlar, Talmuda düşman olup, ona şiddetle hücum ederler. Karâim Yahûdîleri de Talmudu reddetmiş ve bunu bidat kabul etmişlerdir.
Talmuda göre kadın dînî mekteplere alınamaz. Çünkü hafif akıllıdır ve ona din eğitimi şart değildir. Talmud müneccimliğin insan hayatına hükmeden bir ilim olduğunu bildirmektedir. Talmuda göre güneş tutulması milletler için kötü bir alâmettir, ay tutulması ise Yahûdîler için kötü bir alâmettir. Talmud sihir ve kehânetlerle doludur. Talmudda; “Yahûdî olmayan kimselerin kanını akıtmak Allaha kurban takdim etmektir. Yahûdîlik maksat ve gâyesi için işlenen bütün günahlar gizli olmak şartıyla
mübahtır. Yalnız Yahûdî olanlara insan gözüyle bakılır. Yahûdî olmayanlar birer hayvandır. Allah bütün dünyânın servetini sâdece Yahûdîlere tahsis etmiştir. Hırsızlık etmeyiniz emri sâdece Yahûdîler içindir. Diğer milletlerin canları malları helaldir. Zinâ etmeyeceksin emri Yahûdîler içindir. Yahûdî olmayanın, malını çalan ve işini elinden alan bir Yahûdî iyi bir iş yapmıştır.” gibi cümleler vardır.
Talmudda Yahûdîlerin bekledikleri Mesih için; “Mesih, Yahûdî olmayanları, harp arabalarının, tekerlekleri altında ezecektir. Büyük harp olacak ve insanların üçte ikisi ölecektir. Yahûdîler gâlip olacak, mağlup olanların silahlarını yedi sene yakacak olarak kullanacaklardır. Diğer milletler Yahûdîlere itâat edeceklerdir. Bütün milletlerin hazineleri Yahûdîlerin ellerine geçecek, Yahûdîler çok zenginleşecekler. Hıristiyanlar yok edilince diğer milletlerin gözleri açılacak, onlar da Yahûdî olacaklar. Böylece Yahûdîler dünyâya hâkim olacak, dünyânın hiçbir yerinde Yahûdî olmayan kimse kalmayacaktır.” demektedir.
ÖZGÜRLÜK BİLE SAHİP OLMAK İÇİN SINIRLANDIRILMALIDIR.

EDMUND BURKE

Hayat Bizi Resmen Dört İşlemle Sınar. Gerçeklerle Çarpar, Ayrılıklarla Böler, İnsanlıktan Çıkarır ve Sonunda Topla Kendini Der.  leo


Mayıs 11, 2009, 10:19:38 öö
Yanıtla #1
 • Seyirci
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 4031
 • Cinsiyet: Bay

Talmud'dan Bazı Kurallar

" Eğer bir Kenaninin (Kenaniler gayri Yahudi bir kavimdir) öküzü bir Yahudi öküzünü boynuzlayıp yaralarsa Kenani ceza görmelidir ve gene bir Yahudi'nin öküzü başka bir Yahudi'nin öküzünü boynuzlarsa o da layık olduğu şekilde cezalandırılmalıdır. Fakat bir Yahudi'nin öküzü bir Kenani'nin öküzünü boynuzlarsa ceza söz konusu olmaz."

Baba Kama 113b:

Bir biraderin kaybolmuş koyunu derhal kendisine iade edilmediği takdirde, iade etmeyen şahıs cezayı hak etmiştir. Fakat bu mal gayri Yahudi'ye aitse iş değişir. Gayri Yahudi'nin malı bizlerde kalmalı ve malı iade eden cezaya çarptırılmalı. Bu meczuda Yahudi atalarına ait misaller verilir. R. Phinehas B. Yair'e göre gayri Yahudi birinin malını iade etmek cürümdür. Samoel ise şunu anlatır; gayri Yahudi'nin hatalarından istifade edilmelidir, bakır zanın ile bir gayri Yahudi'den altın bir kap aldım. Hem altın kabın altın olduğunu söylemedim hem de üstelik gayri Yahudi'ye vermem gereken 4 zuz(eski İbrani parası) yerine 3 zuz verdim.

Sanhedrin 76b-76a:

"Yehova bir gayri Yahudi'ye malını iade edeni kesinlikle affetmez."

Burada gayri Yahudi kelimesine kamuflaj yapılmış ve "kuti" denmiştir. Bu gayri Yahudileri kuşkulandırmamak için ta o zamanlardan beri tatbik edilen unsurdur.

Kethuboth 11b:

"Bir Yahudi kızının bekareti iki yüz zuz değerindedir. Bu pazarlıkla daha evvelinden verilebilir."

