Masonlar.org - Harici Forumu

Inanc => 3 Buyuk Din => Islam => Konuyu başlatan: degas - Şubat 07, 2009, 01:54:58 ÖS

Başlık: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 07, 2009, 01:54:58 ÖS

Ey inananlar! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğruya iletmez.16

http://www.diyanet.gov.tr/kuran/meal.asp?page_id=116
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 07, 2009, 02:00:11 ÖS
Bazı müslümanlar ise, çeşitli polemikler sırasında duydukları sözlerden rahatsız olup, inançlarına saygı gösterilmesini isterler.

HAYVAN

BAKARA (171) : İnkar edenleri imana çağıran (peygamber) ile inkar edenlerin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayan hayvanlara seslenen (çoban) ile hayvanların durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı anlamazlar.

A'RÂF (179) : Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir.

FURKÂN (44) : Yoksa sen onların çoğunun (söz) dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler, belki yolca onlardan daha da şaşkındırlar.

MUHAMMED (12) : Şüphesiz Allah, inanıp salih ameller işleyenleri, içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkâr edenler ise (dünya zevklerinden) yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Onların kalacakları yer ateştir.

MÜDDESSİR (51) : Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler.

MÂİDE (60) : De ki: “Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi? Onlar, Allah’ın lanetlediği ve gazabına uğrattığı, içlerinden maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimseler ile şeytanlara tapan kimselerdir. İşte bunların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır.”

MERYEM (86) : Allah’a karşı gelmekten sakınanları Rahmân’ın huzurunda bir elçiler heyeti gibi toplayacağımız, suçluları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevkedeceğimiz günü düşün!

YALANCI

EN'ÂM (28): Hayır, (bu yakınmaları) daha önce gizlemekte oldukları şeyler onlara göründü (de ondan). Eğer çevrilselerdi elbette kendilerine yasaklanan şeylere yine döneceklerdi. Şüphesiz onlar yalancıdırlar.

TEVBE (107) : Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, mü’minler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resûlüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar, “Bizim iyilikten başka hiçbir kasdımız yok” diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şâhitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar.

NAHL (39) : (Diriltecek ki) ayrılığa düştükleri şeyi onlara anlatsın ve kâfir olanlar da kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler!

NAHL (105) : Yalanı, ancak Allah’ın âyetlerine inanmayanlar uydurur. İşte onlar, yalancıların ta kendileridir.

MÜ'MİNÛN (90) : Hayır, biz onlara gerçeği getirdik, fakat onlar kesinlikle yalancıdırlar.

ŞU'ARÂ (222) : Onlar, her günahkâr yalancıya inerler. (223) Bunlar da şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu ise yalancıdır.

ZÂRİYÂT (11) : Cehalet içinde gaflete dalmış olan (ve “Muhammed şairdir, delidir” diyen) yalancılar kahrolsun!

MÜCÂDELE (18) : Allah’ın onları hep birden dirilteceği, onların da (kendilerini kurtaracak) bir iş üzerinde olduklarını sanarak size yemin ettikleri gibi Allah’a da yemin edecekleri günü düşün! İyi bilin ki, onlar yalancıların ta kendileridir.

AZGIN

BAKARA (15) : Gerçekte Allah onlarla alay eder (alaylarından dolayı onları cezalandırır); azgınlıkları içinde bocalayıp dururlarken onlara mühlet verir.

A'RÂF (186) : Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek kimse yoktur. Allah onları azgınlıkları içinde bırakır, bocalayıp dururlar.

YÛNUS (11) : Eğer Allah insanlara, onların hemen hayra kavuşmayı istedikleri gibi, şerri de acele verseydi, elbette onların ecellerine hükmolunurdu. İşte biz, bize kavuşmayı ummayanları, kendi azgınlıkları içinde bocalar halde bırakırız.

MÜLK (21) : Peki, Allah rızkını keserse, kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular.

KALEM (31) : Şöyle dediler: “Yazıklar olsun bize! Gerçekten biz azgın kişilermişiz!”

MUTAFFİFÎN (12) : Onu, ancak her azgın, günahkâr kimse inkar eder.

ve daha yüzlerce...

SAPIK

FÂTİHA (7) : Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

BAKARA (16) : İşte onlar, hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri onlara kâr getirmemiş ve (sonuçta) doğru yolu bulamamışlardır. (175) İşte bunlar hidayeti verip sapıklığı, bağışlanmayı verip azabı satın alanlardır. Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar(!) (256) Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tâğûtu tanımayıp Allah’a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

ÂL-İ İMRÂN (90) : Şüphesiz iman ettikten sonra inkar eden, sonra da inkarda ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir. (164) Andolsun, Allah, mü’minlere kendi içlerinden; onlara âyetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitab ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar, daha önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.

NİSÂ (116) : Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları, dilediği kimseler için bağışlar. Allah’a ortak koşan, kuşkusuz, derin bir sapıklığa düşmüştür. (136) Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur.

A'RÂF (146) : Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları âyetlerimden uzaklaştıracağım. (Onlar) her âyeti görseler de ona iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Ama sapıklık yolunu görseler onu (hemen)yol edinirler. Bu, onların, âyetlerimizi yalanlamaları ve onlardan hep gafil olmaları sebebiyledir.

İBRÂHİM (3) : Dünya hayatını ahirete tercih edenler, (insanları) Allah yolundan çevirip onu eğri ve çelişkili göstermek isteyenler var ya, işte onlar derin bir sapıklık içindedirler. (18) Rablerini inkar edenlerin durumu şudur: Onların işleri, fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. (Dünyada) kazandıkları hiçbir şeyin (ahirette) yararını görmezler. İşte bu derin sapıklıktır.

NAHL (36) : Andolsun biz, her ümmete, “Allah’a kulluk edin, tâğûttan kaçının” diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti, onlardan kimine de (kendi iradeleri sebebiyle) sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün.

HAC (12) : O, Allah’ı bırakır da kendine ne zarar, ne de fayda veren şeylere tapar. Bu da derin sapıklığın ta kendisidir.

NEML (81) : Körleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola getiremezsin. Ancak âyetlerimize inanıp da müslüman olmuş olanlara duyurabilirsin.

ŞU'ARÂ (97) : “Allah’a andolsun! Biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz.”

SEBE' (8) : “Allah’a karşı yalan mı uydurdu, yoksa onda delilik mi var?” Hayır öyle değil! Ahirete inanmayanlar azap ve derin sapıklık içindedirler.

ZÜMER (22) : Allah’ın, göğsünü İslâm’a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah’ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline! İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler.

FUSSİLET (52) : De ki: “Ne dersiniz? Eğer o (Kur’an) Allah katından olup da siz de onu inkâr etmişseniz, o zaman derin bir ayrılık içinde bulunan kimseden daha sapık kim olabilir?”

ŞÛRÂ (18) : Kıyamete inanmayanlar, onun çabuk kopmasını isterler. İnananlar ise, ondan korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki, Kıyamet günü hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler.

ZUHRUF (40) : Sağırlara sen mi duyuracaksın; yahut körleri ve apaçık bir sapıklık içinde olanları sen mi doğru yola ileteceksin?

AHKÂF (32) : Kim Allah’ın davetçisine uymazsa, yeryüzünde Allah’ı âciz bırakacak değildir. Kendisi için Allah’tan başka dostlar da bulunmaz. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler.

KÂF (27) : Arkadaşı (olan şeytan) der ki: “Ey Rabbimiz! Onu ben azdırmadım, fakat kendisi derin bir sapıklık içinde idi.”

ODUN

ENBİYÂ (98) : Hiç şüphesiz siz ve Allah’tan başka kulluk ettikleriniz cehennem odunusunuz. Siz oraya varacaksınız.

CİN (15) : “Hak yoldan sapanlara gelince, onlar cehenneme odun olmuşlardır.”

AKILSIZ

BAKARA (13) : Onlara, “İnsanların inandıkları gibi siz de inanın” denildiğinde ise, “Biz de akılsızlar gibi iman mı edelim?” derler. İyi bilin ki, asıl akılsızlar kendileridir, fakat bilmezler.

MÂİDE (58) : Siz namaza çağırdığınız vakit onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır.

KAFİR

Bu aşağılama sözünü tek tek aramaya gerek yok sanırım, Kuran’ın her yeri inanmayanlar kastedilerek sarfedilmiş bu sözle doludur. Kafir, kelime anlamıyla “küfür eden” demektir. Kullanım anlamı, “Allah’a inanmayan, reddeden”dir. Çünkü Allah’a inanmamak, ona küfür etmektir. Bu da Kuran’ın yaratıcısının mantığı ve yaklaşımıdır.

BAŞKA İNANÇLARA SAYGI

EN'ÂM (74) : Hani İbrahim babası Âzer’e, “Sen putları ilah mı ediniyorsun? Şüphesiz, ben seni de, kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum” demişti.

HAC (30) : Bu böyle. Kim Allah’ın hükümlerine saygı gösterirse bu Rabbi katında kendisi için bir hayırdır. Haramlığı size okunanların (bildirilenlerin) dışında bütün hayvanlar size helal kılındı. Artık putlara tapma pisliğinden kaçının, yalan sözden kaçının.

MÂİDE (41) : Ey Peygamber! Kalpten inanmadıkları halde ağızlarıyla “İnandık” diyenler (münafıklar) ile yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar, (Yahudiler) yalan uydurmak için (seni) dinlerler, sana gelmeyen bir topluluk hesabına dinlerler...

MÂİDE (51) : Ey inananlar! yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğruya iletmez.

MÂİDE (64) : Bir de yahudiler, “Allah’ın eli bağlıdır” dediler. Söylediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar!..

MÂİDE (82) : (Ey Muhammed!) İman edenlere düşmanlık etmede insanların en şiddetlisinin kesinlikle yahudiler ile Allah’a ortak koşanlar olduğunu görürsün...

TEVBE (30) : yahudiler, “Üzeyr Allah’ın oğludur” dediler. Hırıstiyanlar ise, “İsa Mesih Allah’ın oğludur” dediler. Bu onların ağızlarıyla söyledikleri (gerçeği yansıtmayan) sözleridir. Onların bu sözleri daha önce inkar etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar!

AHKÂF (5) : Kim, Allah’ı bırakıp da, kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapıktır? Oysa onlar, bunların tapınmalarından habersizdirler.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: ozak1977 - Şubat 07, 2009, 02:35:43 ÖS
Sayın degas,
Fikirlerinizi paylaşıyorum.Bu yalnız İslam'da olan özellik değil diğerlerinde de vardır: Kendin gibi olmayanı müslüman yapmaya çalış, düzelmezse savaş...Belki tüm dinlerin özelliğidir despotizm ve faşizm ama yok fikir beyan etmeyelim uyarı gelir.İtahat et ,sadece itahat et ,aman sakın düşünme yoksa aklına şeytan,cin girer haa!
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 07, 2009, 02:40:19 ÖS
“Eğer verdikleri ahitten sonra yeminlerini bozar, dininize saldırırsa küfrün elebaşlarını öldürün. Çünkü onların yeminleri yoktur. Böyle yaparsanız hal ve gidişlerine son verebilirler.” (Tevbe Suresi 12.Ayet)

“Allah, geçmişi affetmiştir. Kim bir daha yaparsa, Allah ondan öç alacaktır. Allah çok güçlüdür, öç alıcıdır.” (Maide Suresi 95. Ayet age.)

“Sonuçta küfre sapanlar için ateşten giysi biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülmektedir. Bu suyla, karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Bunlar için bir de demirden kamçılar var. Istırap yüzünden oradan her çıkmak istediklerinde, oraya geri döndürülürler: <Tadın şu yangın azabını>.” (Hac Suresi 19-22 ayetler age.)

“Lanetlenmiş hale gelirler. Rastlandıkları yerde enselenir, öldürülür de öldürülürler.” (Ahzab Suresi 61. Ayet age.)
“Ey Peygamber, Küfre sapanlarla, ikiyüzlülerle cihat et. Onlara sert davran… Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü dönüş yeridir o!” (Tevbe Suresi 73. Ayet age.)

“Artık inkarcılara boyun eğme, onlara karşı Kuran ile zorlu bir cihat aç.” (Furkan Suresi 52. Ayet age.)
“Hırsızlık yapan erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık Allah’tan bir ceza olarak ellerini kesin. Allah Aziz’dir, Hakim’dir.” (Maide Suresi 38. Ayet age.)

“Eşcinselliği içinizden iki erkek yaparsa onlara eziyet edin.” (Nisa Suresi 16. Ayet age.)
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: amurdad - Şubat 07, 2009, 03:43:47 ÖS
Tanrı öc aldığına göre insanlarla bir derdi var sanırım bu zırvalıkları yazdığınız iyi oldu insanlar bir de Ahlak kurallarının sadece dinde olmadığını görseler..
Saygılar...
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: Barbaros - Şubat 07, 2009, 04:31:36 ÖS

Ey inananlar! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğruya iletmez.16

[url]http://www.diyanet.gov.tr/kuran/meal.asp?page_id=116[/url]

Yalan mı?
Biraz işlerine gelmediğimiz zaman hemen yaptırım uygulamaya kalkışmıyorlar mı?
Dost edinmem ama saygı duyarım, kardeş gibi de yaşarım. Bu konuda bir yanlış görmüyorum.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: Barbaros - Şubat 07, 2009, 04:34:59 ÖS
Ayet'in Türkçe Meal'i şöyledir;

Ey iman edenler! İhramlı iken (karada) av hayvanı öldürmeyin. Kim (ihramlı iken) onu kasten öldürürse (kendisine) bir ceza vardır. (Bu ceza), Kâ’be’ye hediye olarak varmak üzere, öldürdüğünün dengi olup, içinizden iki âdil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan; veya yoksulları yedirmek suretiyle keffaret; yahut onun dengi oruç tutmaktır. (Bu) yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa, Allah ondan intikam alır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir.
http://www.diyanet.gov.tr/kuran/ayet.asp?Kuran_id=5&Ayet_No=95&I3.x=5&I3.y=12

Şmdi anladınız mı yorumunuzun ne kadar gereksiz olduğunu ve yaptığınız boşa zırvalıkları?
Tanrı öc aldığına göre insanlarla bir derdi var sanırım bu zırvalıkları yazdığınız iyi oldu insanlar bir de Ahlak kurallarının sadece dinde olmadığını görseler..
Saygılar...
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: Mozart - Şubat 07, 2009, 07:31:29 ÖS
MÂİDE - 57 ;
Yâ eyyuhellezîne âmenû lâ tettehızûl yehûde ven nasârâ evliyâe   ba’duhum evliyâu   ba’d(ba’din) ve men yetevellehum minkum fe innehu minhum innallâhe lâ yehdîl kavmez zâlimîn(zâlimîne).

evliyâ=evliya=Veli kelimesinin çoğuludur=tasavvuf  terimidir=Ermiş(Türk Dil Kurumu)

Tercüme;
Ey inananlar, Yahudileri ve Hristiyanları evliya edinmeyin. Onlar, birbirlerinin evliyasıdır. Sizden kim onlara tabi olursa, o onlardandır. Allah, zalimler toplumunu doğruya ve güzele kılavuzlamaz.

Diyelim ki dediğiniz gibi dost edinmeyin deniyor ;

Mümtehine -9
Allah sizi; ancak din hakkında sizinle savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran, çıkarılmanıza yardım eden kimselerle dost olmaktan yasaklar. Böyleleriyle dost olanlar, zalimlerin ta kendileridir.

Maide-51 ile ilgili açıklamalar;

İzzet Er (Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı):

AYET BAĞLAMINDAN KOPTUĞU İÇİN YANLIŞ ANLAŞILIYOR

51. AYET SAVAŞ ORTAMINDA ‘İKAZ’ İÇİN İNMİŞTİ

Peygamberimiz Medine’ye geldiği zaman orada Ensar denen hem Medineli Müslümanlar, hem de inanmamış olan Araplar (Müşrikleri), ve orada yaşayan gayrimüslim insanlarla bir kardeşlik anlaşması yapmıştı. “Medine Sözleşmesi” denen bir sözleşme vardır. Medine Sözleşmesi’nde Medineli Yahudiler bile vardı ve böyle bir sözleşmeyle birbirlerine bağlanmışlardı. Bu, Maide Suresi’nin inmesinden önceki dönemde olmuştu.

51. ayette ise Peygamberimizin müşriklerle savaşlarından bahsedilir ve o esnada Yahudilerle savaşları vardır. Ayet o münasebetle inmiştir ve o günkü Yahudiler müşriklere Müslümanların durumları hakkında bilgi sızdırmaktadırlar. Ayet, her sırrınızı açmayın, anlamında, bir şeyi ikaz mahiyetinde inmiştir. Bu görülemediği için de sırf sözlere dikkat ettiğinizde yanlış anlaşılma oluyor. Normal zamanlarda, savaş hali dışında, İslam insanoğlunun herkesle, Allahın yaratığı varlıklar olması nedeniyle herkesle, Yunus Emre’nin, “Yaratanı severim, yaratandan ötürü” sözündeki gibi, beşeri ilişkiler kurmak, dostluklar kurmak, geliştirmek konusunda engelleyici değildir. Böyle bir ayet de yoktur.

Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk ;

EMPERYALİSTLER VE UŞAKLARI RAHATSIZ OLUR
Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk de, ayetlere tahammülsüzlüğün, Hıristiyan ve Yahudileri dost edinmekle başladığını belirterek, "Başta Ehli Kitap toplumlar (Yahudi ve Hıristiyanlar) olmak üzere, İslâm'a ve Müslümanlara kötülükler yapmış toplumları ve kişileri dost edinmek, hele hele onları güdücü-yönetici mevkiine getirip Müslümanların işlerini ve iplerini onların eline vermek, Allah'ın öfkesine çarpılmanın temel sebeplerinden biridir" dedi.

Bakara Sûresi'nin 120. ayetini de hatırlatan Öztürk, bu ayetin de, "Sen onların öz milletlerine uymadıkça Yahudiler de Hıristiyanlar da senden asla hoşnut olmaz" anlamına geldiğini kaydederek, "Bunlardan ancak Batı emperyalistlerine hizmet edenler rahatsız olur" diye konuştu. Öztürk, "Mâide Sûresi'nin 52-53. ayetlerinde, Ehli Kitap'ı dost ve güdücü yapanların hangi gerekçeleri dillerine dolayacakları da mucize bir ifadeyle gösterilmiştir. Demek oluyor ki, Ehli Kitap'ı dost ve güdücü yapanların âkıbetleri hüsrandır. İçlerinde saklı hesapları vardır ve kalpleri hastadır. Haçlılar önünde zilleti Müslümanların başına musallat edenler, teslimiyetlerini, "Başımıza bir iş gelmesinden korkuyoruz!" diyerek mâzur ve meşru göstereceklerdir" dedi.

Prof. Dr. Beyza Bilgin (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi) :

ŞU ANDA BU AYETİN ORTAYA ÇIKMASI DOĞRU DEĞİL
Bu ayete gelinceye kadar, dostlukla ilgili, iyi geçinmeyle ilgili, yardımlaşmayla ilgili ayetler asılabilirdi oraya. Bir de şu anda bizim neye ihtiyacımız var, dostlukları pekiştirmeye mi, yoksa birbirimize karşı düşmanca tavırlar kazanmaya mı? Şu anda önümde televizyon açık, TBMM’de yapılan grup konuşmalarını izliyorum. Ne kadar farklı konuşmalar yapılıyor. Konuşanların bazıları hemen çarpışalım, bazıları diyaloğa girelim, belki barışı sağlayabiliriz diyenler var. O zaman da öyleydi. Ama “Kuran bütün zamanların kitabı olduğu için bu ayet, bugün de geçerlidir” diyenler, acaba onu hangi açıdan şu anda ortaya çıkarıyorlar ona bakmak lazım.

Bence şu anda bu ayetin ortaya çıkartılması doğru değildir. Bizim içimizde yüzyıllardır beraber yaşadığımız Yahudiler ve Hristiyanlar vardır. Onlarla dost olmayıp da ne yapacağız? Ama kendi içimizde de kendimizin düşmanları yok mudur? Dostunu düşmanını insan bilmelidir. Bunun Hristiyan olmakla, Yahudi olmakla artık alakası yoktur.

