Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Mason Sözlüğü (K - 2)  (Okunma sayısı 12901 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Temmuz 30, 2010, 09:41:57 öö
  • Seçkin Üye
  • Uzman Uye
  • *****
  • İleti: 7217
  • Cinsiyet: Bay


Ko.
Koruyucu

Kohlo Konvanı
1772 yılında Almanya’nın Kohlo kasabasında yapılmış olan bir masonik konvan.

Kol   (örgütsel terim)
Bir mason kuruluşunun kapsamında yer alarak, o kuruluşa bağlı olmakla birlikte çalışmalarını kendi başına yürüten masonik birim.

Kol    (ritüelik terim)
İbranice: “Tüm” ya da “oy”.

Kolej
1.   Orta Çağ öncesinde, Akdeniz ülkelerinde, özellikle Roma İmparatorluğu sınırları içinde kurulmuş olan esnaf ve sanatçı birliklerinden herhangi biri.
2.   Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nde, bu ritin her ülkedeki egemen yönetici otoritesi olan yüksek konsey (süprem konsey / yüksek şûra) tarafından, genellikle yılda bir kez düzenlenen geleneksel toplantı.
3.   Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 13. derecede yapılan oturum.

Kolejler
M.Ö. 7. yüzyıl ile M.S. 6. yüzyıl arasında Akdeniz ve çevresindeki esnaf ve sanatçı birlikleri.

Kolluk
Kola geçirilen, ender kullanılan bir masonik kuşanım öğesi.

Kolomb Şövalyeleri Örgütü
Amerika Birleşik Devletleri’nde ve yer yer Kanada’da örgütlenmiş olan sosyal amaçlı fakat ezoterik nitelikli bir örgüt.

Kolon
Kiriş, kemer, döşeme ya da çatı yüklerini taşımaya yarayan düşey yapı elemanı.

Komandör
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, bu ritin 27. derecesindeki bir masonun kısaltılmış unvanı.

Komandör Şövalye
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin Amerika Birleşik Devletleri Güney Jürisdiksiyonu’nda, kendisine ritin 33. ve sonuncu derecesinin onursal üyeliği verilmiş olan kimseye, ritüelik bakımdan tanınan masonik unvan.

Komandör Yardımcısı
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 19. ve 25. derecelerinde nazırların, 21. derecesinde ise oturum başkanının görev unvanı.

Komo Ustaları
7. yüzyılda Orta Avrupa’ya yayılmış bir operatif mason topluluğu.

Kompanyonaj
Sözlük anlamı bakımından “kalfalık”, “dostluk” ya da “arkadaşlık”.
Orta Çağ sonrasında, öncelikle Fransa’da oluşup, daha sonra diğer bazı Batı Avrupa ülkelerine de yayılmış olan işçi birlikleri.

Kompozit Sütun Stili
Eski çağların beş temel sütun stilinden biri.
Bu sütun stilinde, İyon, Dor, Korint ve Tuskan stillerindeki sütunların kendilerine özgü öğeleri bileşik bir olgu içinde görülür.

Komutan
Masonlukta yer yer bir görev unvanı olarak kullanılan “komandör” sözcüğünün Türkçedeki tam karşılığı.

Kon.
Konsey ya da Konsistuvar

Konfederasyon
Benzer ve eş düzey ulusal mason kuruluşlarının, uluslararası boyutta oluşturdukları ortak örgüt.

Konfederasyon Anlaşması
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 1875 yılında İsviçre’nin Lozan kentinde toplanmış ünlü konvanında, bu ritin kendi ülkelerindeki egemen yönetici otoriteleri olan yüksek konsey (süprem konsey/yüksek şûra) örgütlerinden bazılarınca bağıtlanmış olan bir sözleşme.

Konferans
Bir mason locası ya da atölyesinde, herhangi bir konu üzerinde tek kişinin yaptığı konuşma.

Konferans Oturumu
1.   Yalnızca bir konferans ya da benzeri bir çalışmanın yer aldığı, mabet dışında yapılan, herhangi bir ritüelik özellik taşımayan oturum.
2.   Bir mason locası ya da atölyesinin, mabette yaptığı oturumun, olağan ve geleneksel disiplin kurallarından bazılarına uyulmayabildiği bölümü.

Konfüçyüs; Konfüçyüsçülük; Konfüçyanizm
M.Ö. 6. yüzyılda yaşamış ünlü Çin düşünürü ve öğretisi.

