Masonlar.org - Harici Forumu

Mason ve Masonluk Ne Degildir? => Rotary, Rotaract ve Interact => Konuyu başlatan: poyraz06 - Temmuz 21, 2008, 11:48:03 ös

Başlık: Rotary
Gönderen: poyraz06 - Temmuz 21, 2008, 11:48:03 ös
(http://i13.photobucket.com/albums/a271/poyrazsagtekin2/masonlar%20forum/3056b397.gif)


Tarihce

Dünyanın ilk hizmet kulübü olan ve ABD’nin Illinois eyaletinde bulunan Chicago Rotary Kulübü, 23 Şubat 1905 yılında Paul P. Harris tarafından kuruldu. Harris’in isteği, gençliğini geçirdiği küçük kasabalarda bulduğu dostane ruhu, mesleki bir kulüpte tekrar yakalamaktı. “Rotary” adı, ilk başlarda toplantıların, üyelerin ofisleri arasında dönüşümlü olarak gerçekleştirilmesi adetinden yola çıkarak oluşturuldu.

Rotary'nin popülaritesi, kuruluşunu takip eden ilk on yıl içinde tüm Amerika Birleşik Devletleri’ne yayıldı. San Francisco’dan New York’a kadar kulüpler kuruldu. 1921 yılına gelindiğinde, Rotary kulüpleri altı kıtaya yayılmıştı. Kuruluş, bir yıl sonra Uluslararası Rotary adını aldı.

Rotary büyüdükçe, misyonu, kulüp üyelerinin mesleki ve sosyal çıkarlarına hizmet etmekten öteye geçti. Rotaryenler, ihtiyacı olan topluluklara hizmet verilmesine yardım etmek amacıyla kaynaklarını birleştirmeye ve yetenekleri ile bu alanlara katkıda bulunmaya başladılar. Kuruluşun bu ideale bağlılığı, en iyi şekilde kuruluşun “Kendinden Önce Hizmet” temel prensibinde ifade edilmektedir. Rotary daha sonra,  Dörtlü Deney adı verilen ve yüzlerce dile çevrilmiş olan bir Etik Bildirgesini de kabul etti.

Rotaryenler, İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında, uluslararası anlayışı geliştirme hususunda giderek daha fazla katılımcı olmaya başladılar. 1942 yılında Londra’da gerçekleştirilen bir Rotary konferansında, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) kurulmasına yönelik ilk tohumlar atıldı. Çok sayıda Rotaryen, Birleşmiş Milletler’in danışmanları olarak hizmet verdiler.

1917 yılında Rotaryenler tarafından “tüm dünyada hizmet yapmak” amacıyla kurulan bir bağış fonu, 1928’de Rotary Vakfı olarak tanınan ve kar amacı gütmeyen bir şirkete dönüştü. 1947 yılında Paul Harris’in  ölümü üzerine, Rotaryenlerin Harris onuruna yaptığı ve toplamı 2 milyon doları bulan bir bağış yağmuru ile, Vakfın ilk programı olan ve günümüzde Elçilik(Ambassadorial) Bursu adı verilen lisansüstü eğitim bursları başlatıldı. Bugün, Rotary Vakfı’na yapılan bağışlar, yıllık olarak 80 milyon doları geçmektedir. Bu bağışlar, Rotaryenlerin, tüm dünyada umut dağıtmasını ve uluslararası anlayışı geliştirmesini sağlayan, çok geniş çaplı hizmet çalışmalarını ve eğitim programlarını desteklemektedir.

Rotary, 1985’te, tüm dünya çocuklarını çocuk felcine karşı aşılamayı hedefleyen tarihi bir karar aldı. Çocuk Felcini Yoketme Programı(Polio Plus Programı) aracılığı ile sivil toplum örgütleri ve ulusal hükümetlerle işbirliği içinde çalışan Rotary, özel sektörde, çocuk felcinin dünya üzerinden silinmesine yönelik global kampanyaya en büyük katkıyı sağlayan kuruluştur.  Rotaryenler, yüzbinlerce Polio Plus Programı gönüllüsünü harekete geçirmiş ve dünya genelinde bir milyardan fazla çocuğu aşılamıştır. Resmi olarak çocuk felcinden arınmış bir dünya için hedef tarih olan 2005 yılında, Rotary, bu amaç için yarım milyar dolardan fazla katkı sağlamış olacaktır.

Rotary, 21. yüzyıla yaklaşırken, toplumun değişmekte olan ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmalar yapmış; bu kapsamda, hizmet çabalarını çevre sorunları, okuma-yazma bilgisizliği, açlık ve korunmaya muhtaç çocuklar gibi acil hususları ele alacak şekilde genişletmiştir. Kuruluş, (dünya çapında) kadınları ilk defa 1989’da üye olarak almaya başlamıştır. Günümüzde, çeşitli mesleklerden  90,000 kadın üye bulunmaktadır.  Berlin Duvarı’nın yıkılması ile Sovyetler Birliği’nin dağılmasını takiben, Orta ve Doğu Avrupa’da Rotary kulüpleri kurulmuş veya mevcut kulüpler geliştirilmiştir. Günümüzde, 160’dan fazla ülkedeki yaklaşık 30.000 Rotary kulübünde, 1,2 milyon Rotaryen bulunmaktadır.


Amaci

-    Bütün değerli teşebbüslerin temeli sayılan hizmet idealinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi,
 
-    Tanışıklığın bir hizmet fırsatı olarak geliştirilmesi ve değerlendirilmesi,
 
-    İş ve meslek hayatında yüksek ahlak standartlarının teşviki, bütün yararlı mesleklerin değerinin tanınması ve takdir edilmesi ve her Rotaryen’in  kendi işini ve mesleğini , topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltmesi,
 
-    Her Rotaryen’in “Hizmet ideali”ni kişisel hayatında, iş ve meslek hayatında ve toplum hayatında uygulaması,
 
-    Hizmet İdealinde birleşmiş iş ve meslek adamları arasında Dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle Uluslar arası anlayışın, iyi niyet ve barışın geliştirilmesi,
 
olarak tanımlanır.
 
Bu esaslara göre Rotary;
 
-    Bir anlayış ve yaşam biçimidir.
 
-    Toplumsaldır ve gizli hiçbir yönü yoktur.
 
-    Uluslararası tanışıklığı geliştirir.
 
-    Dostluk ve arkadaşlığın gelişmesine olanak verir.
 
-    İş ve meslek adamları arasında bilgi alışverişine fırsat sağlar.
 
-    İş ve meslek adamlarına birbirine destek olma olanağı verir.
 
-    Dostluk ve arkadaşlık ortamı içinde daha insancıl bir toplum yaratır.
 
-    Üyelerin liderlik yeteneklerini geliştirerek yapıcı çalışmalarla  topluma yararlı olmalarını sağlar.
 
-    Dünya devletleri arasında ilişkilerin gelişmesine ve evrensel barışın sağlanmasına aracı olur.
 
 ROTARY’NİN HİZMET İDEALİ
 
 KENDİNDEN ÖNCE HİZMET
 
olarak tanımlanır.
 
Bu bakış açısı tüm Dünya Rotaryenlerini içine alan bir tavrı belirtir ve bu hizmet ilkesi Dünya üzerindeki tüm insanları ortak bir amaç çerçevesinde bir araya getirir.
 
Temmuz 2006 tarihi itibari ile, hizmet idealinde birleşmiş 1.200.000’nin üstünde kişi 30.000 ‘i aşan Rotary Kulübü’nün üyesidir. Rotary Kulüp üyeliği yalnızca ve davet üzerine , bölgedeki meslek guruplarından 5’e kadar veya üye sayısı 50 den fazla olan Kulüplerde, Kulüp üye sayısının %10’una kadar kişilerin seçilmesi ile oluşur. Rotary Kulüplerinde sınıflandırmanın amacı; her kulüpte bölgedeki bütün iş ve mesleklerin tam bir kesitinin bulunmasını sağlamaktır.
 
ROTARYENLER ; karışıklığın olduğu yerde düzen , çirkinliğin olduğu yerde güzellik , yalnızlığın ve yanlış anlamanın olduğu yerde mutluluk ve sağlık yaratmak için uğraşır.
 
Bu ilkeye göre,
 
Rotary ; dostluk havası içinde ve tarafsız bir ortamda dini, ırkı ve siyasi görüşü  farklı kişilerin bir araya gelmesini sağlamaya çalışan bir kuruluştur. Buna göre düşünce ve görüşler farklı olsa dahi insanlar arasında sık sık bölünmelere neden olan partizanca faaliyetlerden  kaçınılarak birleşmiş yararlar için işbirliği ve anlayışın gelişmesine de yardım eder.
 
