Masonlar.org - Harici Forumu

Mason ve Masonluk Nedir? => Masonlarin Eþleri (Hemþireler) => Konuyu balatan: Santander - Nisan 18, 2008, 02:29:16 s

Balk: Bir masonun özel hayatý nasýl olmalý?
Gnderen: Santander - Nisan 18, 2008, 02:29:16 s
Masonlarýn özel hayatlarý nasýl olmalýdýr?Locanýn bu konuda yaptýðý uyarýlar var mýdýr?Gece hayatý, karþý cinsle ilgili iliþkileri, evleneceði kiþinin vasýflarý, medyayla olan baðlantýlarý , evlenip boþanmalar çocuklarýnýn yollanacaðý okullar vs..
Balk: Ynt: Bir masonun özel hayatý nasýl olmalý?
Gnderen: MASON - Nisan 18, 2008, 02:40:30 s
Sayin Santander,

Masonluk kisilerin ozel hayatlari ile ilgili direktif vermez. Ancak verdigi ogretileri normal hayatlarinda kullanmalarini onerir. Kendinizi, dunyaya bakisinizi ve karakterinizi gelistirirken bu gelismekte olan yonleriniz ile cevreniz ve aileniz uzerinde olumlu etkiler yaratmanizi ister.

Bir Mason zaten Loca tarafindan soylenmesine gerek kalmadan, yaptigi her hareketin Masonlugu ve diger Mason Kardeslerini temsil edeceginin bilincindedir. Yapacagi her hareket ve sarfedecegi her kelime butun Masonluk kurumunun uzerine yikilmaktadir ve bir Mason bunlarin bilinci ile davranmalidir.

"Evlenecegi kisi, gece hayati, karsi cinsle iliskileri" diyerek bahsettiginiz tek anlam olan "Bayanlar ile iliskileri" konusunda Masonluk bir kural koymaz. Yorum yapmaz. Ancak her ne kadar ogretilerinin icerisinde bu mevcut olmasada, geleneksel olarak bir Masona bayanlara karsi saygili davranarak, onlari kutsal bir deger olarak gormesi gerektigi anlatilir.

Bosanmak, cocuklarinizin gidecegi okullar vs. gibi detaylara girmez. Ozel hayatiniz kendi tercihinizdir. Ancak Masonlugun yada Masonlarin gururunu ozel yasaminiz ile zedelerseniz o zaman ikaz ile birlikte gelen bir yaptirim uygulanmasi muhtemeldir.

Saygilarimla
Balk: Ynt: Bir masonun özel hayatý nasýl olmalý?
Gnderen: Santander - Nisan 18, 2008, 02:44:59 s
Teþekkür ediyorum Sn.Mason
Balk: Ynt: Bir masonun özel hayatý nasýl olmalý?
Gnderen: blossom - Nisan 18, 2008, 10:11:52 s
Ancak Masonlugun yada Masonlarin gururunu ozel yasaminiz ile zedelerseniz o zaman ikaz ile birlikte gelen bir yaptirim uygulanmasi muhtemeldir.

Sayýn MASON,

Ýkaz ile gelen yaptýrým uygulamasý ne yada nelerdir?
Balk: Ynt: Bir masonun özel hayatý nasýl olmalý?
Gnderen: Lux_e_Tenebris - Nisan 19, 2008, 02:41:34
Ancak Masonlugun yada Masonlarin gururunu ozel yasaminiz ile zedelerseniz o zaman ikaz ile birlikte gelen bir yaptirim uygulanmasi muhtemeldir.

Sayýn MASON,

Ýkaz ile gelen yaptýrým uygulamasý ne yada nelerdir?
Sn. Blossom, bu ikaz ve yaptirim (sayet uygulanir ise) durumdan duruma farklilik gosterir.
Balk: Ynt: Bir masonun özel hayatı nasıl olmalı?
Gnderen: MASON - Nisan 19, 2008, 08:51:27
Ancak Masonlugun yada Masonlarin gururunu ozel yasaminiz ile zedelerseniz o zaman ikaz ile birlikte gelen bir yaptirim uygulanmasi muhtemeldir.

