Masonlar.org - Harici Forumu

Inanc => Diger Inanclar => Konuyu başlatan: blossom - Ocak 19, 2008, 01:06:16 ÖÖ

Başlık: Şamanizm
Gönderen: blossom - Ocak 19, 2008, 01:06:16 ÖÖ
Şamanizm, insanlığın belki de en eski dinlerinden biridir. Temel olarak sihir ve büyüye dayanır. Her hangi bir kurucusu veya kutsal kitabı olmadığı gibi ortaya çıkış tarihi de belli değildir.Şamanizm ' in köken olarak anaerkil dönemde ortaya çıktığı tahmin edilmektedir.. Yakutlarda erkek Şamanlar özel cübbeleri bulunmadığı zamanlarda kadın entarisi giyerek ayin yaparlar. Şamanların çoğunun saçlarını uzatma nedenlerinden biri de budur.

İnanç ve İbadetleri

Şamanist inanca göre dünya, gök, yeryüzü ve yeraltı olmak üzere üç kısma ayrılır. Altay Türklerine göre "Aydınlık Alemi", yukarıdaki dünyayı yani gökyüzünü Tanrı Ülgen'le ona bağlı iyi ruhları temsil eder.Yeryüzünü, yani "Orta Dünya"yi insanlar oluşturur. Yer altı dünyası olan "Aşağıdaki Dünya"yı ise Tanrı Erlik ve ona bağlı kötü ruhlar oluşturur. İyi ruhlarla ilişki kurup, iyilik yapan Şamanlara ak-Şaman, yeraltı ruhlarıyla konuşup, Erlik 'in hizmetinde olanlaraysa kara-Şaman denir.

Eski Türklerin de inandığı din Şamanizm ' di. Bu Şamanizm,Yakutlar ve Altaylar'da yaşayan ilkel Şamanizm aşamasını bir süre sonra geride bırakmış, gelişmişti. Avcılık ve ilkel tarımla dar bir bölgede yaşayan boyların inanışlarıyla, büyük devletler kuran, Çin Duvarı ' yla Bizans arasına yayılmış halkların inanışları aynı kalmamıştı.

Çin kaynaklarından anlaşıldığına göre eski Orta-Asya Şamanizm ' inin temelleri Gök-Tanrı, Güneş, yer, su, atalar ve ocak (ateş) kültleridir.Bu bağlamda Asya halklarının inandığı Şamanlığın temelinde insan ve doğanın birlik ile beraberliği ve uyumu düşüncesi yer alır. Evren,dünya,insan,hayvan ve bitkiler alemi bir bütün olarak düşünülür. Dünya ve Gök,yaratma eylemini birlikte işbirliği halinde gerçekleştirmektedir. Bunlar bütün varlıkların yaratıcısı olmalarından ötürü kutsaldır. İşte bu yüzden Asya 'nın Şamanist göçebe halklarında Gökle Yer Su'yu sayma ve bunlara saygı gösterme, bu göçebe halkların inanışlarının özünü oluşturmaktadır. Dağın eteğinde ya da zirvesinde, nehrin ya da gölün kıyısında, yolun ya da atın bağlandığı direğin yanında, bir göçebenin kutsamayla eylemleri, tüm yaşamın ortak bir bilinci paylaştığı doğaya dönüktür.

Şamanlıktaki bir diğer inanışta, insan neslinin sonsuz bir şekilde devamlılığı düşüncesi. Şamanist olan birisi kendini, baba, dede, ve atalarına ait olan bir hayatın devamı olarak görür, bunları bilir ve sayar (Atalar kültü). Bununla birlikte, söz konusu bu insan aynı zamanda kendi geleceğini de sonraki nesillerde görmektedir, ki bu durum varoluşun ana anlamıdır. Bundan dolayı bu insanin görevi çocuk ve torunlarına toplumun en iyi yanlarını aşılayarak yetiştirmek ve hayata hazırlamaktır.

Şaman Kimdir? Kimler Şaman Olabilir?

Şaman dininin ayin ve törenlerini yapan, ruhlarla insanlar arasında aracılık eden kişiye Şaman denir. Şaman sözcüğü Türkçe kökenli değildir. Türkler Şaman yerine kam sözcüğünü kullanırlardı. Avrupa'da 18.yüzyılda kabul edilen Şaman sözcüğü, Rusların, Kuzey Sibirya'da Tunguzlardan öğrendiği bir sözcük. Aslında bu sözcüğün kökeni hâlâ tartışmalı. Bazı bilim adamları sözcüğün Pali dilinde bulunan "şamna" olduğunu, Sanskritçe'de bulunan "çramana" ile aynı kökten geldiğini ileri sürüyorlardı. Bazıları da bu sözcüğün Mançu ' ca olduğunu,"zıplayan,dans eden" anlamına geldiği görüşündeler. Bir başka teori de Şaman sözcüğünün Buda inanışına ait bir sözcük olduğudur. Firdevsi'nin sehname'sinde geçen "Semen" (Buda rahibi) sözcüğü dolayısıyla Şaman sözcüğünün Hindistan kökenli olduğu söylenir.