Kethuboth 51b:

"Bir kadın kocasının izni ile parasını vererek kendisi ile cinsi bir şekilde alakadar olacak bir şahıs kiralarsa, bunda hiçbir kabahat yoktur; fakat bu kiraladığı şahıs gayri Yahudi ise bu kabahatti, zira kazançlı çıkan gayri Yahudi'dir. Fakat aynı vaziyet, bir Yahudi erkeği ile gayri Yahudi bir kız arasında vuku buluyorsa zararı yoktur, fakat Yahudi erkeği bu gayri Yahudi kızla evlenmemeye çok dikkat etmelidir."

Kethuboth56a:

Bütün cinsi işler akşam karanlığında yahut karanlık odada yapılmalıdır. Sebebi açık havada böyle işler yapılsa herkes işini gücünü bırakır seyre dalar ve daha fenası işlerini yapacak yerde cinsi tema yapan adamı taklit etmeye çalışır.

Kethuboth 111a:

"Yeryüzünde bütün memleketler İsrail toprağı yanında aşağılık kalır."

Kethuboth 111b:

"Dünyada hakimiyet sağlayacak en önemli unsurlardan biri çok üremektir. Bütün yeryüzündeki gayri Yahudiler eşektir. O gün geldiği zaman bunlar yer altında kendileri için kazılmış olan yerlere girip ebediyen yer altında yaşayacaklardır."

Kethuboth 76a:

"O adam ki kızkardeşi ile beraber yatıp, kendilerini cinsi zevklere bırakırlar ve kız kardeşi bunu şikayet etmez, bunda bir kabahat yoktur, fakat kız kardeşi şikayette bulunursa bu işi tekrarlamaması bu adama bildirilir. O şahıs ki daha annesi yaşlı değildir ve babası ölmüştür ve validesi yabancı erkeklerin koynuna girmek istemez ve kendi oğlu ile yatmak ister ve keza oğlu da validesi ile yatmak isterse böyle bir vaziyette, eğer bu işler zor kullanılmadan yapılıyorsa, bize düşen bir vazife yoktur; ta ki oğul evlenme yaşına gelip de başka bir kızla evlenmek talebinde bulunur ve validesi buna mani olmak isterse oğlu hem kendi karısının cinsi arzularını hem de annesinin cinsi arzularını tatmin etmeli; ta ki validesi başka bir erkek buluncaya kadar."

Kethuboth 61b:

"Bir gayri Yahudi, Yahudi kızından istifade ederse, bir Yahudi kadının baştan çıkartırsa, bir Yahudi çocuğunu kirletirse; Yahudi, umumi bir Yahudi kadını ile temas edip kadına parasını vermezse cezaya çarptırılır. Eğer bir Yahudi, umumi kadını kullanıp parasını vermemiş ise parası alınır ve değnekle dövülür, Bir Yahudi kızını kirleten gayri Yahudi'nin başı yarım kesilir ve yavaş yavaş öldürülür. Bütün bunlar bilhassa gayri Yahudilerin önünde yapılmalı ki bunlara müthiş bir ibret olsun ve bizim dehşetimiz karşısında titresinler ve Yahudi'ye dokunmaya bir daha yeltenmesinler."
ÖZGÜRLÜK BİLE SAHİP OLMAK İÇİN SINIRLANDIRILMALIDIR.

EDMUND BURKE

Hayat Bizi Resmen Dört İşlemle Sınar. Gerçeklerle Çarpar, Ayrılıklarla Böler, İnsanlıktan Çıkarır ve Sonunda Topla Kendini Der.  leo


Mayıs 11, 2009, 12:01:46 ös
Yanıtla #2
 • Ziyaretçi

Talmud (İbranice: תלמוד), Yahudi medeni kanunu, tören kuralları ve efsanelerini kapsayan dini metinlerdir. İbranice lamad (öğrenmek) kökünden gelir. Mişna ve Gemara bölümlerinden müteşekkildir. Talmud'un iki versiyonu vardır: 5. yy'a ait olduğu kabul edilen ancak daha eski dökümanları da içeren Babil Talmudu ve daha eski olan Filistin ve Yeruşalayim (Kudüs) Talmudu.