Konfreri ; Bak: Confrèrie


Konkordato
Masonluğun simgesel derecelerinde çalışan bir büyük loca ya da büyük doğu ile bir ritin yüksek derecelerini yöneten egemen otoritesi arasında bağıtlanan sözleşme.

Konsekrasyon
Dinsel esinlenmeli, fakat geleneksel ya da simgesel nitelikli bir tür kutsama.

Konservatizm ; Bak: Tutuculuk

Konsey
1.   Masonluktaki ileri ve yüksek derece kuruluşlarının birçoğunun yönetici otoritelerinin genel niteliği.
2.   Bazı mason ritleri ve kuruluşlarının belli derecelerinin ya da bu derecelerde yapılan toplantılarının niteliği.
3.   Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nde, 30. derecede yapılan toplantı.

Konsistuvar
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 32. derecesinde çalışan atölye.

Konsolidasyon ; Bak: Birleşme

Kontinental Localar / Masonluk
Büyük Britanyalı masonlara göre; Kıta Avrupa’sındaki mason locaları ile bu mason localarının örgütlenme ve çalışma tarzı.

Konuk
Üyesi olmadığı bir masonik birimin toplantısına katılan mason.

Konuşmacı
Bir locaya yalnızca konferans vermek üzere çağrılmış olup, o locanın üyesi olmayan mason.

Konvan
1.   Bağımsız ve özerk masonik kuruluşların delegelerinin bir araya gelerek yaptıkları ortak toplantı.
2.   Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın tüzükleri uyarınca, “büyük kurul” olarak anılan en yetkili kurulunun toplantısı.

Kordon
Mason birimlerinin ritüelik oturumlarında, görevlilerin ve resmî nitelikli konukların boyunlarına asmak suretiyle taktıkları masonik kuşanım öğesi.

Kordon Takmak

Koreş ; Bak: Kurus

Bir mason locasının herhangi bir görevine seçildikten sonra, görevi devralarak yerine getirmeye başlamak.

Korint Sütun Stili
Eski Yunan uygarlıklarının yapı tekniği ve sanatında kullanılmış olan sütun stilleri arasında en narin ve en süslü olanı.

Korkusuzluk ; Bak: Yüreklilik

Korporasyon
Batı Avrupa’da, bir meslek ya da sanatın bir ülkedeki tüm üyelerini kapsayan Orta Çağ sonu ve sonrası örgütü.

Korur, Ahmet Salih
Türkiye Büyük Locası’nın büyük üstadı: 1956-1960

Koruyucu
Mabette yapılan oturumun güven içinde yürütülmesini sağlayan görevli.

Koven
17. ve 18. yüzyıllarda, yapıcılık işleriyle uğraşmakta olmakla birlikte, herhangi bir mason locasına girmemiş ya da girmiş olup da sonradan çıkarılmış kişi.

Kovuşturma
Herhangi bir masonik suç işlemiş olduğu gerekçesiyle, bir mason ya da bir masonik birim ile ilgili olmak üzere yapılan inceleme ve araştırma.

Kozmos
Evrenin nesnel ve somut olay ve olgularının tümü.

Köln Masonlarının Kardeşlik Kitabı
Masonluğun eski el yazmalarından biri.

“Köln Patenti” El Yazması
Almanya’nın Köln kentinde çalışmış olan bir mason locasına 1535 yılında verilmiş olan bir kuruluş patenti.

Köpek
İnsana yakın ve bağlı, iyi koku alan, özellikle bekçilik ve avcılıkta kullanılan bir hayvan.
Genellikle “bağlılık” kavramının bir simgesi olarak benimsenir.

Köprü
Bir vadi ya da bir akarsuyu enlemesine kesen bir yolu iki yakada birleştiren, böylelikle geçit sağlayan yapı.

Köprü Yapımcıları
Meslek olarak köprü yapımıyla uğraşan, Operatif Masonluğa benzer bir kardeşlik topluluğu.

Kör İnanç
Bilimsel ve akıl verilerine dayanmadığı için güvenilir olmayan, birtakım gözlem ve deneyimlerin sonuçlarının yanlış bir yaklaşımla yorumlanması ya da saptırılması sonucunda oluşturulmuş bulunan, insanları gerçeklerden uzaklaştırarak dogma ve anlamsız saplantılara yönelten, imgeler ve varsayımlar üzerine kurulu, genellikle kuruntulara yol açan inanç.