Kasgarlı Mahmut'tan öğrendiğimize göre kamlar, Müslüman Türkler zamanında da unutulmuş değil. Divan-i Lugat-it Türk'te "Kamlar kamik arvisti: kamlar (ayin sırasında) anlaşılmayan bir takım sözler söyledi." gibi cümlelere rastlanmaktadır. Benzer biçimde Balasagunlu Yusuf Has Hacib, "Kutadgu Bilig" adli eserinde kamlarla hekimleri (otacıları) bir tutmuş, ikisini de insanlar için yararlı isler yapan kişiler olarak göstermişti. Bir yerde söyle der: "Kerek tut otaçi, kerek kam, öligligke her giz asig kilmaz em. (Gerek hekim tut, gerekse kam, eceli gelene ilaç fayda etmez.)

Şaman (kam), tanrılar ve ruhlarla insanlar arasında aracılık yapma gücüne sahip olan kişidir. İnsan, ufak tefek ruhlara, aileyi koruyan ateş ve iyi yer-su ruhlarına bizzat kurbanlar ve saçılar sunabilirse de, kuvvetli, hele kötü ruhlara doğrudan başvuramaz. Kötü ruhlar insanların en büyük düşmanlarıdır. İnsanlara ve hayvan sürülerine hastalık göndermek suretiyle kurban isterler. Bunların istediklerini yerine getirmek gerekir. İnsanlar onların ne istediklerini bilmezler. Ne istediklerini ancak gücünü göklerden ve atalarının ruhlarından alan Şamanlar bilir.

Şamanlık bilgisi öğrenmekle elde edilemez. Şaman olmak için belli başlı bir Şamanın neslinden olmak gerekir. Kimse Şaman olmayı istemez, ancak geçmiş ataların ruhundan biri, Şaman olacak torununa musallat olur; onu Şaman olmaya zorlar. Bu hale Altaylılar "töz basıp yat" (ruh basıyor) derler. Ata ruhu musallat olan adam Şamanlığı kabul etmezse deli olur.

Şaman Davulu

Bugün Rusya Federasyonu içinde yer alan Hakasya 'da Şamanizm hâlâ canlı tutuluyor. Hakasyalı bir araştırmacı olan Katanov, Minusinsk Tatarlarından aldığı bilgilere göre Şaman davulunu anlatır. Buna göre davulun önemli üç bölümü vardır: içi, dışı ve tokmağı.

Davul, bir arşın çapındadır. İskeleti genellikle sepet yapımında kullanılan söğütten yapılır ve at derisiyle kaplanır. Davulun içinde dikey olarak duran sapı genellikle kayın ağacından yapılır. Sapta mars denilen, kamın yer altı dünyasında yaşayan erliklerin lideri Erlik Han 'a ulaşmasını sağlayan on iki delik bulunur.

Deliklerin arasındaki kabartmalar, kamın uçarak ya da yürüyerek geçmek zorunda olduğu dağ sıralarını temsil eder. Sapın üst kısmında, enlemesine kamın kendisinin ya da hastasının düşmanlarını püskürttüğü yay kirişi olarak adlandırılan sopa bulunur.

Bu demir sopaya hastanın içindeki kötü ruhları kovan on sekiz kadar demir çıngırak bağlanır. Ayrıca, kamın habercilerini temsil eden iki çan da demir sopaya bağlanır. Davulun üst kısmında hastanın düşmanlarını temsil eden dört ya da altı demir kanca tutturulmuştur. Demir sopaya kamın kudretini simgeleyen bez parçalari asılır. Bu bez parçaları genellikle kamın hastaları tarafından bağlanır. Erlik Han'a herhangi bir hayvan adandığında bu hayvana demir sopadan alınan iki üç bez parçası bağlanır. Adak hayvanın boynunda asılı duran bu bez parçaları onu kötü güçlerden korur.

Davulun üst kısmında yedi renkli gökkuşağı tasvir edilir. Gökkuşağının iki ucundan da, iki geniş kare şeklinde merdiven sarkar. Bu merdivenle kam, Kan Kuday'in huzuruna çıkmak için gökyüzüne yükselir. Kan Kuday'in önünde beyaz boyayla çizilen iki kayın ağacı vardır. Kam, gökyüzüne yükselerek Kan Kuday'dan hastayı iyileştirmek ya da ya da öldürmek için emir alır. Gökkuşağının altında ışık saçan iki daire vardır. Ayrıca 14-18 kadar yıldız bulunur. Merdivenin üst kısmındaysa beyaz renkle yedi dağ kızı resmedilmiştir. Bu kızlar eğer ruh erkekse onu uzaklaştırmada kama yardım ederler. Kız figürlerinin yanında iki kuş tasviri vardır. Kam bu iki kuşla göğe yükselir. Davulda bundan başka kırmızı renkte at, süvari ve keçi bulunur. Kızıl at üzerindeki Kızıl süvari, erliklerden biri olan Kızıl adakların basında gider. Beyaz renkle çizilen beyaz at üzerindeki atlı Kuday'a gider. Davulun ortasındaki üç çizgi bu dünya ile öte dünyayı ayıran bir tabakadır. Davulun alt tarafında, kutsal koyunları himaye eden kurbağa resmi vardır. Ayrıca on sıradağın ardında, kara ve altın denizin kıyısında yaşayan hayvanları sulamak için altın oluğu ve at bağlamak için altın direkleri bulunan Erlik Han ' ın kötü ruhları yargıladığı yere götüren yılan ve kertenkelenin resmi yer alır. Bu deniz doğudadır, kurbağa, yılan ve kertenkele, koyunlara dokunmak isteyen kötü ruhları korkutur. Aynı şekilde su iyelerini temsil eden iki balık tasvir edilir. Balıkların iç hastalıkları iyileştirdiğine inanılır. Eğer kam kötü ruhlardan daha güçlüyse onları dağ ruhlarının Haninin yaşadığı dokuz denizin sonuna kadar sürebilir, eğer kam zayıfsa, yolun yarısından döner ve balık hastayı yeniden alt eder. Bunun dışında davulun üzerinde kötü ruhların yaklaştığını kama haber veren kara ve ala renkli iki köpek resmi vardır.