Kudüs Talmudu ve Babil Talmud’u

Sadece bir Mişna olmasına rağmen iki farklı Gemara bulunmaktadır Yeruşalmi ve Bavli dolayısıyla bu her iki Gemara farklı iki Talmud oluştururlar.
O yıllarda Yahudi nüfusun büyük bir bölümü Roma İmparatorluğu’nun sınırları dışında Babil’de yaşıyordu, Babil'deki hahamların tartışmalarından derlenmiş olan Gemara'dan oluşan Talmud'a Talmud Bavli veya Babil Talmudu denildi. İsrail toprağında ise ayrı tartışmalar yer aldı, bunlardan oluşturulan Gemara'dan oluşan Talmuda ise Talmud Yeruşalmi ya da Kudüs Tamudu denildi. (Gerçekte Kudüs Talmudu Kudüs'de değil, Sanhedrin’in bulunduğu Tiberya’da yazılmıştı ancak Sanhedrin’in bulunduğu yere saygı ifadesi olarak Kudüs Talmudu ifadesi tercih edilmiştir).
Kudüs Talmudu, Babil Talmudu'ndan çok daha kısa, anlaşılması çok daha karmaşıktı çünkü düzenlenmesi aceleye gelmişti. O yıllarda İsrael’deki durum, Yahudiler için çok daha istikrarlı olan Babil’deki ortamdan çok daha kötüydü. Bu sebeple Yahudi Haham okulları olan yeşivalarda çalışmalar Babil Talmudu ile yürütülür.

Talmud Yeruşalmi (Kudüs Talmudu)

İsrailli Akademisyenlerin yaklaşık Mişna’yı 200 sene analiz etmeleri neticesinde ortaya çıkmıştır. Rav Muna ve Rav Yossi tarafından birlikte kaleme alınmıştır

Talmud Bavli (Babil Talmudu)

Kudüs Talmudun’dan yaklaşık 100 yıl kadar sonra Babilli Musevi Akademisyenlerin Mişna’yı analizleri sonucu kaleme alınmış Kudüs Talmud’undan çok daha kapsamlı bir derlemedir. Rav Aşi and Ravina, 550 li yıllarda Babil Yahudi Topluluğunun önde gelen iki lideriydi. Rav Aşi 427 yılında öldüğünde Talmud’un ilk versyonunu yazmıştı, onun ölümünden sonra Ravina onun çalıştırmaları daha da geliştirdi.. Bu çalışma Savoraim ya da Rabbanan Savoraei tarafından (Talmud Sonrası Hahahmlardan), devam ettirildi. Yaklaşık 250 sene kadar süren son çalışmalarla 700 yılına doğru son şeklini aldı.

Babil Talmud’un modern basımı Mişna’nın tamamını ve 37 Alt bölümünün Gemara’sını içerir. 5894 sayfa 2.5 milyon kelimeden fazla kelime içerir.
Talmud’un Çift sayfa olarak yazılır ve bu sağlı sollu sayfalara Daf adı verilir A ve B dafları bulunur ve “Altbölüm daf a/b” formatında ifade edilir (Şabat 20/b)
Babil Talmud’unun ilk yorumları Raşi (Rabi Şlomo Yitsaki, 1040-1105) tarafından yapılmıştır. Yorumlar çok ayrıntılı bir biçimde tüm Talmud’u kapsar, neredeyse bütün kelimeler açıklanır. Yorumlar Tosafot ("Ekler") olarak bilinir ve Dafların daha kolay anlaşılmasını sağlar.

Vikipedi, özgür ansiklopediden alıntıdır


Mayıs 11, 2009, 12:11:27 ös
Yanıtla #3
 • Seyirci
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 4031
 • Cinsiyet: Bay

Sevgili Barış
Yazılar uzayıp gidiyor ama özde anladığım benim şu.Yahudiler özeldir,Allah onları diğer canlılardan farklı ve üstün yaratmıştır bu tanrının onlara verdiği değer ve önemi gösterir,hatta meleklerinden bile daha üste bir varlıktır.Yahudi yaradılıştaından gelen bu üstün meziyetlerinden dolayı yeryüzünde yaşayan diğer her türlü canlıdan üstündür onlara karşı yaptıklarından dolayı suçlanamaz ve yargılanamaz.Uzayıp gidiyor bu hikaye şimdi yaşadığımız yüzyılda hangi akılla buna yorum getireceğiz bilemiyorum.Adamın inandığı değerler bu ise ve yaşadıkları her dönem buna iteat edip yaşamışlarsa diğer insanların bu topluma nefretlerinin ufakta olsa bir açıklaması olabilir.Ben yıllardır bu konuyu merak eder dururum bu nefretin nedeni ne diye Yahudiler belliki buna inanıyorlar ozaman kendi nefretlerini bir tohum gibi yanlarında taşımışlarki bu çok vahim.Burda tartışmaya açtığım konu talmudda yazılanlar ve yahudiliğin bu çerçevede dünyaya bakışları ve uygulamaların ne denli talmuda uygun olduğudur.
ÖZGÜRLÜK BİLE SAHİP OLMAK İÇİN SINIRLANDIRILMALIDIR.