KURAN’DAN KRİTİK ZAMAN AYETLERİ ÇIKARILMADI
Ne zaman yurtdışına gitsem bana da sorulan bir soru bu, özellikle de Hristiyanlar tarafından. Herkesin kitabında, “Onların hepsini öldürün, hepsiyle savaşın, onlar sizin dostunuz değildir” yazar. Bu Tevrat’ta da vardır, İncil’in bazı bölümlerinde vardır, Kur’an da da vardır. Bunlar kritik zamanların ayetleridir. Ama bunlar kritik zamanların ayetleri diye daha sonra Kur’an’dan çıkarılmamıştır. Diyelim ki Yahudiler, Müslümanları ele vermişlerdir zor zamanda. Müslümanların içinden de bazen böyle şeyleri yapanlar çıkmıştır. Dostları, akrabalarını korumak, onların saklanmalarını sağlamak için. Casusluk gibi bir şey bu, önceden haber vermek, bildirmek... Şüphesiz o zamanda da Hristiyanlar ve Yahudilerle de dost olanlar vardı. İyi komşuluk, beraber yaşama, aynı mekanı paylaşma, tıpkı bugün de olduğu gibi.

TARİHİ BİR AYET OLARAK ELE ALINMASI LAZIM
Bu ayetin tarihi bir ayet olarak ele alınması lazım. O zaman için bu olay çok önemliydi. Evet Yahudilerle, Hristiyanlarla o zaman da dost olanlar vardı; onlarla dostluğunuzu kesin anlamında değil, ama onların dostluğunu devam ettirirken Müslümanlara zarar verecek davranışlarda bulunmayın, demektir. Tartışma kelimesi, belki ayetin ilahi olup olmaması şüphesini getireceği için uygun olmayabilir. Ama ayetin indiği olay nedir, hangi olay üzerine bu ayet indirilmiştir, bunun bilinmesi gerekir. Olay, o zaman savaş halinde olunması. Tarihi bir ayet.

saygılarımla
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 07, 2009, 08:04:37 ÖS
Ayet'in Türkçe Meal'i şöyledir;

Ey iman edenler! İhramlı iken (karada) av hayvanı öldürmeyin. Kim (ihramlı iken) onu kasten öldürürse (kendisine) bir ceza vardır. (Bu ceza), Kâ’be’ye hediye olarak varmak üzere, öldürdüğünün dengi olup, içinizden iki âdil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan; veya yoksulları yedirmek suretiyle keffaret; yahut onun dengi oruç tutmaktır. (Bu) yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa, Allah ondan intikam alır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir.
[url]http://www.diyanet.gov.tr/kuran/ayet.asp?Kuran_id=5&Ayet_No=95&I3.x=5&I3.y=12[/url]

Şmdi anladınız mı yorumunuzun ne kadar gereksiz olduğunu ve yaptığınız boşa zırvalıkları?
Tanrı öc aldığına göre insanlarla bir derdi var sanırım bu zırvalıkları yazdığınız iyi oldu insanlar bir de Ahlak kurallarının sadece dinde olmadığını görseler..
Saygılar...Okuduğunu anlayan insan için bir takım insanların meal adı altında kendi kafalarından uydurdukları doğmalara gerek yoktur.Kuranın bu ülkede arapça okutulmasının altındada bu yatar arapça oku ki anlayamayasın başkaları sana meal adı altında kendi yaratmış oldukları dinleri sunarlar nasılsa değilmi.

Yukarıdaki ayetler oldukça açıkken meale ne gerek var, hem meal demek kurana ters en başında.Biz size anlayabilesiniz diye kuranı gönderdik kuran herşeye yeter diyen bu kitap değilmi.

Artık son çırpınışlar bunlar.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: Mozart - Şubat 07, 2009, 08:16:30 ÖS
Kuran'ı ezbere bildiğinizi söylüyorsunuz ancak hep yanlış yazıyorsunuz.
Bay degas
Yusuf- 2
Biz onu akıl erdirebilesiniz diye, bir Kur'an olmak üzere Arapça olarak indirdik.

ZUHRÛF - 3
Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an yaptık

FUSSİLET - 44
Eğer biz onu yabancı dilde bir Kur'an yapsaydık, elbette şöyle diyeceklerdi: "Ayetleri ayrıntılı kılınmalı değil miydi?/Arap'a yabancı dil mi?/ister yabancı dilde, ister Arapça!" De ki: "O, iman edenler için bir kılavuz, bir şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır. Ve Kur'an, onlar için bir körlüktür. Böylelerine, çok uzak bir mekândan seslenilmektedir."


Yorum; Her millet kendi dilinde okuyabilmeli Kuran'ı(Anlaşılacak olan budur.)

Biz size anlayabilesiniz diye kuranı gönderdik kuran herşeye yeter diyen bu kitap değilmi.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 07, 2009, 08:18:04 ÖS
  Her kes birilerine hoş görünmek için kitaptaki kelimeleri ya değiştiri yada anlamını değiştirir.Bu tüm kitaplarında böyledir.Amaç dinlerin gerçek yüzünün saklanmasıdır.Fakat en üst Link bu konudaki en yetkin kurumdur.Ve gerçek çeviri ortadadır.Arapça kuranlar bile birbirinin aynısı değil artık.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 07, 2009, 08:19:55 ÖS
Kuran'ı ezbere bildiğinizi söylüyorsunuz ancak hep yanlış yazıyorsunuz.
Bay degas
Yusuf- 2
Biz onu akıl erdirebilesiniz diye, bir Kur'an olmak üzere Arapça olarak indirdik.

Yorum; Her millet kendi dilinde okuyabilmeli Kuran'ı(Anlaşılacak olan budur.)

Biz size anlayabilesiniz diye kuranı gönderdik kuran herşeye yeter diyen bu kitap değilmi.

ben bunu kuran ayeti olarak değil kendi cümlelerimle bir çok ayeti birşleştirerek aktardım, ayet bassam nosu olurdu, siz önce okuduğunuzu anlama ve kavrama çalışmaları yapın.hangi kurandan bahsediyoırsunuz bana, arapça 3 farklı olan kitaptanmı.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: Mozart - Şubat 07, 2009, 08:29:40 ÖS
Bay Degas ozaman Kuran'dan alıntı yaparak niye konu açıp, cımbızla çekerek alakasız ve komik yorumluyorsunuz.
Eğer Kuran farklı farklıysa alıntı yapmayın ya da üzerine yorum yapmayın.
Ayrıca benim sözlerimi dinlemek zorunda değilsiniz ancak doğru alıntılar yapın, yoksa bu şekilde komik duruma düşmektesiniz.

saygılarımla

ben bunu kuran ayeti olarak değil kendi cümlelerimle bir çok ayeti birşleştirerek aktardım, ayet bassam nosu olurdu, siz önce okuduğunuzu anlama ve kavrama çalışmaları yapın.hangi kurandan bahsediyoırsunuz bana, arapça 3 farklı olan kitaptanmı.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 07, 2009, 08:34:20 ÖS
Bay Degas ozaman Kuran'dan alıntı yaparak niye konu açıp, cımbızla çekerek alakasız ve komik yorumluyorsunuz.
Eğer Kuran farklı farklıysa alıntı yapmayın ya da üzerine yorum yapmayın.
Ayrıca benim sözlerimi dinlemek zorunda değilsiniz ancak doğru alıntılar yapın, yoksa bu şekilde komik duruma düşmektesiniz.

saygılarımla

ben bunu kuran ayeti olarak değil kendi cümlelerimle bir çok ayeti birşleştirerek aktardım, ayet bassam nosu olurdu, siz önce okuduğunuzu anlama ve kavrama çalışmaları yapın.hangi kurandan bahsediyoırsunuz bana, arapça 3 farklı olan kitaptanmı.

Diayanet mi daha iyi biliyor bu işi yoksa senmi, diyanetin linkini verdim , tutmuş alta bir takım kişilerin linkini basmışsın, bende kafama göre cevirim ne olacak.Önce konuya hakip olacaksın sonra kim ne diye ayet çevirir onu öğreneceksin.
 öyle bu işler yazı altlarına saygılarımla yazmayla olmuyor , gidip arabistandaki kuranlarda veya cezayir fas tarafındakilerde neler yazıyor niye hepsi birbirinden farklı onları araştıracaksın.Vay efendim bu böyle dediyle olmaz bu işler.
  kuran orjinali olmayan değişmiş bir kitaptır ve son değişiklik halinde diyanetin çevirisi geçerlidir.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: Mozart - Şubat 07, 2009, 08:41:24 ÖS
Bay degas öneriniz için teşekkür ederim. Dediğiniz yapmaya çalışıcam vakit buldukça.

Önce konuya hakip olacaksın sonra kim ne diye ayet çevirir onu öğreneceksin.

Araplara para kazandırmaya niyetli değilim, eğer bir tanıdığım giderse onlara siparişettiririm.
gidip arabistandaki kuranlarda veya cezayir fas tarafındakilerde neler yazıyor niye hepsi birbirinden farklı onları araştıracaksın.

Beyefendi sözlerimi yineliyorum değişen bir kitabı niye eleştiriyorsunuz, sizin ozaman savunmanız gereken Kuran'ın değiştirilmesi, eleştirmeniz gereken ise değiştirenlerdir. Mesela abbasileri eleştirebilirsiniz.
kuran orjinali olmayan değişmiş bir kitaptır ve son değişiklik halinde diyanetin çevirisi geçerlidir..

saygılarımla
Başlık: Ynt: Yahudiler ve Hıristiyanlar
Gönderen: Prenses Isabella - Şubat 07, 2009, 09:54:00 ÖS
Bu konuyu açan şahsın mantığını gerçekten merak ediyorum. Acaba bunu bilinçli mi yoksa bilinçsiz mi yazmış diye..

Anlamadığım şu; ben şahsım adına müslüman toplumunda ne yazıkki yaşadığım için ya da yaşamak zorunda olduğumdan, hala hala bunun acısını çok kötü bir şekilde ruhsal olarak çekmekteyim ve hoşgörünün en üst safhada olunan, seviye açısından Insanlığını koruyan Hıristiyanların bulunduğu ortamlarda bulunmaktan büyük keyif almama rağmen bunun küçük bir kısmını bahsını ettiğim toplumlarda görememek ne kadar çok acıdır. Gerçeği gören gözlerim, yapısını idrak etmeye çalışan beynimle ister eleştirilsin ister kabul edilmesin ki böyle birşeyi haliyle beklemiyorum ama şu da bir gerçektir ki varolan şeylerden bahsediyoruz. Biraz da dönüp kendinize bakmanızı öneririm, başkalarını eleştirmekle zaman kaybı yaşamanıza sizin açınızdan üzülüyorum ama kendi açımdan pek de umursanacak bir durum göremediğim için bu kadarıyla yetiniyorum.

Şunu da unutmamak lazım medeniyeti Avrupa'da görmekteyiz..   

Yani demek istediğim şu; bence dost edinmeye çalışın, çalışın ki biraz şartlanmış beyinler ileri zeka seviyesine yükselir de en azından Insanca yaşamayı öğrenirler.. Tavsiyem bu ve kendini yetiştirmemiş, geliştirememiş, köhne zihniyetin esaretinde bulunan Insanlıktan çıkmış varlıklar durumuna dönüşmek ne yazıkki Dünyamız açısından çok büyük bir zarardır, ziyandır ve şuna da çok üzülüyorum: neden hala aynı bilinç seviyesine gelinmemiş Insan görünümünde olan yaratıkların Dünyayı ve Insanlığı yeterince zarara uğrattıkları ki onların sayesinde bu büyük girdapla karşı karşıya kaldığımızı sanırım hatırlatmaya gerek yok- bütün bunlara rağmen hakikaten de büyük bir tufanın artık gerçekleşmesi gerektiği yönünde bende önemli derecede bir isteğin oluştuğunu inkar edemem. Yazık gerçekten çok yazık..
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: Veritas - Şubat 07, 2009, 11:29:45 ÖS
Merhabalar, öncelikle konuyu biraz geç takip ettiğim için biraz uzunca bir mesaj atacabilirim; kusura bakmayın.

Öncelikle sn. Akyol "evliya" kelimesine dikkat çekmiş. Aslında bir yandan doğru fakat tam olarak değil. Evliya kelimesi "veliler" anlamına gelir. Veli de "yakın destek veren, gözeten" anlamına gelebileceği gibi "sıkı dost" anlamında da kullanılabilir. Ayetin savaş zamanı indiği doğrudur. Esasen bir Yahudi yerleşimi olan "Yesrib"in, "Medineleşme" sürecinde yerel Yahudi kabilelerinin zaman zaman tavır değişiklikleri ve bunun sonucu uygulanan sert yaptırımlar önemli bir yer taşımaktadır, konuyla ilgilenen herkesin bildiği üzere.

Ben sayın degas'ın yerinde olsaydım argümanımı bir çok koldan sunmak yerine tek ama esaslı bir sebebe dayandırmayı tercih ederdim. Mesela Ben-i Kureyza kabilesinin Yesrib'den tasfiyesi buna iyi bir dayanak noktası olurdu. Fakat sayın degas'ın bize sunduğu ayetlerin açıkçası pek çoğu bana etkileyici gelmedi. Pek çoğu, örneğin bir kutsal kitapta kimi insanların "sapık" olarak nitelenmesi son derece normaldir. Allah'ın cezadan bahsetmesinin de "çok yanlış, nerede sevgi" diyerek yadırganması ise bence normal değildir. Bir kutsal kitabın çiçek çocuklarca yazılmış gibi olmasını beklemek de normal değildir. Kuran, 7. yüzyılda vahyedildi. Her dinin yaptığı gibi kendi öğretisini kabul edenleri ve diğerlerini farklı olarak ele alır. Bir insan "ben ateistim" dediğinde zaten Kuran'ın ya da bir başka kutsal kitabın bu tavırlarını onaylamadığı anlaşılmaktadır. Fakat inananlarına "aptal" gibi davranmak da saygısızca bir davranıştır. Bakınız niçin?

Her şeyden önce inanmadığınız kitap nasıl ki sizleri "sapkın" olarak niteliyorsa, siz de oyunu kitabın kurallarına göre oynayarak karşınızdakileri "aptal" olarak nitelemiş olursunuz. Amacınız farklı olsa da aynı araçları kullanmak, karşınızdakini vicdanen meşrulaştırmayı sağlayacaktır. Uzun ve büyük olan her zaman yürünen yoldur, varılan hedef ise daha küçük hacimlidir. Bu sebepten usul ve erkan her diyalog ortamında, amaç kadar önem taşır.

Sayın degas, sayın M.Akyol sizin düşüncelerinize karşıt bir görüş bildirmiş ilk başta sadece. Siz kendi fikrinizi o kadar içselleştirilmişsiniz ki sanki bu size karşı yapılan bir cevapmış gibi cevap veriyorsunuz. "Okuduğunu anlayan insan için", "artık son çırpınış" gibi tanımlamalarınız sizinle aynı fikirde olmayan insanları "okuduğunu anlamayan" tanımlamasına sokuyor. Şunun farkına varmalısınız; sizinle aynı şeyi okuyup, aynı şekilde anlayarak yine de sizin fikrinizi paylaşmayan ve asla paylaşmayacak insanlar da olabilir. Bu onların hakkıdır. Sizinle farklı (karşıt değil) fikirlerde olan insanları ötekileştirmeniz sizi o yerdiğiniz Yehova'nın mentalitesinden farklı kılmayacaktır. Sizi onlardan daha üstün de kılmayacaktır. Sayın M.Akyol'un argümanlarınıza olan cevabına karşı daha fazla sonuca yönelik cevap verebilirdiniz, eğer amacınız bir senteze varmak ise. Eğer böyle bir amacınız yoksa, bizimle kendi düşüncelerinizi paylaşmanızın da bir anlamı yoktur. Kendi kendinize rahat ve dengedeyseniz ve biz sizin düşüncelerinizi de anlamadıysak bence kendinizi daha fazla yormayın.

Bir de bir sorum var, Arapça ya da dönem Arapçası'nı siz biliyor musunuz? Bu soru "bilmiyorsun da konuşuyorsun" gibi örtülü bir itham içermemektedir, merak ettim. Sayın M.Akyol'un bilmediğini düşünüyorum ama sizi bilemedim.

Bir de acaba zahmet olmazsa Cezayir, Suudi Arabistan ve Fas bölgelerinde farklı yazılmış olan Kuran'ları nereden edindiğinizi sorabilir miyim? Çünkü ben daha önce de bu iddiayı duymuştum ve arıyorum. Ama malesef hiç bir yerde bulabilmiş değilim. Yine aynı şekilde Talmud'un da Türkçesi'ni arıyordum fakat ona da ulaşamadım henüz. Eğer sizin sözünü ettiğiniz kitapları bulabilirsem sevineceğim.

Kuran yorumu konusunda şunu söylemek isterim ki; özellikle böyle bir kitap için Kuran ve ayetlerin iniş tarihi ve onlara ön ayak olan olayların bilinmesi çok önemlidir. Özellikle ben ayetleri teker teker sunma bilgiselliğine çok karşıyım. Ayetler bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Mesela aynı Maide suresinde ardarda şöyle üç ayet de var:

 "Şüphesiz iman edenler; yani Yahudilerden, hıristiyanlardan ve sâbiîlerden Allah'a ve ahiret gününe hakkıyla inanıp sâlih amel işleyenler için rableri katında mükâfatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. onlar üzüntü çekmeyeceklerdir.

Andolsun ki İsrailoğulları'nın sağlam sözünü aldık ve onlara peygamberler gönderdik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin arzu etmediğini (ilâhî hükümleri) getirdi ise bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler.

Bir belâ olmayacak zannettiler de kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tevbelerini kabul etti. Sonra içlerinden çoğu yine kör ve sağır oldu. Allah onların yaptıklarını görmektedir."

Şimdi bu üç ayette Allah, İsrailloğulları'nın bir zamanlar kafirce davranışlar içinde bulunduklarını fakat sonradan Allah'ın tevbelerini kabul ettiklerini ama akabinde "çoğu"nun yine kafirlik yaptığını söylemektedir. Şu halde Allah'ın o, bir zamanlar nefislerinin arzu etmediği hükümleri reddeden Yahudiler'in haricinde bir Yahudi grubunun varlığından da zımni olarak bahsettiğini söylememiz gerekir. Ama siz eğer gider de sadece 2. ayeti gösterirseniz bu muhakkak ki ırkçı bir ayet olarak göze çarpacaktır. Bence bu doğru bir yorum olmaz. Aksini söylerseniz de saygı duyarım.

Diyanet konusuna gelince; Diyanet zaman zaman yanlışlara imza atmış bir kurumdur ve onu da onun yaklaşımını da eleştirmek hakkımızdır. Nasıl ki ben daha önce size Kazım Mirşan'ın akademik kariyerinin olmamasının benim için sorun olduğunu söylemişsem ve siz de "akademik çalışmalar, bağımsız olamaz" argümanıyla bunu savunduysanız; sayın M.Akyol'un da konu hakkında profesyonel araştırması olmamasına rağmen Diyanet'ten farklı düşünmesi mümkündür. Türkiye'de müslümanların Diyanet'e olan bakışı, katoliklerin Papa'ya olan bakışı gibi değildir; insanın hata yapması her zaman mümkündür.

Siz batıni tarih konusunda profesyonel araştırmalar yürütmemiş, saha çalışması yapmamış birisiniz muhtemelen. Ben eğer sizi ve argümanlarınızın kaynağını "Sen Rene Grousset'den, Jean Paul Roux'dan" daha mı iyi bileceksin diye yargılasam, bana ne derdiniz?

Septiklik ve inançsızlığı birbirine karıştırmama konusunda Umberto Eco'nun Foucault Sarkacı'nda karakterlerinden birine söylettiği güzel bir söz vardı. Ben kendimi bir septik olarak nitelerim. Ateizm de tüm dinler gibi ispatlanması şu an mümkün olmayan bir duruştur. Siz de, inananlar da sonsuz bir karanlıkta elinizdeki bilgilerin kesin olduğuna inanarak bir kör dövüşüne girebilirsiniz ve asla da çözüme ulaşamazsınız. Mühim olan sizin neye inandığınızdır. Bu yüzden inananların pek çoğu "Tanrı'ya inanmak" tanımını kullanır. "Tanrıyı bilmek" ise bambaşka bir tanım olacaktır. İnancı suçlamak, yargılamak sonuçsuz kalacak hareketlerdir.

Madde madde argümanlar üzerinden giderek bir sonuca ulaşmaya çalışsak, daha yararlı olmaz mı?

Saygılarımla.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: martı - Şubat 07, 2009, 11:53:06 ÖS
Sayın degas
 
Diyanet dediğiniz kurum sürekli kendi içinde çelişkiler yaşayan başındaki idareciler her değiştiğinde farklı yorum getirilen,ne yapacağını şaşırmış bir kurum...Ayrıca ben bu halkın görmedim ki hiçbir zaman diyanetin söylediğiyle ilgilendiğini ona göre yaşamını düzenlediğini...diyanet temsili bir kurumdur gerçi neyin temsili ise?....