Davulun alt tarafında yedi at ve yedi insan tasvir edilir. Bunlar Erlik Han ' ın hizmetçileridir. Bütün kötülükler yeraltı dünyasında yasayan Erlik Han'dan kaynaklanır. Davulda yine kırmızı renkle kama kamla mayi öğreten kam resmedilmiştir. Öldükten sonra kaynayan denize doğru gittiği düşünülen kam tasvirinin uyuz hastalığını tedavi ettiğine inanılır. Davuldaki tavşan resmi, kamın aletlerinin koruyucusunu simgeler.

Davulun üzerinde "meme" diye adlandırılan altı kabartı vardır. Bunlar kamın aletlerinin koruyucusu sayılan ruhu besleyip koruma işlevini üstlenir.

Bir önemli öğe de tokmaktır. Tokmak, ya tavşan derisiyle kaplanarak söğüt dalından; ya geyik kemiği ya da boynuzu ya da kayın ağacından yapılır. Tokmağın sapına hastaya gelen kötü ruhları kovmak için kamçı görevi üstlenen bez ve deri parçaları yapıştırılır.

Şamanlar ayin yapmak için davul kullanırlar; fakat zaman zaman bunun yerini kopuzun aldığı da görülmüştür. 11.yüzyıl tarihçilerinden Gardizi, eski Yenisey Kırgızları ' nın Şaman ayinlerinde saz çaldıklarını söyler. Eski Oğuzlarda, İslam ' ın kabulünden sonra Şaman geleneklerini sürdüren ozanlar kopuzu kutsal saymışlardır. Sözgelimi, Dede Korkut her öykünün sonunda kopuzuyla gelir, ad verirken, dua (alkış) ederken kopuz çalar.

Şaman davulunun asıl kısmı olan ağaç ve demir parçalar asla değiştirilmez. Derisiyse değiştirilebilir. Biri ölen evde bulunan davul, Erlik'in elçisi Aldaçi'nin yaklaşmasıyla kirlenmiş ve kuvvetini kaybetmiş sayılır. Kirlenmiş ve kuvvetini kaybetmiş davulların derisi derhal değiştirilir. Tedbirli davranmak isteyen Şamanlar ve ev sahipleri, hastanın öleceği anlaşıldığı zaman Şamana ait eşyaları evden çıkarırlar.

Her davul Şamanın ölümünden sonra ormana götürülüp parçalanır ve bir ağacın dalına asılır. Şamanın ölüsü de bu ağacın dibine gömülür.

Şaman Giysisi

Şaman için davuldan daha önemli bir şey varsa o da Şaman giysisidir. Geleneğe uygun bir elbise hazırlamanın zor geldiği kamlar, ruhların özel izinleriyle birkaç yıl cübbesiz ayin yaparlar. Fakat cübbesiz kamlar kötü ruhlara karşı fazla cesaret gösteremezler. Bunun için kamlar ne yapıp edip Şaman kıyafeti edinirler. Şaman, cübbe ve davulunu kendi arzu ve isteğiyle değil, hizmetinde bulunduğu ruhun emir ve ilhamına göre yaptırır. Cübbe ve davulun nitelikleri ve biçimi, süsleri bütün ayrıntılarıyla bu ruh tarafından belirlenir. Ruhun istediklerinden en ufak biri bile eksik kalsa cübbe ve davul ayin yapmaya yaramaz. Giysi hazırlandıktan sonra özel bir törenle ruhların beğenisine sunulur.

Şaman cübbesi gelenek olarak otuz parçadan yapılmış sayılsa da gerçekte altmışa yakın çok çeşitli parçaya sahiptir. Cübbenin asıl kısmı maral ya da beyaz koyun derisinden yapılan ceketten ibarettir. başka parçalar bu cekete dikilir. Bu parçalar Şamanların ruhlar dünyasında bulunduğunu düşündüğü varlıkların sembolleridir. Sözgelimi cübbenin yakasından sallanan dokuz küçük kukla Ülgen'in dokuz kızını, küçücük cübbeler onların elbiselerini temsil eder. Kötü ruhlarla mücadelede kullandığı "manevi" yayın ve diğer silahların sembolleri, küçücük yay ve çıngıraklardır.Kötü ruhların fısıltılarını dinlemek için kulak, ay, güneş yıldızlar, Erlik dünyasında yaşayan kurbağalar, yılanlar cübbede tasvir edilir.

Şamanın cübbesiyle birlikte külahı (börk)da hazırlanır. Külahın esas kısmı üç karış uzunluğunda kırmızı kumaştan olur, etrafına da üç tane düğme konur. Astarı kaba ve adi kumaştandır. Külahın üç yerine vaşak derisi dikilir; bunlardan biri göz, biri alın ortası biri de ense hizasına konur. Böylece Külahın üç kısmı olur ki buna "üç üyelüü kuspörük" (üç boğumlu kuskülah) denir.Göz üzerindeki kısma türlü türlü boncuklardan diziler konur. Her dizide beş boncuk ve ucunda bir yılan başı bulunur. Dizilerin sayısı 5,9 ya da 16 olabilir.

