Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: "Masonlar ne iþe yarar"  (Okunma sayısı 6756 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ocak 19, 2016, 11:26:47 ös
Yanıtla #20
 • Aktif Uye
 • ***
 • İleti: 877
 • Cinsiyet: Bay

Masonlar ne iþe yarar?

Ne iþe yarasa hoþunuza gider?

Bu soru öyle bir soru ki neresinden tutmak lazým. Ne açýdan yaklaþmak lazým kestirmek zor. Soruyu soran hangi niyetle, hangi amaçla bu soruyu yöneltmiþ belli deðil.

Kuruluþ tarihinden itibaren, global olarak ele alýrsak. Yeri gelmiþ devrim yapmýþlar, yeri gelmiþ savaþlara girmiþler, yeri gelmiþ katliamlar yapýlmýþlar, yeri gelmiþ topluma destek olmuþ faydalý iþler yapmýþlar. Özetle insanoðlu tarihte neler yaptýysa bunlarýn içinde doðrudan veya dolaylý olarak yer almýþlardýr.

Þuana bakarsak da hala öyledir. Her ülkede masonluk farklýdýr. Ülkeye etkileri ve ülkedeki güçleri farklýdýr. ABD, Ýngiltere, Avustralya ve bazý Afrika ülkelerindeki Masonluðun etkisiyle Türkiye'yi ayný kefeye koyamayýz.

Aslýnda Masonluk kurum olarak bu etkiyi yapmaz. Ama masonlar bu saydýklarýmýn içindedir. Ýnsanlýðýn geleceðine yön vermeye çalýþýrlar. Bunu þuan ne ölçüde yapabiliyorlar kestirmek güç. Ancak pek çok devlette ve global þirketlerde üst pozisyonlarda yer aldýklarý da yadsýnamaz. Bu yönetici konumlardaki masonlar yürüdükleri yoldan ne kadar etkileniyor ve kararlarýnda bunu uyguluyorlar onuda bilemiyoruz.

Örnek vermek gerekirse:

Bir ülkedeki en yetkili mason diðer bir masona iþi ile ilgili emir veremez onu yönlendiremez. Ancak sonuçta bu bir yol ve bu yolda yürürken insanlarýn karakterlerinde ve düþünme sistemlerinde bazý deðiþmeler oluyor. Buna göre iþ hayatý ve özel hayatýda bu deðiþimden mutlaka etkileniyor.

Peki bu deðiþim ve geliþim iyi midir kötü müdür?

Bunun için Dünya'ya ve Masonluðun amaçlarýna bakmak lazým. 300 yýldýr var olan bu kurumun üyeleri Dünya'da neleri deðiþtirdi ve sonuçlarý neler oldu onlarý iyi analiz etmek gerekir.

Saygýlarýmla.


Ocak 20, 2016, 12:47:17 öö
Yanıtla #21
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 339
 • Cinsiyet: Bayan

Kendimce oluþturdugum kanýyý diger bir iletide  görünce paylaþmak istedim., sn ADAM agzýnýza saglýk yüreginze saglýk.. .Teþekür ederim.

''Olay bir toplumsal yapý konusudur. Toplumun içinde ek-rkeðin ve kadýnýn yeri ile baðlantýlý bir durumdur. Hýristiyan toplumunda da 19. yüzyýlýn ikinci yarý öncesinde kadýnýn yeri yoktu. Bakmayýn ara sýra deavletleri krliçelerin yönetmiþ olmasýna... Kadýn hep ikinci sýnýf insandý. Kimi Hýristiyan toplumlarýnda insandan bile sayýlmazdý. (Sanýrým Yalçýn Kaya'nýn "Kadýnýn bitmeyen Çilesi" adlý yapýtüý bu konuyu çok iyi anlatýyor.) Masonluk tüa iþte o toplum içinde doðmuþtu ve elbette baþlangýcýnda kadýnýn bu kurumda yer alamayacaðý belirtilmiþti.

O günlerden bugünlere köprülerin altýndan çok sular aktý. Çok þey deðiþti. Toplumsay yapýlanmalarda olaðanüstü deðiþimler oluþtu ve çaðýmýza gelindi.