Bunun dışında sayın M.Akyol'un yaptığı ayet açıklaması doğrudur,yorum demişsiniz ama yorum olmadığı gibi kelimenin tam karşılığını vermiş.Bu konuyu daha önce araştırmıştım,dost kelimesi arapçada  "vedüt" tür, evliya ise Allah'ın ermiş kulları için kullanılan "Veli"'nin çoğuludur."Türkçe"  bir düşünüşle de Veli'nin dost anlamında kullanılmayacağını söyleyebilirim.En azından o dönemin şartlarına göre insanlar anlasın diye açık yazılmış böyle bir kitapta tasavvufi içeriğe girebilecek bir anlam kullanılmaz diye düşünüyorum...

İslamı karalamaya çalışan,bunu kendine meslek edinen,kendi fikirleri doğrultusunda ayetleri evirip çeviren,altı dolu dahi olmayan provokatif yaklaşımlarla müslümanları kendi dininde çelişkiye düşürmeye çalışan sizler,umarım vicdanlarınızla yüzleşirsiniz birgün...

Ve şunu da herkesin düşünmesini istiyorum;müslümanlanlıkta herkesin dini kendine diye bir anlayış vardır.Hiç düşündünüz mü müslümanlar kendi dinlerini yaşarlarken neden hristiyanlar örgütlü bir şekilde misyonerlikte çığır açtılar ve onlarca internet sitesi açıp müslümanlığa Hz.Muhammed'e hakaretlerde bulundular,hatta daha da traji-komik olanı müslümanlıkla uğraşmaktan kendi dinlerini yaşayamadılar?

Benim yahudi dostlarım da hristiyan dostlarım da ateist dostlarım da var ve çoğunu müslüman dostumdan daha çok sevmişimdir de,bir insanla dinine göre dost olmak bir yana dursun dinini yıllar sonra öğrendiğim insanlar olmuştur,normal bir insanın aklına bu gelmez zaten...İşin özü aslında hangi düşünceyi benimsersen benimse diğer düşüncelere saygıyla ve önyargısız ve at gözlüklerini kaldırarak nasıl bakabileceğindir ve bu olgunluğa erişmiş olmaktır...

Saygılar...
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: Veritas - Şubat 08, 2009, 12:25:21 ÖÖ
Bu arada sanırım dost için kullanılacak en iyi Arapça karşılık "refik" olacaktır. Ya da ben daha önce "vedüt" kelimesini hemen hemen hiç duymadığımdan bunu söylüyor da olabilirim. Neticede Arapça bilgim çok çok az...
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: Barbaros - Şubat 08, 2009, 01:00:22 ÖÖ
Ayet'in Türkçe Meal'i şöyledir;

Ey iman edenler! İhramlı iken (karada) av hayvanı öldürmeyin. Kim (ihramlı iken) onu kasten öldürürse (kendisine) bir ceza vardır. (Bu ceza), Kâ’be’ye hediye olarak varmak üzere, öldürdüğünün dengi olup, içinizden iki âdil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan; veya yoksulları yedirmek suretiyle keffaret; yahut onun dengi oruç tutmaktır. (Bu) yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa, Allah ondan intikam alır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir.
[url]http://www.diyanet.gov.tr/kuran/ayet.asp?Kuran_id=5&Ayet_No=95&I3.x=5&I3.y=12[/url]

Şmdi anladınız mı yorumunuzun ne kadar gereksiz olduğunu ve yaptığınız boşa zırvalıkları?
Tanrı öc aldığına göre insanlarla bir derdi var sanırım bu zırvalıkları yazdığınız iyi oldu insanlar bir de Ahlak kurallarının sadece dinde olmadığını görseler..
Saygılar...Okuduğunu anlayan insan için bir takım insanların meal adı altında kendi kafalarından uydurdukları doğmalara gerek yoktur.Kuranın bu ülkede arapça okutulmasının altındada bu yatar arapça oku ki anlayamayasın başkaları sana meal adı altında kendi yaratmış oldukları dinleri sunarlar nasılsa değilmi.

Yukarıdaki ayetler oldukça açıkken meale ne gerek var, hem meal demek kurana ters en başında.Biz size anlayabilesiniz diye kuranı gönderdik kuran herşeye yeter diyen bu kitap değilmi.

Artık son çırpınışlar bunlar.

Sen Arapça mı biliyorsun? Asıl senin yazdıklarını takıldığın forumda hacı gibi tiplemeler yazarlar, işinize geldiği gibi ayetlerle oynarsınız, tıpkı ele başınız darwinin kemiklerle, eklemlerle oynayıp bilim adı altında saçma saçma görüşler ortaya koyması gibi ;)  bu forumda sizin gibi dinsizleri görmek bana rahatsızlık veriyor. Sizde gördüğüm tekşey çirkeflik ve psikolojik rahatsızlık. Allah'ı inkar edip, ruhunu yok saymış, kendine değeri olmayan yaratıklara ne anlatmaya çalışıyoruz.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 08, 2009, 01:14:34 ÖÖ
Bu konuyu açan şahsın mantığını gerçekten merak ediyorum. Acaba bunu bilinçli mi yoksa bilinçsiz mi yazmış diye..

Başlığı açan benim ve gayette bilinçliyim, insanlığın ruhunu kurtarmak için gönderilen dinlerin tek amacının katliam olduğunu bilecek kadar bilimcim yerinde , ha bu sadece islam için değil, yahidler ve hristiyanlar içinde söz konusu.

Anlamadığım şu; ben şahsım adına müslüman toplumunda ne yazıkki yaşadığım için ya da yaşamak zorunda olduğumdan, hala hala bunun acısını çok kötü bir şekilde ruhsal olarak çekmekteyim ve hoşgörünün en üst safhada olunan, seviye açısından Insanlığını koruyan Hıristiyanların bulunduğu ortamlarda bulunmaktan büyük keyif almama rağmen bunun küçük bir kısmını bahsını ettiğim toplumlarda görememek ne kadar çok acıdır. Gerçeği gören gözlerim, yapısını idrak etmeye çalışan beynimle ister eleştirilsin ister kabul edilmesin ki böyle birşeyi haliyle beklemiyorum ama şu da bir gerçektir ki varolan şeylerden bahsediyoruz. Biraz da dönüp kendinize bakmanızı öneririm, başkalarını eleştirmekle zaman kaybı yaşamanıza sizin açınızdan üzülüyorum ama kendi açımdan pek de umursanacak bir durum göremediğim için bu kadarıyla yetiniyorum.

Şahsınız adına müslüman toplumunda yaşadığınız sorunları kendinizi yine bir dine mal ederek çözmezsiniz, her din diğerine nefretle bakar.Siz hala bir dine sahipseniz bunlara alışmak zorundasınız ve bundan yakınma hakkına sahip değilsiniz.Önce bilinç.

Şunu da unutmamak lazım medeniyeti Avrupa'da görmekteyiz..   

avrupa isa yı musayı yıktı.sadece eğitimsiz kesimlerin inancı din.eğer medeniyeti avrupa görüyorsanız veya görüyorsak dinlere savaş açmalısınız.bu aydınlanma için şarttır.hem dine sahibim hemde mutlu yaşayım anlayışı beyin afyonlamaktan başka bir şey değildir.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: Mozart - Şubat 08, 2009, 01:21:12 ÖÖ
Bay Barbaros insanlar dinlere ya da Tanrıya, Allah'a inanmak zorunda değiller. İsteyen istediğine inanır ancak inananlar inanmayanlara, inanmayanlar da inananlara saygılı olmalılar.

bu forumda sizin gibi dinsizleri görmek bana rahatsızlık veriyor.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 08, 2009, 01:27:15 ÖÖ


Öncelikle sn. Akyol "evliya" kelimesine dikkat çekmiş. Aslında bir yandan doğru fakat tam olarak değil. Evliya kelimesi "veliler" anlamına gelir. Veli de "yakın destek veren, gözeten" anlamına gelebileceği gibi "sıkı dost" anlamında da kullanılabilir. Ayetin savaş zamanı indiği doğrudur. Esasen bir Yahudi yerleşimi olan "Yesrib"in, "Medineleşme" sürecinde yerel Yahudi kabilelerinin zaman zaman tavır değişiklikleri ve bunun sonucu uygulanan sert yaptırımlar önemli bir yer taşımaktadır, konuyla ilgilenen herkesin bildiği üzere.

Ben sayın degas'ın yerinde olsaydım argümanımı bir çok koldan sunmak yerine tek ama esaslı bir sebebe dayandırmayı tercih ederdim. Mesela Ben-i Kureyza kabilesinin Yesrib'den tasfiyesi buna iyi bir dayanak noktası olurdu. Fakat sayın degas'ın bize sunduğu ayetlerin açıkçası pek çoğu bana etkileyici gelmedi. Pek çoğu, örneğin bir kutsal kitapta kimi insanların "sapık" olarak nitelenmesi son derece normaldir. Allah'ın cezadan bahsetmesinin de "çok yanlış, nerede sevgi" diyerek yadırganması ise bence normal değildir. Bir kutsal kitabın çiçek çocuklarca yazılmış gibi olmasını beklemek de normal değildir. Kuran, 7. yüzyılda vahyedildi. Her dinin yaptığı gibi kendi öğretisini kabul edenleri ve diğerlerini farklı olarak ele alır. Bir insan "ben ateistim" dediğinde zaten Kuran'ın ya da bir başka kutsal kitabın bu tavırlarını onaylamadığı anlaşılmaktadır. Fakat inananlarına "aptal" gibi davranmak da saygısızca bir davranıştır. Bakınız niçin?

Her şeyden önce inanmadığınız kitap nasıl ki sizleri "sapkın" olarak niteliyorsa, siz de oyunu kitabın kurallarına göre oynayarak karşınızdakileri "aptal" olarak nitelemiş olursunuz. Amacınız farklı olsa da aynı araçları kullanmak, karşınızdakini vicdanen meşrulaştırmayı sağlayacaktır. Uzun ve büyük olan her zaman yürünen yoldur, varılan hedef ise daha küçük hacimlidir. Bu sebepten usul ve erkan her diyalog ortamında, amaç kadar önem taşır.

Sayın degas, sayın M.Akyol sizin düşüncelerinize karşıt bir görüş bildirmiş ilk başta sadece. Siz kendi fikrinizi o kadar içselleştirilmişsiniz ki sanki bu size karşı yapılan bir cevapmış gibi cevap veriyorsunuz. "Okuduğunu anlayan insan için", "artık son çırpınış" gibi tanımlamalarınız sizinle aynı fikirde olmayan insanları "okuduğunu anlamayan" tanımlamasına sokuyor. Şunun farkına varmalısınız; sizinle aynı şeyi okuyup, aynı şekilde anlayarak yine de sizin fikrinizi paylaşmayan ve asla paylaşmayacak insanlar da olabilir. Bu onların hakkıdır. Sizinle farklı (karşıt değil) fikirlerde olan insanları ötekileştirmeniz sizi o yerdiğiniz Yehova'nın mentalitesinden farklı kılmayacaktır. Sizi onlardan daha üstün de kılmayacaktır. Sayın M.Akyol'un argümanlarınıza olan cevabına karşı daha fazla sonuca yönelik cevap verebilirdiniz, eğer amacınız bir senteze varmak ise. Eğer böyle bir amacınız yoksa, bizimle kendi düşüncelerinizi paylaşmanızın da bir anlamı yoktur. Kendi kendinize rahat ve dengedeyseniz ve biz sizin düşüncelerinizi de anlamadıysak bence kendinizi daha fazla yormayın.

Bir de bir sorum var, Arapça ya da dönem Arapçası'nı siz biliyor musunuz? Bu soru "bilmiyorsun da konuşuyorsun" gibi örtülü bir itham içermemektedir, merak ettim. Sayın M.Akyol'un bilmediğini düşünüyorum ama sizi bilemedim.

Bir de acaba zahmet olmazsa Cezayir, Suudi Arabistan ve Fas bölgelerinde farklı yazılmış olan Kuran'ları nereden edindiğinizi sorabilir miyim? Çünkü ben daha önce de bu iddiayı duymuştum ve arıyorum. Ama malesef hiç bir yerde bulabilmiş değilim. Yine aynı şekilde Talmud'un da Türkçesi'ni arıyordum fakat ona da ulaşamadım henüz. Eğer sizin sözünü ettiğiniz kitapları bulabilirsem sevineceğim.

Kuran yorumu konusunda şunu söylemek isterim ki; özellikle böyle bir kitap için Kuran ve ayetlerin iniş tarihi ve onlara ön ayak olan olayların bilinmesi çok önemlidir. Özellikle ben ayetleri teker teker sunma bilgiselliğine çok karşıyım. Ayetler bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Mesela aynı Maide suresinde ardarda şöyle üç ayet de var:

 "Şüphesiz iman edenler; yani Yahudilerden, hıristiyanlardan ve sâbiîlerden Allah'a ve ahiret gününe hakkıyla inanıp sâlih amel işleyenler için rableri katında mükâfatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. onlar üzüntü çekmeyeceklerdir.

Andolsun ki İsrailoğulları'nın sağlam sözünü aldık ve onlara peygamberler gönderdik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin arzu etmediğini (ilâhî hükümleri) getirdi ise bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler.

Bir belâ olmayacak zannettiler de kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah tevbelerini kabul etti. Sonra içlerinden çoğu yine kör ve sağır oldu. Allah onların yaptıklarını görmektedir."

Şimdi bu üç ayette Allah, İsrailloğulları'nın bir zamanlar kafirce davranışlar içinde bulunduklarını fakat sonradan Allah'ın tevbelerini kabul ettiklerini ama akabinde "çoğu"nun yine kafirlik yaptığını söylemektedir. Şu halde Allah'ın o, bir zamanlar nefislerinin arzu etmediği hükümleri reddeden Yahudiler'in haricinde bir Yahudi grubunun varlığından da zımni olarak bahsettiğini söylememiz gerekir. Ama siz eğer gider de sadece 2. ayeti gösterirseniz bu muhakkak ki ırkçı bir ayet olarak göze çarpacaktır. Bence bu doğru bir yorum olmaz. Aksini söylerseniz de saygı duyarım.

Diyanet konusuna gelince; Diyanet zaman zaman yanlışlara imza atmış bir kurumdur ve onu da onun yaklaşımını da eleştirmek hakkımızdır. Nasıl ki ben daha önce size Kazım Mirşan'ın akademik kariyerinin olmamasının benim için sorun olduğunu söylemişsem ve siz de "akademik çalışmalar, bağımsız olamaz" argümanıyla bunu savunduysanız; sayın M.Akyol'un da konu hakkında profesyonel araştırması olmamasına rağmen Diyanet'ten farklı düşünmesi mümkündür. Türkiye'de müslümanların Diyanet'e olan bakışı, katoliklerin Papa'ya olan bakışı gibi değildir; insanın hata yapması her zaman mümkündür.

Siz batıni tarih konusunda profesyonel araştırmalar yürütmemiş, saha çalışması yapmamış birisiniz muhtemelen. Ben eğer sizi ve argümanlarınızın kaynağını "Sen Rene Grousset'den, Jean Paul Roux'dan" daha mı iyi bileceksin diye yargılasam, bana ne derdiniz?

Septiklik ve inançsızlığı birbirine karıştırmama konusunda Umberto Eco'nun Foucault Sarkacı'nda karakterlerinden birine söylettiği güzel bir söz vardı. Ben kendimi bir septik olarak nitelerim. Ateizm de tüm dinler gibi ispatlanması şu an mümkün olmayan bir duruştur. Siz de, inananlar da sonsuz bir karanlıkta elinizdeki bilgilerin kesin olduğuna inanarak bir kör dövüşüne girebilirsiniz ve asla da çözüme ulaşamazsınız. Mühim olan sizin neye inandığınızdır. Bu yüzden inananların pek çoğu "Tanrı'ya inanmak" tanımını kullanır. "Tanrıyı bilmek" ise bambaşka bir tanım olacaktır. İnancı suçlamak, yargılamak sonuçsuz kalacak hareketlerdir.

Madde madde argümanlar üzerinden giderek bir sonuca ulaşmaya çalışsak, daha yararlı olmaz mı?

Saygılarımla.

syın veritas bu ülkede kime neyi anlatacaksınız , koca bir yalan tarih mevcut önümüzde.vatandaş daha Yesrib 'i biliyormuki ben habire yazıp durayım. Onlar hala muhammedin yaptığı savaşları bile inanmayanların saldırısı biliyor, mülümanlığı secenlerin mekkelilerin kervalarını yağmaladığı için savaş yapılıp yeni dine sahip topluluğun ganimetçi ve saldırganlığı yüzünden bize ağitim hayatımız boyunca dayatılan savaşların nedeninin koca bir uydurma olduğunu kim biliyor bu ülkede, yaz yaz yaz...nereye kadar.biz yazmaktan bıktık millet konuya vakıf olamamaktan bıkmadı.Size istemiş olduğunuz linkleri bulunca atarım.Bunla ilgili dolu link vardır. Şimdi her olay karşısında muhammed ayet yazmıştırı açıklıyoruz bu sefer onada itiraz...bizde ne yazacağımızı şaşırdık. Muhammedin başına bir olay gelir, tanrı hemen arkasından ayeti yollar, garip dünya işte.. :D
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: Mozart - Şubat 08, 2009, 01:30:54 ÖÖ
Bay Degas biz derken, siz bir kuruluşsunuz herhalde, ama kendinizi bilgiye vermeniz güzel. Kolay gelsin.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: martı - Şubat 08, 2009, 01:31:42 ÖÖ
sn degas
Siz doğru yolu bulmuşsunuz,bizim de doğru bildiğimiz yol bu,artık fikirlerinizi empoze etmeyi bırakıp rahat rahat ateistliğinizi yaşasanız? Birşey değil bizi düşünmekten kendi fikirlerinizi yaşayamıyorsunuz,biz mutluyuz,gerçekten,rahat olun...
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 08, 2009, 01:32:56 ÖÖ

Bunun dışında sayın M.Akyol'un yaptığı ayet açıklaması doğrudur,yorum demişsiniz ama yorum olmadığı gibi kelimenin tam karşılığını vermiş.

   Kime göre , neye göre, Türkiyedeki arapça kurana göremi arabistandaki arapça kurana göremi,

yahu biraz uyanın artık.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: Mozart - Şubat 08, 2009, 01:39:08 ÖÖ
Bay degas arabistandaki Kuran'ı Türkiye'de bulma imkanımız var mı?
Eğer yoksa bir internet istesinde satılıyordur herhalde

Siz hangi Kuran'dan alıntı yapıyorsunuz? Kuran'ın değiştirildiğini söylüyorsunuz ve Kuran'a inanmıyorsanız niye Kuran'dan alıntı yaparak eleştiri yapıyorsunuz?


Bunun dışında sayın M.Akyol'un yaptığı ayet açıklaması doğrudur,yorum demişsiniz ama yorum olmadığı gibi kelimenin tam karşılığını vermiş.

   Kime göre , neye göre, Türkiyedeki arapça kurana göremi arabistandaki arapça kurana göremi,

yahu biraz uyanın artık.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 08, 2009, 01:39:22 ÖÖ
sn degas
Siz doğru yolu bulmuşsunuz,bizim de doğru bildiğimiz yol bu,artık fikirlerinizi empoze etmeyi bırakıp rahat rahat ateistliğinizi yaşasanız? Birşey değil bizi düşünmekten kendi fikirlerinizi yaşayamıyorsunuz,biz mutluyuz,gerçekten,rahat olun...

Ben ateist değilim, ama teistte değim, ama agnostik te değilim....
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 08, 2009, 01:40:33 ÖÖ
Bay degas arabistandaki Kuran'ı Türkiye'de bulma imkanımız var mı?
Eğer yoksa bir internet istesinde satılıyordur herhalde


Bunun dışında sayın M.Akyol'un yaptığı ayet açıklaması doğrudur,yorum demişsiniz ama yorum olmadığı gibi kelimenin tam karşılığını vermiş.

   Kime göre , neye göre, Türkiyedeki arapça kurana göremi arabistandaki arapça kurana göremi,

yahu biraz uyanın artık.

biraz neti karıştır, 3 farklı arapça kuran bulacaksın.ayet sayıları bile birbirnden farklı.hadi kelimeleri geçtik ayetler bile eksik fazla.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: martı - Şubat 08, 2009, 01:42:09 ÖÖ
Kur'an tektir...Arapça olarak aynıdır türkçe meal'de yorum farklılıkları görülür;ancak git-gel yaşadığınız herhangi bir ayet varsa ayetin orjinaline bakar kelimenin anlamına göre bir doğruya varırsınız kimileri genel doğrulara uyar,genelde bu gereklidir,ama bazen de kendi mantığınızla kendi doğrularınızı çıkarmanız gerekebilir,Kur'an'ın genel doğrularına ters düşmeyen bir doğru tabii ki...