Günümüzde Şamanizm ve Diğer Dinlere Etkileri

Kitaplı dinler olarak kabul edilen dinlerin hiçbiri eski yerel inanışların etkisinden kendilerini arındırabilmiş değil.Dünyanın her yerindeki Hıristiyanlığın ya da Müslümanlığın farklı olmasının en önemli nedenlerinden biri eski inanışların bu dinlere eklenmiş olması.

İslam dinini kabul etmiş Türkler için de bu durum geçerliliğini korumakta.Türklerin inanışlarında bugün bile Şaman geleneğinin izlerini görmek olası. Müslüman olan Oğuzlar, Dede Korkut öykülerinden anlaşıldığına göre Şaman geleneklerini korumuşlardı. Matem töreninde ölünün bindiği atin kuyruğunu keserek kurban etmek, ağacı kutlu saymak gibi gelenekler bunlardandır. Ayrıca uzun ömürlü olması, daha önce ölen çocuklar gibi ölmemesi için çocuklara Yasar, Durmuş, Duran,Satılmış, Sati gibi isimlerin konması, türbelere adak adanması, dilek ağaçlarına çaput (bez parçası) bağlanması gibi adetler bu kapsamda değerlendirilir.

Şamanizm günümüzde Türkler ve diğer Orta Asya halklarının hayatını değişik oranlarda etkilemeye devam etmekle birlikte halen Orta Asya ' da başlı başına bir din olarak devam etmektedir. Tatarların bir kısmı Özellikle Hakasya Türklerinin hemen hemen tamamen Şamanisttir. Günümüzde Rusya, Moğolistan, Tacikistan,Kazakistan gibi ülkelerde Şamanist topluluklara rastlanmaktadır. Sayıları gittikçe azalmakla birlikte günümüzde yaklaşık olarak 650.000 kadar taraftarı olduğu tahmin edilmektedir.

Kaynak: http://www.dunyadinleri.com/samanizm.html
Başlık: Ynt: Şamanizm
Gönderen: Mozart - Haziran 20, 2008, 03:17:38 ÖÖ
şaman dininin Türkiye Türklerinde kalan izlerinden bazıları;
giden kişinim arkasından su dökmek,
ağaç dallarına çaput bağlamak,
ölen kişinin ayakkabısını kapı önüne koymak,
nazar boncuğu,
kurşun dökme vb...
Başlık: Ynt: Şamanizm
Gönderen: Prenses Isabella - Haziran 20, 2008, 08:16:15 ÖÖ
şaman dininin Türkiye Türklerinde kalan izlerinden bazıları;
giden kişinim arkasından su dökmek,
ağaç dallarına çaput bağlamak,
ölen kişinin ayakkabısını kapı önüne koymak,
nazar boncuğu,
kurşun dökme vb...

Bunların normalde Batıl İnanç olduklarını sanıyordum. Kaynağı Şamanizmden mi geliyor?

    Mesela '' Giden Kişinin Arkasından Su Dökmek '' ; bu tam olarak Bizim de Geleneklerimizde yeralıyor. Ama Batıl İnanç olduğunu biliyorum fakat ne zaman uzun yola çıksam Annem arkamdan su döker  :D yolumun aydınlık olması içinmiş. Belki bunu Annemin beni kaybetmek istemeyişinden dolayı yaptığını bildiğim için olayı hafife ya da basite almıyorum. Fakat bana sorarsanız bunların hiçbirini kendim yapmam. Temelindeki düşünceyi ya da duyguyu önemsediğimden pek de yadırgamıyorum. Yıllardır süregelmiş ve Bireylerde daha doğrusu Toplumlarda bir zihniyet durumuna gelmiş bu geleneklerin bir yerde tabulaşma ortamını teşkil ettiği için yıkılması gerektiğine inanıyorum. Belki de Cehaletin getirisidir, diye de düşünülebilinir. Ancak İnsanlığın Aydınlanma Süreci söz konusu olduğu için daha Akılcı daha Esnek daha İleri Görüşlü bir Zihniyetin hakim olmasını diliyorum.   


 
Başlık: Ynt: Şamanizm
Gönderen: poyraz06 - Haziran 20, 2008, 10:34:16 ÖÖ
şaman dininin Türkiye Türklerinde kalan izlerinden bazıları;
giden kişinim arkasından su dökmek,
ağaç dallarına çaput bağlamak,
ölen kişinin ayakkabısını kapı önüne koymak,
nazar boncuğu,
kurşun dökme vb...

Sn.Akyol, ben buradaki birkac tane inanisin samanizm den ve bazilarinin da "Turkiye Turklerinden" geldigine inanmiyorum. Acaba kaynak gosterirmisiniz?? Yanlis olan bilgimi duzeltmek isterim :)
Başlık: Ynt: Şamanizm
Gönderen: Mozart - Haziran 22, 2008, 07:26:53 ÖS
Abdülkadir İnan tarihte ve bugün Şamanizm'i okumanızı tavsiye ederim.sayfa 204'de kalıntılardan bahsetmekte.
ayrıca  http://www.historicalsense.com/Archive/Samanizm_2.htm  bakabilirsiniz oradada çeşitli kaynaklar belirtmekte.