EDMUND BURKE

Hayat Bizi Resmen Dört İşlemle Sınar. Gerçeklerle Çarpar, Ayrılıklarla Böler, İnsanlıktan Çıkarır ve Sonunda Topla Kendini Der.  leo


Mayıs 11, 2009, 12:14:25 ös
Yanıtla #4
 • Seyirci
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 4031
 • Cinsiyet: Bay

Yazım eksik kaldı pardon,Bu özelliği bir kitap yazarak ve onları kendi istek ve arzuları paralelinde olgunlaştırarak bir inanç sistemi geliştirip buna inanılmasını sağlamışlar.Mesela bunu asla kendilerine ait olmayan Kabala içinde yapmışlar,hatta daha ileri gidiyorum İncilde bundan nasibini almış görünüyor.Bu konu ile ilgili bir yazımda sitede şu anda var.
ÖZGÜRLÜK BİLE SAHİP OLMAK İÇİN SINIRLANDIRILMALIDIR.

EDMUND BURKE

Hayat Bizi Resmen Dört İşlemle Sınar. Gerçeklerle Çarpar, Ayrılıklarla Böler, İnsanlıktan Çıkarır ve Sonunda Topla Kendini Der.  leo


Mayıs 11, 2009, 12:15:20 ös
Yanıtla #5
 • Seyirci
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 181
 • Cinsiyet: Bay

yahudiler yanlarında ne tür nefret taşımışlar sayın karahan? devletlerin yahudi düşmanlığının halka açılmış halidir bu söyledikleriniz.


Temmuz 08, 2013, 02:03:30 öö
Yanıtla #6
 • Seyirci
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 426
 • Cinsiyet: Bay

talmud öğretisinin ana prensibi görüşün sahibi olan kişinin karekteri kadar vucut bulabileceğini öngörmektir
ܚܠܐ -ܕܡܐ- -ܩܪܒܐ


Temmuz 08, 2013, 10:06:10 öö
Yanıtla #7
 • Seyirci
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 4031
 • Cinsiyet: Bay

yahudiler yanlarında ne tür nefret taşımışlar sayın karahan? devletlerin yahudi düşmanlığının halka açılmış halidir bu söyledikleriniz.

Bakınız talmudda yazılan her söylem nefret söylemidir,o yazıları okuyan ve öğrenen her halk bunu savunan yahudilerden nefret eder.
ÖZGÜRLÜK BİLE SAHİP OLMAK İÇİN SINIRLANDIRILMALIDIR.

EDMUND BURKE

Hayat Bizi Resmen Dört İşlemle Sınar. Gerçeklerle Çarpar, Ayrılıklarla Böler, İnsanlıktan Çıkarır ve Sonunda Topla Kendini Der.  leo


Şubat 20, 2014, 12:54:23 ös
Yanıtla #8
 • Yeni Katilimci
 • *
 • İleti: 21
 • Cinsiyet: Bay

Talmud'a inanan Yahudiler diğer insanları hayvan olarak görüyorlar.Talmud'u reddeden Yahudiler de var deniliyor.

Pekala,günümüzde her konuda merakımızı giderebilecek bir internet ağı mevcut doğrusuyla yanlışıyla birlikte.

Talmud'a inanarak Yahudi olmayan insanlarla ilişkileri iyi olan bir Yahudi bunu sadece kendi çıkarları için mi yapar,insani hiçbir duygu yok mudur?
Ne dilediğine dikkat et
        Dileğin gerçek olabilir
        Ve dileğin gerçekleştiğinde
        Sen onunla ne yapacağını bilemeyebilirsin
 
Saygılar.


Şubat 20, 2014, 01:22:42 ös
Yanıtla #9

Şimdi Ben bir gayri yahudi olarak eşek miyim? Yanlış okumadım değil mi?
Tanrı'nın yardımı ve kendi gayreti ile...


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
Talmud Mantığı

Başlatan Kaan Yahudilik

0 Yanıt
2801 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 25, 2008, 09:11:58 ös
Gönderen: Kaan
38 Yanıt
25232 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 08, 2013, 10:23:00 ös
Gönderen: GOASISG
0 Yanıt
3783 Gösterim
Son Gönderilen: Mayıs 11, 2009, 10:18:18 öö
Gönderen: karahan
0 Yanıt
2610 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 28, 2014, 08:09:02 ös
Gönderen: MEDUSA
0 Yanıt
2844 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 28, 2014, 08:19:00 ös
Gönderen: MEDUSA
0 Yanıt
3808 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 28, 2014, 08:23:25 ös
Gönderen: MEDUSA