Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Semboller Hakkýnda  (Okunma sayısı 2483 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Kasım 03, 2018, 10:07:56 ös
Yanıtla #10
 • ÖMBL Üyesi
 • Uzman Uye
 • *
 • İleti: 1393
 • Cinsiyet: Bay

Yorumlayacak sembol arýyorsanýz bu güzel eser iþ görür... Buyrun. Ancak benden açýklama beklemeyin, forum kurallarýna takýlabilir.
« Son Düzenleme: Kasım 03, 2018, 10:19:26 ös Gönderen: ANARCHOSA »
Alterius non sit qui suus esse potest


Kasım 03, 2018, 10:26:27 ös
Yanıtla #11
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 3079
 • Cinsiyet: Bay

Damalý kumaþ (Ýyilik ve kötülüðün simgesi ) , Gönye , Pergel , Þamdan motifi   ??? , Pramit , Üçgen , 10 Nokta ( Uyarýldýðým için düzeltiyorum ) ,2 Sütün .
Gördüklerim daha da vardýr.  Hepside Masonlukta bir anlam ifade eder .Bilgim fazlasýný kaldýrmýyor ...

Saygýlar
« Son Düzenleme: Kasım 03, 2018, 10:45:34 ös Gönderen: NOSAM33 »
audi-vide-tace
    dinle-gör
        sus


Kasım 03, 2018, 10:30:07 ös
Yanıtla #12
 • ÖMBL Üyesi
 • Uzman Uye
 • *
 • İleti: 1393
 • Cinsiyet: Bay

Satranç tahtasý hep ama hep 8x8 dir. Bunlar öyle mi?
Þamdan'dan ziyade 10 noktasý belirgin gösterilmiþ bir aðaca mý benziyor?

Üçgen dediðinizin içindeki nokta sayýsýný bir daha sayýnýz. Nokta da deðil gibiler.
« Son Düzenleme: Kasım 03, 2018, 10:33:02 ös Gönderen: ANARCHOSA »
Alterius non sit qui suus esse potest


Kasım 03, 2018, 10:33:27 ös
Yanıtla #13

Pisagor

Mevlevi’ler gibi sema duruþunda. Yukarýdan aldýðýný aþaðýya kaðýda döküyor, ilham alýyor. Yukarýdaki aþaðýdakine denk. Ýlahi kalemlerden biri de yukarýdan ilham alan pisagordur.

1 üçgen içinde tüm sayýlarý barýndýran noktalar (10 nokta). 10 mükemmellik, tamlýk anlamýnda.. 1 in içinde her þey vardýr. Yüce yaradan  her þeyi içinde barýndýrýr, biz de onun parçasýyýz. Kardeþlikte bu birliðin içindedir. Pisagor’da Diðer bir çok alim gibi inisiasyona  girmiþ bir bireydir? Derdim ama eksikler olabilir.
« Son Düzenleme: Kasım 03, 2018, 10:36:43 ös Gönderen: Adonai »
Errare humanum est.
Müzmin öðrenci


Kasım 03, 2018, 10:37:18 ös
Yanıtla #14
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 3079
 • Cinsiyet: Bay

Uyarýn için teþekkürler .Yaþlýlýk  ;)
Þamdan konusunda ýsrarlýyým  tabiki kesin oda diyemem .
Üçgendeki sayý on haklýsýnýz ...
Saygýlar  ANARCHOSA
audi-vide-tace
    dinle-gör
        sus


Kasım 03, 2018, 11:23:15 ös
Yanıtla #15
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1789
 • Cinsiyet: Bay

     Sütunlarý Jakin , Boaz olarak düþünüyorum.
     saygýlar-sevgiler.
"Vur ama dinle beni"


Kasım 04, 2018, 12:14:51 öö
Yanıtla #16
 • ÖMBL Üyesi
 • Yeni Katilimci
 • *
 • İleti: 37
 • Cinsiyet: Bay

Eðer iki sütun için Boaz ve Jakin diyecekseniz, bence önce Süleyman Mabedini, burada bulunan iki sütunu, hangi amaçlarla kullanýldýklarýný ve yapýlarýnýn nasýl olduðunu araþtýrýn. Her gördüðümüz iki sütun B-J olmayabilir.


Sn. Anarchosa bir konuda uyarýda bulunmuþ. Üçgen içindeki 10 adet "þey" (þey diyeceðim, ne olduðunu söylersem olmaz ki!) dikkatli incelenmeli. Yabancýsý olduðunuz birþey de deðil. Bu forumda daha önce farklý yerlerde geçti bu konu. Ama en azýndan þunun altýný çizeyim, onlar nokta deðil, bir harf. (dayanamadým, söyledim sanýrým!)


Bu arada elinde tuttuðu þekil ile ilgili de ayrý bir baþlýk yakýn geçmiþte açýldý. Tetragrammaton 'u da çalýþmak gerekecek.


Masanýn üzerinde gönye ve pergele dikkat çekildi ancak, gönye 'nin bir bacaðýnýn diðer bacaðýndan uzun olmasýna dikkat edildi mi?


Arkadaki alþemi seti de farkedilmiþtir muhakkak, lakin yerdeki lir 'i gördük mü? Hemen önündeki parþomen, yine arkadaki gökküre? Hazýr bukadar araþtýrma konusu elde ederken, 7 baðýmsýz sanat / bilim 'e de bakýn derim (ingilizce 7 liberal arts).