ROTARYENLER; olanak olan her yerde ve her yönde  hizmet verirler.
 
ROTARYEN; İşini yalnızca bir geçim kaynağı olarak düşünmeyen kişidir. Rotaryen için işi ve mesleği yaşamını sürdürmesi ve diğer insanlara hizmet vermesini sağlayan bir araçtır.
 
Bunun yanında her ROTARYENden ülkesine ve inançlarına sadık olması beklenir. Zira siyasi ve dini görüşler kişinin yalnız kendisini ilgilendiren bir husustur.
 
Başlangıçta dayanışma amaçlı bir kuruluş görünümünde olan Rotary’de zamanla yalnız dayanışmanın iş ve meslek sahibi kişilerin devamlı olarak ilgisini  çekmeye yeterli  olmayacağı anlaşıldığından amaç giderek kendinden önce hizmet görüşüne yönlenmiş   ve görüş giderek yaygınlaşmış ve benimsenmiştir.
 
Rotary prensipleri, üyeliğin verdiği hakların ticari yararlar için kullanılmasını yasaklar . Nitekim her Rotaryen’in uyması gereken “İş ve Meslek Sahibi Rotaryenlerin Bildirisi” nin son paragrafında:
 
“İş ve meslek ilişkilerinde normal olarak başkalarına tanımadığım öncelik ve avantajları  Rotaryenlere de tanımamayı ve aynı şekilde Rotaryen dostlarımdan da benzeri öncelik ve avantajlar beklememeyi iş ve meslek sahibi bir Rotaryen olarak kabul ve beyan ederim” denilmektedir.
 
Rotary’nin temel yaklaşımı, insanlar ve uluslar arası ortak değer yargıları oluşturmak, insanları birbirine yaklaştırmak ve evrensel barışa katkı sağlamaktır.
 
Her ülkede bireyler , her şeyi devletten beklemeden Ülke sorunlarına sahip çıkarak hizmet verenlere destek olurlar. Bu, çoğu kez kişisel hareket tarzında değil, kişilerin bir araya geldikleri SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ eliyle gerçekleşir.
 
Rotary, diğer sivil toplum örgütlerinden farkı olarak bir yardım derneği ya da yalnız bir dostluk topluluğu değildir. Rotary’nin öngördüğü yardım sadaka veya iane şeklinde yapılmaz.
 
Rotary, 1915’te kurulan Kwanis, 1917 de kurulan Lions ve 1919 da kurulan Optimist ve Zonta gibi organizasyonlara örnek olmuş, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim, ve Kültür Organizasyonu UNESCO‘nun kurulmasına zemin hazırlamış bir organizasyondur.
 
Rotary Kulüpleri ve Rotaryenlerin, Rotary’nin amacına ulaşmak yolunda başardıkları ve planladıkları her çalışma Rotary’nin önerdiği Programlar içinde yer bulur.
 
Kulüpler ve üyeler programlarını iyi uygulayabilirlerse bir hizmet kuruluşu olarak Rotary büyümeye devam edecek ve bütün Dünyada gördüğü saygıyı sürdürecektir.
 
1935 Meksika Konvansiyonuna kadar altı ilkede toplanan Rotary’nin amacı, 1951 Atlantic City Konvansiyonunda dört bölümden oluşan tek maddeye indirilmiştir.
 
Bir Rotaryen’den aşağıdaki dört bölümü  geliştirmesi ve teşvik etmesi istenir.
 
Bunlar;
 
-    Tanışıklığın geliştirmesinin bir hizmet fırsatı sayılması,
 
-    İş ve meslekte yüksek ahlaki standartların tesisi, yararlı bütün işlerin saygıdeğer olduğunun kabul edilmesi ve her Rotaryenin kendi iş ve mesleğini topluma hizmet fırsatı olarak yüceltmesi,
 
-    Her Rotaryen’in hizmet idealini kendi kişisel iş ve toplum hayatına uygulaması,
 
-    Hizmet idealinde birleşmiş iş ve meslek adamları arasında Dünya çapında dostluk ilişkileri kurarak karşılıklı anlayışlı iyi niyet ve barışın geliştirilmesidir.

http://www.rotary2420.org
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: kagank - Ocak 29, 2009, 01:15:56 ös
www.rotary2430.org ;)
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: BombIslam - Ocak 29, 2009, 01:56:26 ös
Rotary ve Lions un kuruluş amaçlarından çok günümüzdeki durumuna bakmak gerekir.Günümüzde bu derneklere sosyal olabilmek için,bazen Mason olabilmek için, zengin hanımları birbirlerine caka satmak için, toplaşıp yiyip içip muhabbet etmek için girilir.Arada birde fakir fukara ya üç beş kuruş atarlar.Toplaştıklarında kendi keyiflerine harcadıkları para yaptığı yardımlarla kıyaslanmaz bile.

Yani kısaca amaç zenginlerin golabal ölçekte birbirleri ile dayanışmasıdır.

Sakın muhalif olduğumu düşünmeyin bu dünya böyledir işte.Olsun biz huzuru İslam da aramaya devam edelim arkadaşlar.Onların Rotary si varsa bizim de tarikatlarımız var.Yeşil sermayemiz var.Hatta İntihar komandolarımız bile var.Herşeyden önemlisi öbür tarafta yok yok yahu. :)

Sevgiler
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: dogudan - Ocak 29, 2009, 06:45:52 ös
Sayın Bombislam

Rotary veya diğer oluşumları tenkit edebilirsiniz bir itirazım yok. Geceler yoluyla gelir elde kısmındaki eleştirinize kısmen katılabilirim.

Fakat,
Yok kıyafete harcama yapıyorlar yok yiyip içiyorlar, kendilerine haracadıkları ettikleri yardımdan fazladır dediniz peki ya siz kazancınızın bir bölümünü  (az veya çok)  üstelik tanımadığınız insanlara fayda sağlamak için, beklentiniz de olmadığı halde  paylaşabiliyormusunuz.

Bir çok memur Rotaryen var, gelir seviyesi öyle yüksekte değil ama bir yardım söz konusu olduğunda her türlü fedakarlığı yapmaktan kaçınmıyorlar.Üstelik bir beklenti içinde olmadan. İster Rotaryen ister herhangi biri bunu yapabilen her insana saygı duymalı.

Unutmadan Rotary bir yardımlaşma derneği değildir. İş ve meslek sahibi insanların üyesi olduğu hizmet örgütüdür (derneğidir)!

Eski bir Rotaryen olduğumu da belirtmek isterim söylediklerimin doğruluğunu belgelemek için.

Bir diğer hususta evet espiri yapmak güzeldir, kusura bakmayın ama  yaptığınız  espiri değil konuyu sulandırmak.

Saygılarımla,


Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: hewal73 - Mart 02, 2009, 10:34:00 öö
rotary zenginler kulübüdür amac burda kendine harcadıkları paralar değil insanlığa ne gibi yardınlar ettiğidir
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: KUZEYDOĞU - Mart 02, 2009, 11:45:15 öö
Sayın hewal73 ; Rotay zenginler kulübü değildir.Mesleklerinde başarılı olan ve hizmet yolu ile dostluklar kuran ciddi bir kuruluştur.
Amacı farklı mesleklerden tebârüz etmiş ve daha da geniş bağlantılar kuracak kişileri bir araya getirerek kaynaştırmak ve topluma hizmet etmektir. Herhangi bir ırkın veya milletin diğerlerinden üstün olmadığı, dünyadaki bütün insanların korku, açlık ve zulümden korunması, bütün insanlığın hayat standardının yükseltilmesi temel fikirleriyle çalışılır. İyi ahlâklı ve dürüst işadamlarına kucak açar. Her hafta toplanılır, “ocakbaşı toplantıları” denen kaynaşma buluşmaları yapılır. 1989’a kadar kadınları aralarına almazken, bu kural değiştirilir.
Önemle belirtmek gerekirki bugün kadın üyelere kapalı birçok Rotary kulübü bulunmaktadır.Mesela benim bağlı olduğum kulüp gibi.