Önerdiğim  bu kitabı Türk Tarih Kurumunda bulabilirsiniz.Ben kargoyla sipariş etmiştim.Sizde bu yola başvurabilirsiniz.
Başlık: Ynt: Şamanizm
Gönderen: Mozart - Şubat 24, 2009, 12:37:04 ÖS
Kimliğine 'şaman' yazdıramadı 
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bir vatandaşın din hanesine "Şamanist" yazılması talebini reddetti; "Şaman veya Şamanist ibarelerinin nüfus aile kütüklerindeki din hanesine yazılması mümkün değildir" dedi...
 
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bir vatandaşın din hanesine "Şamanist" yazılması talebini reddetti; "Şaman veya Şamanist ibarelerinin nüfus aile kütüklerindeki din hanesine yazılması mümkün değildir" dedi. Genel müdürlük ret yazısında gerekçe göstermedi. Cahit Bolat 1 Mayıs 2006 tarihli dilekçesinde, "Nüfus cüzdanımdaki "Dini: İslam" ibaresinin, Orta Asya Türkleri'nin ilk ve gerçek dini olan "Şaman-Şamanist" olarak değiştirilmesini talep ediyorum" demişti.
Kaynak: http://haber.gazetevatan.com/haberdetay.asp?Newsid=78646&Categoryid=7

Dün ya da geçen gün bu kişinin, bir haberkanalında röportajı yayınlandı, tekrar başvuracakmış. Bir insanınn din hanesine istediği dini yazdıramaması kadar alçakça bir uygulama olamaz.
Diğer ülkelerde bu durum nasıl, bilginiz varsa paylaşırmısınız...

saygılarımla
Başlık: Ynt: Şamanizm
Gönderen: Amon - Şubat 24, 2009, 02:02:01 ÖS
Bu çok komik birşey gercekten Türkler müslüman olmasaydı bu günlere nasıl gelecekti şaman olup ateşe taparak Osmanlı İmparatorlugu kurup İstanbulu fethedip Bizansı ortadan silip en sonunda Türkiye Cumhuriyetini mi kuracaklardı ?

Türk müslüman olmayıp ne olacaktı satanist mi olacaktı ?
Başlık: Ynt: Şamanizm
Gönderen: Mozart - Şubat 24, 2009, 02:37:01 ÖS
Bay Amon bugünlere gelemezdik, çünkü gelmezdik.
Bu çok komik birşey gercekten Türkler müslüman olmasaydı bu günlere nasıl gelecekti

Osmanlı İmparatorluğu Türkler için bir anlam ifade etmez, ama sizin gibi arap kültürü özentilerine çok şey ifade edebilir. Ayrıca Atatürk'ün soyunun geldiği Karamanoğulları Beyliği Osmanlıyı yenseydi, ne sizin gibi düşünenler ne de Osmanlı kalırdı.
şaman olup ateşe taparak Osmanlı İmparatorlugu kurup İstanbulu fethedip Bizansı ortadan silip en sonunda Türkiye Cumhuriyetini mi kuracaklardı ??

Ne olduğunu değil de ne olcağını söylerdim ama utancınızdan bir daha bu siteye giremezdiniz.
Türk müslüman olmayıp ne olacaktı satanist mi olacaktı ?
Başlık: Ynt: Şamanizm
Gönderen: Amon - Şubat 24, 2009, 02:46:11 ÖS
Senin Türk dedigin kimdir İslamı türk tarihinden çıkardıgın zaman geriye ne kalır ? Osmanlı türk degildiyse neydi ingilizce mi konuşuyordu fransızca mı ? Osmanlının biz arabız diye bir beyanına rastladınız mı ? Türkçe konuşan insanlara Türk dememe hakkını size kim verdi ? Yada müslüman olmayan Türkler bu zamana kadar ne yapabilmiş neye hizmet etmişler ? Arap özentiligi dediginiz nedir Müslüman olan arap özentisi mi oluyor İslam Allahın diniyse evrenseldir İngiliz müslümanda olur italyan müslümanda ki zaten var. Allahın dinini bir kültüre maletmek neyin nesi ? Hadi diyelim ki öyle ,sömürgeci merhametsiz faşist düzenbaz Amerikan kültürüne hayran olunca Fransızlara hayran olunca sorun olmuyor da Arap kültürünü sevmek neden problem çıkartıyor ?

İşte Cumhuriyet düzeni malesef sizin gibi insanlar icad etti. Kendi kültüründen tarihinden dininden herşeyinden nefret eden üstünlük kompleksleriyle yaşayan aşşağılayan kibirlenen putlaştıran.. Osmanlı olmasa Türklerdeki Cihad anlayışı olmasa bu günlere gelebilmenin mümkün olmadıgını anlayamayacak kadar nefretle dolmuşsunuz. Baleye gidip müzikal izleyerek ideoloji savundugunuzu sanıyorsunuz. Modernlik çağdaşlık gibi iki tane kavramın peşine takılarak dünya görüşünüzün oldugunu sanıyorsunuz , halbuki nefret etmenin dışında hiçbirşey bilmiyorsunuz !