Sayın MASON,

İkaz ile gelen yaptırım uygulaması ne yada nelerdir?

Ornek vererek bunu aciklamak isterim:
Sahit bir Mason, Mason oldugunu acikca soyleyerek ve kendisinin Mason oldugu halk tarafindan bilinmesine ragmen yayin organlarinda ozel yasantisi ile bizleri ve Masonlugu utandiracak/onurunu zedeleyecek bir ozel yasanti icerisinde ise bu konu Kardese resmi olmadan daha sonra resmi bicimde ikaz edilir. Devami yada konunun buyumesi durumunda "Masonlugun ve Masonlarin onurunu zedelemesi, utandirmasi" iddasi ile Masonik mahkemede yargilanir.

Ancak kisinin ozel yasantisi Kardeslerinin yada Masonlugun onurunu zedeleyecek durumda degilse yada kisi uyeligini yeterince ketum olarak saklayabilmis ise ozel yasantisi elbette kendi kisisel tercihidir.
Balk: Ynt: Bir masonun özel hayatý nasýl olmalý?
Gnderen: blossom - Nisan 19, 2008, 06:52:55 s
yada kisi uyeligini yeterince ketum olarak saklayabilmis ise ozel yasantisi elbette kendi kisisel tercihidir.

Þimdi siz diyorsunuz ki, eðer toplum içerisinde kiþinin Masonluðu bilinmiyorsa istediðini yapsýn? Bu güzel ahlaka nasýl bir örnek teþkil eder? O kiþinin hariciler tarafýndan Mason olduðu bilindiðinde mi yapýlan ahlaksýzlýklar yaptýrýma tabi tutuluyor? Büyük çeliþki, acizane fikrim...
Balk: Ynt: Bir masonun özel hayatý nasýl olmalý?
Gnderen: MYSTICPROVOCATEUR - Nisan 19, 2008, 07:27:51 s
Alnt
Þimdi siz diyorsunuz ki, eðer toplum içerisinde kiþinin Masonluðu bilinmiyorsa istediðini yapsýn? Bu güzel ahlaka nasýl bir örnek teþkil eder? O kiþinin hariciler tarafýndan Mason olduðu bilindiðinde mi yapýlan ahlaksýzlýklar yaptýrýma tabi tutuluyor? Büyük çeliþki, acizane fikrim...

Sayýn blossom,

Sayýn üstadýmýn yazdýklarýndan bu anlamý çýkartmak çok yanlýþ.Anlatýlmak istenilen ; Mason luk üyelerinin özel hayatlarýný denetlemez.Denetlemek zorundada deðildir.Ancak bir Mason da bu sebeple gidip kimliðini gizli tutmak koþulu ile abuk sabuk iþler peþinde koþmaz.Zaten bu tarz bir niyeti var ise eninde sonunda bir þekilde ortaya çýkar.Ahlak dýþý veya etik dýþý meraklarý olan kimseler zaten hayatlarýný belli ahlak kurallarýna göre yaþan bizlerin arasýnda rahat edemezler ve göze batarlar.

Size basit bir örnek vereyim;

Bir Mason eðer karýsýný aldatýyorsa bu onun kendi bileceði bir iþtir.Sorumluluk kendisine aittir.Hiç bir kardeþ bir diðerinin peþinde jandarmalýk yapmaz.Eðer kiþi bunu gizli ve kimseye fark ettirmeden yapýyor ise bunu zaten kimse bilemez.Bu kiþinin kendi vicdanýna kalmýþtýr.