Körlük
Mecazî ya da simgesel olarak, “ışığı görememek”, bu nedenle “karanlıklar içinde olma” durumu.

Köşe Taşı
Bir binanın birbirine dikey iki yan duvarının birleştiği noktada bulunan, binanın sağlam durmasını sağlamak üzere özel bir boyut ve şekilde hazırlanarak yerine konulan taş.

Kötü Kalfalar
Süleyman Mabedi’nin yapımına ilişkin öyküde, Başmimar Hiram Abif’in öldürülmesinde iş birliği eden kişiler.

Krause Belgesi
Bazı masonik yazın uyarınca; Masonluk tarihindeki ünlü masonik yazarlardan Karl Christian Friedrich Krause’nin bir yapıtı.

Kralî / Krallık Balta Şövalyesi  ; Bak: Royal Balta Şövalyesi

Kralî Zanaat ; Bak: Royal Sanat

Kreş
Bazı mason ritlerinde kullanılan simgesel dil uyarınca, Düşünme Odası’nın karşılığı.

Kriptografi
Şematik bir şifre anahtarı kullanılarak uygulanan yazı yazma yöntemi.

K. S.
King Solomon (İng.); König Solomon (Alm.); “Kral Süleyman”.

Ku.
Kuzey

Kuaker
Masonluğa ant içmeksizin (yemin etmeden) alınan kişi.

Kubbe
Bir yapının tümünün ya da bir bölmesinin üstünü, bir küre kesiti şeklinde ya da kemerlerden oluşarak kapatan bölümü.

Kudüs ; Bak: Yeruşalim

Kudüs Aziz Yahya Şövalyeleri
Hastanecilerin ve Malta Şövalyeleri’nin özgün adı.

Kudüs Egemen Komandörü
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, bu ritin 27. derecesindeki bir masonun ritüelik unvanlarından biri.

Kudüs Mabetleri
Kudüs'te kurulmuş olduğundan söz edilen 3 eski ve ulu mabet.

Kudüs Prensi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin 16. derecesi.

Kudüs Prensleri Konseyi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin tarihsel gelişimi sırasında, bazı otoriter ve yönetsel yetkileri bulunan, ancak sonraları işlevi kaldırılan bir kurul.

Kudüs Şövalyeleri Şapitri
1759 yılında Almanya’da, Fransa’daki Clermont Konseyi’ni temsil etmek üzere kurulmuş olan bir masonik örgüt.

Kulak
İşitme organı.

Kule Gardiyanı
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 18. derece çalışmasında “koruyucu”nun ritüelik görev unvanı.

K. U. M.

Kâinatın Ulu Mimarı

Kum
Kardeş sofrasında “tuz”.

Kum Saati
Birbiri üstüne yerleştirilmiş iki cam fanustan oluşan, üst bölümündeki ince kumun alt bölüme dökülmesi sırasında geçen sürenin izlenmesi suretiyle zamanın belirlenmesi için kullanılan ilkel saat.

Kumandan ; Bak: Komutan

Kumpanya ; Bak: Masonlar Kumpanyası, Kompanyonaj

Kumpas ; Bak: Pergel

K. U. M. Y. Ş.
Kâinatın Ulu Mimarı’nın Yüce Şanına / Şerefine

Kurallar ; Bak: Disiplin, Etiket

Kuran / Kuranıkerim
Müslümanlığın kutsal kitabı.

Kurdele
Bijuların boyuna asılması için kullanılan, genellikle iki parmak kadar genişlikte, ilgili olduğu derecenin renginde yapılmış şerit.

Kurtarıcı
Hıristiyanlık başta olmak üzere bazı dinlerde, insanları bu dünyada çektikleri acılardan kurtaracağı öngörülerek bir gün çıkagelmesi beklenen melek ya da ruhsal varlık.

Kurucu Üye
Bir locanın kurucusu olan mason.

Kurukafa
İnsan kafasının salt kemiklerinin tümü.

Kurukafa ve İki Çapraz Kemik
Bir kurukafa ile birlikte her ucunda eklem yerleri bulunan iki kemiğin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir simge.

Kurul Şövalyesi  ; Bak: Mabet Komandörü Şövalyesi

Kurus
M.Ö. 550-529 yılları arasındaki Pers kralı.