Saygılarımla.
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: Mozart - Mart 02, 2009, 02:57:06 ös
Bay Merican bildigim kadariyla 3-4 tane kaldi, benim de Rotaract olarak bagli oldugum Rotary sadece erkek kabul etmekte ancak yeni acilimla getirildi, yakinda bayan ùyelerde Rotary ùyesi olabilecek.Dogru olanida budur.
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: KUZEYDOĞU - Mart 02, 2009, 03:01:03 ös
Sayın M.Akyol öncelikle rotaract sevgi ve saygılarımı sunarım.Tabiki bayan üye alımına başlayabilirler fakat benim kulübümüm kuruluş maddelerinden birinde ''.... kulübü erkekler kulübüdür '' denilmekte ve üyeler bu maddeyi değiştirmek istememektedir.

Saygılarımla.
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: Mozart - Mart 02, 2009, 04:49:45 ös
Bay Mericcan öncelikle teşekkür ederim, bilmukabele. Bay Mericcan niye istememektedirler?
Saygı Değer Bayan Rotaractlar en az Bay Rotaractlar kadar emek vermektedir.Yaşı geldiğinde de bağlı bulunduğu Rotary'e devam etmek istemektedir, ancak mesela bizim Rotary gibi şuan Bayan alımı olmadığı için başka Rotary Kulüplerine gitmektedir.

Saygılarımla
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: KUZEYDOĞU - Mart 02, 2009, 04:56:32 ös
Sayın M.Akyol , istememelerinin sebebi bayan rotaractlarımızın üye olabileceği başka kulüblerin bulunması  ve Roteryanlarımızın çoğunluğu çok eski üyelerdendir ve bugüne kadar hep geleneklerine bağlı kalmışlar.Ben bayan üye alımı ile ilgili fikrimi beyan ettiğimde bir ağabeyim istifanı verebilirsin demişti :) Ben bu tutumu saygıyla karşılıyorum ileride ne olur bilemem ama şu an için yapılan tüm oylamalarda bayan üye alımı için sadece 1 oy çıkmıştı.Ayrıca önemli olan topluma hizmet etmek ve kendini geliştirmek olduğundan bayan rotaractlarımız kendilerini üye alabilecek olan kulüplere yönlendirilmektedir.

Bu vesile ile rotaract olduğunuzu ve güzel fikirlerinizin olduğunu da öğrenmekten mutluluk duydum,sizinde bildiğiniz gibi bu çatı altında birleşen herkes kardeştir.

Saygılarımla.
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: Mozart - Mart 02, 2009, 05:14:09 ös
Bay Mericcan Rotaract olduğumu başka platformlarda söylemek istemiyorum çünkü, biliyorsunuz Dünya'da ki bütün Rotaractlar kardeştir, dosttur. Bundan dolayı ekstra bir çıkar sağlamak ve diğerlerinden öte bir dostluk yaratmak hoş olmaz. Burası başka bir platform olduğu için normal üye dostluğundan başka dostluk yaratmama düşüncesiyle şimdiye kadar Rotaract olduğumu belirtmedim. Ancak bu konu bence çok mühim olduğu için kendimi tanıtarak, yorumumu söylemek istedim.

saygılarımla
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: KUZEYDOĞU - Mart 02, 2009, 05:17:04 ös
Sayın M.Akyol sizi anlıyorum ve görüşlerinize de katılıyorum.
Saygılarımla.
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: Mozart - Mart 03, 2009, 12:36:56 öö
Bay MERICCAN anlayışınız için teşekkür ederim, Roteryan adayı olduğunuz içinde sizi tebrik ederim, yemininizi ve rozetinizi takarkenki heyecanınızı paylaşıyorum.

Bunu belki size kendini çok yakın hisseden biri söylemiş olduğunu tahmin etmekteyim. Çünkü Rotary kimsenin kendi düşüncelerinin tekelinde değildir. Ancak elbette ki oylama yapılarak karar verilir ve zaten oylama sonucunda karar çıkmamış. Nacizane fikirlerim.
Ben bayan üye alımı ile ilgili fikrimi beyan ettiğimde bir ağabeyim istifanı verebilirsin demişti :)

saygılarımla
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: kagank - Mart 03, 2009, 12:40:52 öö
  Sayın M.Akyol,  Sayın Mericcan ın da bildiği gibi bende bir Rotaryenim...9 yıldır içerisinde bulunduğum bu dernekte yıllar boyunca biribirinden onurlu ve çalışkan insanları tanımaktan gurur duydum...İşinde ve mesleğinde kendini yetiştirmiş koca koca insanları dev mangalların karşısında terlerken ya da bozuk para sayarken başka yerde görmeniz gerçekten zordur...Rotary " Kendinden Önce Hizmet " idealiyle bir araya gelmiş aydın düşünceli,ülkesini seven ve ona hizmet eden çalışkan insanları tanımlayan bir kelimedir...Yerkürenin her noktasında her coğrafyasında her renk ve ırktan yüzbinlerce insan bu ideali ve bu düşünceyi gerçekleştirmek için, " Düşleri Gerçekleştirmek " için ülkeleri,sınırları,politikaları aşarak salt insanlara hizmet etmek amacıyla " Elini Uzatıyor "...
  Saygılarımla
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: KUZEYDOĞU - Mart 03, 2009, 12:51:44 ös
Sayın M.Akyol , nazik tebrikleriniz için çok teşekkür ederim.Düşünce tekeli noktasında hem fikiriz tabikii fakat ben kulübüme üye olurken herkesin yapması gerektiği gibi araştırma yaptım ve hami kulübümüzün bayan üye almadığını biliyordum ayrıca iç tüzükte belirtilmiş olan bir kuraldı.Tavizlerin tavizleri doğurduğu günümüzde geleneklerine bağlı olmaktan tafaf oldukları ve yıllardır yapılan oylamalarda sonucun aynı olması  bundan sonrada aynı olacağının göstergesidir sanırım.

Sayın kagank başkanım; yazdıklarınızı şiir okur gibi okudum ve bu ailenin bir ferdi olmaktan tekrar gurur duydum.

Sevgi ve saygılarımla.
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: kagank - Mart 03, 2009, 07:10:24 ös
    Sayın Mericcan,konu bu kadar anlamlı ve içten olunca kişi uygun ifadeleri ve sözcükleri kendiliğinden buluyor,eminim siz ve Sayın Akyol daha iyisini yapardınız...
    Teşekkürlerim ve içten saygılarımla...
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: baris - Mayıs 04, 2009, 04:04:40 ös
Değerli Roteryanlar
Merak ettiğim lionslar roteryan veya roteryanlar da aynı zamanda lions olabiliyorlar mı?
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: KUZEYDOĞU - Mayıs 04, 2009, 04:22:59 ös
Sayın baris biz Lions üyesi olan birini kulübümüze almıyoruz, kaldıki bu tür  üyelik talebi çok sık karşılaşılan birşey de değil.
İki kulüpte hemen hemen aynı hedefleri olan kulüpler.
Saygılarımla...
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: baris - Mayıs 04, 2009, 05:10:46 ös
Sevgili Mericcan;
verdiğiniz bilgi için size çok teşekkür ederim.Ben de aynı şeyi düşünmüştüm ama yanılmamak ve doğruyu öğrenmek için sordum.tekrar teşekkür ederim
sevgilerimle...
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: KUZEYDOĞU - Mayıs 04, 2009, 05:12:03 ös
Sayın baris ,
Estağfurullah, sevgi ve saygılar bizden...
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: karahan - Mayıs 04, 2009, 06:05:59 ös
sevgili dostlar lions ve rotary klüplerin oluş amacı nedir.batuda ve amerikada bu tarz klüpler bir statü sahibi insanları buluşturmak için kurulmuş klüplerdir.türkiyedeki anlamı nedir mason locaları ile doğrudan bağlantıları ne şekilde oluyor.bilgi verirseniz sevinirim
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: KUZEYDOĞU - Mayıs 04, 2009, 06:13:25 ös
Sayın karahan sorunuzun cevabı forumdaki bu linklerde mevcuttur.
http://www.masonlar.org/masonlar_forum/index.php?topic=105.0
http://www.masonlar.org/masonlar_forum/index.php?topic=6824.0

