Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: DÝNÝN FELSEFÝ SORUNU  (Okunma sayısı 12344 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mart 06, 2008, 11:47:55 öö
Yanıtla #20

Tanrý Ýnsan'ý Özgürdür, ancak Kendi Eylemlerinden bilfiil Kendisi Sorumludur. Bunun Karþýlýðýný ödül veyahut cezai þeklinde yine Kendisi görecektir. <= Bu, Bilinen bir Evrensel Kural'dýr.

Saygýlar;)
הדבר היחיד לשמור על אנשים בחיים הוא אהבה וכבוד

Aimer et être aimé c’est sentir le soleil des deux cotés.

«Ոսկե Տարիքը - Փոթորիկները, չի կարող կանխել մարդիկ սիրում են ծովը.


Mart 06, 2008, 12:19:18 ös
Yanıtla #21

Yahudiliðin insanlýk amacý, Yahudilerin mutlu ve huzurlu olmalarýna katkýda
bulunduklarý ölçüde diðer insanlara huzur ve mutluluk saðlamaktýr. Hýristiyanlýðýn
insanlýk amacý, bütün insanlarý Hýristiyan yaparak, onlarý mutluluða ve huzura
kavuþturmaktýr. Kuran’ýn amacý ise, bütün insanlarýn her birinin kendi kiþiliklerine
göre mutluluða ve huzura kavuþmalarýna yardýmcý olmaktýr.
Bütün insanlýðýn huzurlu ve mutlu olmasý için önerim þudur:
Bu üç dinin din görevlileri deðil, sadece filozof ve kelamcýlarý (teologlarý)
tarafýndan, Tevrat, Ýncil ve Kuran’dan þu konulardaki ayetler seçilip her üç dinin ve
isterse her dinin okullarýnda okutulmak üzere bir kitap yazmalarýdýr.

Konular:
1- Dinde özgürlükle ilgili ayetler
2- Düþünmede özgürlükle ilgili ayetler
3- Akýlla ilgili ayetler
4- Ahlakla ilgili ayetler
5- Tanrý ile ilgili ayetler

Bu ayetler ýþýðýnda yapýlacak bir çalýþma, din olarak deðil, bilgilendirme ve
kültür verme formunda olacaktýr.
 
 :) Kýsacasý Bütün Dinlerin Ortak Ýþlevi Ýnsancýllýðýn ( Hümanizmin ) en üst düzeyde tutulmasý ve Bilimin Iþýðýnda Gerçek Mutluluðu Yakalayabilmektir. <= Esas olan budur.

Kaynak; Bir'dir, Tek'tir ve Bütün'dür.

Saygýlarýmla,
הדבר היחיד לשמור על אנשים בחיים הוא אהבה וכבוד

Aimer et être aimé c’est sentir le soleil des deux cotés.

«Ոսկե Տարիքը - Փոթորիկները, չի կարող կանխել մարդիկ սիրում են ծովը.


Mart 06, 2008, 01:25:33 ös
Yanıtla #22
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 281
 • Cinsiyet: Bayan

Sevil ablacým,

Sana katýlýyorum ancak yollanan son din olmasý ve bozulmamýþ olmasý sebebi ile Müslümanlýðý diðer dinlerden farklý hatta modern görüyorum.Kur'an bize doðru yolu zaten gösteriyor yeterki yazýlanlarý yanlýþ yerlere çekip kötüye kullanmayalým.Böyle yapanlar yüzünden Müslümanlar kötü tanýnýyor.

Savgiler
Kimse almasin seni, Yine bana kalasin


Mart 06, 2008, 01:39:52 ös
Yanıtla #23

Sevil ablacým,

Sana katýlýyorum ancak yollanan son din olmasý ve bozulmamýþ olmasý sebebi ile Müslümanlýðý diðer dinlerden farklý hatta modern görüyorum.Kur'an bize doðru yolu zaten gösteriyor yeterki yazýlanlarý yanlýþ yerlere çekip kötüye kullanmayalým.Böyle yapanlar yüzünden Müslümanlar kötü tanýnýyor.

Savgiler

Bundan ne kadar eminsin ;)
הדבר היחיד לשמור על אנשים בחיים הוא אהבה וכבוד

Aimer et être aimé c’est sentir le soleil des deux cotés.

«Ոսկե Տարիքը - Փոթորիկները, չի կարող կանխել մարդիկ սիրում են ծովը.


