Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: İlluminati !!!  (Okunma sayısı 96657 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Haziran 13, 2007, 01:26:07 öö
Yanıtla #60
 • Ziyaretçi

Illuminati konusuna donelim.


Haziran 19, 2007, 10:38:02 ös
Yanıtla #61
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 3123
 • Cinsiyet: Bay

Kardeþlerim benim ezelden beridir merak ettiðim bir konu bu illuminati..Çok araþtýrmalar yaptým fakat herþey birbiriyle çeliþiyor..Bir yandan üst derece mason locasý deniyor bir yandan onlar herkesi yönetiyor deniyor bir yandanda böyle bir örgüt yok deniyor..Bu konuda bilgi sahibi olan arkadaþlarýn beni aydýnlatmasýný bekliyorum..

Saygýlar...

Illuminati Tarikatý 
Illuminati Tarikatý 1776 yýlýnda Almanya’da kuruldu. Latince “Illuminati” “Aydýnlanmýþ olanlar” demektir. Cemiyetin hedefi cehaletle, batýl itikatlarla, dinsel baskýyla ve her çeþit tiranlýkla savaþmaktý. Her ne kadar amaç kilisenin baðnazlýðý ile savaþarak Newton’cu pozitif bilimin önünü açmak idiyse de, cemiyet gizli emeller beslemek, Fransýz Ýhtilâlini yönlendirmek, Avrupa’nýn politik egemenliðini elde etmeye çalýþmak gibi konularla suçlanmýþtýr.


Haziran 19, 2007, 10:38:50 ös
Yanıtla #62
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 3123
 • Cinsiyet: Bay

Baþlangýçta Bavyera’da geliþti ve üyeleri hep Alman ya da Avusturyalý olan Ilüminati Tarikati’nin þeflerinin kimlikleri gizliydi.

Cemiyetin kurucusu Adam Weishaupt (1748 – 1830) Cizvit eðitimi almýþtý ve daha genç yaþýnda Ingolstadt Üniversitesi’nde Hukuk Profesörü oldu. Bilimin yayýlmasý için, Adam Weishaupt Cizvit modelinde gizli bir cemiyet kurmak istiyordu.

Amacý, Fransýz Ansiklopedistlerinin, Voltaire’in öðretilerinin kilise tarafýndan yasaklandýðý bir ortamda, gizli cemiyet yoluyla, parlak gençlere eðitim vermekti. Cizvit rahiplerinden korunmak için de gizlilik þarttý.


Haziran 19, 2007, 10:41:24 ös
Yanıtla #63
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 3123
 • Cinsiyet: Bay

Masonlar uzak durdu

Adam Weishaupt 1774’te Hanover’li bir Protestan Mason’la tanýþtý. Önce, kurmuþ olduðu cemiyeti Masonlukla birleþtirmeyi düþünmüþse de, Masonluk bir “tarikat” (order – nizam) olmadýðýndan ve Cizvitlerle kendi yöntemleriyle mücadele etmek istediðinden bu projeden vazgeçti. 1 Mayýs 1778’de þaþaalý takma adlý beþ kiþi Illuminati Tarikatýný kurdu. Adam Weishaupt’un kod adý Spartacus idi. Beklentinin dýþýnda, Alman Masonlar Illuminati tarikatýna akýn etmediler, tersine, birçok Illuminati Masonluðu seçti. Yalnýzca Münih’te baþarýlý bir faaliyet geliþti, bu nedenle de, Ýlluminati’lerin adý Bavyera ile de özdeþleþmiþtir.

Illuminati sisteminde Çýraklar Ansiklopedistlerin eserlerini okumak ve kendileri de yazý yazmaya mecburdular. Üst dereceler “Minerval” ve “Aydýnlanmýþ Minerval” idi. Üst derecelilerin kimlikleri gizli tutulurdu. Her üye diðer üyelerin bilgilerini üstlerine raporlamak zorundaydý.