Birçok toplum, birçok kurum, kadýnýn kendi içlerindeki yeri bakýmýndan çaðýn gereklerini benimsedi.

Hâlâ benimseyememiþ olanlar var. Ýþte Masonluðun bir kanadý da o benimseyememiþlerden biri.

Bu arada bir de kadýnlardan korkanlar var elbette. Þayet kadýnlarý da kendileriyle eþ görecek olursa, erkekliklerni yitireceklerini sanan korkaklar. Bu korku ile kadýnýn üzerinde baský kurup, þiddet uygulayanlar. Kendi dünyalarýný kendilerince kurtarmaya çalýþan zavallýlar.

Eh, masonlarýn bir kanadý da kadýnlarý aralarýna almamak suretiyle, onlarýn ekmeðine yað sürüyor gibi. Oysa kendi kurumsal amaçlarýný yeni baþkttan gözden geçirseler, kendi aralarýnda kadýnlara ne kadar çok gereksinmeleri olduðunu görecekler.''

Ocak 20, 2016, 02:03:11 öö
Yanıtla #22
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 339
 • Cinsiyet: Bayan

   
  Evet,topikte son noktayý sn ADAM koymuþ.
 
    ''KADINLAR MASON OLUR.'                   ( Bencede olur hemde erkeklerden  daha iyi olabiler :)  )

''Konu kadýn-erkek ayýrýmý deðildir. Konu bazý mason kuruluþlarýnýn geçmiþin uygulamalarýnýn günümüzde de deðiþtirmeden yürütmekteki direniþleridir.''


Bu direniþin sebepleri sorgulanmalý, Kanýmca ellerindeki gücü kaybetmek istemeleri.

Oradaki cinsellik üzerine yapýlan yorumlarda cabasý.
 
   Bir ziyaretçimiz,'' "Oðul bütün dünya ordularý bir araya gelse tarikatýmýzý yýkmaya güçleri yetmez, fakat 2 kadýn bu tarikatý yýkabilir" demiþ.

Kadýn yýkmazda bunu yine erkekler yýkar.

Burada karþý cinsi  ötelemek ,ondan uzak kalmak çözüm degil,her iki cins için de tehlikeli.

 Buna en iyi örnek  günümüz dindarlarý ,tahrik olmamak için kadýný sindirip örtüler, bu da yetmedigi  için kadýna uyguladýklarý baskýlar arttý ,þiddete   döndü.   Sapkýnlýlar dinecegine dahada arttý, çýðrýgýndan çýktý,toplum ahlaken çöküyor..

  Hani masonlukta önemli deger  ÝNSAN olmak ,erdemli olmak topluma örnek olmak ya.

Ýþte bunun bir yoluda kiþinin zaaflarýný bilip terbiye etmesi . Kiþi kendinden sorumludur.Nefsine hakim olamýyan isterse reisi cumhur olsun rezilde olabiliyor. 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
9 Yanıt
17933 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 16, 2011, 11:16:33 ös
Gönderen: AMON RA
16 Yanıt
8831 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 08, 2012, 01:57:36 ös
Gönderen: Hacamat
49 Yanıt
21514 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 29, 2014, 11:29:47 öö
Gönderen: ABCDEF
15 Yanıt
9428 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 07, 2015, 01:28:57 ös
Gönderen: _SplendouR_
30 Yanıt
23280 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 09, 2011, 10:59:42 ös
Gönderen: DEMÝRCAN
8 Yanıt
7552 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 09, 2018, 12:28:29 öö
Gönderen: Týk-Tik-Tak
0 Yanıt
3483 Gösterim
Son Gönderilen: Ekim 30, 2010, 02:58:20 ös
Gönderen: karahan
11 Yanıt
9826 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 12, 2014, 04:25:08 öö
Gönderen: resurrected
17 Yanıt
5439 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 17, 2016, 10:38:10 ös
Gönderen: resurrected
1 Yanıt
3009 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 30, 2015, 04:54:02 ös
Gönderen: 38