Saygılar...
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: karahan - Mayıs 04, 2009, 06:27:08 ös
teşekkürler mericcan
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: karahan - Mayıs 04, 2009, 06:35:39 ös
ABDnin Şikago (Chicago) şehrinde avukat Paul P. Harris adlı bir mason tarafından 1905 senesinde hizmet kulübü görünümünde kurulmuş olan mason kulübü. Toplantıları, üyelerin bürolarında sırayla yapıldığı için İngilizcede “dönüşümlü” anlamına gelen Rotary adı verilmiştir. “Rotary International” adıyla da bilinir. Rotaryen adı verilen kulüp üyeleri yakalarına yuvarlak yaldızlı bir rozet takarlar. Rotaryenler her hafta bir yerde yemekte toplanırlar. Toplantılara devam etmeyenler üyelikten çıkarılır. Rotaryenler ilk tanıştıkları kimselere masonlukla ilgileri olduğundan bahsetmezler.
Din, millet ve vatan kavramlarını ortadan kaldırmak için çalışan, “Dindarlara ve mâbetlere galebe çalmak kâfî değildir. Asıl maksadımız dinleri yok etmektir. Dinin yerini farmasonluk, mâbetlerin yerini de mason locaları alacaktır”(Beynelmilel Mason Kongresi zabıtları s.860) diyen masonlar, fikirlerini yayabilmek için çeşitli gizli yollara başvurmaktadırlar. Ticâret ve sanat hayâtında ve serbest mesleklerde, doğruluk, dürüstlük, güven ve dayanışma idealini hâkim kılmak, iş ve meslek adamlarından meydana gelen, dünyâ çapında bir dernek kurmak, insanlar arasında dostluğu geliştirmek gibi maksatlar arkasına gizlenerek Rotary kulüpler açmaktadırlar. İnsanlara görünüşte hoş gelen bu gâyeler için kurulduğu belirtilen Rotary kulüpleri gerçekte masonluğun yayılması, milletlerin sâhip oldukları millî ve mânevî değerleri yok etmek için çalışmaktadırlar. Kendi ülkeleri dışında mezuniyet sonrası öğrenim görmek veya çalışmak isteyen kimselere burslar vererek, bu öğrencileri kendi idealleri doğrultusunda yetiştirmektedirler. Böylece doğrudan idâre edemedikleri milletleri ve toplumları, yetiştirdikleri bu kimseler eliyle dolaylı olarak idâre etmektedirler.
“Gerek onu teşkil eden muhit îtibâriyle, gerekse onun masrafını temin eden elemanları îtibâriyle masonluk zenginlerin cemiyetidir” (Revue Maçonique s.207) “Hiçbir siyâsî ve kültürel kânun yoktur ki masonlar tarafından tanzim edilmiş olmasın”(Nansi Üniversitesi Bülteni)“Asker rûhunu mahvediniz. Masonluğun ideali orduda disiplini yok etmek ve dâimî ordu yerine milis ikâme etmektir” (Gabr Saullacroix, Fransız Locası Maşrıkı Azamı) “Hür Masonlar, Yahûdîlerin dünyâ hâkimiyeti plânını esas tutarak çalışırlar”(Farmasonluk Târihi s.8) gibi sözlerle asıl maksatları ortaya çıkan masonlar, kurdukları Rotary kulüpleri vâsıtasıyla ülkelerin idârî, askerî, siyâsî ve ekonomik gelişmelerini kontrol altında tutmaya çalışırlar.
Rotary kulüplerine üye olan kimseler, masonluğun bir hayır ve yardımlaşma kurumu olduğunu, kendilerinin hayırsever kimseler olduklarını, masonluğun gücünün abartıldığını, kendilerinin güçsüz ve etkisiz olduklarını söylerler. Kulüplerini kendi hâline toplanmış bir arkadaş grubu gibi göstermeye çalışırlar.
Bugün dünyânın 150 ülkesinde teşkilatlanmış olan Rotary kulüplerinin genel merkezi ABDde Illinoisdaki Evanston şehrindedir. Türkiyede de şubeleri bulunan Rotary kulüpleri bilhassa ekonomi ve sanâyi kesimi üzerinde etkili olmaktadır.
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: karahan - Mayıs 04, 2009, 06:36:31 ös
sevgili mericcan kurucusu paul harris masonmudur bilginiz varmı.
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: KUZEYDOĞU - Mayıs 04, 2009, 06:44:39 ös
Sayın karahan bu sorunun  cevabını ben bilemem fakat daha önce Mason olduğunu duymuştum fakat Masonlardan duymadım,o yüzden kesin birşey söyleyemem.
Ancak kesin olarak söyleyeceğim tek şey şudur bir mesaj önceki alıntınız da Rotary'nin bir Mason kuruluşu olduğu ve üyelerininde Mason olduğu konusu doğru değildir ,aramızda Mason üyelerimiz vardır.Ben bu kulübün içerisindeyim ve idarî görevlerde de bulundum ve Mason değilim öyle olsaydı bu forumda bunu gizlermidim?Mason olmuş olsam bunu Kardeşlerimden saklayarak üye olurmuydum buraya?
Ayrıca kurucularımız arasında Masonlar var ise ben şahsım adına bundan gurur duyarım tıpkı kulübümde bulunan Mason ağabeylerimle gurur duyduğum gibi.

Saygılar...
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: karahan - Mayıs 04, 2009, 06:51:36 ös
Sayın karahan bu sorunun  cevabını ben bilemem fakat daha önce Mason olduğunu duymuştum fakat Masonlardan duymadım,o yüzden kesin birşey söyleyemem.
Ancak kesin olarak söyleyeceğim tek şey şudur bir mesaj önceki alıntınız da Rotary'nin bir Mason kuruluşu olduğu ve üyelerininde Mason olduğu konusu doğru değildir ,aramızda Mason üyelerimiz vardır.Ben bu kulübün içerisindeyim ve idarî görevlerde de bulundum ve Mason değilim öyle olsaydı bu forumda bunu gizlermidim?Mason olmuş olsam bunu Kardeşlerimden saklayarak üye olurmuydum buraya?
Ayrıca kurucularımız arasında Masonlar var ise ben şahsım adına bundan gurur duyarım tıpkı kulübümde bulunan Mason ağabeylerimle gurur duyduğum gibi.

Saygılar...

sevgili mericcan ben sizi öyle anlamadım zaten.ben lions ve rotayr gibi klüplerin oluşumunun altyapısını masonların hazırladıklarını biliyorum hatta bu forumda büyük klübe üye olan ilker başbuğ paşanın mason olup olmadığı soruldu.bu klüpte görev almanız münasebetiyle konu hakkında sizin kadar bilgim olduğu söylenemez ama benim araştırdığım birazda üstteki yazılardan masonik alt yapısı olan kuruluşlar olarak biliniyor ve telaffuz ediliyor.tabiki aralarında mason olduğu kadar olmayanlarında olması muhtemeldir.sevgiyle kalın
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: KUZEYDOĞU - Mayıs 04, 2009, 07:02:21 ös
Sayın karahan ben toplumda yanlış bilinen bu konuyu kendimden örnek vererek cevaplamak istedim,alıntıladığınız yazınızda Kulüplerimize üye olanların bir kısmının Mason olduğu doğrudur ve büyük çoğunluğumuz da buna saygı duyarız ben şimdiye kadar ne kendi kulübümde ne de misafir olduğum ki bunlara İstanbul ve Ankara'daki Rotary kulüpleri de dahildir Masonluk hakkında konuşulduğunu duymadım.Ayrıca kulübüme veya kulüplerimize üye olan ve benim Mason olduklarını bildiğim üyeleri şahsım adına kimse ile paylaşmam ,Mason olduğunu herkes biliyor dahi olsa konuşmam kendisine sorun derim çünkü bu kendilerinin açıklama yapması gereken bir özelliğidir , benim içinde bu saklama konusu saygı meselesidir.Konuya olan ilginizden dolayı da teşekkür ederim.
Saygılar sunuyorum.
[/quote]

sevgili mericcan ben sizi öyle anlamadım zaten.ben lions ve rotayr gibi klüplerin oluşumunun altyapısını masonların hazırladıklarını biliyorum hatta bu forumda büyük klübe üye olan ilker başbuğ paşanın mason olup olmadığı soruldu.bu klüpte görev almanız münasebetiyle konu hakkında sizin kadar bilgim olduğu söylenemez ama benim araştırdığım birazda üstteki yazılardan masonik alt yapısı olan kuruluşlar olarak biliniyor ve telaffuz ediliyor.tabiki aralarında mason olduğu kadar olmayanlarında olması muhtemeldir.sevgiyle kalın
[/quote]
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: karahan - Mayıs 04, 2009, 07:12:31 ös
ben teşekkür ediyorum size asıl sevgili mericcan.
söylediklerindede haklısın zaten açıklama hakkı sana ait olmamalı zaten kişisel bir durum o.ayrıca belli bir öğesi ve oluşumu olan bir klübe sen masonsun öbürü komünist ayrımı yapılıp üye yapıldığınıda sanmıyorum.bu konuya olan özel ilgim aslında az masonluğun alt yapılanamsı olarak biliyorum masonluğun daha kalıcı daha güçlü olabilmesi için düşünülmüş bir tarz bence
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: Itzhak - Mayıs 04, 2009, 07:17:25 ös
 Sitede bulunan tüm Rotaryen ve Rotaract üyesi arkadaşlara çalışma yaşamlarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum..