Ancak bu durum duyulursa veya Mason un eþi bu durumu cemiyetimize intikal ettirir ve þikayetçi olursa.Gerekli araþtýrmalar yapýldýktan sonra þikayet haklý bulunursa kiþinin derecesi ne olursa olsun ,üyeliði nekadar eski olursa olsun cemiyetle iliþiði kesilir ve onursuzca kapýnýn önüne konulur.Onursuzca iliþik kesilmesinin bir ritüeli dahi vardýr.

Umarým net olarak açýklayabilmiþimdir.

Saygýlarýmla,

Balk: Ynt: Bir masonun özel hayatý nasýl olmalý?
Gnderen: Isis - Nisan 19, 2008, 08:45:08 s
Devami yada konunun buyumesi durumunda "Masonlugun ve Masonlarin onurunu zedelemesi, utandirmasi" iddasi ile Masonik mahkemede yargilanir.
.

Localarda en cok merak ettigim ve sahsen gormeyi istedigim sey Masonik bir mahkemede gozlemci veya bir psikolog olarak katilimci olmak. Herhalde herseyimi verirdim bunun icin :)

Peki Mahkeme gorulurken soz konusu Mason'un esi de bulunabiliyor mu?Balk: Ynt: Bir masonun özel hayatý nasýl olmalý?
Gnderen: MYSTICPROVOCATEUR - Nisan 19, 2008, 09:10:36 s
Alnt
Peki Mahkeme gorulurken soz konusu Mason'un esi de bulunabiliyor mu?

Sn.Kýrlangýç,

Tabiiki hayýr.Masonik Mahkemeler Masonik konulara bakar.Örnekte Masonik mahkemeyi ilgilendiren konu 2 eþ arasýndaki husumet deðil Masonluða yakýþmayacak ve Masonluðu küçük düþürüce hareket veya harekertler olacaktýr.

Aldatýlan Eþ in hakkýný normal mahkemede aramasý gereklidir.(Yada kendisi bir ceza kesebilir :) )

Saygýlarýmla,
Balk: Ynt: Bir masonun özel hayatý nasýl olmalý?
Gnderen: Itzhak - Nisan 19, 2008, 09:26:38 s
Bir masonun hayatý cemýyyetýne karsý su gýbý berrak,dýsarý karsý býr tank gýbý olmalýdýr...
Balk: Ynt: Bir masonun özel hayatý nasýl olmalý?
Gnderen: MASON - Nisan 19, 2008, 11:08:27 s
Alnt
Peki Mahkeme gorulurken soz konusu Mason'un esi de bulunabiliyor mu?

Bir Masonik Mahkemede dava ile ilgili kisilerin haricinde herhangi bir Kardes dahi izlemek icin giremez. Yanlizca konu ile ilgili gorevlendirilmis Kardesler bulunur. Makaminiz yada dereceniz ne olursa olsun izlemek yada gozlemlemek icin Mahkemeye girmeniz soz konusu degildir.
Balk: Ynt: Bir masonun özel hayatý nasýl olmalý?
Gnderen: blossom - Nisan 20, 2008, 01:53:31
Sayýn Mystic,

Belkide bardaðýn boþ tarafýndan bakýyorum ama açýkçasý çok net bir tümce idi Sayýn MASON' un ifade ettiði. Verdiðiniz örnek, sadece cemiyetiniz açýsýndan bir ahlaki boyut deðil toplumsal bir boyutta taþýyor. Açýkçasý benim ifadem daha ziyade bekar bir Mason için idi.

Bir kardeþin diðer kardeþ arkasýndan bir ahlak polisi gibi gezmesi tabii ki mantýksýz. Ama siz kardeþinizin az çok (arkadaþlýk derecenize görede) nasýl bir özel hayatý olduðunu bilirsiniz.  Ama merak ettiðim þu ki, hangi kardeþ özel yaþantýsýna özen göstermeyen o kardeþini cemiyetinize þikayet eder? Biz hariciler de onun Mason olduðunu bilmediðimizden cemiyetinize getirdiði bir zarar yoktur. Sonuç olarak bir yaptrým gelmeyecektir. Bu benim yorumum ama tabii ki bir takým þeyleride bilerek öngörüyorum.

