Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Çocuk Esirgeme Kurumu Kardeşlerimizin Eseridir...  (Okunma sayısı 12244 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mayıs 02, 2007, 08:33:40 ös
 • Administrator
 • Uzman Uye
 • *
 • İleti: 9559
 • Cinsiyet: Bay
  • Masonluk, Masonlardan Öğrenilmelidir

Çocuk Esirgeme Kurumu Kardeşlerimizin Eseridir...
Cemiyetin Tüzüğü Ahmet Emin Yalman Kardeş tarafından hazırlandı, Büyük Loca konuyla yakından ilgilendi ve yarısı Necat Locası’ndan olmak üzere on iki kişilik bir Kurucular Heyeti tesis edildi.

Necat Locası’ndan Avukat Celâl Derviş, Ahmet Emin Yalman, Mustafa Reşat Mimaroğlu, Osman Tevfik, Servet Yesarî ve Kemâl Derviş Kardeşler konuyla doğrudan ilgilenmek üzere ayrıldılar. Diğer üyeliklere İstanbul Meb'usu Haralambidi, İzmir Meb'usu Nesim Mazelyah, Sıhhiye Umum Müdürü Dr. Adnan Adıvar, Atina sabık Elçisi Ahmet Muhtar, Avukat Mişel Noradunkyan ve Dr. Rasim Ferit Kardeşler getirildi. İçişleri Bakanlığı’na başvurularak Cemiyet resmen kuruldu.
Çocuk Esirgeme Kurumu 1917 yılında İstanbul’da “Himâye-i Etfâl” adı altında kurulmuş olup, aşevleri, çocuk yuvaları, kreş ve gündüz bakımevleri, talebe sofraları, doğumevleri, prevantoryumlar, hemşire okulu vb kurumlarıyla sosyal hizmetler alanında hizmet götüren ve Mustafa Kemâl Atatürk tarafından destek gören en büyük sosyal hizmet kurumudur. Atatürk "Memleketin çocuklarını korumayı üzerine alan Çocuk Esirgeme Kurumu’na vatandaş yardıma mecburdur" sözleriyle vatandaşların desteğini istemenin yanı sıra, kendisinin de Kurum'a verdiği desteğini ifade etmiştir. Yukarıda sayılan kurumlar gibi Çocuk Esirgeme Kurumu da, savaştan yeni çıkmış bir milletin kimsesiz çocuklar sorununu çözümlemek amacıyla kurulmuş olup, kamunun katkısı ile ve kamu adına çalışarak, faydalı bir dernek hüviyetine bürünmüştür
 

“Himâye-i Etfâl” ve Necat Locası

“Himâye-i Etfâl” Cemiyetini Necat Locası Kardeşleri kurmuştur. Necat Locası, 35 numara ve 17 Mayıs 1916 tarihli berat ile İstanbul’da Dr. İsmail Hurşit, Muhittin Osman Omay, Dr. Besim, Zeki Derviş, Osman Tevfik, Dr. İsmail Fehmi, Modyano Kardeşler tarafından kurulmuştur. Locanın ilk Üstadı Muhteremi İsmail Hurşit Kardeş olmuştu. 1930 senesinde kısa bir müddet için faaliyetini tatil etmesi dışında, Loca 1935'deki uyku dönemine kadar çalışmıştır.

«Ana Çizgilerde Türkiye’deki Masonluk Tarihi» adlı kitabında Kemalettin Apak Himaye-î Etfal Cemiyeti’nin kuruluşunu şöyle anlatıyor:

«Bunu, Necat Mahfilinde 1917 senesi Mart ayındaki bir celsede ilk defa mahfilin hatibi bulunan Avukat Celâl Derviş birader ortaya atmıştır ve paçavralara sarılı bazı sefil küçük yavrucukların dondurucu soğuklara karşı tüneldeki sıcak hava veren menfezlerin ızgaraları üzerinde bütün gün vücutlarını ısıtmağa çalıştıklarını anlatmıştır. Bu hususta Ahmet Emin Yalman, Mustafa Reşat Mimaroğlu, Servet Yesarî, Osman Tevfik Biraderler de konuşmuşlar ve nihayet memlekette bir çocuk himaye müessesesi kurulması esası kabul edilmiştir. Ayrıca bu müessesenin bir cemiyet halinde teşkilâtlandırılması ve bu cemiyette Masonlarla beraber her sınıftan maddî ve manevî kudreti olan şahsiyetlerin yardımının da temin edilmesi, isminin de «Himâye-î Etfâl Cemiyeti» olması kararlaştırılmıştır. Cemiyetin nizamnamesi (tüzüğü) Ahmet Emin Yalman Birader tarafından hazırlandıktan sonra Büyük Maşrık (Büyük Loca) ve diğer Mahfiller de yakından alâkalanmışlar ve yarısı Necat Mahfeli azasından olmak üzere on iki kişilik bir müessisler (kurucular) heyeti teşkil edilmiştir. Bu heyete Necat Mahfilinden Avukat Celâl Derviş, Ahmet Emin Yalman, Mustafa Reşat Mimaroğlu, Osman Tevfik, Servet Yesarî, Kemal Derviş biraderler ayrılmışlar, diğer azalıklara da İstanbul meb'usu Haralambidi, İzmir Meb'usu Nesim Mazelyah, Sıhhiye Umum Müdürü Dr. Adnan Adıvar, Atina sabık Elçisi Ahmet Muhtar, Avukat Mişel Noradunkyan ve Dr. Rasim Ferit biraderler geçirilerek Dahiliye Nezaretine müracaat edilmiş ve hazırlanan nizamname verilerek cemiyetin ilmühaberi alınmıştır.

Himâye-î Etfâl Cemiyeti’nin bu suretle resmen teşekkülünden sonra İdare Heyeti Reisliğine o zaman Dahiliye Müsteşarı bulunan İsmail Canbolat birader, Reis Vekilliğine Servet Yesarî, Muhasipliğine Osman Tevfik, Umumî Kâtipliğe Meb'usan Meclisi Başkâtibi Asım Çalıkoğlu, Muhasebeci Muavinliğine de Kâzım Refik biraderler seçilerek ve İdare Heyeti azalıklarını da diğer müessisler deruhte ederek hemen faaliyete geçilmiştir.

Birinci Umûmî Harbi takip eden mütareke devresinde cemiyet reisliğine Doktor Besim Ömer Paşa birader getirilmiş ve faaliyetin idamesine çalışılmış ise de, gittikçe Anadolu’daki şubelerle irtibat kalmadığından yardım lâzımı veçhile geniş olmak imkânını kaybetmiştir. Nihayet İstiklâl Harbi sırasında Ankara'da, yeniden kurulan bir cemiyet halinde ve «Türkiye Himâye-î EtfâI Cemiyeti» unvanı ile ihya edilmiştir. Bu ikinci ihyaen tesis teşebbüsü de 1921 senesinde o zamanlar Hariciye Vekâleti Vekili bulunan ve evvelce Necat Mahfilindeki ilk teşebbüste dahi müessislerden olan İstanbul Meb'usu Ahmet Muhtar birader tarafından yapılmıştır. Ve aynen İstanbul’daki ilk cemiyetin isim ve alâmetleri kabul edilmiş, İstanbul’daki ilk merkez de Ankara'daki yeni merkeze bağlı bir şube haline getirilmiştir. 1935 yılında cemiyetin adı “Türkiye Çocuk Esirgeme Cemiyeti” olarak değiştirilmiştir.


 

Belgeleriyle Himaye-î Etfâl

Himaye-î Etfâl ile ilgili olarak Cüneyd Okay'ın Belgeleriyle Himâye-î Etfâl Cemiyeti (1917-1923) isimli kitabı ve Toplumsal Tarih Dergisi’nde yayınlanan Osmanlı Döneminde Himâye-î Etfâl Cemiyeti Üzerine Belgeler/Notlar isimli makalesinde kuruma ait ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Bu notlarda Masonluktan ve Necat Locası’ndan söz edilmemektedir. Makale şöyledir:

Ülkenin o günkü koşulları incelendiğinde; Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu’nun bir çok cephede savaşması nedeniyle cepheye sürekli asker sevk etmek durumunda kaldığı, cephelerde savaşanların büyük bir çoğunluğunun şehit düşmesi sonucu ülkede kimsesiz çocuklar sorununun her geçen gün büyüyerek sürdüğü, savaş sonrası yaşanan toprak kayıpları sonucu, İmparatorluğun başta İstanbul olmak üzere diğer illere büyük göçler aldığı, bu durumun, ailelerin sosyal ve ekonomik yönden çöküşüne neden olduğu görülmektedir.