Sevgilerimle
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: KUZEYDOĞU - Mayıs 04, 2009, 07:18:18 ös
Sayın karahan ,
Şahsi görüşlerinize saygım sonsuz, biz sâdece doğru olanı gösteririz önemli olan kendinizi ve bağlı bulunduğunuz sosyal ortamları bilmenizdir bu ortamların dışında olanlara kendinizi anlatırsınız gerisi onların taktiridir.
Saygılar...
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: KUZEYDOĞU - Mayıs 04, 2009, 07:20:15 ös
Sayın Itzhak,
Nazik dilekleriniz için sonsuz teşekkürler ediyorum ,bilmukabele efendim.
Sevgiler,saygılar...
Sitede bulunan tüm Rotaryen ve Rotaract üyesi arkadaşlara çalışma yaşamlarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum..

Sevgilerimle

Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: Mozart - Mayıs 16, 2009, 02:13:04 öö
Rotary Vakfı

Öyle bir sistem kuracaksınız, öyle bir düzen yaratacaksınız, öyle bir yol izleyeceksiniz ki;

* dünyanın neresinde olursa olsun,
* hangi ulustan olursa olsun,
* hangi sosyal, ya da kültürel düzeyde olursa olsun,
* hangi dili konuşursa konuşsun
ilgilenen ve katılan
* her birey,
* her toplum,
* her ülke
yararlanacak;
* hem verecek ve hem fazlasıyla alacak,
* hem insanlığa,
* hem eğitime,
* hem dünya barışına
katkıda bulunacak,
* tanımadığı insanlara hizmet verecek,
* tanımadığı insanlardan desek alacak,
* tanımadığı insanlarla dost olacak,
ve bütün bunlar olurken
* sevgisini başkalarıyla paylaşacak,
* bilgisini başkalarına aktaracak,
* olanaklarını başkalarına sunacak,
* başkalarının olanaklarından yararlanacak,
kısacası; kendi gayreti ve diğerlerinin ellerini uzatmasıyla
insanlık için olabilecek en güzel olayları gerçekleştirecek,
bu olaylara tanık olacak, bu olayların hazzını yaşayacak... 

 
Bütün bunların özü şu iki kelimenin içinde yaşıyor;
Rotary Vakfı..
 
Dünyada yüzbinlerce, belki de milyonlarca vakıf var.
* Her birinin birileri için, bir şeyler için çabası var.
* Her birinin idealleri var.
* Her birinin yöneticileri, gönüllüleri var.
* Her birinin kendi çaplarına göre olanakları var.
* Her birinin gerçekleştirecek projeleri var.
* Her birinin ulaşmak istediği biribirinden farklı hedefleri var.
 
Ne var ki hiç birinin tüm dünyayı kucaklayan, hemen her alanda hizmet üretmeye ve vermeye odaklanmış bir yapısı yok..
Rotary Vakfı’nın var..
Rotary Vakfı’nın programlarından ve projelerinden yararlananların sayısını hesaplamak, istatistiklere geçirmek imkansız.. Vakfın bütün dünyada 1.200.000 gönüllüsü var. Var da programlarının ve projelerinin ulaştığı ve adını dahi bilmediğimiz toplumları, kişileri saymak mümkün değil..
 
Böylesine başarılı bir organizasyon pek o kadar kolay da oluşmamış.. Olması ve oluşması bu günden 90 yıl beriye gidiyor.
 
1905 yılında kurulan Uluslararası Rotary, zaman ilerledikçe, başarılı olması ve ayakta kalabilmesi için sağlam bir desteğe ihtiyaç duymuş.. Bu ihtiyaç 1917 yılında Uluslararası Rotary’nin 6. Başkanı Arch C. Klump’ın gayreti ile “Rotary Bağış Fonu” olarak yaşama geçmiş, 1928 yılında kurumsallaşarak “Rotary Vakfı” adıyla tüzel kişiliğe ulaşmış, gelişmiş ve bu güne gelmiş.. 1917 yılındaki varlığı 26.50 dolarken, 1928 yılında bu varlık 5.000 dolara yükselmiş.. 2007 yılında Uluslararası Rotary Vakfı’nın aktif ve pasif toplamı birmilyar doların üzerine çıkmış..   


Artık şu gerçeği herkes yüksek sesle söylüyor; Uluslararası Rotary’nin dünya çapındaki başarısı Rotary Vakfı’nın varolmasındadır.
 
Geçen 90 yıl zarfında sistemler, planlar ve programlar adeta iğne oyası ile işlenir gibi öylesine geliştirilmiş, kurallar ve uygulamalar öylesine kontrol altına alınmış ki aksama yok, anlaşmazlık yok, boşluk yok, yoruma yer yok... Her şey açık ve net, kurallar mükemmel.. Geriye sadece kurallara uygun hareket etmek kalıyor.
 
Dışarıdan bakıldığında formlar, dosyalar, yazışmalar, sıkı bir takvim uygulaması insanın gözünü korkutuyor. İşin içine girince, sistemin mükemmeliğinden olsa gerek, gözde büyüyenlerin ne kadar kolay ve anlaşılır olduğu hemen farkediliyor.
 
Rotary Vakfı bütün olanaklarını “hizmet projeleri”  üretmeleri için tüm Rotary kulüplerinin ve Rotaryenlerin yararlanmasına sunuyor
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: Itzhak - Mayıs 17, 2009, 11:52:54 ös
Sn.M.Akyol,
Emeklerınıze saygı ve hurmetlerımle..
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: CAMPANELLA - Ağustos 21, 2012, 02:12:34 öö
Gerçekten gerçekten çok güzel bir niyet bir bütünlük bir devinim.
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: Samuray - Temmuz 21, 2013, 12:26:38 ös
Sayın baris biz Lions üyesi olan birini kulübümüze almıyoruz, kaldıki bu tür  üyelik talebi çok sık karşılaşılan birşey de değil.
İki kulüpte hemen hemen aynı hedefleri olan kulüpler.
Saygılarımla...
Peki birinden istifa edilip diğerine girme durumu var mı?
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: proxima - Temmuz 21, 2013, 01:25:32 ös
Sn. Samuray

Bunu şöyle düşünün isterseniz.

Aynı anda hem galatasaray spor kulübünde hemde fenerbahçe spor kulübünde aynı anda kongre üyesi olabilir misiniz ? Hayır. Neden kulüp olarak hoş karşılanmaz ve kabul görmez.

Peki Hukuki olarak peki bir engel varmı ? Hayır. Kağıt üzerinde üye olabilirsiniz. Peki ne yapamazsınız ? Aynı anda 2 spor kulübünde yönetim kurulunda olamazsınız. Olası bir şikayette usülsüzlükten başınız derde girebilir.

Aynı sektörde faaliyet gösteren ortakları birbirinden farklı 2 Anonim şirketinin yönetim kurulunda olamazsınız.

Aynı anda 2 siyasi partiye üye olamazsınız. Siyası partiler kanunu gereği.

Aynı anda hem mason locası üyesi hem lions veya rotary kulübü üyesi olunabiliyor mu? Görüldüğü üzere evet. Fakat dernekler kanunu gereği. Yönetim kurulu üyeliği yine sıkıntı yaratabilir. Aslında forumda fazlasıyla avukat üyede yöneticide mevcuttur. Onlar tabiki bu konuda daha ayrıntılı bilgi verebilirler.

Peki bir kişi hem rotary hem lions üyesi olabilir mi? Kanuni açıdan bir sıkıntı yok olunabilir. Fakat dediğim gibi yönetim kurulunda olmak sıkıntı teşkil eder. Ama üye alımlarında kulüp üyelerininde onayı gerektiğinden böyle bir durumda hoş karşılanabileceğini sanmıyorum. Açıkçası ben kendi kulübüm için söyleyeyim onaylamam. Sebebine gelince kişi gerçekten iyi olabilir. Ama kulüpte huzursuzluk çıkabilir. Bir proje yapılır mesela onun benzerini lions kulübünde görürsün, sonra kişiye gereksiz yere itham yapılabilir. Bakın rakip falan değiliz. 2 kulüpte insanlara hizmet yolunda varlar. Ama hiç mi rekabet yok dersem açıkçası yalan söylemiş olurum. Hangi sivil toplum kuruluşunda rekabet yok ki? Ama bu rekabetin varolma amacı aslında kaliteyi arttırmaktır. Keşke rekabet etmek hep böyle olsa.