Bu baðlamda merak ettiðim, bu tip ahlaksýzlýk suçu (öyle nitelendirdim, teþbihte hata olmaz) iþleyen kardeþleriniz için mahkemeler oluþturulduðuna tanýk oldunuz mu? Bunun bir sýklýðý (istatistiði) var mýdýr? Bu tip suçlardan ötürü cemiyetten atýlanlar var mýdýr?

Saygýlarýmla,
Balk: Ynt: Bir masonun özel hayatý nasýl olmalý?
Gnderen: MYSTICPROVOCATEUR - Nisan 20, 2008, 07:57:44
Alnt
Ama merak ettiðim þu ki, hangi kardeþ özel yaþantýsýna özen göstermeyen o kardeþini cemiyetinize þikayet eder?

Sn.blossom,

Güzel bir soru sormuþsunuz.Bir kardeþ diðerini özel hayatýna dikkat etmiyor diye cemiyete þikayet etmez.Etmemelidirde.Böyle bir durum varsa yapýlacak þey uygun bir dille kiþiyi uyarmak ve yanlýþ davrandýðýný anlatmaya çalýþmaktýr.Ancak özel yaþatýya dikkat etmemenin ucu cemiyete dokunuyorsa ve zarar vereck boyutta ise bunu sonlandýrmak her kardeþin boynunun borcudur.

Alnt
Bu baðlamda merak ettiðim, bu tip ahlaksýzlýk suçu (öyle nitelendirdim, teþbihte hata olmaz) iþleyen kardeþleriniz için mahkemeler oluþturulduðuna tanýk oldunuz mu?

Derecem gereði bu tip bir mahkemede bulunmam söz konusu olamaz.Ancak gerekli þartlar oluþtuðunda bu mahkemelerin teredütsüz oluþturulduðunu Üstadlarýmdan çok duydum.

Alnt
Bunun bir sýklýðý (istatistiði) var mýdýr?

Ne yazýk ki elimde istatistiki bir bilgi yok.Olsa idi de paylaþmam doðru olmazdý.Ancak  çok nadir olduðunu söyleyebilirim..

Alnt
Bu tip suçlardan ötürü cemiyetten atýlanlar var mýdýr?

Size verdiðim örnek gerçek bir örnekti.

Saygýlarýmla,
Balk: Ynt: Bir masonun özel hayatı nasıl olmalı?
Gnderen: MASON - Nisan 20, 2008, 09:13:18
Alnt
Derecem gereği bu tip bir mahkemede bulunmam söz konusu olamaz.Ancak gerekli şartlar oluştuğunda bu mahkemelerin teredütsüz oluşturulduğunu Üstadlarımdan çok duydum.

Derecenden oturu mahkemelerde gorevli olamazsin. Fakat eger konu icerisinde yer aliyorsan, sahit olarak katilabilirsin. Sahitler icin derece onem tasimaz. Fakat sahitler butun mahkeme boyunca ortamda bulunmazlar. Yanlizca onlara soz verilecegi zaman iceriye girer, aciklamasini yaparak yine disari cikarlar. Ortalama (konusuna gore) 10 dakika surer.

Alnt
Bu bağlamda merak ettiğim, bu tip ahlaksızlık suçu (öyle nitelendirdim, teşbihte hata olmaz) işleyen kardeşleriniz için mahkemeler oluşturulduğuna tanık oldunuz mu? Bunun bir sıklığı (istatistiği) var mıdır? Bu tip suçlardan ötürü cemiyetten atılanlar var mıdır?