 Ama bu konuştuğumuz ayet yorum çıkarmaya çalışılmıyacak kadar açıktır çünkü orjinaldeki kelime olan evliya kelimesi kelime anlamını araştırdığınızda ki bu türkçeleşmiş kelimelerden de biridir çok yabancı değildir bize doğruyu görmüş oluruz...
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: Mozart - Şubat 08, 2009, 01:42:54 ÖÖ
Yardımcı olurmusunuz Bay degas arama motorundan ne olarak aratmamız gerekiyor Arabistandaki farklı Kuran'ı görmemiz için.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: Veritas - Şubat 08, 2009, 01:44:17 ÖÖ

Bunun dışında sayın M.Akyol'un yaptığı ayet açıklaması doğrudur,yorum demişsiniz ama yorum olmadığı gibi kelimenin tam karşılığını vermiş.

   Kime göre , neye göre, Türkiyedeki arapça kurana göremi arabistandaki arapça kurana göremi,

yahu biraz uyanın artık.

İşte tam o konuda bir şey sormuştum size fakat sanırım arada kaynamış. Cezayir - Fas dolaylarında ki Arapça Kuran'ın farklı olduğunu söylemiştiniz ve ben de bu iddiayı daha önce duyduğumu söylemiştim. Bu bahsi geçen Kuran'lardan elinizde var mı? Ya da siz Arapça biliyor musunuz?

Çünkü Berberi kökenli milletlerin Arapçası, muhakkak ki daha farklı. Belki bu bahsi geçen Kuran'lar, 7. yy Arapçası'ndan günümüz Berberi Arapçası'na tercümedir sadece. Arapça'dan Türkçe'ye gibi. Orijinalleri de farklı mı ve bu farklı Kuran'ların orijinallerinden en eskisinin tarihi nedir merak ediyorum çünkü... Ortada böyle bir iddia var ama bu iddiayı kanıtlayacak bir delil ben henüz elde edemedim ve çok merak ediyorum da...
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 08, 2009, 01:48:40 ÖÖ

Bunun dışında sayın M.Akyol'un yaptığı ayet açıklaması doğrudur,yorum demişsiniz ama yorum olmadığı gibi kelimenin tam karşılığını vermiş.

   Kime göre , neye göre, Türkiyedeki arapça kurana göremi arabistandaki arapça kurana göremi,

yahu biraz uyanın artık.

İşte tam o konuda bir şey sormuştum size fakat sanırım arada kaynamış. Cezayir - Fas dolaylarında ki Arapça Kuran'ın farklı olduğunu söylemiştiniz ve ben de bu iddiayı daha önce duyduğumu söylemiştim. Bu bahsi geçen Kuran'lardan elinizde var mı? Ya da siz Arapça biliyor musunuz?

Çünkü Berberi kökenli milletlerin Arapçası, muhakkak ki daha farklı. Belki bu bahsi geçen Kuran'lar, 7. yy Arapçası'ndan günümüz Berberi Arapçası'na tercümedir sadece. Arapça'dan Türkçe'ye gibi. Orijinalleri de farklı mı ve bu farklı Kuran'ların orijinallerinden en eskisinin tarihi nedir merak ediyorum çünkü... Ortada böyle bir iddia var ama bu iddiayı kanıtlayacak bir delil ben henüz elde edemedim ve çok merak ediyorum da...

sayın veritas bunlarla ilgili linkler var bulur bulmaz size ileticem, Kuranın orjinali diye bir şey yok zaten, bu konuyla ilgili bir çok çalışma mevcut, ilk yazılan kopyalar dahi yok ortada.müsait olunca buraya eklerim çalışmaları.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: Mozart - Şubat 08, 2009, 02:00:03 ÖÖ
Mehmet Nuri Yılmaz (Eski Diyanet İşleri Başkanı);

Kuran-ı Kerim, Hz. Ebubekir döneminde kitaplaştırıldı. Onu teşvik eden ise Hz. Ömer'di. Hz. Ömer, "Peygamber kendi döneminde vahiy sürdüğü için Kuran'ı kitaplaştırmadı. Vahiy sona erdiğine göre, artık bu işte hayır vardır" demişti. "Ana mushaf" dediğimiz ilk Kuran örnekleri Hz. Osman döneminde Kureyş lehçesine göre yazıldı, çoğaltıldı ve İslam coğrafyasına dağıtıldı. Bunlara "ana mushaf" diyoruz.

O dönemden kalan iki ana mushaftan biri Özbekistan'dadır. Onu yerinde görmüştüm. Gerçekten de yazımında noktalama işareti, hareke, vs. bulunmaz. İmla işaretleri Peygamber'den çok sonraları kondu. Zaten bunlar anlamı pek değiştirmez.
Alıntı

Sizce eğer Kuran'ın 3 farklı türü olsa ve Türkiye'deki de farklı olsa Mehmet Yılmaz bu Özbekistandaki Kuran'ın Türkiyedekinden farklı olduğunu söylemezmiydi? ya da insanları aydınlatmazmıydı?
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 08, 2009, 02:06:48 ÖÖ
Mehmet Nuri Yılmaz (Eski Diyanet İşleri Başkanı);


Sizce eğer Kuran'ın 3 farklı türü olsa ve Türkiye'deki de farklı olsa Mehmet Yılmaz bu Özbekistandaki Kuran'ın Türkiyedekinden farklı olduğunu söylemezmiydi? ya da insanları aydınlatmazmıydı?

Adamın kafasını anında koparı verirler söylerse, konuyla ilgili biraz bakın bakalım, bir iki ay önce yine böyle meşhur tiplerden biri ömrüm kuranın aslını aramakla geçti yazıyordu.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: Mozart - Şubat 08, 2009, 02:15:00 ÖÖ
Bay degas bilmediğiniz konularda bence komik duruma düşmeyin ve şu siteye bir bakın ;
Suudi Arabistan Krallığı İslami İşler, Vakıflar, Davet ve İrşat Bakanlığı
Siteyi 6 dile çevirmişler. Türkçe olan linki;
http://www.al-islam.com/Trk/

Neymiş arabistan'da farklı Kuran yokmuş. Karşılaştırmanda yardımcı olsun; 26 farklı Kuran meali;
http://www.kuranmeali.org/

Bence siz uyanın ve kafanızdaki inakları atmaya çalışın, herkesin dediğini de sorgulamadan inanmayın.
 Kime göre , neye göre, Türkiyedeki arapça kurana göremi arabistandaki arapça kurana göremi,
yahu biraz uyanın artık.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: Veritas - Şubat 08, 2009, 02:22:45 ÖÖ
Yok ben orijinali derken bu farklı Kur'an'lara öncüllük etmiş olanların orijinallerinden bahsediyorum. Örneğin hala sanırım lise derslerinde kendisine yer bulan Barnabas İncili'ni bir iki sene önce edindiğimde aslında bu kitabın Orta ya da Yeni Çağ'da, sonradan müslüman olmuş bir hıristiyan tarafından yazılmış bir kitap olduğunu ve tarihi Barnabas'la bir alakasının olmadığını öğrenmiştim. O yüzden biraz da merakım. Nag Hammadi yazmaları gibi gerçekten değerliler mi yoksa Barnabas İncili gibi bir propaganda unsuru mu diye düşünüyorum...
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 08, 2009, 02:27:19 ÖÖ
Bay degas bilmediğiniz konularda bence komik duruma düşmeyin ve şu siteye bir bakın ;
Suudi Arabistan Krallığı İslami İşler, Vakıflar, Davet ve İrşat Bakanlığı
Siteyi 6 dile çevirmişler. Türkçe olan linki;
[url]http://www.al-islam.com/Trk/[/url]

Neymiş arabistan'da farklı Kuran yokmuş. Karşılaştırmanda yardımcı olsun; 26 farklı Kuran meali;
[url]http://www.kuranmeali.org/[/url]

Bence siz uyanın ve kafanızdaki inakları atmaya çalışın, herkesin dediğini de sorgulamadan inanmayın.
 Kime göre , neye göre, Türkiyedeki arapça kurana göremi arabistandaki arapça kurana göremi,
yahu biraz uyanın artık.bak yine yazımı çarpıttın, ben sana arabistan içindemi farklı arapça kuran var dedim yoksa, arap ülkeleri arasındamı, ..........
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: Mozart - Şubat 08, 2009, 02:30:19 ÖÖ
Orada yazıyor isterseniz kendiniz okuyun, arabistanın içinde farklı ülkeler mi var,ilk defa duyuorum.

Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: martı - Şubat 08, 2009, 02:34:35 ÖÖ
:) yok sn degas farklı arap ülkelerini kastetmiş ama bu konuşmanın sonu yok :)
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 08, 2009, 02:37:21 ÖÖ
Orada yazıyor isterseniz kendiniz okuyun, arabistanın içinde farklı ülkeler mi var,ilk defa duyuorum.yahu akyol, sen ciden beni anlamıyorsun, ayrı frekanslardayız, yahu arap deyince senin aklına niye illa ssuudi arabistan geliyor...alaaaaa, bugün herkes beni şaşırtmak içn yazıyor anlaşılan....
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: Mozart - Şubat 08, 2009, 02:40:01 ÖÖ
Sözlerimi yineliyorum bu konular önemli konular böyle asılsız bilgilerle konuşulmaz. Kendilerine aşağıdaki alıntımda gördüğünüz gibi sordum, ama kendisi karşı çıkmadı ama işin doğrusu ortaya çıkınca yine lafını değiştirmeyi seçti.

Yardımcı olurmusunuz Bay degas arama motorundan ne olarak aratmamız gerekiyor Arabistandaki farklı Kuran'ı görmemiz için.

yahu akyol, sen ciden beni anlamıyorsun, ayrı frekanslardayız, yahu arap deyince senin aklına niye illa ssuudi arabistan geliyor...alaaaaa, bugün herkes beni şaşırtmak içn yazıyor anlaşılan....

arap mı, yazdığınızı okuyunuz
 Kime göre , neye göre, Türkiyedeki arapça kurana göremi arabistandaki  arapça kurana göremi,
yahu biraz uyanın artık.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 08, 2009, 02:45:28 ÖÖ
peki akyol ben seninle uğraşamam , vakittte harcayamam , aynı anda üç farklı yerde yazıyorum.Ben söylerim gider bağımsız kaynaklardan araştırısın, islamın kendi sitesinden bakıp yok öyle değilmiş anlayışın beni zerre kadar enterese etmez.nihayetinde kafamızdan uydurduğumuz bir şey değil, sadece gerçeğin peşinde olanlar için.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: Mozart - Şubat 08, 2009, 02:48:27 ÖÖ
Bay degas tamam inanmayabilirsiniz, ben size saygı duyuyorum, herşeyi yapmakta özgürsünüz, ancak bizi bilgilerinizle aydınlatınız. Kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. İnananlar inanmayanlara, inanmayanlarda inananlara saygı duymalı.

Her bilgi önemlidir.Siz bana birşey öğretin, ben de belki bir gün size birşey öğretme lütfuna erişebileyim.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: martı - Şubat 08, 2009, 02:50:17 ÖÖ
bence degas artık bişey öğretmeye kalkmaz çıldırdı çünkü :D
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 08, 2009, 02:52:09 ÖÖ
Bay degas tamam inanmayabilirsiniz, ben size saygı duyuyorum, herşeyi yapmakta özgürsünüz, ancak bizi bilgilerinizle aydınlatınız. Kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. İnananlar inanmayanlara, inanmayanlarda inananlara saygı duymalı.

Her bilgi önemlidir.Siz bana birşey öğretin, ben de belki bir gün size birşey öğretme lütfuna erişebileyim.

bu konuları biz en aşağı 5 senedir yazıyoruz ve çiziyoruz, artık detay yazmaz bizi usandırıyor, ilgilenen için hedef gösteriyoruz ki , artık net denen alet var ve istenilen bilgiye ulaşılıyor, yeter ki isteyin.Size arapça kuranlar arasındaki ayet farklarını yazıyorum , gidin araştırın arabistandaki kuranla cezayirdekini başka yerdekini farrkı görün.bakın bunları savunan kuranın değiştiğini savunan müslüman gruplar bile tc de mevcut.hanifciler ,19 cular bi dolu gruplar var, biraz nerde ne yazılıyor takip ederseniz görürsünüz.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: Mozart - Şubat 08, 2009, 02:59:24 ÖÖ
Bay degas sizin ne yapacağınızı söylemek bana düşmez ancak, Kuran'ın değiştirildiğine ve değişik versiyonları olduğuna inanıyorsanız neden Türkiyedeki Kurandan alıntı yapıp, İslam'ı eleştiriyorsunuz.
Bence Kuran'ın değiştirilmesini eleştirin. Mesela Mehmet Yılmaz'ın dediği Özbekistan'da Kuran'ın ana mushafısını(Hz. Osman zamanında çoğaltılan) incelediniz mi?

bu konuları biz en aşağı 5 senedir yazıyoruz ve çiziyoruz, artık detay yazmaz bizi usandırıyor, ilgilenen için hedef gösteriyoruz ki , artık net denen alet var ve istenilen bilgiye ulaşılıyor, yeter ki isteyin.Size arapça kuranlar arasındaki ayet farklarını yazıyorum , gidin araştırın arabistandaki kuranla cezayirdekini başka yerdekini farrkı görün.bakın bunları savunan kuranın değiştiğini savunan müslüman gruplar bile tc de mevcut.hanifciler ,19 cular bi dolu gruplar var, biraz nerde ne yazılıyor takip ederseniz görürsünüz.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 08, 2009, 03:05:45 ÖÖ
dünya üzerindeki tüm kuranları inceleyebilme gibi biz zamana ve lükse sahip değiliz. Ayrıca ek bilgi vereyim osman zamanında yazılan kuranların hepsi kayıptır bunu tüm dünya bilir, sizin vermiş olduğunuz örnek son zamanlarda konunun iyice ayyuka çıkması karşısında geliştirilmiş bir yöntemdir.Konuyla ilgili bir çok ilahiyatçı frofun çalışması mevcuttur zaten, bunlar nette bile vardır, kaldı ki bu ilahiyatçıların bunu bilmemeis imkansız.İdeolojilerin uydurma yayınları beni hiç etkilemiyor, batıda nasıl incil değişmemişse, doğudada kuran değişmemiştir sadece devletlerin politikalrıdır, gerçeği arayanların değil.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: Mozart - Şubat 08, 2009, 03:11:08 ÖÖ
İslam Peygamberinden sonra yazıldığı söylenen Kuran-ı Kerim, nekadar Peygamberin söyledikleriyle birebirdir, benim burada kafam karışıyor. Bir de Abbasiler varki onu da konun içine sokunca iyice kafam karışıyor.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 08, 2009, 03:12:15 ÖÖ
İslam Peygamberinden sonra yazıldığı söylenen Kuran-ı Kerim, nekadar birebirdir, benim burada kafam karışıyor. Bir de Abbasiler varki onu da konun içine sokunca iyice kafam karışıyor.

Gerçekler;

1. Ilk Islam 150 senesinden hiç bir resmi dokumanlar yok. 750 A.D yılından once hiç Yazılı bir dokuman yok Islam doneminde.

2. Bugun Ingiltere Kutuphanelerinde, daha eski “manuscripts” , eski antik evraklar var. bir kaç yuzyil daha eski evraklar var. Nedense Islam Dunyasinda bu donemden hiç bir evrak yok.

3. “Orijinal Kur’an”in hiç bir izi yok, delili yok. Ispati yok. Bazi muslim soylemlerine gore, 4 tane kopyasi yapilmisti bu orijinal Kur’anin ve Mekke, Medine, Basra and Damaskus’a gonderilmisti… Bu kopyalarinin hiç bir izleri yok… Eger bu kitaplarin hepsi eski olduklarindan dolayi çurumus olsalar bile, bunlarin bir parçalari bulunmasi lazim bir yerde. Yok !

4. Hiristiyan dininde bilinen , bulunan binlerce evraklar var “Incil” hakkinda. Bu evraklar 25-400 sene Isa’nin olumunden sonra yazilmistir. Islam dunyasi bir tane bile evrak çikaramiyor ortaya 750 A.D. yilina kadar.

5. Islam dunyasi , buna cevap olarak der ki; Onlarin orijinal dokumanlari var. Bu dokumanlar Kahire de ve Mekke de. Fakat, bu dokumanlari goster denince kimse cevap vermiyor!

6. Bati tarafindan bilinen yalniz 2 tane Islam dokumanlari vardir bunlarin eski oldugu zannedilir. Birisi “Samarkent Manuscript” olarak bilinir, Taskent’de, digeri de “Topkapi Manuscript” olarak bilinir, Istanbul’da. Muslumanlar bu dokumanlarin orijinal oldugunu iddia ederler. Ama bu dokumanlar dikkatli bakilinca gorulur ki, ikisi de ayni donemden gelmez. Topkapi dokuman’ninda , 19 satir var her sayfasinda, “Samarkent Manuscript” da 8-12 satir var her sayfasinda…

Bu dokumlarin kimyasal “Karbon 14” veya daha modern teknikler ile incelenmesine izin verilmemiştir

7. Diger az bilinen bir gerçek var ki.. bu iki eski dokumanlar “kufi script” ler ile yazılmıstır. Bu isim “Kufa” , Irak sehrinde ilk olarak yapıldıgından dolayı gelir… Ve bu scriptler 790 A.D. once yapılmamıştır.

Tabii ki, bu sekilde yazılan kitap, araplar tarafından çelişkilerle dolu olacaktır. Biz bunlari goruyoruz. Osmanli doneminde bilindigi gibi , Arapça konuşmayan Turklerin hiç bunları anladıgı yoktu ve Turkler tarafından bu iddialar devam etmesine sebep oldu.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: Mozart - Şubat 08, 2009, 03:16:56 ÖÖ
Bay degas arapların başarabildiği ya da koruyabildiği birşey var mı? Ben hiç zannetmiyorum. Sadece petrol satıp yan gelip yatarlar ya da Hac ibadetini turizme dönüştürürler, heryeri otel yaparlar. Petrol devrinin bitmesini okadar istiyorum ki.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 08, 2009, 02:34:01 ÖS
Bay degas arapların başarabildiği ya da koruyabildiği birşey var mı? Ben hiç zannetmiyorum. Sadece petrol satıp yan gelip yatarlar ya da Hac ibadetini turizme dönüştürürler, heryeri otel yaparlar. Petrol devrinin bitmesini okadar istiyorum ki.

yahudi kolu gayet başarılı bu konuda, yahudilerde mısıra yerleşik yaşayan çöl bedevileridir.
Başlık: Ynt: Yahudiler ve Hıristiyanlar
Gönderen: Prenses Isabella - Şubat 08, 2009, 05:51:51 ÖS
Başlığı açan benim ve gayette bilinçliyim,

Anladım.

Başlık: Ynt: Yahudiler ve Hıristiyanlar
Gönderen: Prenses Isabella - Şubat 08, 2009, 05:56:10 ÖS

Madde madde argümanlar üzerinden giderek bir sonuca ulaşmaya çalışsak, daha yararlı olmaz mı?


Bence de .. çok daha yararlı olacağı kesin (:

yahudi kolu gayet başarılı bu konuda, yahudilerde mısıra yerleşik yaşayan çöl bedevileridir.

Öyle sanıyorsunuz..
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: semsin - Şubat 08, 2009, 06:12:50 ÖS
İslam Peygamberinden sonra yazıldığı söylenen Kuran-ı Kerim, nekadar Peygamberin söyledikleriyle birebirdir, benim burada kafam karışıyor. Bir de Abbasiler varki onu da konun içine sokunca iyice kafam karışıyor.

:D Ömerin Şam Valisi Muaviye'ye yazdığı mektubu okusanız ne düşünürdünüz :D Sizler  iyi araştırmacılarsınız belkide biliyorsunuzdur bu mektubu :D
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 08, 2009, 06:31:34 ÖS


Öyle sanıyorsunuz..

Konuyu masaya yatırmak istermisiniz ,
Başlık: Ynt: Yahudiler ve Hıristiyanlar
Gönderen: Prenses Isabella - Şubat 08, 2009, 06:36:11 ÖS
Konuyu masaya yatırmak istermisiniz ,

Tabi, buyrun lütfen.. Öncelik sizde,

Yalnız unutmadan şunu da eklemek isterim ki, olaya sadece bakış açınızı yansıtırsanız detaylı olarak ele alınamaz. Hem sonra biliniyor ki genelleme amaçlı bir tür genel yargı anlayışını da unutmamak lazım, diye düşünüyorum.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: Mozart - Şubat 08, 2009, 06:37:11 ÖS
Bu arada ben nedendir bilinmez Abbasiler yazmışım, Emeviler olacak.
İslam Peygamberinden sonra yazıldığı söylenen Kuran-ı Kerim, nekadar Peygamberin söyledikleriyle birebirdir, benim burada kafam karışıyor. Bir de Abbasiler varki onu da konun içine sokunca iyice kafam karışıyor.