Mart 06, 2008, 01:51:52 ös
Yanıtla #24
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 281
 • Cinsiyet: Bayan

Çok eminim çünkü kendimi gerçek bir müslüman olarak görüyorum.Ne kimsenin inancýný hor görürüm veya karýþýrým nede kendiminkine karýþtýrýrým.Müslümanlýðý kendi içimde yaþamaya çalýþýyorum ve benim gibi çok fazla insan olduðunuda biliyorum.
Kimse almasin seni, Yine bana kalasin


Mart 06, 2008, 02:02:31 ös
Yanıtla #25

Çok eminim çünkü kendimi gerçek bir müslüman olarak görüyorum.Ne kimsenin inancýný hor görürüm veya karýþýrým nede kendiminkine karýþtýrýrým.Müslümanlýðý kendi içimde yaþamaya çalýþýyorum ve benim gibi çok fazla insan olduðunuda biliyorum.

Hmm, Aslýcým; þu da bir gerçektir ki Bireyin Ýnanç Sistemi Yaþamýna Endekslidir. Bunun için de Kendimi Kutsal Kitaplarýn Öðretileri Iþýðýnda Tek bir Kitap'a deðil Bütünsel Anlamda Yetiþtirmeyi hedefliyorum.

Yani, ne olursa olsun Din, Mezhep Ayýrýmý olmaksýzýn Tanrýsal Yaþam Standartýna paralel olarak  Ýnsanlýk Evrimsel Seviyesine gelebilmek adýna Bütün Kutsal Kitaplarýn Deðiþtirilememiþ Saf Özü nihayetinde Kendi Ýnanç Sistemimi kurarak Yaþamýmýn Temelini bu sayede oluþturabiliyorum.

Sonuç þudur ki, Sevgili Aslýcým; diðer Kardeþlerimizin Ýnançlarýna Saygýlý ve Hoþgörülü olmak asla yeterli deðildir. Önemli olan Ýnsan'ýn Kendisinin Ruhsal ve Bedensel /Çift Yönlü ( Dengede tutmak kaydýyla ) Tekamülünü Gerçekleþtirebilmektir.

Sevgiler;)
הדבר היחיד לשמור על אנשים בחיים הוא אהבה וכבוד

Aimer et être aimé c’est sentir le soleil des deux cotés.

«Ոսկե Տարիքը - Փոթորիկները, չի կարող կանխել մարդիկ սիրում են ծովը.


Mart 06, 2008, 02:12:08 ös
Yanıtla #26
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 281
 • Cinsiyet: Bayan

Ben þahsen tüm bu New Age çýlgýnlýðýný ve spiritualizm felsefesini dinleri modernleþtirmeye çalýþanlarýn beyhude çabalarý olarak görüyorum.Birileri oturmuþ din kitaplarýný kendi yorumlarýnýda katarak farklý birþeymiþ gibi sunmaya çalýþýyor.Yani esas yemeði ýsýtýp farklý bir yemekmiþ gibi yememizi saðlamaya çalýþýyorlar.Reklamlarda dedikleri gibi "yerseniz" :)

Savgiler
Kimse almasin seni, Yine bana kalasin


Mart 06, 2008, 02:38:09 ös
Yanıtla #27
 • Ziyaretçi

Hangi din birliyi ve kardeþliyinden bahs ediyorsunuz anlamýyorum. Dünyada öyle bi din var mý o dinler insanlarý bir-birine düþürmesin. Dinlerin amacý insanlarý korku ve kölelik içinde birleþtirmektir


Mart 06, 2008, 06:06:58 ös
Yanıtla #28
 • Ziyaretçi

Çok güzel ifade etmiþsiniz Sayýn Mystic, söyledikleriniz ayný zamanda büyük bir irade gerektirir diye düþünüyorum. Çünkü irade zayýflýðý bizi üzüntülere sürükler. Fakat merak ettiðim insan sevdiði birine baðlanmamayý nasýl baþarýr? Yada o baðlanmanýn derecesini nasýl ayarlar? Örneðin, bir anne evladýna baðlanmamayý nasýl baþaracak? Bu uç bir örnek belki ama baðlýlýða en güzel örnek diye düþünüyorum...