Milli Mücadelede verilen 200 bin şehid bu ülkenin namaz kılan tekbir getiren Allaha tevekkül eden şehidlik bilinci taşıyan cocukları degil miydi ? Bugün Pkk'ya karşı bile bu ülkenin müslüman ailelerinin çocukları savaşmıyor mu ? Siz İslamın hakkını nasıl ödeyeceksiniz ? Topraklarımız işgale ugradıgı takdirde sizin gibi baleye gitmeyi ideoloji sanan zihniyetler mi bu ülkeyi koruyacak begenmediginiz yobazlıkla damgaladıgınız İslamcılar mı ? Siz 6 ay askerlikten kaçmak için bile otuz yere telefon açıp çürük raporu ayarlamaya çalışır sonra bu ülke için kanının son damlasını döken insanlara küfredersiniz
Başlık: Ynt: Şamanizm
Gönderen: Mozart - Şubat 24, 2009, 04:17:14 ÖS
Bu memleket dünyanın asla beklemediği, asla ümit etmediği müstesna bir medeniyetin yüksek tecellisine sahne oldu. Bu sahne en az 7000 senelik bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarlarıyla sallandı, beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı, çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu;
TÜRK oldu! TÜRK budur:
YILDIRIMDIR, KASIRGADIR,
DÜNYAYI AYDINLATAN GÜNEŞTİR!
Kaynak: Türk'ün tarifi(Hikmet Bayur'un verdiği vesika),; Hilmi Yücebaş, Atatürk'ün Nükteleri, Fıkraları, Hatıraları,s.4, 1963
Atatürk'ün bu sözü elyazısıyla yazdığı hali: http://www.ttk.org.tr/templates/resimler/Image/images/Ata_turk.jpg
Senin Türk dedigin kimdir


Konunun İslami Türk tarihi ile alakasını açıklarsanız ona göre cevaplayabilirim.
İslamı türk tarihinden çıkardıgın zaman geriye ne kalır ?


Resmi dil Türkçemiydi?
Osmanlı türk degildiyse neydi ingilizce mi konuşuyordu fransızca mı ?


Siz Osmanlı'nın biz Türk'üz beyanına rastladınız mı? Türkler'de Haliflik sistemi var mı? Türkler'de ülkeni satmak var mı?
Osmanlının biz arabız diye bir beyanına rastladınız mı ?


Müslüman olmayan Türklerin konuyla alakasını anlayamadım açıklarsanız ona göre cevaplayabilirim.
müslüman olmayan Türkler bu zamana kadar ne yapabilmiş neye hizmet etmişler ?


Arap özentisi demek, Arapların kültürünü yaşantısına sokan demektir. Mesela günümüzde de bolca örnek var, bir kısım insanımız İslamiyet adı altında Arap kültürüyle kandırılmıştır ve arap kültürünü din olarak görüp yaşamaktadır.

Arap özentiligi dediginiz nedir Müslüman olan arap özentisi mi oluyor


Müslüman olan arap özentisi bir alaka göremedim. Kısaca hayır.
Müslüman olan arap özentisi mi oluyor İslam Allahın diniyse evrenseldir İngiliz müslümanda olur italyan müslümanda ki zaten var. Allahın dinini bir kültüre maletmek neyin nesi ?


Evet İslam evrenseldir, Allah'ın dinini bir kültüre maledenler, İslamiyet diye Arap kültürü yaşayan ve benimseyenlerdir.
İslam Allahın diniyse evrenseldir İngiliz müslümanda olur italyan müslümanda ki zaten var. Allahın dinini bir kültüre maletmek neyin nesi ?


Beni yanlış ifade ediyorsunuz.
Baleye gidip müzikal izleyerek ideoloji savundugunuzu sanıyorsunuz. Modernlik çağdaşlık gibi iki tane kavramın peşine takılarak dünya görüşünüzün oldugunu sanıyorsunuz , halbuki nefret etmenin dışında hiçbirşey bilmiyorsunuz !


Arap kültürünü sevince problem mi çıkıyor ilk defa duyuyorum, ama eğer arap kültürünü sevmek Türkiye Cumhuriyet'inin ana temel yasalarına, Atatürk inkilaplarına karşı çıkmaksa elbette ki problem olur, çünkü burası Arap ülkesi değil.Ayrıca söz ettiğiniz Fransız ya da Amerikan özentisi kişiler Türkiye Cumhuriyet'ine karşı ne yapmaktadırlar sorun olması için?Anlatın ki ben de öğrenmiş olayım, merak ettim.
Hadi diyelim ki öyle ,sömürgeci merhametsiz faşist düzenbaz Amerikan kültürüne hayran olunca Fransızlara hayran olunca sorun olmuyor da Arap kültürünü sevmek neden problem çıkartıyor?


Ben Cumhuriyetimizi kuranların ayağının tırnağı bile olamam, ben onlar gibi yürekli ve ileri görüşlü değilim. Keşke olabilseydim.
İşte Cumhuriyet düzeni malesef sizin gibi insanlar icad etti


Türklerde cihad anlayışı mı var? onu da nerden çıkardınız? Ayrıca Osmanlı'nın son cihadını hangi Müslüman Devletler dinlemiştir ve Osmanlı'nın kurtuluşu için destek vermişlerdir? Ayrıca Araplar İngilizlerle bir olup bizi arkadan vurmadılar mı?
Osmanlı olmasa Türklerdeki Cihad anlayışı olmasa bu günlere gelebilmenin mümkün olmadıgını anlayamayacak kadar nefretle dolmuşsunuz. 