Bay semsin Muaviye'nin mektupları hakkında bilgim yok, bildiğiniz kadarıyla açıklayabilirmisiniz? Siz hangi kitaptan ya da kaynaktan okudunuz?
:D Ömerin Şam Valisi Muaviye'ye yazdığı mektubu okusanız ne düşünürdünüz :D Sizler  iyi araştırmacılarsınız belkide biliyorsunuzdur bu mektubu :D
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 08, 2009, 06:38:56 ÖS
Konuyu masaya yatırmak istermisiniz ,

Tabi, buyrun lütfen.. Öncelik sizde,

Yalnız unutmadan şunu da eklemek isterim ki, olaya sadece bakış açınızı yansıtırsanız detaylı olarak ele alınamaz. Hem sonra biliniyor ki genelleme amaçlı bir tür genel yargı anlayışını da unutmamak lazım, diye düşünüyorum.

ben bakış açısı yansıtmam , çünkü hiç bir dine mensup değilim.sizin iddianız nedir konuda, yahudi diye bir halkın mısırdan çıktığımı.
Başlık: Ynt: Yahudiler ve Hıristiyanlar
Gönderen: Prenses Isabella - Şubat 08, 2009, 06:41:35 ÖS
ben bakış açısı yansıtmam , çünkü hiç bir dine mensup değilim.sizin iddianız nedir konuda, yahudi diye bir halkın mısırdan çıktığımı.

Diyorsunuz..

Benim iddiam yok ki. Hem siz konuyu masaya yatırma atfında bulundunuz. Doğrusu ne söyleyeceğinizi merak etmiştim.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 08, 2009, 06:45:21 ÖS
alaaaa bu forumdaki arkadaşlarla frekanslarımızda bir sorun var.Ben yahudi diye bir ırkın olmadığını mısıra yaklaşık çöl bedevileri olduğunu  söylüyorum sizse öyle zannetiğimi söylüyorsunuz bende masaya yatıralım diyorum şimdide böyle bir idiam yok diyorsunuz.

yahu şimdi ben ne yapmalıyım.. :D
Başlık: Ynt: Yahudiler ve Hıristiyanlar
Gönderen: Prenses Isabella - Şubat 08, 2009, 06:48:32 ÖS
alaaaa bu forumdaki arkadaşlarla frekanslarımızda bir sorun var.Ben yahudi diye bir ırkın olmadığını mısıra yaklaşık çöl bedevileri olduğunu  söylüyorum sizse öyle zannetiğimi söylüyorsunuz bende masaya yatıralım diyorum şimdide böyle bir idiam yok diyorsunuz.

yahu şimdi ben ne yapmalıyım.. :D

Hmm, anlaşılan siz Yahudi diye bir Irkın olmadığını iddia ediyorsunuz? Bu konuyu açıklığa kavuşturduktan sonra size cevabınızı şimdiden merakla beklediğim ikinci sorumu yöneltecem.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 08, 2009, 07:04:08 ÖS

Hmm, anlaşılan siz Yahudi diye bir Irkın olmadığını iddia ediyorsunuz? Bu konuyu açıklığa kavuşturduktan sonra size cevabınızı şimdiden merakla beklediğim ikinci sorumu yöneltecem.

Yahudi = çöl bedevileri + mısırlı kanun kaçakları nın oluşturduğu topluluktur diyorum. Yoğunluk olarakta çöl bedevileridir.Avrupada bulunan sarışın mavi gözlüler ise , eskenazlar hazar Türkleridir. Yahudi olan Hitlerinde öldürdüğü bunlardır.

sizin iddianız nedir ?
Başlık: Ynt: Yahudiler ve Hıristiyanlar
Gönderen: Prenses Isabella - Şubat 08, 2009, 07:06:40 ÖS

Yahudi = çöl bedevileri + mısırlı kanun kaçakları nın oluşturduğu topluluktur diyorum. Yoğunluk olarakta çöl bedevileridir.Avrupada bulunan sarışın mavi gözlüler ise , eskenazlar hazar Türkleridir. Yahudi olan Hitlerinde öldürdüğü bunlardır.

sizin iddianız nedir ?

Peki ortaya attığınız bu iddia, sizin kişisel görüşünüzü mü yansıtıyor yoksa geçerli bir kaynağı var mıdır?

Benim iddiamı merak ediyorsunuz sanırım, sizin aksinizi düşünüyorum.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 08, 2009, 07:09:56 ÖS

  kişel görüş veya objektif olmayan, somut arkeoloji,antropoloji ,kozmoloji ve kozmogoni içermeyen hiçbir şey yazmam.

  Siz bana iddianızı kanıtlayabilirmisiniz ; bunu yetkinlik adına soruyorum.Çünkü yetkin olmayan kişilerle artık tartışmaya girmiyorum.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: semsin - Şubat 08, 2009, 07:12:31 ÖS


Bay semsin Muaviye'nin mektupları hakkında bilgim yok, bildiğiniz kadarıyla açıklayabilirmisiniz? Siz hangi kitaptan ya da kaynaktan okudunuz?
:D Ömerin Şam Valisi Muaviye'ye yazdığı mektubu okusanız ne düşünürdünüz :D Sizler  iyi araştırmacılarsınız belkide biliyorsunuzdur bu mektubu :D
[/quote]

Sayın Akyol beni şaşırttınız :D biliyorsunuzdur diye düşünmüştüm :D Al Ahzer Üniversitesinin yayınlamış olduğu kitaplara bakınız :D bu konuya ait  Türkiye de yazılıkitap yok diye biliyorum.
Başlık: Ynt: Yahudiler ve Hıristiyanlar
Gönderen: Prenses Isabella - Şubat 08, 2009, 07:13:15 ÖS
  kişel görüş veya objektif olmayan, somut arkeoloji,antropoloji ,kozmoloji ve kozmogoni içermeyen hiçbir şey yazmam.
 

Geçelim bunları lütfen..

  Siz bana iddianızı kanıtlayabilirmisiniz ; bunu yetkinlik adına soruyorum.Çünkü yetkin olmayan kişilerle artık tartışmaya girmiyorum.

Anlıyorum,

Önce ben sormuştum :) sanırım..

Hem, ortaya iddia falan atmadığımı sanıyorum ki, ikinci kez belirtiyorum.

Sadece kişisel görüşünüz mü değil mi onu öğrenmek istedim, devamında vereceğiniz cevaba göre şekil alacak olan sorum gelecek de.. o bakımdan söyledim.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: Mozart - Şubat 08, 2009, 07:16:39 ÖS
Arthur Koestler iddiası, geçerliliği olabilir.

Avrupada bulunan sarışın mavi gözlüler ise , eskenazlar hazar Türkleridir. Yahudi olan Hitlerinde öldürdüğü bunlardır.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 08, 2009, 07:16:43 ÖS

peki tartşamayacağınızı anlıyorum bu yazdıklarınızdan ; imzanızdaki yaratılış kozmolojisinin nerden alındığını merak erderseniz bu linke bakınız ,

http://www.sacred-texts.com/ane/stc/index.htm
Başlık: Ynt: Yahudiler ve Hıristiyanlar
Gönderen: Prenses Isabella - Şubat 08, 2009, 07:20:01 ÖS
peki tartşamayacağınızı anlıyorum bu yazdıklarınızdan


Bunu da nerden çıkarıyorsunuz? Tartışma yapmak istemediğimi de kim söyledi? Hem, benim tatışma şeklim böyle, ister kabul et ister etme..

Devamını getirmek size kalmış birşey.. Zorlamak istemem doğrusu..

imzanızdaki yaratılış kozmolojisinin nerden alındığını merak erderseniz bu linke bakınız ,

[url]http://www.sacred-texts.com/ane/stc/index.htm[/url]


Açıkçası merak etmiyorum. Linki boşuna verdiniz.

Öyleyse fikirlerinizde ve görüşlerinizde ilerleyeceğiniz yolda size kolay gelsin demekten başka bir söz bana kalmıyor.

Esen kalın!..
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: KUZEYDOĞU - Şubat 08, 2009, 07:22:16 ÖS


Bay semsin Muaviye'nin mektupları hakkında bilgim yok, bildiğiniz kadarıyla açıklayabilirmisiniz? Siz hangi kitaptan ya da kaynaktan okudunuz?
:D Ömerin Şam Valisi Muaviye'ye yazdığı mektubu okusanız ne düşünürdünüz :D Sizler  iyi araştırmacılarsınız belkide biliyorsunuzdur bu mektubu :D

Sayın Akyol beni şaşırttınız :D biliyorsunuzdur diye düşünmüştüm :D Al Ahzer Üniversitesinin yayınlamış olduğu kitaplara bakınız :D bu konuya ait  Türkiye de yazılıkitap yok diye biliyorum.
[/quote]

Sayın semsin Nurşiivan ile ilgili olan mektuptan mı bahsediyorsunuz?

Saygılar
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 08, 2009, 07:24:43 ÖS
  Sn Isabell, sadece savunduğunuz konulara hakimmisiniz diye sordum, yoksa her hangi bir konu üzerinde yazılar yazıp çizmek benim için oldukça sıkıcı oluyor.
  Doğrusunu söylemek gerekirse gidip sünger bop seyrediyorum, beni daha çok heyecanlandırıyor. :)
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: semsin - Şubat 08, 2009, 07:25:06 ÖS
Sayın MERICCAN

Nurşiivan ?
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 08, 2009, 07:26:10 ÖS

Açıkçası merak etmiyorum. Linki boşuna verdiniz.


Niye gerçekler korkuturmu sizi.Ama unutmayın insan korkuyla doğmaz, korku ona sadece öğretilir.Kork ve kurtul. :)
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: KUZEYDOĞU - Şubat 08, 2009, 07:27:11 ÖS
Sayın semsin çok pardon yanlış yazmışım ''nuşirevan'' olacaktı sanıyorum.

saygılar
Başlık: Ynt: Yahudiler ve Hıristiyanlar
Gönderen: Prenses Isabella - Şubat 08, 2009, 07:28:37 ÖS
Sayın semsin çok pardon yanlış yazmışım ''nuşirevan'' olacaktı sanıyorum.

saygılar

:)


Niye gerçekler korkuturmu sizi.Ama unutmayın insan korkuyla doğmaz, korku ona sadece öğretilir.Kork ve kurtul. :)

Korkup korkmamak sorun değil de anlayamadığım bir nokta var; konu başlığında neye dayanarak Yahudi ve Hıristiyanlarla dost olmayın diye şiddetle bir savunum yapıyorsunuz? Arkasındaki gerçeği ya da fikrinizi tabi mantıklıysa eğer çok merak ettiğim kesin.. 
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: KUZEYDOĞU - Şubat 08, 2009, 07:30:08 ÖS
Sayın Isabell yine mi yanlış yoksa :(
Başlık: Ynt: Yahudiler ve Hıristiyanlar
Gönderen: Prenses Isabella - Şubat 08, 2009, 07:32:16 ÖS
Sayın Isabell yine mi yanlış yoksa :(

Hayır, lütfen.. Sadece hoşuma gittiği için gülümseme modunu ekledim. Yanlış anlamayınız lütfen, yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdiysem şimdiden özür diliyorum.

Saygılar,
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 08, 2009, 07:33:22 ÖS
Korkup korkmamak sorun değil de anlayamadığım bir nokta var; konu başlığında neye dayanarak Yahudi ve Hıristiyanlarla dost olmayın diye şiddetle bir savunum yapıyorsunuz? Arkasındaki gerçeği ya da fikrinizi tabi mantıklıysa eğer çok merak ettiğim kesin.. 

Yahu bunu ben değil kuran söylüyor, kuranı ben yazmadım malesef.Ben yazsam şöyle yazardım,
  Tüm dine inananlardan uzak durun onlar sizin gelişiminiz için oldukça zararlıdır, sizi uyuşturur.

Nasıl ayet iyimi. ;D
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: KUZEYDOĞU - Şubat 08, 2009, 07:33:30 ÖS
Sayın Isabell rica ederim özür dilenecek birşey yok ki :)

Saygılar
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: semsin - Şubat 08, 2009, 07:39:28 ÖS
Sayın MERICCAN

Hz Hüseyin Kerbela da başı kesildikten sonra  Abdullah Bin Ömerin başkaldırması üzerine Yezidin , Abdullaha babası Ömerden kendi babası Muaviye ye gelen mektubu okutup ortalığı yatıştırdığı bir  mektup.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: KUZEYDOĞU - Şubat 08, 2009, 07:40:53 ÖS
Sayın semsin teşekkürler bulmaya çalışacağım.
Başlık: Ynt: Yahudiler ve Hıristiyanlar
Gönderen: Prenses Isabella - Şubat 08, 2009, 07:41:12 ÖS
Sayın Isabell rica ederim özür dilenecek birşey yok ki :)

Saygılar

Anlıyorum, buna sevindim.
Yahu bunu ben değil kuran söylüyor, kuranı ben yazmadım malesef.Ben yazsam şöyle yazardım,
  Tüm dine inananlardan uzak durun onlar sizin gelişiminiz için oldukça zararlıdır, sizi uyuşturur.

Nasıl ayet iyimi. ;D

Hmm, Anlaşıldı. Demek Kuran'a dayanarak bu iddianızı savunuyor ve hiç çekinmeden bu Irka mensup olanlardan bile görüşlerinizi üstelik Kutsal bir Kitaba dayandırarak ortaya atmış olduğunuzu görüyorum..

Tanrı'nın Insanlık için göndermiş olduğu Kutsal Kitaplar aracılığıyla Kendisi ve Insanlık için hatta buna Dünya da dahil Evrensel olarak birtakım şeylerden haberdar etme ve özellikle Insanlığı doğru yola sevketme amacıyla Peygamberlerin gönderildiğini hepimiz az çok bilmemize rağmen, sizce bu kadar kolay mı ki, Insanlığı bölüp parçalayarak farklılaşmayı yaratıp birbirlerini öldürme emrini direkt olarak bunun üstelik Tanrı'nın onayıyla olduğunu düşünüyorsunuz? Bana kalsa burada bir mantık hatası doğuyor çünkü  Tanrı, hiçbirbiçimde Insanların birbirlerini yok edip düşman olma buyruğunu vermez.  Mademki bu şekilde idrak etmişsiniz o halde geriye bir tek düşünce kalıyor, o da sizin Kuranı yanlış anlayıp-algılayıp-yorumladığınız..
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: Mozart - Şubat 08, 2009, 07:53:17 ÖS
Bay semsin bu mektupların, Kuran'ın değiştirilmesiyle ilgisi nedir? Biraz sözedermisiniz?

Sayın MERICCAN

Hz Hüseyin Kerbela da başı kesildikten sonra  Abdullah Bin Ömerin başkaldırması üzerine Yezidin , Abdullaha babası Ömerden kendi babası Muaviye ye gelen mektubu okutup ortalığı yatıştırdığı bir  mektup.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: semsin - Şubat 08, 2009, 08:03:37 ÖS
İslam Peygamberinden sonra yazıldığı söylenen Kuran-ı Kerim, nekadar Peygamberin söyledikleriyle birebirdir, benim burada kafam karışıyor. Bir de Abbasiler  varki onu da konun içine sokunca iyice kafam karışıyor.

Sayın Akyol

Emeviler demek istemiştiniz :D Mektupta  Emevi devletini yönetenlerin ne maksatta müslümanlığı benimsemiş olduğunu ve de amaçlarını anlayacaksınız :) 
Başlık: Ynt: Yahudiler ve Hıristiyanlar
Gönderen: Prenses Isabella - Şubat 08, 2009, 08:04:12 ÖS
 Tüm dine inananlardan uzak durun onlar sizin gelişiminiz için oldukça zararlıdır, sizi uyuşturur.

Bu arada şuna da bir açıklama getirmek gerekli;

Şimdi Dinler, Insanlığa belirli bir zamanda ve belirli bir süre kapsamında yolgösterici oldu ya da içersinde barındırdığı Bilgileri hazmetme yoluyla bir üst aşamaya gelinmesi için varoldu. Bir üst aşamaya gelen Insanlık, tabi kısmi olarak bahsediyorum ki buna yozlaşmış bilinçler ve toplumlar en güzel örnektir, Dinsel öğretileri evire çevire, şrasından burasından pay pay alarak bir bütün olarak almamış ve üzerine yorum üstüne yorum getirmiştir, bu da doğal olarak nesilden nesile aktarılmış ve avuçtan avuca içilen bir su misali kirlenmiş, kirletilmiştir. Biliyorsunuz, sakız ağızda fazla çiğnenirse acır ve tadı da bozulur bu da Insan için zararlı bir duruma geldiğinin işaretidir.

Ancak şimdi Insanlık, Dinsel Boyutu aşmış ve daha ileri bilgileri almaya devam eden bir safhaya gelmiştir.

Son olarak fikrinizi kendinize saklamanızı ve özellikle de içinizdeki kin, nefreti herhangi bir Dine dayandırarak ortaya atıp söylemlemenizi şiddetle kınıyor ve birçok Insanı ki aklı başında olanları zaten kastetmiyorum ama bu şekilde davranılarak sürü misali uçuruma sevketmek kadar büyük bir günah yok gibi düşünüyorum.


Gerçi benimkisi tavsiyeden öteye gitmeyecektir. Beni ilgilendirmez ama bazı kapalı olan şeylerin de açıklığa kavuşturulması bağlamında söylediğim açık ve kesindir.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: Veritas - Şubat 08, 2009, 08:06:35 ÖS
Sayın Isabell, sayın Degas bu düşünceyi savunmuyor. Sayın Degas, Kuran'da geçen ayetlerin Yahudi düşmanı olduğuna, şiddet yanlısı olduğuna kanaat getirmiş ve ilk baştaki yazısında da hiç yorum katmadan sadece bu ayetleri paylaşmış. Siz nereden çıkardınız ki sn. Degas'ın Yahudi-Hıristiyan düşmanı olduğunu?

Kendisi semitik dinlerin ve belki de genel olarak din kavramındaki Tanrı olgusunu mantık dışı bulduğunu ifade etmeye çalışmış.
Başlık: Ynt: Yahudiler ve Hıristiyanlar
Gönderen: Prenses Isabella - Şubat 08, 2009, 08:13:52 ÖS
Sayın Isabell, sayın Degas bu düşünceyi savunmuyor. Sayın Degas, Kuran'da geçen ayetlerin Yahudi düşmanı olduğuna, şiddet yanlısı olduğuna kanaat getirmiş ve ilk baştaki yazısında da hiç yorum katmadan sadece bu ayetleri paylaşmış. Siz nereden çıkardınız ki sn. Degas'ın Yahudi-Hıristiyan düşmanı olduğunu?

Kendisi semitik dinlerin ve belki de genel olarak din kavramındaki Tanrı olgusunu mantık dışı bulduğunu ifade etmeye çalışmış.

Pardon, ortada yanlış bir anlaşılma mı söz konusu yani? Ama ben daha önceki paylaşımımda bunun hangi mantıkla yazıldığını sorduğumda bana Sayın Degas'ın kendi bilinciyle yazıldığını söylemesi üzerine kişisel görüşlerimi kendilerine hitaben belirttim.

Ayrıca konu, birçok yönden yanlış anlaşılmaya müsait olduğundan ki gerisinde gelen Sayın Degas'ın düşünceleri konu başlığına uygun birşekilde yazıldığını ve desteklediğini farkettim. Özellikle 'Yahudi Irkının olmadığı' hususunda fikir beyan etmesi, açıkçası beni bu doğrultuda düşünmeye sevketti.

Bu konuda direkt olarak Sayın Degas'a aften görüşlerimi belirtmem sanırım hedefleyici bir yaklaşımın genellenmesinden ibaret olduğunun bir göstergesidir. Doğrusu ne diyeceğimi bilemiyorum. 

Kusura bakılmasın ama işin gerçek tarafı şu ki, eğer benimsenilmeyen görüşler doğrultusunda paylaşıma açık bir fikir beyan ediyorsanız bu şekilde bir gidiş yöntemi bence, bana göre yanlış bir tutumdur ki her zaman için yanlışlığa mahal vermemek ve düşünceleri dosdoğru yansıtmaktan başka doğru bir analiz göremiyorum.

Her neyse, o halde görüşlerim, konu başlığına uygun olarak davranıp hareket edenler için gelsin diyelim.. :)
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: Mozart - Şubat 08, 2009, 08:37:51 ÖS
Bay Veritas'ın nedense yanlı tutumu devam etmektedir. Objektif olunması gerekir. Eleştiriniz varsa iki taraflı olmanız gerekmektedir, yoksa hakemliğiniz yanlı olduğu anlaşılmaktadır. Bana da aynı şekilde Bay Degas'ın savunuculuğunu yaptınız, size cevabımı okumuşsunuzdur umarım.
Başlık: Ynt: Yahudiler ve Hıristiyanlar
Gönderen: Prenses Isabella - Şubat 08, 2009, 08:39:37 ÖS
Buna üzüldüm işte. Aslında çoğu zaman doğrusu tartışma yapmaktan hep kaçınmamın nedeni buydu ve gerçekten çok üzgünüm. Sanırım bundan sonra kimseyle tartışma yapmama kararını aldım. Vicdanen duyduğum bu rahatsızlığı nasıl telafi edeceğimi bilemiyorum ama Sayın Degas'tan özür dilemem birşeyi ifade eder mi pek emin değilim. Bu yüzden de aşırı bir mahcubiyet konumuna düştüğüm açık ve nettir.