Saygılarımla,

Sayin blossom,

Kardesim sorunuza dogru ve guzel cevaplar vermis bende konuyu kendi yorumlarim ile aciklamak isterim. 1 ay once bagli oldugum Locada Mahkeme gerceklesti. Konunun detaylarini veremem. Fakat durusmadan once bircok Kardese suana kadar kac tane mahkemede bulunduklarini sordum. 52 yildir Mason olan bir Kardesim 2.ci kezdir bir Masonik durusmaya katildigini soyledi. Bu konudaki istatistiki degerleri veremem. Fakat Kardesiminde soyledigi gibi bu hadise oldukca istisnadir.

Elbette ahlaki suclardan oturu cemiyetten atilabilirsiniz. Verdiginiz orneklerde bekar bir Masonu konu ettiginizi belirtmissiniz. Oncelikle sunu soylemek isterim; bekar Mason dunya uzerinde oldukca azdir. Bir bekar Masonun yasayisi ve topluma karsi ahlaki tavirlari onun tercihidir. Masonluk bu konularda egitim verir, ogretir. Fakat kisi bunlari uygulayip uygulamamakta serbesttir. Kimse zorla belli bir davranis bicimine sokulmaz. Ancak kisinin hos gorulmeyecek davranis bicimi Masonik kimligi ile birlikte ortaya ciktigi zaman Kardesler konuyu artik goz ardi edemezler. Cunku kisinin yasam tarzi butun Masonlari temsil etmektedir ve utandirmaktadir.

Ancak bir defa daha soylemekte fayda goruyorum. Masonluk bir polis degildir. Bir dernektir. Dernegin disinda neler yaptiginiz nasil bir ozel yasantinizin oldugu (o dernegin ismini yada uyelerini etkilemedikce) sizin tercihinizdir. Kolay kolay bir Kardes Locaya giderek "Su bekar Kardesimiz ozel yasantisinda soyle bir ahlaksizlik yapiyor." diye sikayet etmez. Sikayet olacagi zaman o cumle soyle olmalidir: "Su, bizlerden daha farkli bir ozel yasantisi olan Kardesimiz, Mason oldugunu rahatlikla yabancilara acikliyor. Elbet bu onun kendi tercihidir. Fakat onun marjinal hayat tarzi Masonik kimligi ile ayni karede gorunuyor ve bu bizleri utandiriyor. Kardesimiz yayin organlarinda yada bulundugu cevre icerisinde bizlerin ve kurumumuzun adini lekelemektedir." seklinde bir aciklama yapildiginda konunun kisisel olmadigi ve sizin gibi bircok Kardesin durumdan rahatsiz oldugu anlasilabilir.

Universitede bir kisi hakkinda ahlaki davranis ile ilgili sikayette bulunacaginiz zaman da izlenmesi gereken prosedur buna benzerdir.

Saygilarimla
Balk: Ynt: Bir masonun özel hayatý nasýl olmalý?
Gnderen: blossom - Nisan 20, 2008, 04:36:38 s
Öncelikle çok teþekkür ederim deðerli açýklamalarýnýz için Sayýn Mystic.

Ancak bir defa daha soylemekte fayda goruyorum. Masonluk bir polis degildir. Bir dernektir. Dernegin disinda neler yaptiginiz nasil bir ozel yasantinizin oldugu (o dernegin ismini yada uyelerini etkilemedikce) sizin tercihinizdir. Kolay kolay bir Kardes Locaya giderek "Su bekar Kardesimiz ozel yasantisinda soyle bir ahlaksizlik yapiyor." diye sikayet etmez. Sikayet olacagi zaman o cumle soyle olmalidir: "Su, bizlerden daha farkli bir ozel yasantisi olan Kardesimiz, Mason oldugunu rahatlikla yabancilara acikliyor. Elbet bu onun kendi tercihidir. Fakat onun marjinal hayat tarzi Masonik kimligi ile ayni karede gorunuyor ve bu bizleri utandiriyor. Kardesimiz yayin organlarinda yada bulundugu cevre icerisinde bizlerin ve kurumumuzun adini lekelemektedir." seklinde bir aciklama yapildiginda konunun kisisel olmadigi ve sizin gibi bircok Kardesin durumdan rahatsiz oldugu anlasilabilir.