Kimsesiz çocuklar sorununun boyutunun büyümesi üzerine halkın girişimiyle çözüm arayışlarına girilmiş, girişimlerin yetersiz kalması üzerine Devlet kanalıyla çözümler aranmıştır. Devlet kanalıyla yapılan çalışmaların ilki II.Abdülhamit döneminde kurulan Darülhayr-ı Âli'dir. 1903 yılında Abdülhamid'in tahta çıkışının yıldönümü nedeniyle açılan, Darülhayr-ı Âli'de bakılan çocuk sayısı 400'e ulaşmıştır. Kurum 22 Ağustos 1909 yılında kapatılmıştır.

Meşrutiyet döneminde İttihad ve Terakki’nin destekleriyle kimsesiz çocuklar sorununa çözüm amacıyla Darüleytamlar açılmıştır.

Devlet eliyle kurulan Darülhayr-ı Âli ve Darüleytemların yetersizlikleri sonucu kapanması üzerine kimsesiz çocuklara bakım için yeni arayışlara girilmiş, bunun sonucunda 6 Mart 1333 (1917) de Galatasaray yurdunda İsmail Canbulat, Muhtar Bey, Celal Derviş Bey, Osman Tevfik Bey, Kemal Derviş Bey, Adnan Bey, Servet Efendi, Nesim Mezalyah Efendi, Haralambadi Efendi, Doktor Rasim Ferid Bey, Mustafa Reşat Bey, Ahmet Emin Bey’den oluşan grup cemiyetin kurulabilmesi için hükümete başvuruda bulunur.

Hükümetten gerekli izinin alınması üzerine Cavid Bey, Ahmet Hakkı Bey, Orfanidis Efendi, Arif Bey, Doktor Ömer Fuad Paşa, Emanuel Karasu Efendi, Mustafa Asım Bey ve Noradinkyan Efendi kurucular grubuna katılırlar.

Oluşturulan kurucular kurulu ilk toplantısını 1 Mayıs 1333 (1917) tarihinde yapmış olup, 11 Ağustos 1917 tarihinde Kurum, kamuya yararlı dernek statüsünü kazanmıştır. 28 Mart 1918'de Himâye-î Etfâl Cemiyeti'nin bünyesinde "Hanımlar Heyeti" kurulmuştur

Kamuya yararlı kuruluş olmasından sonra cemiyet amblem çalışmalarını başlatmış ve kenarlarında "sıhhat, ahlâk, irfan” kelimeleri bulunan bir üçgenin içerisinde yeşil hilâl bulunan amblemi kullanmıştır.


 

Umumi Nizamname

Himâye-i Etfâl Cemiyet-i Umumiyesi Nizamname-i Esasisi'nde, kurumun faaliyet alanları kısaca şu şekilde özetlenmektedir;

• Çocuklara eziyet edilmemesi,

• Anne ve babaları dahil, hiç kimse tarafından, çocukların bedeni ve ruhsal durumlarını tehlikeye düşürecekhizmetlerin gördürülmemesi,

• Fakir, hasta çocukların tedavilerinin sağlanması,

• Çocukların tütün ve bağımlılık yaratacak maddelerden korunması,

• Okulların tatil zamanlarında fakir çocukların kırlara ve yazlıklara gönderilmesinin sağlanması,

• Hizmetçi, besleme ve evlatlıklara kötü muamele edilmemesi,

• Himâye-i Etfâl'e ilişkin kütüphane kurulması,

• Anne ve babaları tarafından terbiye edilemeyen veya mahkûm olan çocuklar için ıslahaneler kurulması

•Çocukların sağlıklı bir şekilde yetiştirilmeleri için oyun alanlarının kurulması,

• Himâye-i Etfâl ile uğraşan uluslararası kuruluşlarla bağlantı kurulması.