Herkesin fikrine, görüşüne saygım vardır ama bazı şartlanmış düşünceler doğrultusunda hareket edenlerin ne kadar çok zarar getirdiklerini- en başta kendilerine sonra da Insanlığa- düşündüğümden bir Insan olarak fazlasıyla üzüldüğüm ve Gerçeğin göründüğünden çok farklı olduğunu algılamam sebebiyle hala tek yanlı olarak düşünüp hareket edenlerin varlığının devam etmesi hepimiz açısından üzücü olduğudur. Ben, sadece bir türlü anlaşılamayan, çoğu Insan tarafından şimdiye dek sandıkları şeyin yanlış olduğunu ifade etmek istemiştim ve tamamen Dinlerin amacının aslında günümüzde oluşan korkunç bir kargaşanın sebebinin olmadığını işte bu mantıkla hareket edenlerin bir ürünü olması sebebiyle meydana gelindiğini vurgulamak adına yazdığımı bilmenizi isterim.

Sanırım, tartışmanızı böldüm, üstelik mahvettim bunun için de hepinizden özür diliyorum.

Saygılarımla
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: Veritas - Şubat 08, 2009, 10:09:28 ÖS
One minute sayın M.Akyol, excuse me!

Öncelikle beni kim hakem tayin etti? Teşekkür ederim bu şekilde baktığınız için bana fakat ben hakemlik yapabilecek birisi değilim. Böyle bir görevi üstlenmek istemem de. Ben de sizin gibi normal bir üyeyim, bir moderatörlüğüm vs. de yoktur.

İkinci olarak da ben yine yanlış anlaşılmışım sanırım, esasen sn. Degas'ın argümanlarını desteklemiyorum. Onunla bu konuda aynı fikirde değilim. Kendisinin görüşleri yanlış anlamadıysam şu sıralar da daha çok taraftar toplamaya başlamış olan Judeo-Hıristiyan inançlar ve tarih yazımının aslında bir safsata olduğu; Kitab-ı Mukaddes'te yazan konular arasında insanlık dışı unsurlar bulunduğu ve aslında bu kitapların tamamının eski bir Güneş tapımı inancının ardılları olduğu yönündedir. Bu açık söylemek gerekirse artık pek çok kişi tarafından dile getirilmekte olan ve benim de kıyısından köşesinden bir yere kadar hak verdiğim bir durum (mesela Paskalya, Noel gibi bayramların kökeni; eski Arap tanrıçaları Lat, Uzza, Menat tapımının etkileri vs...)

Fakat ben sayın Degas'ın kaynaklarını abartılı, zorlama ve akademik, metodik olmayan çalışmalar olarak daha önce de nitelemiştim. Konuyla ilgili yorumum bu şekildedir. Kendisi de hatırlayacaktır Kazım Mirşan ve Haluk Tarcan hususunda ki görüşlerimi. Ama burada sayın Degas'ın, sayın Isabell tarafından yanlış anlaşıldığını düşünüyorum.

Sayın Isabell'in düşüncesine göre; sayın Degas "Yahudiler ve Hıristiyanlarla dost olunmamasını" savunuyor. Oysa sayın Degas'ın böyle bir iddiası yoktur. Açtığı başlıkta esasen Kuran'da böyle bir düşünce olduğunu bize bazı ayetleri seçip alarak göstermeye çalışmış. Fakat yine daha önce de belirttiğim gibi ben ayetlerin teker teker ele alınmasını doğru bulmuyorum. Bu sebepten de yukarılarda bir yerde ardarda inmiş 3 ayeti örnek verdim. Eğer bu ayetlerden sadece ikincisini ele alırsanız, Yahudi düşmanı bir Kuran'la; eğer bir bütün olarak ele alırsanız daha farklı bir bakışa sahip bir Kuran'la karşılaşacağınızı söyledim. Ayrıca yine ayetlerin iniş sebeplerini de bilmekte yarar olduğunu, biraz işi tarihi ve maddesel boyutuyla düşünmek gerektiğini de sözlerime eklemiştim.

Sayın Degas da benim kendisiyle karşıt fikirde olduğumu biliyor. Fakat bana size çıktığı kadar karşı çıkmamasının ya da daha sert tartışmaya girmemesinin sebebi belki de benim üslubumdandır. Ama eğer kendisine sorarsanız o da benim düşüncemi muhtemelen size yakın bulacaktır. Sorun değil, ben siyahın yanında beyaz, beyazın yanında siyah, kendi içinde gri olmaya alışkınım. Böylesi yanlış anlaşılmalar artık rutinim haline geldi.

Burada da sayın Degas'ın sayın Isabell tarafından yanlış anlaşıldığını düşündüğümden yazdım. Çünkü başlık altında biraz da fazla tek başına kaldı, bazen sinirle söylemek istediklerini doğru şekilde karşısındakilere aktaramıyor. Ben sadece diyaloğun kaliteli devam etmesini amaçlamıştım. Tekrar etmek isterim, eğer yanlış anlamadıysam zaten daha önceden de aşina olduğum sayın Degas'ın fikirleri; tüm Semitik dinlerin tarihlerinin koca bir aldatmaca olduğunu kendisine temel alıyor. Ben ise bu görüşte değilim fakat bir takım göndermeler ve sembolizmanın mevcut olduğu kanaatindeyim. Ama bu başka bir başlığın konusudur.

Eğer siz sayın Degas'ın yerinde olsaydınız ve bu şekilde bir yanlış anlaşılmanız olsaydı, sizinle de bildiğiniz üzere pek çok konuda ayrı fikirde olmamıza rağmen kendinizi anlatmanıza, anlaşılmanıza elimden geldiğince yardım etmek isterdim.

Sayın Degas'ın savunuculuğunu yapmak bana düşmez. Ben sadece fikir tartışmasının kişisel boyuta ulaşmasının karşısındayım. Ve sizin sanırım "türbanlı eşi olan masonlar var mı?" başlığında kullandığınız üslubun provake edici bir üslup olduğunu hala düşünüyorum. Savunmanız "ben onu diyorum, o hala onu diyor" şeklindeydi fakat açıkçası o kadar uzun süre sakinliğinizi koruyup da ondan sonra "sayın degas da insan onu da anlamak gerekir" gibi bir cümle kurmanız bence daha önde götürdüğünüz bir tartışmada pozisyonunuza gölge düşürmüştür.

Bana olan eleştirinize açıkçası kendimi hakem olarak görmemem sebebiyle katılmasam da benim de size bir eleştirim olacak eğer kabul ederseniz. Bazen bir tartışmadayken "bakın ben ona bunu dedim ama o bana cevap veremedi", "ya da bakın sayın x burada y'ye gölge düşürmüştür" gibi bir anda tartışmayı izleyen kişilere dönmeniz biraz sanki fikir tartışmasında bulunduğunuz kişiyi 3. kişilere şikayet etmek gibi oluyor. Bence zaten bu yazıları okuyan insanlar gerekli değerlendirmeleri kendileri yapabilecek idrak kapasitesine sahiplerdir.

Ama tekrar ediyorum sayın Degas'ın da inanç özgürlüğüne biraz fazla müdahaleci ve her ne kadar "putlarınızı yıkın" tadında bir sloganla hareket etse de kendi düşüncelerine çok az bir esneklik payı bıraktığını düşünüyorum. Ama bunu zaten siz de dile getirdiğiniz için ekstradan belirtmeye gerek görmemiştim sadece.

Lütfen beni bir hakem olarak görmeyiniz. Lütfen beni belli bir tarafta olarak da görmeyiniz. Ben kendi vicdanımın tarafındayım.

Artık Davos benim için bitmiştir =) Saygılarımla...
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: semsin - Şubat 08, 2009, 10:59:30 ÖS
Ayrıca yine ayetlerin iniş sebeplerini de bilmekte yarar olduğunu, biraz işi tarihi ve maddesel boyutuyla düşünmek gerektiğini de sözlerime eklemiştim.

Dogru söze bir şey denemez ama maddesel kısmını müslümanlığın kabul edilme aşamaları veya olaysal gelişimi açısından desek :D

eski Arap tanrıçaları Lat, Uzza, Menat tapımının etkileri vs...)

Arapların 5 büyük putundan 3'ü :D bunlar dişil tanrıçalarmıydı :D Araplar bunlara gün içerisinde tapınırlarmış hemde her birine özel olmak kaydı ile toplam 5 defa veya 5 vakitte :(
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: Veritas - Şubat 08, 2009, 11:12:35 ÖS
Eril tanrıça olamayacağına göre, dişil tanrıçalardı evet sayın semsin =)

Diğer ikisinden kastınız sanırım Hubel ile Yeuk'tur. Ama Yeuk'un bir tanrı mı yoksa bir tanrıça mı olduğu konusunda emin değilim. Hatta Yeuk tapımının Mekke'de önemli olduğu konusunda da emin değilim, belki daha kuzeyde mevcuttur.

Araplar'ın bunlara şu an ki "namaz" ibadeti gibi günde beş vakit tapındığı konusunda ben sadece söylenti duydum. Dönem kaynaklarından böyle bir şey okumadım. Belki vardır, belki yoktur; bilemeyeceğim.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 08, 2009, 11:14:51 ÖS


Arapların 5 büyük putundan 3'ü :D bunlar dişil tanrıçalarmıydı :D Araplar bunlara gün içerisinde tapınırlarmış hemde her birine özel olmak kaydı ile toplam 5 defa veya 5 vakitte :(

Aslında buna tapınma demesek daha doğru, çünkü bu bilgi Hristiyanların islam üzerine oynadıkları oyunun bir parçası.İslam ve Ana-Erkil kült inancı farklı inanış sekilleridir.Ana-erkil simgelere tapınma olmaz.Tapınma denilen olay saygıdır. Bir takım bilgilerin erilleştirilerek islama alınması ile arabistan veya çevrede bulunan heykellerin islamla uzaktan yakından alakası yoktur.Heykeller sadece saygı için yapılır.Hristiyanlara bakarsanız veya islamı yaymaya çalışanlara , eski araplar cahildir ve puta tapar.Koca bir balon tabi.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: semsin - Şubat 08, 2009, 11:21:50 ÖS
Ofsan :( diye bir tanrıça olacak. :D ben söylenti olarak duymadım ama :D
sayın degas balon olan nedir ? :D
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 08, 2009, 11:35:23 ÖS
Ofsan :( diye bir tanrıça olacak. :D ben söylenti olarak duymadım ama :D
sayın degas balon olan nedir ? :D


balon islamiyetten önce putlara tapıldığıdır.saygı ve tapınma ayrı kavramlardır. ana-erkil kültlere tapınılmaz , saygı duyulur bu evren,n yaratıcı gücüne olan sevginin simgeleştirilmiş halidir.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: semsin - Şubat 08, 2009, 11:41:04 ÖS
Sayın degas

Benim için hiç sorun değil 5 vakit saygı duysunlar o zaman :D 5 putta  herbiri için toplam 5 vakit saygı duyulur du diye değiştiriyorum ifademi  :D hurmadan yaptıkları putları bazıları da acıkınca saygı merasiminden sonra yermiş :D
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 08, 2009, 11:51:43 ÖS
Sayın degas

Benim için hiç sorun değil 5 vakit saygı duysunlar o zaman :D 5 putta  herbiri için toplam 5 vakit saygı duyulur du diye değiştiriyorum ifademi  :D hurmadan yaptıkları putları bazıları da acıkınca saygı merasiminden sonra yermiş :D

bak en azından adamlar karnını doyuruyor, islamın varmı böyle bir özelliği, o sadece süründüyor.arada ki fark bu işte.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: semsin - Şubat 08, 2009, 11:59:01 ÖS

bak en azından adamlar karnını doyuruyor, islamın varmı böyle bir özelliği, o sadece süründüyor.arada ki fark bu işte.

:D yoook zaten ben bir müslüman olarak  yahudi ile yemek yerim :D
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: shemuel - Şubat 09, 2009, 12:30:26 ÖS
Çok güzel yazılar fakat çoğunun ıspatı imkansız..
Yahudi diye bir ırk yoktur.İçinde yaşadığınız ülkenin ve diğer bir çok ülkenin anayasalarına göre Yahudilik bir dindir.Irk olarak baktığınızda İbaraniler vardır.Bunların çıkış noktası İbrahimle başlar ve Mezopotamyadır.
İbrahim bu toprakları terk etmesine rağmen ilişkisini kesmemiştir.Oğlu İsak için Mezopotamyadan bir kız bulup evlendiriyor.İsterseniz daha sonrasınıda devam edeyim.

Bedevilerle İbranilerin ne gibi bir alakası var.Eğerki varsa Ömer Muhtar benim neyim oluyor :D
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: semsin - Şubat 09, 2009, 12:41:30 ÖS
:D Büyük Büyük ....(arada çok fazla amca varda)  Amcan İsmail'in Torununun....(burada da cok fazla torun var) Torunu  :D
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 09, 2009, 12:57:31 ÖS
Çok güzel yazılar fakat çoğunun ıspatı imkansız..
Yahudi diye bir ırk yoktur.İçinde yaşadığınız ülkenin ve diğer bir çok ülkenin anayasalarına göre Yahudilik bir dindir.Irk olarak baktığınızda İbaraniler vardır.Bunların çıkış noktası İbrahimle başlar ve Mezopotamyadır.
İbrahim bu toprakları terk etmesine rağmen ilişkisini kesmemiştir.Oğlu İsak için Mezopotamyadan bir kız bulup evlendiriyor.İsterseniz daha sonrasınıda devam edeyim.

Bedevilerle İbranilerin ne gibi bir alakası var.Eğerki varsa Ömer Muhtar benim neyim oluyor :D

sayın ,shemuel içinde yaşadığımız batı tipi Judaist toplumların belirtli mitleri vardır , nedir bunlar,

Türkler barbardır,
Firavunlar kötü şahsiyetlerdir,
Mısırda yahudi denilen ırk piramit inşaatlarında köle olarak çalışmıştır
Exodus,
İsa,

İşte bu yazdığım tüm mitler yaşanmamış Jenerik tarihtir, tıpkı ingilterenin tarihi gibi, olmayan hayal ürünü kişlere kolajlanan efsanerdir.

Özellikle yahudi tarihi tanımlaması " Bilim Dışı Tarih" tir. Tamamen jenerik ve uydurmadır.Mısır tarihi bilen birisinin yahudi diye mısır kökenli olmayan bir halkın Mısır'a asla sokulmayacağını bilir.

İbrahim dediğiniz şahsiyet , somut bir insan değil, Hindistandan tibete kadar bilinen ve Av-RAM yani kozmolojik bilginin sembolik tanımlanmasıdır.

Tarih sahnesi bir takım insanlara yahudi kimliği vermiştir, bu ülkedede vardır, buna sözüm yok.Ben kişileri sıfatlandırılmalarından dolayı değil sadece insan oldukları için değer veririm, bundan dolayı en başında beni yanlış anlamamanızı rica ederim.

Yahudi diye bir halk varsa bu bedevilerin bir koludur, ve bu konuda oldukça iddalıyımdır.Bu tartışmaya Tüm Yahudi Ejiptologlar, yahudi tarihçiler dahildir.

Eğer ki bu konuyu şahsi bir mesele haline getirmeden tartışmak isterseniz , yeni bir forum açarak tarihsel verileri masaya koymaktan mutluluk duyarım.Unutmayın siz yahudi değil sadece insansınız, benim bakış açım budur.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 09, 2009, 12:58:50 ÖS
Bu konuda sayın veritas'ında görüşlerini almak isterim, tezi nedir acaba ?
Umarım oda var diyordur,ekolcü olduğu için yok demesi mümkün değil, karşı tez güçsüz olmasın. ;.. :D
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: semsin - Şubat 09, 2009, 01:08:12 ÖS
:D Yakup ve ailesi Mısıra buna Yusuf dahil 72 kişi olarak girmişlerdir siz girişi değilde çıkış kısmını kabul ediyorsunuz gibime geldi neden :D
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 09, 2009, 01:11:17 ÖS
:D Yakup ve ailesi Mısıra buna Yusuf dahil 72 kişi olarak girmişlerdir siz girişi değilde çıkış kısmını kabul ediyorsunuz gibime geldi neden :D

Çıkış denilen olay, anlatıldığı şekli ile geçerli değildir, mısıra yerleşik düzen yaşayan çöl bedevilerinin olagan üstü doğa olayları karşısında mısırdan uzaklaşmasıdır.Tarihsel hata ise Kızıldenizi yarma meselesi olup, bunun yanlış bir çeviri olduğunu aslının sazlıklar denizi olduğunu Yahudi Ejiptologlar artık kabul etmiştir.Fakat bilim adamlarının bilgileri Judaist düünyada pek geçerli olmuyor, varsa yoksa isa-musa.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: semsin - Şubat 09, 2009, 01:18:03 ÖS
Çıkış denilen olay, anlatıldığı şekli ile geçerli değildir, mısıra yerleşik düzen yaşayan çöl bedevilerinin olagan üstü doğa olayları karşısında mısırdan uzaklaşmasıdır.Tarihsel hata ise Kızıldenizi yarma meselesi olup, bunun yanlış bir çeviri olduğunu aslının sazlıklar denizi olduğunu Yahudi Ejiptologlar artık kabul etmiştir.Fakat bilim adamlarının bilgileri Judaist düünyada pek geçerli olmuyor, varsa yoksa isa-musa.

Sayın degas

:D benim acımdan bakarsanız 72 kişi derim :D peki ya sizin için başka ne var :D sakın put demeyin dün bahsettik hiç aklıma gelmez di sabah kahvaltısında hurma yiyeceğim :D ama benim hurmalar put tan olma  değil Bağdattan gelme :D
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: shemuel - Şubat 09, 2009, 01:54:56 ÖS

Firavunlar kötü şahsiyetlerdir,
Mısırda yahudi denilen ırk piramit inşaatlarında köle olarak çalışmıştır
Exodus,
İsa,

Degas yukardakilerin aksini bilimsel kanıtlarla ıspatlaya bilirmisin...

Fravunların kötü olduğunu Mısırlıların kendisi söylüyor.
Mısırda YAhudi denilen Irk değil o dünemde Yahudi kavramı yoktu.Yakubun züriyeti olan İsraeloğulları köle olarak değil aynı zamanda mimar olarak çalışmıştır.
İsaya gelince sakın ona Hazar Türkü demiyesin sağır sultan bile onun İSrailoğlu olduğunu biliyor
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 09, 2009, 02:13:43 ÖSDegas yukardakilerin aksini bilimsel kanıtlarla ıspatlaya bilirmisin...

yahu kanıtlayamayacak olsak bu kadar iddialı yazabilirmiyiz.


Fravunların kötü olduğunu Mısırlıların kendisi söylüyor.

Evet müslüman arap mısır.
Mısır kültür bakanını kim atar bilirmisiniz,
Amerika onaylar , kültür bakanı atanır ve yanına amerikalı arkeolog verilir.
tek amaçları piramitlerin firavun mezarları olduğu söylemi dışına çıkılmamsıdır.
peki bilim kanalları bu konuyla ilgili niye belgesel çeker bilirmisiniz,
national ve benzeri sözde bilim kanalları yahudilere aittir.
bu konuyla ilgili amerikada bolca yazı ,kitap ve kayakça vardır.
prof.lar bu bozuk bilim sisteminden dolayı kürsülerini bırakmaktadırlar.


Mısırda YAhudi denilen Irk değil o dünemde Yahudi kavramı yoktu.Yakubun züriyeti olan İsraeloğulları köle olarak değil aynı zamanda mimar olarak çalışmıştır.

paki sizi kırmıyorum.
Mısırda israiloğulları diye bir halkı tarih sahnesinde kimse ispat edemez.
nefes aldıklarını kaydeden mısırlılarda böyle bir bilgi bulunmaz.
dönemin sosyo-coğrafik yapısı, gerek arkeoloji gerekse antropolojik bulgularda somuttur.

İsaya gelince sakın ona Hazar Türkü demiyesin sağır sultan bile onun İSrailoğlu olduğunu biliyor

Hayır benim böyle bir idiam yok.
nedenmi. ?
Çünkü tarih sahnesinde isa diye biri yok. :D

isamı kim. ?