Bir de çok meþhur bir söz vardýr, aðaçlardan ormaný görememek... Masa gibi kullanýlan þeyin bir küp taþ olduðunu gördünüz mü?

Sn. Anarchosa 'nýn dediði gibi, bu görsel araþtýrmak, üzerine (belki aylarca) düþünmek için çok güzel. Ancak çok fazla kýrýlým, simge ve araþtýrýlmasý gereken konu içerdiðini unutmamak lazým.
« Son Düzenleme: Kasım 04, 2018, 12:17:00 öö Gönderen: Fëanor »
- SIC LUCEAT LUX VESTRA


Kasım 04, 2018, 01:03:10 öö
Yanıtla #17
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1789
 • Cinsiyet: Bay

      Açýklamalar gerçekten çok güzel, teþekkür ederim. Ancak ; dikkat edilirse bu açýklamalarý yapanlar zaten bizatihi Mason arkadaþlar. Onlar zaten bu simgeleri yaþayarak özümseye özümseye biliyorlar.  Ben ve benim gibi hariciler bu semboller hakkýndaki bilgileri nereden ediniyorlar diye düþündü mü acaba sayýn Feanor.
       Bizler gerek Masonluk/Masonlar ve gerekse oluþumun, sembolleri ve diðer ayrýntýlý bilgileri,  temin edebildiðimiz kitaplardan veya yazýlý/görsel medya organlarýndan öðrenebiliyoruz. Yine de fikirlerini açýklayan arkadaþlarýmýz harici olmalarýna raðmen bence güzel yaklaþýmlarda bulunmuþlar. Hatalar yok mu? tabii ki var. Ve biz hariciler, formdaki gerçek Masonlarýn paylaþýmlarý ve aydýnlatýcý bilgileri sayesinde ufkumuzu daha da geniþleteceðimizi düþünüyorum.
        Süleyman Mabedine gelince; Süleyman Mabedi hakkýnda epey bilgi birikimim ve kaynaðým mevcuttur. Yalnýz þu anda ikametgahýmda olmadýðým için detaylý bilgileri tam ve saðlýklý olarak veremeyeceðim için üzgünüm. Bu ayýn 8'den sonra ikametgahýma döndüðümde o konu hakkýnda da yazacaðým.
         Saygýlar-sevgiler.
     
"Vur ama dinle beni"


Kasım 04, 2018, 12:49:43 ös
Yanıtla #18

      Açýklamalar gerçekten çok güzel, teþekkür ederim. Ancak ; dikkat edilirse bu açýklamalarý yapanlar zaten bizatihi Mason arkadaþlar. Onlar zaten bu simgeleri yaþayarak özümseye özümseye biliyorlar.  Ben ve benim gibi hariciler bu semboller hakkýndaki bilgileri nereden ediniyorlar diye düþündü mü acaba sayýn Feanor.
       Bizler gerek Masonluk/Masonlar ve gerekse oluþumun, sembolleri ve diðer ayrýntýlý bilgileri,  temin edebildiðimiz kitaplardan veya yazýlý/görsel medya organlarýndan öðrenebiliyoruz. Yine de fikirlerini açýklayan arkadaþlarýmýz harici olmalarýna raðmen bence güzel yaklaþýmlarda bulunmuþlar. Hatalar yok mu? tabii ki var. Ve biz hariciler, formdaki gerçek Masonlarýn paylaþýmlarý ve aydýnlatýcý bilgileri sayesinde ufkumuzu daha da geniþleteceðimizi düþünüyorum.
        Süleyman Mabedine gelince; Süleyman Mabedi hakkýnda epey bilgi birikimim ve kaynaðým mevcuttur. Yalnýz þu anda ikametgahýmda olmadýðým için detaylý bilgileri tam ve saðlýklý olarak veremeyeceðim için üzgünüm. Bu ayýn 8'den sonra ikametgahýma döndüðümde o konu hakkýnda da yazacaðým.
         Saygýlar-sevgiler.
     

Merakla Süleyman Mâbedi hakkýnda yazacaðýnýz yazýyý bekliyorum. Dediklerinize de katýlýyorum.

Sevgiler sayýn Alþah.

Errare humanum est.
Müzmin öðrenci


Kasım 06, 2018, 11:21:35 öö
Yanıtla #19
 • ÖMBL Üyesi
 • Yeni Katilimci
 • *
 • İleti: 37
 • Cinsiyet: Bay


      Açýklamalar gerçekten çok güzel, teþekkür ederim. Ancak ; dikkat edilirse bu açýklamalarý yapanlar zaten bizatihi Mason arkadaþlar. Onlar zaten bu simgeleri yaþayarak özümseye özümseye biliyorlar.  Ben ve benim gibi hariciler bu semboller hakkýndaki bilgileri nereden ediniyorlar diye düþündü mü acaba sayýn Feanor.
       


Sayýn Alþah, simgeler hakkýnda bilgi edinmek, simgeleri okumak için mason olmaya, illa masonik yayýnlarý okumaya gerek yok ki?! Özellikle Sayn Anarchosa 'nýn paylaþtýðý bu görsel ile ve içeriði simgeler, ne düþündürebilecekleri ile ilgili çok þey bulabileceðinize eminim.


Saygýlarýmla,
- SIC LUCEAT LUX VESTRA