Gelelim sorunuza tabiki hukuki açıdan herhangi bir sorun yok dediğiniz yapılabilir. Hatta üye olduktan 1 yıl (kimi kulüp 2 yıl) sonra yönetim kuruluna da girebilirsiniz. Ama size şunu sorarız. Neden ayrıldınız ? Eğer zamanınız yokta ayrıldıysanız, burda da pek farklı birşey olmaz. Pek fazla aktivite yoktu ayrıldınız. Madem aktivite yoktu neden başka bir lions kulübüne geçmeyi düşünmediniz ? Sn. Kuzeydoğu'nunda dediği gibi nadir görülen bir durumdur. Pek hoş karşılanmaz. Ama mantıklı bir sebebiniz varsa neden kabul edilmeyesiniz ? Direk red edilirsiniz diye bir durum yoktur. Ama aynı anda ikisinede kabul edilmeniz çok çok zor olur.

Umarım sorunuza cevap olmuştur.

Saygılarımla,
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: khael - Temmuz 21, 2013, 01:46:11 ös
sn. proxima güzel cevaplamis , fakat konunun üzerinden 4 sene civari gecmis , merak edenler icin yinede  ise yarar .emeginize saglik .


saygilar ,
/ khael
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: Samuray - Temmuz 21, 2013, 02:27:22 ös
Sn. Samuray

Bunu şöyle düşünün isterseniz.

Aynı anda hem galatasaray spor kulübünde hemde fenerbahçe spor kulübünde aynı anda kongre üyesi olabilir misiniz ? Hayır. Neden kulüp olarak hoş karşılanmaz ve kabul görmez.

Peki Hukuki olarak peki bir engel varmı ? Hayır. Kağıt üzerinde üye olabilirsiniz. Peki ne yapamazsınız ? Aynı anda 2 spor kulübünde yönetim kurulunda olamazsınız. Olası bir şikayette usülsüzlükten başınız derde girebilir.

Aynı sektörde faaliyet gösteren ortakları birbirinden farklı 2 Anonim şirketinin yönetim kurulunda olamazsınız.

Aynı anda 2 siyasi partiye üye olamazsınız. Siyası partiler kanunu gereği.

Aynı anda hem mason locası üyesi hem lions veya rotary kulübü üyesi olunabiliyor mu? Görüldüğü üzere evet. Fakat dernekler kanunu gereği. Yönetim kurulu üyeliği yine sıkıntı yaratabilir. Aslında forumda fazlasıyla avukat üyede yöneticide mevcuttur. Onlar tabiki bu konuda daha ayrıntılı bilgi verebilirler.

Peki bir kişi hem rotary hem lions üyesi olabilir mi? Kanuni açıdan bir sıkıntı yok olunabilir. Fakat dediğim gibi yönetim kurulunda olmak sıkıntı teşkil eder. Ama üye alımlarında kulüp üyelerininde onayı gerektiğinden böyle bir durumda hoş karşılanabileceğini sanmıyorum. Açıkçası ben kendi kulübüm için söyleyeyim onaylamam. Sebebine gelince kişi gerçekten iyi olabilir. Ama kulüpte huzursuzluk çıkabilir. Bir proje yapılır mesela onun benzerini lions kulübünde görürsün, sonra kişiye gereksiz yere itham yapılabilir. Bakın rakip falan değiliz. 2 kulüpte insanlara hizmet yolunda varlar. Ama hiç mi rekabet yok dersem açıkçası yalan söylemiş olurum. Hangi sivil toplum kuruluşunda rekabet yok ki? Ama bu rekabetin varolma amacı aslında kaliteyi arttırmaktır. Keşke rekabet etmek hep böyle olsa.

Gelelim sorunuza tabiki hukuki açıdan herhangi bir sorun yok dediğiniz yapılabilir. Hatta üye olduktan 1 yıl (kimi kulüp 2 yıl) sonra yönetim kuruluna da girebilirsiniz. Ama size şunu sorarız. Neden ayrıldınız ? Eğer zamanınız yokta ayrıldıysanız, burda da pek farklı birşey olmaz. Pek fazla aktivite yoktu ayrıldınız. Madem aktivite yoktu neden başka bir lions kulübüne geçmeyi düşünmediniz ? Sn. Kuzeydoğu'nunda dediği gibi nadir görülen bir durumdur. Pek hoş karşılanmaz. Ama mantıklı bir sebebiniz varsa neden kabul edilmeyesiniz ? Direk red edilirsiniz diye bir durum yoktur. Ama aynı anda ikisinede kabul edilmeniz çok çok zor olur.

Umarım sorunuza cevap olmuştur.

Saygılarımla,
Gerçekten çok şaşırdım lionlarla rotaryenlerin tatlı bir rekabet içinde olmasını hakikaten beklemiyordum. Madem Lions'a ve Rotary'ye giriş çıkış bu derece zor o zaman bunlardan birine üye olurken iyice düşünmek gerekir. Dönüşü olmayan bir yol çünkü... Bu şartlar altında hangi kişilerin Lion hangilerinin rotaryen olmaya uygun olduğunun belirlenesi için her iki teşkilatın üyelerinin birbiriyle müzakere ederek bir konu açıp şöyle karşılaştırmalı bir yazı yazması hoş olur zevkle okunur. Örneğin sizinle sayın Mustafa Kemal yazsa çok muhteşem olur.
Benim tahminim belki Rotary daha sermaye yoğun, Lions daha emek yoğun hizmetler yapıyor olabilir. Tahmin tabi bu bir şey bildiğim yok  :)
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: Arais - Temmuz 21, 2013, 02:44:58 ös
30 yaşına kadar bu Lions ve Rotary klublerine giriş zor değil, bir kefil yeterli. 30 yaşından sonraki kabul edilme standartları biraz daha yükseliyor. 20 yaşlar da bu tür klüblere üye olmanın insana bir çok değer ve perspektif katacağını düşünüyorum. Boş vakti olan arkadaşlara şiddetle tavsiye ederim. Topluluk önünde konuşma yeni çevre edinme, akıcı sunum yapabilme, konu üzerine yoğunlaşma ve araştırma, yöneticilik, liderlik gibi kavramları kendinize değer olarak katabileceğiniz grublar.

Saygılarımla
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: proxima - Temmuz 21, 2013, 03:34:47 ös
Sn. Samuray

Cevabınızda 2 yanlış bilgi dikkatimi çekti.

1 - Çıkış zor

2 - Geri dönüşü olmayan bir yol

Rotary nedir isminde bu bölümünde ciddi yazdığım bir makalem vardı. Oradada belirttiğim gibi bir lions veya rotary kulüpleri dernekler yasasına bağlı kulüplerdir. Bunlardan çıkış yolu bellidir.

a) Yönetim kurulu üyesiyseniz mevcut görevinizden istifa edersiniz ve yerinize geçecek kişiye bütün sorumlulularınızı öğreterek devredersiniz.
b) Sonrada kulüple alakalı üzerinizde herhangi bir alacak verecek durumu varsa bunu temizleyerek, kulüpten istifa dilekçenizi yönetime sunar ve kurulda onayladığı takdirde ayrılırsınız.

Ortada geri dönüşü olmayan bir yol yok. Ayrıca bu tabir çok yanlış. Biz birşey yapmıyoruz insanlara, birşeyi zorlamıyoruz. Gelmek isteyen gelir, gitmek isteyen gider. Burası bir yasa devleti. Dernekler kanunu denen birşey var. Lütfen dikkat edelim. Ayrıca kendi kulübüm için söylüyorum. Herkes elinden geldiğince çalışır. Madem geldin öncelikle hoşgeldin. Yaptığımız işler bunlar bize ne konuda yardımcı olabilirsin yada bir proje varmı aklında. ( Tabi zaten aday üye süresince bunları uzunca konuşuyoruz kısa bir mevzu değil bu.) Hiç birşey yok öyle ben takılmak için geldim olmaz. Madem sivil toplum kuruluşundasın çalışacaksın. Ayrıca öyle kim lion olabilir kim rotaryen olabilir diye bir seçim olamaz. Birbirinden farklı iki organizasyonda da şahsen tanıdıklarımda olmak üzere çok kaliteli insanlar var. Bu iki organizasyonda birbirinden üstün değildir. Bireysel gelişiminizle beraber insanlara faydalı oluyorsunuz bu iki organizasyonda da bu yüzden bu şekilde kıyaslama yapılmasına son derece karşıyım. Düşünün şimdi bir kişi beşiktaş spor kulübü kongre üyesi, diğer biride galatasaray spor kulübü kongre üyesi. İki kulüpte 100. yıllarını devirmiş güçlü birer organizasyon sizce hangisi daha kaliteli diye bir kıyaslanma yapılır mı? . Bu kesinlikle kabul göremez. Sermaye yoğunluğu diye birşey yok ayrıca. İki organizasyonda da maddi açıdan çok güçlü insanlar var.