Masonlarý aralarýna çekememiþlerdi, o zaman Masonluða sýzýp Masonluðu kullanmak gerekiyordu. Münih’te hiç bir Büyük Loca’ya baðlý olmayan bir Mason Locasý kuruldu, Locanýn üyeleri Illuminati idi. Mason Illuminati’lerden Baron Adoph Knigge (1752 – 96), “Philo” kod adýyla Illuminati’lerin baþýna geçti, tarikatý Hürmasonluk modelinde yapýlaþtýrdý ve bir çok yeni üye kaydetti. Üyeler arasýnda Brunswick Dükü Ferdinand, Dük Ernest von Gotha, ünlü þair Goethe de vardý.

Hegel’in etkisi

Tarikatýn amaçlarý hakkýnda dolaþan iktidar söylentileri nedeniyle, 22 Haziran 1774’te, Bavyera’da cemiyet ve Hürmasonluk birlikte yasaklandý. Illuminati tarikatý böylece gücünü kaybetti, 19. yüzyýlýn baþýnda Hegel’in katýlmasýyla biraz canlandý, sonra da eridi, bitti. Hegel milli ve küresel olaylarý etkileyerek, tez ve antitezi çarpýþtýrarak yeni dünya düzenini oluþturacak senteze varmak istiyordu. Amerika’da, Yale Üniversitesi’nde odaklanan “Kuru Kafa ve Kemikler” Skulls and Bones cemiyeti bu düþüncenin mirasçýsý olmuþtur.

1906 yýlýnda Leopold Engel Illuminati Cemiyeti’ni Berlin’de yeniden kurdu. Savaþ sonrasý, Frankfurt’ta da benzer bir geliþme oldu.

ARKADAÞLAR BÝLGÝLER TESVÝYE DERGÝSÝNDEN ALINMIÞTIR.

Görünüyorki masonluk Illuminatiden uzak durmuþtur.


Haziran 19, 2007, 10:41:58 ös
Yanıtla #64
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 3123
 • Cinsiyet: Bay

Adam Weishaupt’un kurduðu Illüminati Tarikati, beklenenin
tersine Masonlar’ýn pek ilgisini çekmedi. Buna karþýlýk birçok Illüminati Masonluðu seçti.


Haziran 19, 2007, 11:30:52 ös
Yanıtla #65
 • Ziyaretçi

sayýn shemuel verdiðiniz bilgiler için çok teþekkür ederim


Haziran 19, 2007, 11:36:24 ös
Yanıtla #66
 • Ziyaretçi

illimunati bildiðiniz üzere þuanki varlýðýndan habersiz olunan bir oluþum ve bir kaç yerde bu oluþumun üyelerinin oluþumun devamýný ve güçlenmesini saðlamak amacýyla masonlarýn arasýna girdiði ve localarda önemli yerlere gelerek bu oluþuma güç saðladýklarýný okumuþtum


Haziran 22, 2007, 04:30:26 öö
Yanıtla #67

Illuminati bir ideal bir düþünce ve asla ölmedi devam etmekte...

Güçler üstü Güç olarak felsefesi ve inananlarý tarafýndan sürdürülüyordur... Belki baþka isimler almýþlardýr. Bavyera Aydýnlanmýþlarý Illustrasyonlar belki günümüzün seçilmiþ jönlerini uzaktan kumanda eden Efendilerdir. Dünya döner onlar kalýr...


Haziran 22, 2007, 10:04:33 ös
Yanıtla #68
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 3123
 • Cinsiyet: Bay

Bende öldüðünü sanmýyorum.


Haziran 24, 2007, 03:36:35 ös
Yanıtla #69
 • Ziyaretçi

elbetteki bencede artýk bittiði gibi bir düþünceye katýlmýyorum ve devam etmekteler ise gerçekten gizlenmekte baþarýlýlar.belkide ilimunati dediðimiz oluþum  gerçekten çok güzçlü 3 kiþiden oluþuyor sn.Fraternisin dediði gibi jönlere yön veriyorlar..bence gerçekten sayýlarý az ama çok güçlüler
kendi görüþüm þu ki eðer sayýlarý çok olsaydý bu kadar yýl boyunca gizlenemezlerdi..yada gerçektenb sayýlarý çok olmasýna raðmen kimlerin yanýnda olacaðýna çok çok iyi karar verebiliyorlar....