Universitede bir kisi hakkinda ahlaki davranis ile ilgili sikayette bulunacaginiz zaman da izlenmesi gereken prosedur buna benzerdir.

Sayýn  MASON, demek istediðinizi anlýyorum ve yukarýda da belirttiðim gibi sizler bir kardeþinizin arkasýndan ahlak polisi gibi gezemezsiniz.

Bekar Mason azdýr demiþsiniz, þimdi çok merak ettim % kaçý bekar, % kaçý evli Mason kardeþlernizin dünya üzerinde. Peki alalen herkes tarafýndan Masonluðu bilinmeyen, benim tarafýmdan bilinen ve ahlaki suçlar iþlediðini gördüðüm bir Masonu nasýl þikayet edebilirim? Bir harici olarak bunun imkaný yok sanýrým... Sakýn yanlýþ anlaþýlmasýn, öyle bir saplantým yok :) Hem merak ettim, hem de bir Masona bekar dahi olsa bu tip ahlaksýz davranýþlarý yakýþtýramýyorum. Mason ve ahlaksýzlýk kelimeleri ayný cümle içerisinde geçmemeli.

Üniversitede bu tip bir olay olduðunda; örneðin ayný bölüm içerisinde evli biri ile bekar birinin bir iliþkisi olduðunda bölümün amiri kim ise (bölüm baþkaný veya yardýmcýlarý) o kiþileri sorgulayabilir. Bölüm tarafýndan gerekirse her türlü yaptýrým üst birime baþvurulmak sureti ile yapýlabilir. Benimde verdiðim bu örnek gerçektir, ama hiçbir yaptýrým uygulanmadý kiþilere.

Saygýlarýmla, 
Balk: Ynt: Bir masonun özel hayatý nasýl olmalý?
Gnderen: Santander - Nisan 20, 2008, 05:52:09 s
Sn.Anatolic'in bilgilendirmesine göre galiba Hakan Aysev özel hayatý masonlarý rahatsýz ettiði için atýlan üye durumuna örnek olarak verilebilir..
Balk: Ynt: Bir masonun özel hayatý nasýl olmalý?
Gnderen: MASON - Nisan 21, 2008, 07:36:45
Alnt
Bekar Mason azdýr demiþsiniz, þimdi çok merak ettim % kaçý bekar, % kaçý evli Mason kardeþlernizin dünya üzerinde.

Bu istatistik dunya capinda mevcut degildir. Her Buyuk Loca kendi bolgesinde istatistigini sinirlar. HKEMBL`nin elindeki istatistikler yanlizca kendi bolgesine aittir. Ancak Her Buyuk Loca bunu bir diger Buyuk Loca ile paylasabilir. Fakat merkezi bir ust kurum tarafindan Dunya uzerindeki Muntazam Masonluk istatistikleri tutulmamaktadir.

Oran, bahsi gecen ulkeye gorede degiskenlik gostermektedir. Ancak kolaylikla, her ulkedeki bekar Mason orani oldukca azdir denebilir.

Alnt
Peki alalen herkes tarafýndan Masonluðu bilinmeyen, benim tarafýmdan bilinen ve ahlaki suçlar iþlediðini gördüðüm bir Masonu nasýl þikayet edebilirim?

Bir harici, bir Masonu sikayet edemez.

Balk: Ynt: Bir masonun özel hayatý nasýl olmalý?
Gnderen: blossom - Nisan 22, 2008, 01:14:54
Bir harici, bir Masonu sikayet edemez.

Çok teþekkür ederim Sayýn MASON. Kiþiyi kendim uyarmayý tercih ederim zaten, öylede yaptým.

Saygýlarýmla,