Kefil uygulamasına gelince, kendi kulübümde yeni bir üye alınacaksa herkesin fikrini alırız. Çünkü istenmeyen bir üye kulüpte kutuplaşmaya yol açar. Dolayısıyla aday üye olarak geçirilen süre bazen biraz uzun olabiliyor. Normalde bize internet üzerinden gelen başvurularda kabul görülenler ilk toplantıya davet edilir. Bu şekilde olursa bu kişinin kefili yönetim kurulu olur ve aday üyenin - aday üye olma zamanından başlayarak üye kabul edildikten 1 yıl sonrasına kadar olabilecek olumlu ve olumsuz davranışından sorumlu olur. İkinci bir konu bir üyemiz aday üye önerebilir mi. Bunun için öncelikle en az 1 yıl asil üye olması gerekiyor. Bu koşul tamamsa üye önerebilir ama aynı şekilde sorumluluk yükü önerendedir.

Saygılarımla,
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: Samuray - Temmuz 21, 2013, 04:03:43 ös
Sn. Samuray

Cevabınızda 2 yanlış bilgi dikkatimi çekti.

1 - Çıkış zor

2 - Geri dönüşü olmayan bir yol

Rotary nedir isminde bu bölümünde ciddi yazdığım bir makalem vardı. Oradada belirttiğim gibi bir lions veya rotary kulüpleri dernekler yasasına bağlı kulüplerdir. Bunlardan çıkış yolu bellidir.

a) Yönetim kurulu üyesiyseniz mevcut görevinizden istifa edersiniz ve yerinize geçecek kişiye bütün sorumlulularınızı öğreterek devredersiniz.
b) Sonrada kulüple alakalı üzerinizde herhangi bir alacak verecek durumu varsa bunu temizleyerek, kulüpten istifa dilekçenizi yönetime sunar ve kurulda onayladığı takdirde ayrılırsınız.

Ortada geri dönüşü olmayan bir yol yok. Ayrıca bu tabir çok yanlış. Biz birşey yapmıyoruz insanlara, birşeyi zorlamıyoruz. Gelmek isteyen gelir, gitmek isteyen gider. Burası bir yasa devleti. Dernekler kanunu denen birşey var. Lütfen dikkat edelim. Ayrıca kendi kulübüm için söylüyorum. Herkes elinden geldiğince çalışır. Madem geldin öncelikle hoşgeldin. Yaptığımız işler bunlar bize ne konuda yardımcı olabilirsin yada bir proje varmı aklında. ( Tabi zaten aday üye süresince bunları uzunca konuşuyoruz kısa bir mevzu değil bu.) Hiç birşey yok öyle ben takılmak için geldim olmaz. Madem sivil toplum kuruluşundasın çalışacaksın. Ayrıca öyle kim lion olabilir kim rotaryen olabilir diye bir seçim olamaz. Birbirinden farklı iki organizasyonda da şahsen tanıdıklarımda olmak üzere çok kaliteli insanlar var. Bu iki organizasyonda birbirinden üstün değildir. Bireysel gelişiminizle beraber insanlara faydalı oluyorsunuz bu iki organizasyonda da bu yüzden bu şekilde kıyaslama yapılmasına son derece karşıyım. Düşünün şimdi bir kişi beşiktaş spor kulübü kongre üyesi, diğer biride galatasaray spor kulübü kongre üyesi. İki kulüpte 100. yıllarını devirmiş güçlü birer organizasyon sizce hangisi daha kaliteli diye bir kıyaslanma yapılır mı? . Bu kesinlikle kabul göremez. Sermaye yoğunluğu diye birşey yok ayrıca. İki organizasyonda da maddi açıdan çok güçlü insanlar var.

Kefil uygulamasına gelince, kendi kulübümde yeni bir üye alınacaksa herkesin fikrini alırız. Çünkü istenmeyen bir üye kulüpte kutuplaşmaya yol açar. Dolayısıyla aday üye olarak geçirilen süre bazen biraz uzun olabiliyor. Normalde bize internet üzerinden gelen başvurularda kabul görülenler ilk toplantıya davet edilir. Bu şekilde olursa bu kişinin kefili yönetim kurulu olur ve aday üyenin - aday üye olma zamanından başlayarak üye kabul edildikten 1 yıl sonrasına kadar olabilecek olumlu ve olumsuz davranışından sorumlu olur. İkinci bir konu bir üyemiz aday üye önerebilir mi. Bunun için öncelikle en az 1 yıl asil üye olması gerekiyor. Bu koşul tamamsa üye önerebilir ama aynı şekilde sorumluluk yükü önerendedir.

Saygılarımla,
Sayın Proxima cevabınız için çok teşekkür ederim.
Yanlız çıkışı olmayan yol tabirimin mecaz olduğunu anlamayıp sizleri zorla insanları üye yapan insanlar olmakla suçladığımı zannetmeniz beni bir parça gülümsetti  :)) Hani az evvel bana dediniz ya, liondan rotaryye geçiş hoş karşılanmaz diye, ben ona istinaden söyledim.
Kefalet sorusunu da bu bölümde sormadım başka bir başlık altında lionların üyelik teklifleriyle ilgili bir sorum var sanırım onunla karıştırdınız.
 
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: proxima - Temmuz 21, 2013, 04:19:36 ös
Sn. Samuray

Benden önce Sn. Arais kefil konusundan söz etmiş bu konuda o yüzden onu belirtmekte istedim. Diğer makaleyide ayrıca cevapladım. Dediğim gibi lütfen dikkat edelim cümlelerimize sorularda en az cevaplar kadar keskin olmak zorundaki anlaşılmada insanların aklında herhangi bir soru işareti kalmasın. Havada kalan cümleler insanların yanlış bilgiye sevkedebilir.

Saygılarımla,
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: Samuray - Temmuz 21, 2013, 04:27:20 ös
Sn. Samuray

Benden önce Sn. Arais kefil konusundan söz etmiş bu konuda o yüzden onu belirtmekte istedim. Diğer makaleyide ayrıca cevapladım. Dediğim gibi lütfen dikkat edelim cümlelerimize sorularda en az cevaplar kadar keskin olmak zorundaki anlaşılmada insanların aklında herhangi bir soru işareti kalmasın. Havada kalan cümleler insanların yanlış bilgiye sevkedebilir.

Saygılarımla,
Haklısınız sayın proximina cümlelerin havada kalmaması için benden alıntı yaptığınız bir cevapta bana cevap verirseniz,
arais'den alıntı yaptığınız cevaplarda da ona cevap verirseniz karışıklıkların önüne geçmiş oluruz. Benden alıntı yapılıp başkasına cevap verilince karışıklık kaçınılmaz oluyor...
Saygılarımla...
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: proxima - Temmuz 21, 2013, 04:31:41 ös

Haklısınız sayın proximina cümlelerin havada kalmaması için benden alıntı yaptığınız bir cevapta bana cevap verirseniz,
arais'den alıntı yaptığınız cevaplarda da ona cevap verirseniz karışıklıkların önüne geçmiş oluruz. Benden alıntı yapılıp başkasına cevap verilince karışıklık kaçınılmaz oluyor...
Saygılarımla...

Sn. Samuray

Dikkat ederim.