Kurus’un Generali
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 15. derece çalışmasında nazırların ritüelik niteliği.

Kusur
Art niyetli olmaksızın, genellikle bilmemekten kaynaklanan bir nedenle ya da dikkatsiz davranmanın sonucunda yasa, yöntem, kural ya da geleneklere aykırı düşen bir tutum ya da davranış.

K. U. S. Y. Ş.
Kâinatın Ulu Saniînin Yüksek Şanına / Şerefine.

Kuşak
Bele dolanmak suretiyle takılan bir kuşanım.

Kuşanım
Masonik giyimi zenginleştiren öğeler.
Kut. Ki.
Kutsal Kitap

Kut. Ki. E.
Kutsal Kitap Emini

Kutluay, Feryal
Kadın Mason Büyük Locası’nın büyük üstadı: 2004- ….
(Ekleme: 2004-2010)

Kutsal Çanak / Kâse
İsa ile bağlantılı bir varsayımsal kap.

Kutsal Emanetler
Birçok dinde, o dinin peygamberlerinin ya da diğer önemli kişilerinin sağlıklarında kullanmış olduğu ve pek değerli sayılarak titizlikle saklanan eşya.

Kutsal Kitap
Gelenekçi Masonluk ile Tutucu Masonluk anlayışını benimseyen obediyanslarda, mabetteki oturum sırasında Ant Kürsüsü üzerinde bulundurulması zorunlu görülen din kitabı.

Kutsal Kitap Emini
Bazı mason kuruluşlarının localarındaki görevlilerden biri.

Kutsal Kubbe
Masonluğun bazı ileri ve yüksek derecelerinde, önemli bir ritüelik yeri bulunan “gizli kubbe”ye verilen nitelik.

Kutsal Kubbe Büyük İskoçyalısı / Seçilmişi
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 14. derecedeki bir masonun unvanı.

Kutsal Kubbe Büyük Seçilmişi  ; Bak: Yüce Seçilmiş

Kutsal Loca
1.   Bazı mason ritlerinde, Süleyman Mabedi’nin yapımından önce, açık alanda kurulan bir çadırda toplanarak çalışmış olduğu varsayılan eski locaların niteliği.
2.   İngiliz Masonluğu Sistemi’nde, Süleyman Mabedi’nin yapımı ile ilgili alegorik öykülerin konu olarak alındığı derecelerde çalışan bir atölye ya da şapitr.

Kutsal Metinler
Teist dinlerin kutsal kitaplarında yazılanların herhangi bir bölümü ya da tümü.

Kutsal Royal Arş
İngiliz Masonluğu Sistemi’nde, üstat derecesinin bütünleyicisi olarak nitelenen derece.

Kutsal Royal Arş Tapınak Şövalyesi Rahibi Riti
Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, Amerika kıtasındaki bazı ülkelerde ve Avusturalya’da uygulanan 33 dereceli bir mason riti.

Kutsal Sandık ; Bak: Ahit Sandığı

Kutsal Sözcük
Bir masonun, herhangi belli bir derecenin oturumuna katılabilmesi için bilmesi gereken ve o dereceye özgü olan sözcük.

Kutsal Yasa Kitabı ; Bak: Kutsal Kitap

Kutsal Yer
Süleyman Mabedi’nin ana tapınak binasında, giriş kapısı ile “kutsalların kutsalı” olarak anılan bölme arasında kalan bölüm.

Kutsal Yer Üstadı
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin bazı uygulamalarında, 28. derece çalışmasında tören üstadı.

Kutsalların Kutsalı
Süleyman Mabedi’nin ana tapınak binasının içinde yer aldığı varsayılmış bir özel bölme.

Kutsama ; Bak: Konsekrasyon

Kutup Yıldızı / Kuzey Yıldızı
Kuzey yarımkürede, Büyük Ayı Takımyıldızı’nın çevresinde döndüğü parlak yıldız.

Kuvvet ; Bak: Güç

Kuyu
Özellikle su sağlamak için delerek ya da kazarak açılan, dar ve derin çukur.

Kuyucak, Hazım Atıf
Türkiye Süprem Konseyi’nin grankomandörü: 1955-1970

Kuzey
Bir mason mabedine girişte, solda kalan bölüm ve yön.

Kuzey Jürisdiksiyonu
Eski ve Kabul Edilmiş İskoç Riti’nin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki iki yüksek konseyinden biri.