Sevgili Blossom; bahsettiðiniz olaya þu þekilde yaklaþýlabilinir : Normalde Yaþantýmýz içersinde Sevdiklerimizi Kaybetme Korkusunu yaþadýðýmýzdan dolayýdýr ki tam manasýyla Sevgi'mizi dýþavurum þeklinde gösteremiyoruz. Oysaki Sevdiklerimize olan Yaklaþýmýmýzý tam olarak net bir þekilde ifþa etmiþ olsaydýk bu Korkumuzun Yersiz olduðunu da pekala görebilecektik. Önemli olan aradaki çok ince ayrýntýyý kavrayarak Koþulsuz ve Karþýlýksýz Sevgi'yi Ýdrak etmemizdir.

Diyelimki; bir Evladýmýz var ve bir Anneyiz, bütün Sevgi'mizi Onun üzerine yöneltirsek Kaybettiðimiz esnada ise Kaybýmýz ne yazýk ki Acý bir Hüsran olacaktýr. Bu nedenledir ki ben bir Anneysem sadece Kendi Evladýmý deðil Dünyadaki bütün Çocuklarý ayný Koþulda Karþýlýksýz olarak Sevebilmeyi Öðrenmem gerekir ( Tabi yeryüzündeki bütün Çocuklarýn Annesi olabilirim ama sadece Kendi Çocuðumun Babasýnýn Eþiyim ) ( Buna Dikkat Lütfen (!) ) Ama bu demek deðildir ki bunu yaparken diðer bütün Çocuklar üzerinde bir Hakkýmýz var diye de düþünülmesin! Nasýl ki baþkalarýnýn Aile Ortamýný Kendi Ailesel olarak görüyorsak Bizlere gelebilecek en azami zararýn da Baþkalarýna gelebileceðini unutmamamýz gerekir.

Bu Olay geçmiþte maalesef yanlýþ anlaþýlmýþ ve nitelendirilmiþtir. Hatta kötü eðilimlerin en önemli malzemesi haline gelmiþtir. Bir Bayansam Eþim dýþýndaki bütün Erkekleri Erkek Kardeþim, Babam hatta Öz Ailem olarak görmekle mükellefim. Yine bir Erkeksem Eþim dýþýndaki bütün Bayanlarý ÖzKardeþim, Bacým ve Annem olarak görmekle mükellefim. Kimsenin namusuna bu sebebpten dolayý yan bakmam, bakmamý da gerektirmez. Bu durum Dünya Toplumlarýnda Kara bir Leke olarak Lanse edilmektedir. Ýþte bu sebepten dolayý Toplumlarda Namus  olayý bertaraf edilmiþ ve Ýnsanlýk Onuru bu þekilde ayaklar altýnda çiðnenmiþtir.

Kimse kimsenin hakkýný alamaz, alanýn Hakký da er ya da geç alýnmaya mahkumdur.

Saygýlar;)     
Düþündüðünüz þey çok güzel fakat uygulamasý zor Sevgili Sevil. Zaten sizin gibi düþünebilseydi herkes, cennet kavramý yeryüzüne inerdi...


Mart 06, 2008, 06:13:46 ös
Yanıtla #29

הדבר היחיד לשמור על אנשים בחיים הוא אהבה וכבוד

Aimer et être aimé c’est sentir le soleil des deux cotés.

«Ոսկե Տարիքը - Փոթորիկները, չի կարող կանխել մարդիկ սիրում են ծովը.


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
4 Yanıt
2722 Gösterim
Son Gönderilen: Mayıs 23, 2008, 10:28:00 ös
Gönderen: Anatolic
3 Yanıt
2685 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 22, 2008, 02:42:57 ös
Gönderen: Prenses Isabella
0 Yanıt
2707 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 27, 2009, 01:04:58 ös
Gönderen: asoraman
0 Yanıt
1976 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 10, 2011, 07:51:14 ös
Gönderen: M1TO
4 Yanıt
3052 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 10, 2012, 09:54:26 ös
Gönderen: NOSAM33
0 Yanıt
1834 Gösterim
Son Gönderilen: Eylül 19, 2011, 03:35:56 öö
Gönderen: MASON
8 Yanıt
3786 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 03, 2013, 11:54:44 ös
Gönderen: park10
39 Yanıt
10217 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 24, 2012, 07:13:18 ös
Gönderen: Waldow
7 Yanıt
3246 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 06, 2013, 05:27:46 öö
Gönderen: Etimolog
0 Yanıt
1264 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 11, 2015, 03:15:07 öö
Gönderen: Risus