Saygılarımla,
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: Alşah - Temmuz 21, 2013, 04:33:24 ös
      Her iki gurubun da toplum için çok yararlı çalışmaları olduğunu biliyorum. Tanıdığım bir Roteryan dostum, dernek için çalışmaktan kendine zaman ayıramıyordu. Özellikle gençlerin üye olmalarını salık verebilirim.
      Saygılar-sevgiler.
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: GOASISG - Temmuz 21, 2013, 04:51:01 ös
Her emekçinin,göznuruyla oluşturduğu,gayeleri tevvezzudan gelen bu tarz klüplerin varlığı insana güç veriyor
mümkünatı olan herkezin objektif şekilde dinlemesi gerek bence.
syn samuray neden hemen taşlama yanlısı anlayamıyorum
sygılar
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: ThomasReid - Mart 01, 2014, 03:37:29 ös
Ben bir dönem bir Rotary Klübü'nden burs almıştım. Burada başlığını görünce aklıma geldi. Masonluk ile bağlantısına dair bir sürü açıklama yapılmış. Ben de bu konuda tanık olduğum bir olayı anlatayım. Yeni bir eğitim-öğretim döneminin ilk toplantısında yeni ve eski bursiyerler, bir de rotaract olan bir kaç eski bursiyer arkadaş  bir araya gelmişti. Orada bursiyer öğrenciler dönem başkanına sürekli Rotary'nin kimliği ile ilgili sorular soruyorlardı.

Mesele masonluğa geldi ve dönem başkanı çok net bir biçimde "bizi toplumda genelde Mason olarak addederler ama hakikat bu değildir" dedi. Bunu çok net hatırlıyorum. Herkesin önünde çok rahat yapılan konuşmalardı bunlar. Durumu iyi olan insanlar bir araya gelmişler öğrencilere maddi destek sağlıyorlardı. En azından benim aklımda böyle yer etti.

Benim tanık olduğum olumlu yön şudur ki, bu insanlar size burs verirken karşılık gözetmezler. Yani "biz bu çocuğa para verelim, yatırım yapalım, ileride bizim adamımız olsun". Böyle bir ilkel tavıra sahip değiller. Genelde cemaatler veya paragmatist siyasetler böyle düşünürler ama Rotary böyle değildi.
İsterseniz bursiyer olarak haftalık toplantılarına da katılabiliyordunuz. Ya da işiniz düşünce, sağlık, staj vs gibi işlerde yardımcı oluyorlardı. Bu da birinci elden böyle bir tanıklığımdır. O dönemden burs alan arkadaşlarımın hemen hemen hiçbir şu anda Rotaryen ya da Rotaract değil.

Burada aslında Mason olup olmadıkları çok da önemli değil. Olsalar ne olur? Olmasalar ne olur? İnsanlar bir araya gelip klup kurar ve hizmet ederler. Modern sivil toplumun olmazsa olmazlarıdır bu tarz klüpler. Sivil toplumun, sendikaların, derneklerin, vakıfların, özel eğitim kurumlarının, her türden ve NGO'nun aktif olduğu bir ülkede kamu iradesi dengelenir ve toplum daha dengeli bir şekilde ilerler. Rotary, benim anladığım kadarıyla, koskoca bir sivil toplum kümesinin içinde orta-sınıf ve üstü bireylerin boş zamanlarını değerlendirdiği bir alt-küme gibi. Mason olup olmadığı tartışması da çok ilgi çekici değil aslında. "Fenerbahce Spor Klubü'nün içinde masonlar varmış" cümlesi ne kadar absürt ise "Rotary'nin içinde masonlar varmış" sözü de o kadar saçma aslında.

Saygılar, sevgiler.

not: ayrıca iki-üç günlük bir RYLA etkinliğinde ekibimiz bir yarışmada birinci olmuştu. Yumurtayı kırmadık.    ;)

Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: Alşah - Mart 02, 2014, 09:21:28 ös
        Sayın ThomasReid'in anlatılarına yürekten katılıyorum. Ben de bir örnek vermek istiyorum. Yaşadığım şehirde ki Devlet Hastanesinin bir çok bölümünde  hayati önem taşıyan teknolojik aletler alınmış. Bu aletlerin üzerinde  "Rotary klüp tarafından hediye" edilmiştir diye yazıyor. Aletler hayli pahalı ve bu alatlarden istifade eden şahısların hemen hemen hiç biri "Rotary/Rotaryan" ne demektir bilmiyorlar bile. Daha önce de belirttiğim gibi bu insanlar, hiç bir çıkar gözetmeden hem maddi ve hemde manevi olarak insanların hayatlarına olumlu yönde katkılar sağlamaktadırlar. Öküz altında buzağı aramaktan vazgeçsek diyorum.
         Saygılar-sevgiler.Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: ozgurberkster - Ekim 21, 2018, 10:27:37 ös
Sitede bulunan tüm Rotaryen ve Rotaract üyesi arkadaşlara çalışma yaşamlarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum..

Sevgilerimle

teşekkürler Sayın Itzhak
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: Karagezgin - Nisan 01, 2020, 02:58:33 ös
Merhaba,
Ne yazık ki toplumumuz karşılık beklenmeden yapılan eylemlere; soğukluk yaşıyor. Yani inanmakta güçlük çekiyor. Bugün Rotary Kulüp, gibi organizasyonları bilmeyen yahut araştırmayan bir kesim insanın " zenginler kulübü" olarak adlandırmasını yadırgamıyorum. Çünkü böyle işlendi beyinlere.

Ne olduğunu ne yaptığını öğrenmeden sadece "Ben buradan ne alabilirim?" sorusunun peşinde koşuluyor. Üzülüyorum.

Umarım bir gün milletimiz düşünmeden hareket etmemeyi kavrayabilir .

Güzel günler sizin, mutluluk dolu yarınlar gençlerin olsun.

Selamlar.
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: Mandıra Filozofu - Nisan 01, 2020, 03:30:32 ös
Tüsiad - Müsiad - TOBB - Rotary ve Lionsa bağlı tüm şirketler ve Tüm bankalar keşke 2019 ve 2020 deki harcamalar çıkarıldığında kalan tüm kârlarını ekonomik durumu iyi olmayanlar için bağışlasa, devlette bu sayede sokağa çıkma yasağı getirse süper olur.

Sokağa çıkma yasağı olmazsa muhtemelen bu şirketlerin sahipleri ve aileleri de covid dolayısıyla hastalanacaklar, hatta muhtemelen bir kısmı da maalesef vefaat edecek.

Umarım zengin dostlarımız durumun ciddiyetini anlamakta geç kalmazlar.

Sevgiler.

Yani ne kadar şirket ve parası olan vakıf varsa yardımcı olmalı.
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: Mandıra Filozofu - Nisan 01, 2020, 10:22:06 ös
Tüsiad - Müsiad - TOBB - Rotary ve Lionsa bağlı tüm şirketler ve Tüm bankalar keşke 2019 ve 2020 deki harcamalar çıkarıldığında kalan tüm kârlarını ekonomik durumu iyi olmayanlar için bağışlasa, devlette bu sayede sokağa çıkma yasağı getirse süper olur.

Sokağa çıkma yasağı olmazsa muhtemelen bu şirketlerin sahipleri ve aileleri de covid dolayısıyla hastalanacaklar, hatta muhtemelen bir kısmı da maalesef vefaat edecek.

Umarım zengin dostlarımız durumun ciddiyetini anlamakta geç kalmazlar.

Sevgiler.

Yani ne kadar şirket ve parası olan vakıf varsa yardımcı olmalı.

Kötü bir fikir mi?

Herşeyi(sosyal yardımlaşmayı da) ortadirekten beklemek pek mantıklı değil gibi...
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: karaimzvi - Nisan 20, 2020, 09:08:56 ös
Tüsiad - Müsiad - TOBB - Rotary ve Lionsa bağlı tüm şirketler ve Tüm bankalar keşke 2019 ve 2020 deki harcamalar çıkarıldığında kalan tüm kârlarını ekonomik durumu iyi olmayanlar için bağışlasa, devlette bu sayede sokağa çıkma yasağı getirse süper olur.

Sokağa çıkma yasağı olmazsa muhtemelen bu şirketlerin sahipleri ve aileleri de covid dolayısıyla hastalanacaklar, hatta muhtemelen bir kısmı da maalesef vefaat edecek.

Umarım zengin dostlarımız durumun ciddiyetini anlamakta geç kalmazlar.

Sevgiler.

Yani ne kadar şirket ve parası olan vakıf varsa yardımcı olmalı.

Rotary Vakfı COVİD-19 kapsamında Dünya Sağlık Örgütüne devletlerden bile fazla bağış yaparak ABD, İngiltere'den sonra 5. büyük bağış kapan kuruluştur. Diğer kurumlar da ülkemiz bazında birşeyler yapabilir.
Başlık: Ynt: Rotary
Gönderen: Özgürefe - Nisan 20, 2020, 09:19:42 ös
Bağış yapması çok güzel ama devletimiz de aynı şeyi yapıyor; halktan bir sürü kişi yardıma muhtaç olduğu halde başka ülkelere şova girişiyor.