Ülkenin kurtulmasıyla namaz kılınmasını, tekbir getirilmesini anlayamadım, açıklarmısınız.
Milli Mücadelede verilen 200 bin şehid bu ülkenin namaz kılan tekbir getiren Allaha tevekkül eden şehidlik bilinci taşıyan cocukları degil miydi


Sadece müslümanlarımı savaştırıyorlar? Hristiyan ya da Musevileri savaştırmıyorlar mı? Sizi anlamakta zorlanıyorum, Türk, diyorsunuz, vatan diyorsunuz ama Türklerle Müslümanlığı eşdeğer tutuyorsunuz? Hazar Türkleri hakkında bir bilginiz varmı?
Bugün Pkk'ya karşı bile bu ülkenin müslüman ailelerinin çocukları savaşmıyor mu ?


İslamın hakkı ödenecek birşey mi?
Siz İslamın hakkını nasıl ödeyeceksiniz ?


Nerden biliyorsunuz,var mı kanıtınız?
Siz 6 ay askerlikten kaçmak için bile otuz yere telefon açıp çürük raporu ayarlamaya çalışır sonra bu ülke için kanının son damlasını döken insanlara küfredersiniz?

Başlık: Ynt: Şamanizm
Gönderen: Mozart - Şubat 24, 2009, 04:26:47 ÖS
Baleye gitmeyi ideoloji olarak sanan zihniyet nasıl oluyor çok merak ettim, çok komik birşey bu :)
Benim kız arkadaşımda balerin o da herhalde bu ideolojinin oyuncularından, bende çocukluğumdan beri gittiğim bale gösterileri sayısı yüzünden bu ideolojinin baş kahramanı olmam gerekirdi.
Ayrıca o yobazlar, keşke bizi işgal etselerdi de Arap paçavrası türbanı, sarığı giyseydik diyorlar.
Topraklarımız işgale ugradıgı takdirde sizin gibi baleye gitmeyi ideoloji sanan zihniyetler mi bu ülkeyi koruyacak begenmediginiz yobazlıkla damgaladıgınız İslamcılar mı ?
Başlık: Ynt: Şamanizm
Gönderen: Ben-Hur - Şubat 27, 2009, 12:48:52 ÖÖ
Türklerin en büyük yeteneği olan  savaş kabiliyeti ve becerisi müslüman oldukları için mi ?   Şaka gibi bir şey.Bu şekilde bir yaklaşımda bulunulursa benim fikrime göre ise tam tersi. Binlerce yıllık Türk tarihinde osmanlı sadece bir kesim.. Üstelik çoğu kez Türk ün hor görüldüğü   arapçılığın yaygın olduğu bir kesim.

Başlık: Ynt: Şamanizm
Gönderen: degas - Şubat 27, 2009, 12:58:44 ÖÖ
Sakın şamanizm batı tipi masonluk denen düşüncenin temeli olmasın.. ;) ;)
Başlık: Ynt: Şamanizm
Gönderen: Mozart - Şubat 27, 2009, 02:07:00 ÖÖ
Bay degas Z sembolizmasının anlamında ki benzerliğin dışında ne gibi benzerlikler tespit ettiğinizi paylaşırsanız sevinirim, çünkü ben ondan başka çok fazla ileriye gidemedim.
Başlık: Ynt: Şamanizm
Gönderen: degas - Şubat 27, 2009, 03:18:42 ÖÖ
Bay degas Z sembolizmasının anlamında ki benzerliğin dışında ne gibi benzerlikler tespit ettiğinizi paylaşırsanız sevinirim, çünkü ben ondan başka çok fazla ileriye gidemedim.

Ana-erkillik ve romada görülen asyalı kadın rahibeler ; sibyl
Başlık: Ynt: Şamanizm
Gönderen: rigormortis - Kasım 22, 2009, 11:25:40 ÖS
Konu gerçekten çok ilgimi çekti;

Sayın M.Akyol günümüzde Şamanizmden kalan ve devam eden bir takım geleneklere bende birkaç örnek vermek isterim:

"Mevlüt okutma

Ölünün 7'si, 40'ı ve 52'sinin anılması.

Nevruz Bayramı"

Şaman inancında ki Gök Tanrı Çevirisi günümüze yanlış bir çeviri olarak da gelmiş olabilir. Aslı KÖK TENGRİ olan bu sözcük:

Tengri: Tanrı

Kök: Gök/Ulu/Kök ve bir de mavi anlamları taşımaktadır.

Bakıldığında pekala yukarıda yoğun bir şekilde İslam savunuculuğu yapan üyelere göstermek istediğim birşeydir bu.

Ulu Tanrı olarak yapılabilecek bir çeviri İslamiyette de varolan bir Ulu Allah çevirisine yakındır.

Bunlara değinmemde ki maksat kesinlikle katı islam savunucularıyla bir polemik yaratmak için değil, aslında konuyu Anaeril yaşayan toplumların bir çok yönden oldukça ahlaklı, eşitlikçi ve adil bir kültür yarattıkları üzerine çekmek içindir.