İsa = Jesus = Yesus = Ye - İsius = Yehova'nın oğlu
Ye = Y (Yod) = YHWH kısaltılmışı.

sadece kelime oyunu.. :D
Başlık: Ynt: Isa'nın Gelişi-
Gönderen: Prenses Isabella - Şubat 09, 2009, 02:23:02 ÖS
Çünkü tarih sahnesinde isa diye biri yok. :D

isamı kim. ?

İsa = Jesus = Yesus = Ye - İsius = Yehova'nın oğlu
Ye = Y (Yod) = YHWH kısaltılmışı.

sadece kelime oyunu.. :D

Sizi baştan düşünmeye davet ediyorum. Isa'nın varlığının ya da yokluğunun tartışmasını yapacağınıza Isa2nın bu Dünyaya geliş nedenini ve amaçlarını öğrenme yolunda bir tür beyin jimnastiği yapmanızı öneririm.

Sözlerinize paralel olarak ben de her ne kadar ateist misiniz onu da bilemicem ama Muhammet diye biri yaşamamış ve bu dünyaya böyle bir kişinin gelmediği, haliyle de Islamın çıkış noktasını yadsıyamacak derecede de bile olsa böyle bir iddayı ortaya atsam sanırım gülünç bir duruma düşeceğim.

Tarih, kendini sürekli olarak yenilemektedir. Her kafadan bir ses çıkar misali ağzına gelen herşeyi direkt olarak -düşünülmeden- sonunun nasıl geleceğini sezmeden söylenildiği için artık başka bir söze hacet yok diyorum: bu arada Isa'nın varlığını yadsımak size göre son derece normal gelebilir, çünkü bu bir Inanç meselesidir. 

Şu da bir gerçektir ki, Dünya yakında ortaya çıkacak büyük bir Gerçek'le Uyanış şokuna girecektir. Kendini hazır hissedenler bundan pek etkilenmeyecek ama şimdiye kadar safsatalarla uğraşmışları derinden etkileyeceğe benziyor :)   
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 09, 2009, 02:27:06 ÖS

Sözlerinize paralel olarak ben de her ne kadar ateist misiniz onu da bilemicem maa Muhammet diye biri yaşamamış ve bu dünyada böyle bir kişinin gelmediği, haliyle de Islamın çıkış noktasını yadsıyamacak derecede de bile olsa böyle bir iddayı ortaya atsam sanırım gülünç bir duruma düşeceğim.

Buna hemen cevap vereyim , muhammed yaşamıştır fakat ona atfdilen hayat ona ait değildir.Tam tersine kendisine inanmayan amcasının hayatı ona kolajlanmıştır.Konuyla ilgili tüm detayları Taberide bulabilirsiniz.Tarih, kendini sürekli olarak yenilemektedir. Her kafadan bir ses çıkar misali ağzına gelen herşeyi direkt olarak -düşünülmeden- sonunun nasıl geleceğini sezmeden söylenildiği için artık başka bir söze hacet yok diyorum: bu arada Isa'nın varlığını yadsımak size göre son derece normaldir, çünkü bu bir Inanç meselesidir.     

Vardıda bizmi inanmadık. :D
Blogumda Bile Code isimli bir yazı var okumanızı tavsiye ederim.
Ha birde Romaya giydirilen emperyal kültte, essene mezhebi düşüncesinin nasıl din haline getirildiğini yazdım. :D
Başlık: Ynt: Yahudiler ve Hıristiyanlar
Gönderen: Prenses Isabella - Şubat 09, 2009, 02:30:01 ÖS
Bana ordan ya da burdan örnekler vermenize gerek yok, bunu ben daha önce de dikkatinizi çektiyse yazılı olarak tarafınıza bildirmiştim. Çünkü uyduruk hikayelerle kaybedilecek zamanım yok ve herşeyi akıl mantık yoluyla irdelemeye çalıştığım için bahsını ettiğiniz yazıları okumaktan şiddetle kaçınırım. Olur ya aklımı çeler ve kendi bildiğim yolumdan beni saptırır diye..

Bu, şuna benzedi: Bazılarının Reenkarnasyonun varlığına inanıp diğerlerinin inanmaması'na..

Biliniyor ki, bu dünyaya en az 7 kez gelmiş biri Reenkarnasyonun varlığına inanır ama ondan önceki durumlarda olanların buna inanmaları beklenilmez çünkü kapasiteleri kaldırmaz, nasıl ki hayvan bilinciyle insan bilinci eşit olamadığı gibi ve hayvanın giderek yükselen bilinciyle bunu eşitlediği takdide Insan konumuna geliniyorsa, aynı şekilde Insanoğlunun da kendi bünyesinde bilincini yükselttiği taktirde Tanrı'yla bilinç esitlemesi yapmasıyla birlikte Tanrı bilincine yükseleceği bir gerçektir.

O yüzden size tavsiyem derin konuları derinlemesine araştırarak o ya da b ukişinin ortaya attığı safsatalarla kendinizi oyalamanız yerine çünkü bu doğrultuda hareket edenlerin beyinleri olduğu gibi bizler de bir beyne sahip olduğumuzdan kendi aklımızla ve mantığımızla hareket ederek doğruyu kendimiz de keşfedebiliriz. Umarım yanılmıyorumdur.   
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 09, 2009, 02:32:27 ÖS
Bana ordan ya da burdan örnekler vermenize gerek yok, bunu ben daha önce de dikkatinizi çektiyse yazılı olarak tarafınıza bildirmiştim. Çünkü uyduruk hikayelerle kaybedilecek zamanım yok ve herşeyi akıl mantık yoluyla irdelemeye çalıştığım için bahsını ettiğiniz yazıları okumaktan şiddetle kaçınırım. Olur ya aklımı çeler ve kendi bildiğim yolumdan beni saptırır diye..

Korkmanız için bir sebep yok.
Korkunuzun sizi kurtaramayacağına emin olabilirsiniz. :D
Başlık: Ynt: Yahudiler ve Hıristiyanlar
Gönderen: Prenses Isabella - Şubat 09, 2009, 02:38:43 ÖS
Korkmanız için bir sebep yok.
Korkunuzun sizi kurtaramayacağına emin olabilirsiniz. :D

Bak bunu iyi bildin çünkü hayatta deyim yerindeyse kaybetmemek için epey uğraş verdim hatta bazı saçmalıklara bile giriştim. Asıl nedeni nedir biliyor musun? Kaybetmek ve kazanmak arasındaki büyük farkı gördüğüm için bu dünyada attığım her adımda bile büyük bir endişe yaşadım. Bunu belki siz yaşamadığınız için size yalan gibi gelebilir, bu normaldir ama ne olursa olsun bu dünyaya gelişin herkes için sunulan büyük bir şans ve fırsat olduğunun bilincindeyim.

O yüzden bunu siz anlayana kadar düşe kalka bu yolda ne çok şeylerle karşılaşacağınızı şimdiden tahmin etmiyor değilim..
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 09, 2009, 02:48:25 ÖS


O yüzden bunu siz anlayana kadar düşe kalka bu yolda ne çok şeylerle karşılaşacağınızı şimdiden tahmin etmiyor değilim..

Kısaca her düşenin bir tanrısı fakat her düşüncenin bir tanrısı yoktur diyorsunuz yani.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: semsin - Şubat 09, 2009, 02:51:55 ÖS
Buna hemen cevap vereyim , muhammed yaşamıştır fakat ona atfdilen hayat ona ait değildir.Tam tersine kendisine inanmayan amcasının hayatı ona kolajlanmıştır.Konuyla ilgili tüm detayları Taberide bulabilirsiniz.

Taberi kim , nere veya nedir ? :D 72 kişi den bir değil onu biliyorum ama :D

Vardıda bizmi inanmadık. :D
Blogumda Bile Code isimli bir yazı var okumanızı tavsiye ederim.
Ha birde Romaya giydirilen emperyal kültte, essene mezhebi düşüncesinin nasıl din haline getirildiğini yazdım. :D

Ne zaman Essen'lere geçtiniz :D
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: shemuel - Şubat 09, 2009, 02:55:09 ÖS
O zaman kanıtla
Mısır kültür bakanını Amarika atıyor sadece Fravunları kötülesin diye Amerikanın çıkarı nedir.
NErede somut kanıtların
Sevgili Degas galiba senin arkeolojik kazılardan ve buluntulardan haberin yoktur.
Sen hiç Mısıra gidip oradaki müzeyi gezdinmi?
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 09, 2009, 02:59:53 ÖS

Sevgili Degas galiba senin arkeolojik kazılardan ve buluntulardan haberin yoktur.
Sen hiç Mısıra gidip oradaki müzeyi gezdinmi?


Benimmi yok ?  :D
nikimin (burası haric) AKHENATON olduğunu farketmediniz heralde.
Mısıra amerika ve ingilterenin onay vermediği hiç bir arkeolog giremez.Bu konuda arkeoloji eğitimi alan doslarıma bile ben kaynakça suuyorum. :D
mısırda üç tane mezar bulup, bunlara israiloğlarının mezarı demek kadar komik bir şey olamz.
koca mısır tarihi ve bir dolu yazması mevcut.
En son hawas yönetiminin arkeoloji şovunu inceledinizmi ?
sfenksin altında bulunan odayı kasıtlı olarak açmıyorlar, tam 10 sene oldu.
ha bide size kitap tavsiyesi Forbidden Arc. Tc de yok ama, amazondan isteyebilirsiniz.

Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: shemuel - Şubat 09, 2009, 03:00:22 ÖS
Sevgili Degas anladığım kadarıyla sen kutsal kitapların yalan söylediğini savunuyorsun
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 09, 2009, 03:01:43 ÖS
Sevgili Degas anladığım kadarıyla sen kutsal kitapların yalan söylediğini savunuyorsun

Kutsal kitap yoktur, kitaplar insanlar tarafından yazılmış dönemin ana yasası, uluslaşma hareketidir.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: shemuel - Şubat 09, 2009, 03:03:18 ÖS
Sevgili Degas Yusuftan sonra MUsaya kadar bütün İsrailoğulları Mısırda gömülmüştür.
Ayrca bunun İsraeloğulları için okadarda bir önemi yoktur
Onlar sizin kadar bu konuyu kafaya takmıyor :D
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: shemuel - Şubat 09, 2009, 03:04:46 ÖS
Sevgili Degas anladığım kadarıyla sen kutsal kitapların yalan söylediğini savunuyorsun

Kutsal kitap yoktur, kitaplar insanlar tarafından yazılmış dönemin ana yasası, uluslaşma hareketidir.

BAk bu konuda hemfikir sayılırız :) ;)
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: semsin - Şubat 09, 2009, 03:06:21 ÖS
Sayın degas

Bana profil resminiz de bulunan çift başlı kartalı açıklarmısınız rica etsem :D Kartalınız bana biraz romalı geldi :D
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 09, 2009, 03:07:39 ÖS
Sevgili Degas Yusuftan sonra MUsaya kadar bütün İsrailoğulları Mısırda gömülmüştür.
Ayrca bunun İsraeloğulları için okadarda bir önemi yoktur
Onlar sizin kadar bu konuyu kafaya takmıyor :D

yahu yusuf diye biri yoktur ki, yusuftan musaya kadar olanlar mısıra gömülsün, yusuf ve musaya atfedilen hayat, AKHENATON un hayatıdır.

işte sizinle belirli bir konu açabilirsek bu konuları netleştirebilecez de, şuana kadar başlık açabilmiş değiliz, Yahudi tarihi bilim dışı tarihtir ve tamamen uydurma tarihtir, bu somut olarak kanıtlı ve ispatlıdır, kendilerine grup oluşturmuş kişilerin bu uydurma tarihi korumaya çalışması bilim açısından bir anlam ifade etmez. Bilim hayal gücüyle çalışmaz, somut veri ve tarihsel maddecilik anlayışı ile tüm bilgileri düzenler, fakat olmayan bir tarihi düzenleme gibide endişesi olmaz.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 09, 2009, 03:08:26 ÖS
Sayın degas

Bana profil resminiz de bulunan çift başlı kartalı açıklarmısınız rica etsem :D

Çift başlı kartalın anlamını bilmeniz için yoğun Türk kültürü ve tarihi bilmeniz gerekli,
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: semsin - Şubat 09, 2009, 03:10:18 ÖS
Peki Türkler ne kadar müslümandılar Emevi döneminde canı gönülden demeyin de :D
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 09, 2009, 03:12:00 ÖS
Peki Türkler ne kadar müslümandılar Emevi döneminde canı gönülden demeyin de :D

Türkler müslüman değildir, sadece kendini müslüman sanar.Şaman geleneklerini islam çatısı altında yaşatırlar.10 ayet ezberleyip müslüanız derler, şeriatcisi bile kuranda ne yazar bilmez.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 09, 2009, 03:13:00 ÖS
semsin, mısırdayahudi varlığını kabul ediyormusun.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: semsin - Şubat 09, 2009, 03:15:55 ÖS
Türkler müslüman değildir, sadece kendini müslüman sanar.Şaman geleneklerini islam çatısı altında yaşatırlar.10 ayet ezberleyip müslüanız derler, şeriatcisi bile kuranda ne yazar bilmez.

Horasan Türkleri peki :) :D ( :D bu ifadeyi cok sevdiğimden yapıyorum arkadaşların bilgisine :D )
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: semsin - Şubat 09, 2009, 03:18:02 ÖS
semsin, mısırdayahudi varlığını kabul ediyormusun.

Babamın Tanrısını nasıl inkar etmiyorsam Atalarımın geçmişinide inkar edemem :D
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: shemuel - Şubat 09, 2009, 03:22:57 ÖS
YAhudilik çıkış olarak bir dindir bu bazı kesimler tarafından ırklaştırılmıştır.
Şu ana kadar her şeyi duydumda Yusuf yoktur yada diğerleri uydurmadır diyenini ilk defa duyuyorum :D
Tanrı uydurmadır deseydin sevgili Degas daha yerinde olurdu.Uydurma Musa isa yada Muhammet toplumları bu şekilde arkasından sürükleyemez.
Onlara yalancı diyebilirsin yada oturup kafalarına göre birşeyler yazıp TAnrı kelamı diye yutturdularda diyebilirsin...
Fakat Süleyman tapınağına, Kabeye v.b. miraslara baktığımızda o kişilerin bir şekilde var olup yaşadıklarını iyi kötü Dünya tarihini değiştirdiklerini anlarız
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 09, 2009, 03:27:09 ÖS
semsin, mısırdayahudi varlığını kabul ediyormusun.

Babamın Tanrısını nasıl inkar etmiyorsam Atalarımın geçmişinide inkar edemem :D

neye göre inkar etmiyorsun, geleneğe göremi bilime göremi.
sayın Veritas'ta varlığı kabul ederse bu iş bitmiştir hemen bir başlık açarız. :D
Orantısız güç olmasın. :D
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: semsin - Şubat 09, 2009, 03:30:04 ÖS
neye göre inkar etmiyorsun, geleneğe göremi bilime göremi.
sayın Veritas'ta varlığı kabul ederse bu iş bitmiştir hemen bir başlık açarız. :D
Orantısız güç olmasın. :D

Suriye de bulunan kil tableti duydunuz mu :D Arkeoloji ye meraklısınız kesin duymuşsunuz dur :D Mısır dan çıkan bir kavimle ilgili :D
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 09, 2009, 03:31:35 ÖS
YAhudilik çıkış olarak bir dindir bu bazı kesimler tarafından ırklaştırılmıştır.
Şu ana kadar her şeyi duydumda Yusuf yoktur yada diğerleri uydurmadır diyenini ilk defa duyuyorum :D

olduğunu somut olarak kanıtlayabilirseniz bu konuları masaya yatırıcaz işte, isterseniz ademden bile alırız konuyu, siz tarih seçin bana yeter. ;D

şuan başka bir forumda Genesis'in exodustan sonra kaleme alındığını yazıyorum.


Fakat Süleyman tapınağına, Kabeye v.b. miraslara baktığımızda o kişilerin bir şekilde var olup yaşadıklarını iyi kötü Dünya tarihini değiştirdiklerini anlarız

şimdi süleyman tapınağı ayrı bir olay, zaten yahve tapınağının yapımıyla uluslaşma hareketi başladı, ve tevrat yazıldı, tevrat çok tanrıdan tek tanrıya doğru geçişin izleri her yerinde mevcuttur.Putperest yahudiler zorla tek tanrıcı oldu. :D :D
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 09, 2009, 03:33:37 ÖS
neye göre inkar etmiyorsun, geleneğe göremi bilime göremi.
sayın Veritas'ta varlığı kabul ederse bu iş bitmiştir hemen bir başlık açarız. :D
Orantısız güç olmasın. :D

Suriye de bulunan kil tableti duydunuz mu :D Arkeoloji ye meraklısınız kesin duymuşsunuz dur :D Mısır dan çıkan bir kavimle ilgili :D

yahu semsin,

" Suriyede kayıp kent bulundu " 22 mayıs 2000 / Reuters.

yanlız önce ne bulunduğunu bir araştır istersen.. :D :D
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: semsin - Şubat 09, 2009, 03:38:49 ÖS
:D Kayıp kent'te bulunan başka ne var siz ona bakın :D bizim Horasan Türkleri ne yapıyorlar :D
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: semsin - Şubat 09, 2009, 03:41:20 ÖS
Siz Hitit le yapılan Kadeş Savaşının özünüde bilirsiniz Fravunun başarısınıda :D Mısırın tarih konusundaki tarafsızlığınıda :D
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 09, 2009, 03:45:02 ÖS
Siz Hitit le yapılan Kadeş Savaşının özünüde bilirsiniz Fravunun başarısınıda :D Mısırın tarih konusundaki tarafsızlığınıda :D

yahu semsin kaçak dövüşme işte, kim var iddiasındaysa başlık açalım görelim.
Sn Veritasda size katısın ki , orantısız güç kullanmayımm. :D :D :D
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: semsin - Şubat 09, 2009, 03:47:25 ÖS
:D ben Horasan da kaldım ama :D
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: shemuel - Şubat 09, 2009, 03:50:48 ÖS
Sevgili Degas çekik gözlü Türkler japon soyunun devamı olabilirmi?
yada hiç Türk yoktur bana kanıtlaya bilirmisin.
Put perest yada tek TAnrı neye inanmışsa inanmış fark etmez Süleymenın kendiside daha sonralardan karısının TAnrılarına inanıyor.
HEr milletin kendine göre destanı vardır.OLaya mitsel açıdan bakarsak Ergenekon destanıda bir mittir.Sen bana genç osmanı somut olarak kanıtlaya bilirmisin.
VArsa yüreğin atla zaman makinesine git kucakla getir
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 09, 2009, 03:52:44 ÖS
yahu bu kadar korkmayın , orantısız güç kullanmam , hem tek kişiyim ben.. :D :D :D
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: shemuel - Şubat 09, 2009, 04:07:36 ÖS
yahu bu kadar korkmayın , orantısız güç kullanmam , hem tek kişiyim ben.. :D :D :D

Sevgili Degas kimse korkmuyor fakat bütün samiyetimle söylüyorum ne demek istediğini neyi savunduğunu anlamadım...
KEndimden kuşkulandım yazıları inceledim gördümki seni anlamayan tek kişi ben değilim.Bu da demektirki sende teknik bir arıza var. tahminimce her hangi bir virüs bulaşmış olabilir.
Ne bileyim format attır bir şeyler yap artık seni anlamak istiyorum :(
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 09, 2009, 04:16:06 ÖS

KEndimden kuşkulandım yazıları inceledim gördümki seni anlamayan tek kişi ben değilim.

Beni bu dünya anlamadı.. :D :D

66. Sone

Vazgeçtim bu dünyadan tek ölüm paklar beni,
Değmez bu yangın yeri, avuç açmaya değmez.
Değil mi ki çiğnenmiş inancin en seçkini,
Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz,
Değil mi ki ayaklar altında insan onuru,
O kızoğlan kız erdem dağlara kaldırılmış
Ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru,
Ödlekler geçmiş başa, derken mertlik bozulmuş,
Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın,
Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene,
Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın,
Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen' e
Vazgeçtim bu dünyadan, dünyamdan geçtim ama,
Seni yalnız komak var ya, o koyuyor adama.