Kurumun kuruluşundan kısa bir süre sonra, Başkan İsmail Canbulat Bey'in Stockholm Büyükelçiliği’ne atamasının yapılması üzerine, cemiyetin başkanlığına Cavid Bey getirilir. Cavid Bey'in başkanlığı ile birlikte çalışmalara hız verilir ve I. Dünya Savaşı’nın bütün şiddetiyle sürdüğü bir dönemde 28 Kasım 1917'de savaş bölgesinden toplanan çocuklar için Firuzağa'da Çocuk Misafirhanesi; açılır. 100 kapasiteli olarak açılan misafirhaneye çok sayıda çocuk gelmesi üzerine evlatlık, çıraklık, ailelerin yanına öğrenci yerleştirmeleri başlanır. Misafirhanede 1917-1922 yılları arasında 2.027 çocuğa bakım ve koruma hizmeti verilmiştir. Himâye-i Etfâl Cemiyeti çocukları çiftçilik ve hayvancılığa yönlendirmek amacıyla Kalender'de "Ziraat Yurdu" açmıştır. Açılan bu yurtta çocuklara, yatak yapmak, yemek pişirmek, çamaşır yıkamak, genel temizlik, hayvan yemlemek, tımar etmek, saman çekmek, gübre kaldırmak, çift sürmek, harman dövmek, tohum dikmek, meyve budamak, tohum atmak, yağ yapmak gibi işler öğretilmiştir.

Kurum ikinci çalışmasını anne-çocuk sağlığına yönelik olarak başlatmıştır.Şehzadebaşı, Kadıköy, Bakırköy ve daha sonra Üsküdar semtlerinde açılan " Dispanser'ler ile hastaları muayene ederek, ücretsiz ilaç dağıtımına başlamıştır.


 

Yurt Sathında Yaygınlaşma

Kurum 20 Eylül 1920'de Kırklareli, 12 Ekim 1917'de Samsun, 27 Ekim 1917'de İzmit, 1 Ocak 1918'de Konya, 1917'de Üsküdar, Beyoğlu, Haliç, Kadıköy, Bakırköy, 1918'de Yeniköy şubelerini açarak hizmetlerini yaygınlaştırmıştır. Bu şubelerin yanı sıra değişik tarihlerde Musul, Erzurum, Eskişehir, Kastamonu ve Bolu şubeleri açılmıştır. Himâye-i Etfâl Cemiyeti, 1920 yılında Londra, 1921 yılında Cenevre'de uluslar arası toplantılara temsilci gönderir. Ayrıca Mısır ve Hindistan'a yazılar yazılarak yardımlarda bulunulması istenilir ve bu ülkelerden parasal yardımlar sağlanır.

İstanbul Himâye-i Etfâl Cemiyeti çalışmalarını yürütürken, 30 Haziran 1921 tarihinde, Büyük Millet Meclisi’nin bazı üyelerinin de girişimiyle Ankara'da yeni bir Himâye-i Etfâl Cemiyeti kurulur. Her iki cemiyetin aynı adla yardım toplaması halk arasında kuşkulara neden olur. Bunun yanı sıra Damat Ferid Paşa Hükümeti sırasında Himâye-i Eytam Cemiyeti'nin kurulması İstanbul Himâye-i Etfâl Cemiyeti’nin yardım toplamasını güçleştirir. İstanbul ve Ankara Himâye-i Etfâl Cemiyetleri arasında zaman zaman yazışmalar yapılmasına karşın birleşme konusunda tam bir görüş birliğine varılamamıştır.

26 Ekim 1922 yılında Ankara'dan gelen Refet Paşa İstanbul'daki misafirhaneyi ziyaret etmiştir. Doktor Fuat Bey 18 Kasım 1922'de İstanbul'daki cemiyetin yönetim kurulu toplantısına katılırlar. Bu ziyaretler ilişkileri bir ölçüde yumuşatmasına karşın, birleşme sağlanamamıştır.

Milli Mücadelenin kazanılması üzerine Ankara Himâye-i Etfâl Cemiyeti Mustafa Kemal Atatürk'ün de desteğini alarak tüm ülke çapında örgütlenerek, anne ve çocuğa yönelik hizmetlerini sürdürmüştür.