Bilgilerimde yanılmıyorsam, Şaman inancıyla yaşamış olan Türk devletlerinde, Hakan hariç tek eşlilik durumu vardır. Hakan'ın diğer evlilikleri ise yalnızca siyasi maksatlı olan evliliklerdir. Günümüz bir çok çağdaş sayılan ülkesinde dahi, kadın- erkek eşitliğine elli yıl öncesine kadar rastlanmazken, bu inançlar ve ortaya koydukları kültür, bundan binlerce yıl öncesinde bunu az çok sağlamayı başarabilmişlerdir.

Nitekim yaşanılan Müslümanlığın kadına verdiği değerde ortadadır. 

Yukarıda değindiğim şeyler yalnızca şamanizme ait olan şeyler değil tüm pagan (doğa) dinlerinin içinde olan şeylerdir.

Saygılarımla.
Başlık: Ynt: Şamanizm
Gönderen: Ayn - Kasım 22, 2009, 11:38:17 ÖS
Sayın rigormortis'in verdiği bu örnekler bana insanların kültürel birikimlerinin İlkçağ'da Ortaçağ'a göre daha fazla olması (dünyanın şekli konusundaki tartışmalar buna basit bir örnektir) durumunu hatırlattı tekrardan.Ne de olsa bazılarına göre (sözde) lineer bir zaman çizgisinde yaşıyoruz her şey zaman geçtikçe daha mükemmel ve daha doğru oluyor.İslamiyet dinine inananların da Allah katındaki tek din İslamiyettir laflarının dayanağı da zaten bu düşüncedir.Bunun yanısıra (bu söylediğim tüm semavi dinler için geçerli) Pagan kültürlerin onlara yaşam hakkı vermesine rağmen onların Paganlara yaşam hakkı vermemesi durumunun insanlığın kültürel birikimine vurulan ağır bir darbe olduğunu da düşünüyorum.

İslam dinine inanan kimseleri rencide etmek değil amacım.Sadece olan şeyleri tahlil ediyorum kendimce.Yoksa burada herhangi bir dinin ne savunuculuğunu yaparım ne de bir diğerini tenkit etmekle vakit kaybederim.

Saygılar
Başlık: Ynt: Şamanizm
Gönderen: Ankara - Nisan 23, 2017, 03:41:55 ÖS
Osmanlı kendisine hiçbir zaman "TÜRK" de dememiştir. Osmanlı tarihçi ve kaynaklarında Türk "kaba ve yabani" demek. Ayrıca dil olarak öz Türkçe'yi 1277'de yalnızca Karamanoğlu Mehmet Bey bir ferman yayınlatarak bildirmiştir. Osmanlı ise farsça ve arapça ile karışmış bir dil yaratarak onu tercih etmiştir. Cumhuriyete iki de bir sert çıkmanın anlamı yok ki osmanlı hanedanlığının üyeleri bile bugün Cumhuriyete ve Yüce Önder Atatürk'e minnettar. Senin o televizyonda gördüğün bugün var yarın yok; hepsi din simsarı. Ayrıca keramet islamda değil Türklüktedir! Bizler Büyük Türk Ulusu islamiyetten önce de çok büyük devletler idik. Madem keramet islamda idi niye diğer müslüman devletler yükselmedi? Çünkü araplar pis bir millet. 50 yaşındaki peygamber(!) 6 yaşında ikinci eşini alıyor; yetmiyor evlatlığının karısını nikahına alıyor vs vs. Şunu iyi belle islamiyet dediğin olgu Türkler ve Türklük bilinci ile yükseldi ve dünyaya kendini belli etti. Bugün ayakta kalan en güçlü islami devlet Türkiye Cumhuriyetidir o da Atatürk'ün inkılapları sayesinde ve laiklik ile olmuştur. Bizler dini siyasete alet etmiş olsaydık(bugün ediliyor güzelce) osmanlı padişahlarının yaptığı yeniliklere yine birkaç yobaz çıkar şeytan icadı derlerdi! Ama niyeyse o telefon, bilgisayar, internet, sosyal medya, araba, uçak, gökdelenler vs. bilimin getirdiği bütün modern yenilikler sakallı hacı hocalara şeytan işi gelmiyor(!) İş sadece vaaz vermeye geldi mi minbere çıktın mı atıp tut. Cübbeli mi bilmem ne işte o mesela diyor kendisinin youtube'da 700 bin kişi takip ediyormuş para kazanamıyormuş elin aşçısı gece 2 de yemek yapıyormuş 2 milyon takipçisi varmış. Komikk... Ha bu arada ben Karamanlıyım afşar boyundanım, iyi ki Fatih zamanında Karamanoğullarını Makedonya ve Selanik'e sürmüş... Sevgiler saygılar.
Başlık: Ynt: Şamanizm
Gönderen: Alşah - Nisan 23, 2017, 03:54:05 ÖS
      Daha önce de yazdım. Türklerin Müslüman oluşu ile ilgili eserlerin mutlaka okunması gerekli olduğunu düşünüyorum
      Saygılar-sevgiler.
Başlık: Ynt: Şamanizm
Gönderen: Ankara - Nisan 23, 2017, 04:09:52 ÖS
Ben fikrimi Amon adlı arkadaşın görmesi okuması bir şeyler çıkarması için yazdım. Anlaşılan osmanlıyı çok sevmekte tabi bu en doğal hakkı lakin tarihini de bilmesi faydasına.
Sayın alşah teşekkür ederim okudum daha fazla okuyorum her zaman.
Saygılarımla