William Shakespeare
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: shemuel - Şubat 09, 2009, 04:33:43 ÖS
Shakespeare`i iyi tanırım aslında öyle biri hiç yaşamamıştır.
Bazılarıda aslen Tibetli olduğunu söylüyor :D :D
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: semsin - Şubat 09, 2009, 04:35:24 ÖS
yahu bu kadar korkmayın , orantısız güç kullanmam , hem tek kişiyim ben.. :D :D :D

:D degas ben buradayım kendini tek hissetme  ;) bazı konularda hem fikiriz :D
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 09, 2009, 04:36:23 ÖS
Shakespeare`i iyi tanırım aslında öyle biri hiç yaşamamıştır.
Bazılarıda aslen Tibetli olduğunu söylüyor :D :D

Sir Francis bacon ;
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: shemuel - Şubat 09, 2009, 04:41:48 ÖS
Aslında sende yoksun var olduğunu kanıtla
ben iki kartal başından başka bir şey görmüyorum ;D
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 09, 2009, 04:46:49 ÖS
Aslında sende yoksun var olduğunu kanıtla
ben iki kartal başından başka bir şey görmüyorum ;D

Tanrıdan bile gerçeğim.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: shemuel - Şubat 09, 2009, 04:50:05 ÖS
Tanrının var olmadığını ve ondan gerçek olduğunu nasıl ıspatlaya bilirsin.
Ya TAnrı iyi bir sanatkarsa Kainat dahil üzerimizde sanatını en iyi şekilde sergilemişse
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 09, 2009, 04:57:11 ÖS
Tanrının var olmadığını ve ondan gerçek olduğunu nasıl ıspatlaya bilirsin.
Ya TAnrı iyi bir sanatkarsa Kainat dahil üzerimizde sanatını en iyi şekilde sergilemişse

işte gel sana forum açalım ispatlayayım diyorum fakat ne mümkün. :D.hepiniz kaçıyorsunuz. :D
korkmayın öldürmem sadece süründürürüm. :D :D
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: shemuel - Şubat 09, 2009, 05:04:23 ÖS
hangi konuda forum açalım söyle açalım :)
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: shemuel - Şubat 09, 2009, 05:28:35 ÖS
Tanrının yokluğu konusundamı? bunu nasıl ıspatlayacaksın merak ediyorum :)
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: Veritas - Şubat 09, 2009, 07:27:08 ÖS
Bu konuda sayın veritas'ında görüşlerini almak isterim, tezi nedir acaba ?
Umarım oda var diyordur,ekolcü olduğu için yok demesi mümkün değil, karşı tez güçsüz olmasın. ;.. :D

Konu çok dallanmış ve fazla dağılmış o yüzden son yazılanlarla ilgili fikirlerimi belirtemeyeceğim ama ricanızı kırmayayım =) Yahudi diye bir kavim vardır. Tarihte de vardı. Sizin "bedevi" tabiriniz sözlük anlamda doğru olabilir, neticede Habiru (Hebrew, İbrani) olarak yabancı kaynaklarda kendisine yer bulan bu kavmin bir zamanlar uzun süreli bir göç hareketi başlattıkları doğrudur. Habiru yanılmıyorsam "göçer" demek. Bedevi ise Arapça'da "yerleşik (medeni) olmayan" demektir. Bedeviler'i aşağılama amaçlı kullanıyorsanız ya da küçük görme durumunuz varsa size elbette ki katılmayacağım fakat Habiru göçü kabul edilen bir konudur. Üstelik bu Kitab-ı Mukaddes'çe de kabul edilir.

Siz de biliyorsunuz sayın Degas, konu çok dallanıp budaklanacak yine. Bir sürü üzerinde henüz bir kesinliğe varılmamış karakterden bahsetmek zorunda kalacağız. Acaba Hz. Yusuf, Mısır'daki Yuya mıydı? Yahudiler'in Mısır'a gelişiyle Hiksoslar arasında bağlantı kurulabilir mi? Aton inancı ile YHWH arasında bağlantı var mıdır? YHYW ile Baal'in üstünlük savaşının altında daha başka bir şey mi var? Sekenenre Tao kendisine Tevrat'ta yer bulmuş mudur?

Fakat size açıkça söyleyebilirim ki, bu soruların her ne kadar siz kesin cevapları olduğunu belki iddia edecek olsanız da; yoktur. Bir de akademik çalışmalar aslında kendisine kutsal kitapları kesin kaynak olarak asla almazlar. Sizin dediğiniz belki o eski Avrupa oryantalistliği çevresinde gelişmiş tarihçiliktir, fakat artık bu çalışmaların pek bir bilimselliği yok. Örneğin herkes "Ölü Deniz Parşömenleri" efsanesinin peşinde binbir komplo teorisi kuruyorken bu işe gerçekten kendini vermiş ve gerçek bir uzman olan Geza Vermes'in kitabını okursanız (ki kitap derlenebilen parşömenlerden oluşuyor da diyebilirim, az yorum, bol kaynak) sizin için pek de anlam ifade etmeyebilir. Bence sizin düşünceleriniz biraz new-age etkisinde, okuması ve düşünmesi gerçekten çok zevkli ve haklı olduğu yönler olmasına karşılık gerçeklikten uzak. Hayat keşke gerçekten böyle büyük ve tarihi komplo teorilerinin üzerine kurulu olsaydı. Tarih gerçekten de ana-erkil kültlerin teker teker sürekli isim değiştiren gaddar, masküler ve Semitik Güneş Tanrısı'nın gazabına uğramasının ve bu durumun yarattığı sosyolojik sorunların üzerine kurulu olsaydı. Ben de çok heyecanlanırdım fakat bence gerçek tarih ve hayat aslında basittir.

Acıklı olan bence insanların mesela bir Arapça, İbranice, Aramice, Pehlevice bilmeden; bildiğini ve çözdüğünü iddia eden ve çok renkli komplo teorileriyle kendilerine bir masal anlatan bazı kişilere inanmak istemesidir. Yanlış mıyım sayın Degas, siz örneğin Avesta'dan bazı bölümleri okumuşsunuzdur ama bütününü? Tüm Vedik metinler üzerine gerçekten bir araştırma yapabilir misiniz? Hz. Muhammed zamanında Kabe'ye asılan şiirleri orijinallerinden okuyup, o çağda yaşamış bir Arap gibi anlayabilir misiniz? Enuma Eliş'i gerçekten kendi dilinde okuyabilir misiniz? Yoksa onu Zecharia Sitchin'in anlatılarından mı daha çok biliyoruz? Ben şahsım adına Dede Korkut Kitabı, Aşıkpaşazade Tarihi gibi yapıtlar haricinde hiç bir yapıtı tam olarak anlayarak okuyamıyorum orijinal dilinde...

Yani söyleyeceğim şu ki; suya yazı yazıyoruz sizinle. İkimiz de günümüz bilgisiyle bir şey ispat edemeyiz. Fakat ben sizin tarafınızın düşüncelerini çok daha kaynaksız, metotsuz ve abartı buluyorum. Fark ettiğiniz üzere ben çalışmalarda metoda çok önem veririm. Ve bu bence en iyi akademik bir eğitimle yapılabilir. Size saygı duyuyorum, ben de bir zamanlar iyi bir X-Files izleyicisi olarak hala kapımın üstünde "I Want To Believe" posterini çıkarmamış olan birisiyim. Ancak bu kadar kolay inandığımı söyleyemem =)

Saygılarımla.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: Veritas - Şubat 09, 2009, 07:45:40 ÖS
Yukarıdaki mesajımda YHWH yerine bir yerde YHYW yazmışım, özür dilerim bir art niyetim yoktur.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 09, 2009, 08:44:37 ÖS


Yani söyleyeceğim şu ki; suya yazı yazıyoruz sizinle. İkimiz de günümüz bilgisiyle bir şey ispat edemeyiz. Fakat ben sizin tarafınızın düşüncelerini çok daha kaynaksız, metotsuz ve abartı buluyorum. Fark ettiğiniz üzere ben çalışmalarda metoda çok önem veririm. Ve bu bence en iyi akademik bir eğitimle yapılabilir. Size saygı duyuyorum, ben de bir zamanlar iyi bir X-Files izleyicisi olarak hala kapımın üstünde "I Want To Believe" posterini çıkarmamış olan birisiyim. Ancak bu kadar kolay inandığımı söyleyemem =)

Saygılarımla.

yahu veritas sen karşı tarafta olcakmısın olmayacakmısın onu söyle, ben yahudiler çöl bedevileridir diyorum.Anti tezin varsa başlayalım konuya en azından yarın akşam.Orantısız güç kullanmak istemiyorum.. :D :D :D
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 09, 2009, 08:45:45 ÖS
Yukarıdaki mesajımda YHWH yerine bir yerde YHYW yazmışım, özür dilerim bir art niyetim yoktur.

fark etmez zaten Mısır ışık tanrısı... :D :D :D :D
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: Veritas - Şubat 09, 2009, 08:57:21 ÖS
Ben karşı tarafta olacağım.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 09, 2009, 09:06:19 ÖS
Ben karşı tarafta olacağım.

Kısaca Tevratı onaylıyorsunuz yani.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: Veritas - Şubat 09, 2009, 09:12:23 ÖS
Yapmayın Allah aşkına Yahudi diye bir halkın var olduğunu bir tek Tevrat mı söylüyor? Tevrat bir dini kitaptır, konumuz tarih mi yoksa din mi? Tevrat'ı nasıl onaylayabilirim, konu ettiği olaylar ve kişiler hakkında ne kadar bilimsel araştırma var ki? Tevrat'a sadece inanabilirim, o kadar; onaylamak hem haddim değil hem mümkün değil. Yetkili merci ben değilim.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 09, 2009, 09:17:30 ÖS
Yapmayın Allah aşkına Yahudi diye bir halkın var olduğunu bir tek Tevrat mı söylüyor? Tevrat bir dini kitaptır, konumuz tarih mi yoksa din mi? Tevrat'ı nasıl onaylayabilirim, konu ettiği olaylar ve kişiler hakkında ne kadar bilimsel araştırma var ki? Tevrat'a sadece inanabilirim, o kadar; onaylamak hem haddim değil hem mümkün değil. Yetkili merci ben değilim.

yazıları baştan okumadınız o zaman.
konumuzun ana fikri mısırda yahudi varlığı masalı.
tevrat hem din kitabıdır hemde tarih.
size söylemim tevratı bilimsel olarak onayabilirmisinizdi.
kabul ettiniz.
bilimsel araştırmalar kamyon dolusu var endişe etmeyiniz o konuda.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: Veritas - Şubat 09, 2009, 09:34:38 ÖS
"Kesin sonuca ulaşmış ne kadar bilimsel araştırma var ki" demek istemiştim aslında, eksik yazmışım. Tevrat'ı bilimsel olarak onaylayamam. Ama Mısır'da Yahudi mi, proto-Yahudi mi bilmem bir Semitik halkın varlığını onaylayabilirim. Bu halkın Habiru ismine layık bir şekilde esasen göçebe olan, "çoban prensler" Hiksoslar olduğunu size söyleyebilirim. Fakat Tevrat'ın Yahudiler'i bunlar mıdır bilemem.

O yüzden diyorum ki din bir inanç meselesidir. Ben dini kitaplarda ki kıssalarda, hikayelerde sembolizme inanırım.

Yazıları da baştan okumuştum gerçi...
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 09, 2009, 09:38:50 ÖS
hiksos tespitiniz tamamen yanlış olmakla birlikte tavrat bir tarih kitabıdır, ve bilimsel olarak incelebebilir.Yazının başında tarihe tamamen uyar görüşü vardı ve burdan konu açıldı, tarihsel verilerin olduğu bir kitap sadece inancı kapsamaz.eğer ki o veriler tarihe uymuyorsa o inanç çöp olur.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: Veritas - Şubat 09, 2009, 09:55:42 ÖS
Ben size ihtimalden bahsettim, kesin bir tespitte bulunmadım zaten. Fakat Hiksoslar'ın semitik bir halk olduğu, Sina yoluyla Mısır'a girdikleri ve Aşağı Mısır'ı kontrol altına aldıkları, "çoban prensler" olarak bilindikleri gerçektir. Ben, belki sizin iddianız bu yöndedir diye düşündüm. Ama sizden bu konunun başka bir bakış açısını duymayı da gerçekten isterim. Hiksoslar üzerine daha fazla şey okumak istiyorum.

Tevrat bilimsel bir tarih kitabı değildir, Tevrat bir vakayiname de değildir. Tevrat, bir şekilde tarihten söz eden bir kitaptır; bu onu tarih kitabı yapmaz. Tarih bilimi için bir kaynak olarak alınması bile çok zordur. Özellikle de düzenlendiği zaman ve anlattıklarının zamanı düşünülürse.

O inancın ne olduğu sizin görüşünüz. Ama ne olursa olsun insanların buna hala inanmaya hakkı vardır. Ben Tevrat'ın tarihi gerçekliğinden değil, insanların inanç özgürlüğüyle dalga geçilmesine karşı çıkıyorum bu hususta.

Mısır'daki Yahudiler konusuyla ilgili görüşlerinizi yazarsanız da sevinirim.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 09, 2009, 10:08:15 ÖS
Ben size ihtimalden bahsettim, kesin bir tespitte bulunmadım zaten. Fakat Hiksoslar'ın semitik bir halk olduğu, Sina yoluyla Mısır'a girdikleri ve Aşağı Mısır'ı kontrol altına aldıkları, "çoban prensler" olarak bilindikleri gerçektir. Ben, belki sizin iddianız bu yöndedir diye düşündüm. Ama sizden bu konunun başka bir bakış açısını duymayı da gerçekten isterim. Hiksoslar üzerine daha fazla şey okumak istiyorum.

Tevrat bilimsel bir tarih kitabı değildir, Tevrat bir vakayiname de değildir. Tevrat, bir şekilde tarihten söz eden bir kitaptır; bu onu tarih kitabı yapmaz. Tarih bilimi için bir kaynak olarak alınması bile çok zordur. Özellikle de düzenlendiği zaman ve anlattıklarının zamanı düşünülürse.

O inancın ne olduğu sizin görüşünüz. Ama ne olursa olsun insanların buna hala inanmaya hakkı vardır. Ben Tevrat'ın tarihi gerçekliğinden değil, insanların inanç özgürlüğüyle dalga geçilmesine karşı çıkıyorum bu hususta.

Mısır'daki Yahudiler konusuyla ilgili görüşlerinizi yazarsanız da sevinirim.

Söylediğim gibi tevrat inancın ötesinde birde tarih kitabıdır, tüm israil oğulları tarihi sayısal değerlerle verilir.
Bir mısır tarihi araştırmacısı için mısırda yahudi varlığı bir söylem sadece kahkaha atılacak bir söylemdir,
Yahudi tarihi bilim dışı bir tarihtir ve batı tarafından gizlenir bunu bir ayağı kilise üzerinde duran ortodoksin bilim yapar, sizin ekol dediğiniz tarh anlayışıda bunun bir parçasıdır.Batı tarihi uydurma ve jenerik temller üzerine inşaa edilmiş, artık yıkılması an meselesi olan Komplo tarihidir, ve bu çatırdama Tarih kitabı ve insanlığı kan ve şiddete boyayan tevrattan başlamıştır.İnançlar insan öldürmediği zaman değer kazanabilir veya hoş görüleblir, fakat inanılan kitapların içi şiddet ayetleriyse ona hoş gözle bakmak insanlık onuruna yakışmaz.En azından hala insanlığın en yüce değer olduğunu savunanlar için.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: Veritas - Şubat 09, 2009, 10:19:12 ÖS
Benim akademik dediğim çalışmalar açıkçası Tevrat'ı kabul ederek çalışma yapmazlar. Fakat Tevrat'ta eğer bazı olaylar, bazı şekillerde ele alınmışsa; bunların yine bazı tarihi sebepleri vardır. Sizin lafınızdı bir başka başlıkta kullandığınız "ateş olmayan yerden duman çıkmaz."

Bir de tamam Yahudi tarihi dediğiniz şeye yanlış diyorsunuz ama sizi zor duruma düşürmek için falan değil gerçekten merakımdan Hiksoslar'la ilgili görüşünüzü, onların menşeini ve fikrimin neden tamamiyle yanlış olduğunu merak ediyorum. Exodus'la ilgili gerçekleri de anlatırsanız sevinirim.

Bir de insanlığı kan ve şiddete Tevrat mı boyadı diyorsunuz? Yunan Tanrı ve Tanrıçaları çok mu sevecendi? Thor, Mjollnir çalındığında Jotunheim'a gelin olarak gidip de bütün devlerin kafasını teker teker patlatmadı mı? Walkürler Valhalla'ya gidecek olanları kimlerden seçiyordu? Türkler'le yakın olduğunu iddia ettiğiniz Mayalar, Kukulcan'a insan kurban etmiyorlar mıydı? Hel mi daha güzel, Tartaros mu, Mictlan mı, Şeol mü?

Yapmayın sayın Degas, insanın derinliklerine işlemiş kan ve vahşeti sadece Yahudiler'in üzerine atıp kurtulamazsınız.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 09, 2009, 10:27:39 ÖS
Yarın bu konuyla ilgili bir başlık açayımda ağır ağır yazarım.Çünkü bu başlık müslümanlık bölümündeydi, ben bile unuttum. :D
Yarın başlıkta hiksos teorileriyle birlikte başlarım, fakat bu yazı oldukça uzun sürer.Şuan Genesis üzerine yazıyorum onuda sonuna eklerim ;
genesis üzerine iddiam (tamamen somut verilere göre) exodustan sonra yazılmıştır.
yarın yahudi bölümünde başlarım.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: Mozart - Şubat 09, 2009, 10:43:45 ÖS
Bay degas Tanrı'nın varolmadığıyla ilgili konu açarsanız sevinirim, gerçekten merak ettim.

Tanrının var olmadığını ve ondan gerçek olduğunu nasıl ıspatlaya bilirsin.
Ya TAnrı iyi bir sanatkarsa Kainat dahil üzerimizde sanatını en iyi şekilde sergilemişse

işte gel sana forum açalım ispatlayayım diyorum fakat ne mümkün. :D.hepiniz kaçıyorsunuz. :D
korkmayın öldürmem sadece süründürürüm. :D :D
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 09, 2009, 10:49:34 ÖS
Bay degas Tanrı'nın varolmadığıyla ilgili konu açarsanız sevinirim, gerçekten merak ettim.Bizim işimiz bu , eski,yeni ahit-kuran... :D
zaten yahudi tarihinde göreceksiniz, tarihsel verilerle birlikte yazıcam. konu tarih, astroloji, astroarkeoloji, ve antropoloji destekli olacak.
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: semsin - Şubat 09, 2009, 11:00:55 ÖS
:D
Başlık: Ynt: Yahudiler ve Hıristiyanlar
Gönderen: Prenses Isabella - Şubat 10, 2009, 02:03:41 ÖS
Kısaca her düşenin bir tanrısı fakat her düşüncenin bir tanrısı yoktur diyorsunuz yani.

:) Belki..
Başlık: Ynt: Yahudiler ve Hıristiyanlar
Gönderen: Prenses Isabella - Şubat 10, 2009, 02:08:38 ÖS
Yarın bu konuyla ilgili bir başlık açayımda ağır ağır yazarım.Çünkü bu başlık müslümanlık bölümündeydi, ben bile unuttum. :D
Yarın başlıkta hiksos teorileriyle birlikte başlarım, fakat bu yazı oldukça uzun sürer.Şuan Genesis üzerine yazıyorum onuda sonuna eklerim ;
genesis üzerine iddiam (tamamen somut verilere göre) exodustan sonra yazılmıştır.
yarın yahudi bölümünde başlarım.

Bence de.. çok iyi olur, iyi düşünmüşsün.

Anlaşılan dersine iyi hazırlanmışsın ;) ve sizin koyu bir takipçinizim şuanda. Olayın vardığı ya da varacağı son noktayı şimdiden sabırsızlıkla bekliyorum Sayın Degas.

Bak aslında iyi bir fikir aklıma geldi, gerçi bunu en başta sizin sonra da Yönetim uygulamaları açısından Sayın Adminimizin uygun görmesi önemlidir, dilerseniz konu başlığını ben açayım ve konu başlığım altında yazdığınız bütün yazıların sorumluluğu tamamen bana ait olsun. Nasıl iyi fikir dimi? Ha bu arada yaptığınız ya da yapacağınız olumsuz bir harekette direkt olarak sizin yerinize benim ceza almam sözkonusu olacağı için bence bu tavsiyemi gözönünde bulunduracağınızı ümid ediyorum..

Yeni bir konu açmış mısınız bilemiyorum bu arada..
Başlık: Ynt: Yahudileri ve Hıristiyanları Dost edinmeyin!
Gönderen: degas - Şubat 10, 2009, 02:21:10 ÖS
Siz nasıl isterseniz siz açın ordan devam ederiz, bir başlık açmıştım yönetimden onu silmesini rica ederiz.
Başlık: Ynt: Yahudiler ve Hıristiyanlar
Gönderen: Prenses Isabella - Şubat 10, 2009, 02:23:14 ÖS
Siz nasıl isterseniz siz açın ordan devam ederiz, bir başlık açmıştım yönetimden onu silmesini rica ederiz.

Öyleyse lütfen devam ediniz, mademki daha önce bir konu açılmış o halde benim açmama gerek kalmadı. Saygısızlık olmasın..