Kuzey Sütunu
1.   Bir mason mabedinde, kapının her iki yanında bulunan “İkiz Sütunlar”dan, mabedin yönlerine göre Kuzey’de yani girişin sol yanında olanı.
2.   Bir mason mabedinde Kuzey’deki yani girişe göre soldaki oturma yerleri.

Kuzey Yıldızı ; Bak: Kutup Yıldızı

Kuzeydoğu Köşesi
1.   Masonluğa yeni girmiş olan bir masonun, mabette oturması gereken yer.
2.   Süleyman Mabedi’nin yapımına ilişkin alegorik nitelikli öykünün bazı anlatımlarında, mabedin yapımı sırasında kullanılan bir su kuyusunun yeri.
Kuzu
Eti, sütü, yapağısı, derisi ve diğer birçok organının kullanımı için yetiştirilen çiftlik hayvanlarından biri olan koyunun yavrusu.

Kübik Taş ; Bak: Küptaş

Kübit ; Bak: Arşın

Küçük Işıklar
Masonluğun simgesel derecelerinde çalışan bir locanın oturumlarını yaptığı bir mabette, mutlaka bulundurulması gereken Üç Sütun.

Küfe ; Bak: Bolluk Küfesi

Kükürt
Doğada saf ya da başka elemanlarla bileşik olarak bulunan, tarih boyunca öncelikle barut yapımında kullanılmış olup günümüzde de birçok asitli kimyasal işlemde kullanılan sarı renkli eleman.

Küp
Her yüzü karelerden oluşan üç boyutlu uzay geometrik şekil.

Küptaş
Ham iken şekillendirilip yontularak tam bir küp biçimine getirilmiş olan taş.

Küre
Yüzeyindeki her bir noktanın aynı merkezden eşit uzaklıkta bulunduğu uzay geometrik şekil.

Kürek
1. Toprak kazmak ve kazıyı bir yerden diğerine atmak ya da aktarmak için kullanılan gereç.
2.   Kardeş sofrasında, simgesel olarak, kaşık, kepçe ve benzeri sofra takımlarının karşılığı.

Kürsü
1.   Bir mason mabedinde belli işlevlerle kullanılan masa.
2.   Bir masonik birimde, bu birimin yetkili yönetici başkanının makamı.

Kürsüdeki Üstat
Bir masonik birimi sınırlı bir yetkiyle yöneten başkan.

Kürsüye Geçmek
Masonluğun simgesel derecelerinde çalışan bir locada, bir masonun saygıdeğer üstat (üstad-ı muhterem) olarak seçildikten sonra, görevine başlaması.

Kürsüye Yükselmek
Bir masonik birimin asıl yönetici başkanının bir engeli nedeniyle toplantıda hazır bulunamaması durumunda, oturumu yönetecek olan kişinin, geçici olarak onun yerini alması.

Kürsüyü Aşmak
Bir masonun, en az bir locada ve en az bir yıl boyunca saygıdeğer üstat (üstad-ı muhterem) olarak görev yapmış ve sonra bu görevi bırakmış olması durumu.
Küşat Merasimi ; Bak: Açılış Töreni

Kütüphane Memuru ; Bak: Kitaplık Görevlisi« Son Düzenleme: Ocak 26, 2011, 02:28:26 öö Gönderen: dogudan »
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
4 Yanıt
15204 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 19, 2017, 03:15:05 öö
Gönderen: night manager
1 Yanıt
16715 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 10, 2012, 12:32:04 öö
Gönderen: park10
0 Yanıt
9879 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 26, 2010, 10:17:08 öö
Gönderen: ADAM
4 Yanıt
14749 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 03, 2013, 08:19:02 öö
Gönderen: ADAM
0 Yanıt
10456 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 28, 2010, 08:44:30 öö
Gönderen: ADAM
6 Yanıt
16729 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 18, 2020, 07:08:07 ös
Gönderen: Mandıra Filozofu
6 Yanıt
13964 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 30, 2015, 08:48:27 öö
Gönderen: ADAM
6 Yanıt
19551 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 21, 2016, 06:02:43 ös
Gönderen: Tık-Tik-Tak
0 Yanıt
11860 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 03, 2010, 08:39:49 öö
Gönderen: ADAM
1 Yanıt
11582 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 04, 2010, 05:03:25 ös
Gönderen: Aziz Arslan