Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gnderen Konu: Yunan psikopos Amvrosios : Yangýn, Çipras ateist olduðu için çýktý  (Okunma says 777 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Temmuz 26, 2018, 12:22:06
 • Seyirci
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • leti: 298
 • Cinsiyet: Bay

Trajikomik bir psikopos yorumu.. Ne söylesem bilemedim! Baðnazlýklardan insanlarý korumak herkesin en asli görevidir. Bunu baþarmak için gerekli olan her þey tüm toplumlarda mevcut! Dün bir imam, bugün ise bir psikopos ve yarýn da bir haham! Þýhlardan ve þeyhlerden toplumun kurtulmasý insanlýk için önemlidir.

Haber þöyle!

Mora (Peloponez) Yarýmadasý'ndaki Kalavryta bölgesinin piskoposu Amvrosios, Yunanistan'da onlarca kiþinin ölümüne yol açan yangýnýn 'Çipras'ýn ateist olmasý sebebiyle' çýktýðýný söyledi.

"Ateist Baþbakan Aleksis Çipras Tanrý'nýn öfkesini çekiyor" diyen psikoposun bu ifadeleri, Yunanistan'da tepkiyle karþýlandý.
 
Görüþlerini kiþisel blog hesabýndan paylaþan Amvrosios, "SYRIZA'nýn ateistleri genel felaketin sebepleri. Onlarýn ateistlikleri, Tanrý'nýn gazabýný çekiyor " ifadelerini kullandý.
 
Psikoposun bu çýkýþý, diðer Ortodoks din adamlarý da dahil olmak üzere sosyal medyada çok sayýda kiþi tarafýndan kýnandý.
 
Atina Baþpiskoposluðu ise salý günü yaptýðý açýklamada, Amvrosios'un 'sadece kendi kiþisel görüþünü ifade ettiðini' söyledi.
 
 
(Sputnik)

Saygýlarýmla.
“Bize verilen sýrlarý, kalbimizin en derin köþelerinde saklamalýyýz. Bir ölü kadar sessiz, bir mezar kadar ketum olmalýyýz.”


Temmuz 26, 2018, 01:45:59
Yantla #1
 • Uzman Uye
 • ****
 • leti: 1789
 • Cinsiyet: Bay

       Þimdi nereden baþlamalý bilmiyorum. Her fýrsatta yazýyorum, þu din bezirganlarýndan çektiðimizi. Bakýn yalnýz bizde deðil Hýristiyanlýkta da Musevilikte de bilmem hangi dinde de var bunlar.
       Bir klise, cami veya sinagogun deprem veya her hangi bir nedenle yýkýldýðýný düþünün!. Demek Tanrý kendisine ibadet edenleri  ibadethanelerinde cezalandýrýyor gibi saçma bir mantýk çýkýyor ortaya.
       Dedim ya! þu ruhbanlar yok mu þu ruhbanlar. Ýnsanlýðý karanlýðýn içine atmayý ödev bilmiþler kendilerine.
       Bu arada þu ruhban denen zümreye kýzgýnlýðýmdan  az daha unutuyordum. Felaketlerde sessiz kalmak insanlara yakýþmaz. Dili, dini, rengi ne olursa olsun insanlarýn göz yaþlarý hep ayný renktir. Komþumuz Yunanistan'ýn acýsýný paylaþýyor ve onlara baþsaðlýðý ile taziyelerimi bildiriyorum.
       Saygýlar-sevgiler.
"Vur ama dinle beni"


Temmuz 26, 2018, 06:43:52
Yantla #2

Doðru rehberini bulana ne mutlu...


Temmuz 27, 2018, 12:20:03
Yantla #3
 • Yeni Katilimci
 • *
 • leti: 45
 • Cinsiyet: Bay

Acýnýn dini dili ýrký olmaz
Ateþ düþtüðü yeri yakar denir ama konu insan olunca,can olunca bakacaðýmýz pencerenin hümanizmin dýþýnda olmamasý gerektiðidir,o ateþ tüm insanlýðý yakar aslýnda.
Öylesi yorumlarý yapanlar,nefretle bezenmiþ bünyelerindeki çirkinliklerini bu tip yorumlarla dýþarý kusarlarken ýrkçý,þovenist ve baðnaz yapýlarýný dýþa vurmaktadýrlar gerçekte.
Yine o yorumlarý da yapan din adamlarý da biliyor ki,çýkan yangýn Aleksis Çipras'ýn inanç tercihinden dolayý çýkmadý.Ortamý germekten öteye gitmeyecek olan bu paylaþýmlar cehaleti yaymak adýna yapýlan agnotolojik yapýlarýn iðrençliðidir

1999 da ki depremde Türkiye ye ilk yardým eli uzatan ülkelerin arasýndadýr komþumuz Yunanistan.Acýsýný paylaþýyor ve baþsaðlýðý diliyorum.
Saygýlarýmla...


Temmuz 29, 2018, 01:43:39
Yantla #4

 Neden bir türlü yükselmeyi seçmediðimizi anlayamýyorum.

Avukatlarýmýz herdefasýnda tarafýmýz,yargýmýz ise karþýmýz.

"Ýnançlar,ölçümler ve dengeler" sanki hepsi temelsiz...

Þimdilik Rasyonel sanýlan deðerleri kullanýp güce inananlar, bu temelleri kendilerine alet ederler; Ýrrasyonel yaratýmý kendi deðerlerine katýp onlarý kullananlarda....Bu durumda Mutlak sanýlan bir denge çok az görülen bir olgudur.

Makro ve Mikro olaný ayrý ayrý tanýmlamaya, her kavramý anlamaya baþladýðýmýz yer olan, ortadan baþladýk...

Geleneksel ölçümlerin tanýmý,rasyonelliðin bir tür hazzýdýr.Tanrýsallýðýn ve soyutluðun hazzý ise, Ýrrasyonel sayýlan ve olan geleceðin evriminde saklýdýr.

Her kutup kendi temellerini geliþtirerek,kullanarak ve açýklayarak bu hayattan haz alýr.
Dengeler ise, bu 4 merdivenli kaosun basamaklarýdýr.

Çok azý bu 4 taraflý merdivenin basamaklarýnda yükselebilir.Ne temeller ne de çatý; ne bilim ne de inanç; ne denge ne de yükseliþ...Ýnsan baþlangýç ,geçiþ ve sonun anlamýný mekan içinde görmedikce temeli sandýðý temelsizliklere tuðla örmeye lanetli kalýr.Aslýnda Sýr, bir gömleðin düðmeleri ve ipleri kadar da basit olabilir.

Sevgiler
« Son Dzenleme: Temmuz 29, 2018, 02:17:20 Gnderen: Týk-Tik-Tak »
Sen Özelsin