1917 yılında İstanbul'da kurulan Himâye-i Etfâl Cemiyeti 1923 yılındaki genel kurulundan sonra, yeni bir genel kurul yapmayarak tarihe karışmıştır.

www.tesviye.org
- Sahsima ozel mesaj atmadan once Yonetim Hiyerarsisini izleyerek ilgili yoneticiler ile gorusunuz.
- Masonluk hakkinda ozel mesaj ile bilgi, yardim ve destek sunulmamaktadir.
- Sorunuz ve mesajiniz hangi konuda ise o konudan sorumlu gorevli yada yonetici ile gorusunuz. Sahsim, butun cabalarinizdan sonra gorusmeniz gereken en son kisi olmalidir.
- Sadece hicbir yoneticinin cozemedigi yada forumda asla yazamayacaginiz cok ozel ve onemli konularda sahsima basvurmalisiniz.
- Masonluk ve Masonlar hakkinda bilgi almak ve en onemlisi kisisel yardim konularinda tarafima dogrudan ozel mesaj gonderenler cezalandirilacaktir. Bu konular hakkinda gerekli aciklama forum kurallari ve uyelik sozlesmesinde yeterince acik belirtilmsitir.


Kasım 12, 2007, 11:20:32 ös
Yanıtla #1
 • Seyirci
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 209

sn Mason..

 Çocuk Esirgeme Kurumu'nun faaliyetleri hakkında istatistiki bilgiler verebilirmisiniz..?
yada;  sokaklardan kurtulan cocukların hangi meslekleri tercih ettikleri yada kimleri örnek aldıkları gibi ilginç bilgilere sahipseniz, paylaşırsanız sevinirim..


saygılar..
« Son Düzenleme: Kasım 12, 2007, 11:25:28 ös Gönderen: ONE »
Gerçeğin çölü


Kasım 13, 2007, 10:45:22 öö
Yanıtla #2
 • Administrator
 • Uzman Uye
 • *
 • İleti: 9559
 • Cinsiyet: Bay
  • Masonluk, Masonlardan Öğrenilmelidir

Sayin ONE,

Bu bilgileri bizzat ilgili kurumlardan talep etmeniz gerekiyor. Bizlerin bu bilgileri verme yetkimiz (imkanimiz) yok. Uzgunum. Ancak istatistiki bilgileri talebiniz durumunda, yasalar geregi her kurum size bu bilgileri aciklamak zorundadir.

Saygilarimla
- Sahsima ozel mesaj atmadan once Yonetim Hiyerarsisini izleyerek ilgili yoneticiler ile gorusunuz.
- Masonluk hakkinda ozel mesaj ile bilgi, yardim ve destek sunulmamaktadir.
- Sorunuz ve mesajiniz hangi konuda ise o konudan sorumlu gorevli yada yonetici ile gorusunuz. Sahsim, butun cabalarinizdan sonra gorusmeniz gereken en son kisi olmalidir.
- Sadece hicbir yoneticinin cozemedigi yada forumda asla yazamayacaginiz cok ozel ve onemli konularda sahsima basvurmalisiniz.
- Masonluk ve Masonlar hakkinda bilgi almak ve en onemlisi kisisel yardim konularinda tarafima dogrudan ozel mesaj gonderenler cezalandirilacaktir. Bu konular hakkinda gerekli aciklama forum kurallari ve uyelik sozlesmesinde yeterince acik belirtilmsitir.


Mart 24, 2010, 03:26:37 ös
Yanıtla #3
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 145
 • Cinsiyet: Bay

Konuya forumda dolaşırken rastladım. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu hakkında istatistiki bilgiyi sitelerinden edinmek mümkündür. İlgilenenler http://www.shcek.gov.tr/istatistik/2010_Ocak.asp adresini takip ederek bilgi edinebilir.

Saygılarımla..
Aşk için yanarken
Edindiğim kanatlarla
Uçup gideceğim ışığa doğru,
Hiçbir gözün bakamadığı.


Temmuz 14, 2013, 10:00:02 ös
Yanıtla #4
 • Seyirci
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 426
 • Cinsiyet: Bay

Benim oturduğum kasaba 2000 nüfüslu tarihi dokusunu kaybetmemiş bir yer
Burdaki mason kardeşliğinin yaptırdığı muhteşem cocuk esirgeme binası   

BURSA trilye olarak aratırsanız muhteşem tarihi eserlerle dolu

http://www.bursadakultur.org/trilye.htm
ܚܠܐ -ܕܡܐ- -ܩܪܒܐ


Şubat 23, 2015, 05:10:27 öö
Yanıtla #5
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 2145
 • Cinsiyet: Bay
  • Masonluk ve Masonlar

Hiç şaşırmadım. Daha kim bilir söylemediğiniz ne çok yardım kuruluşu vardır, altına imzanızı attığınız. Kutlarım.


Saygılar...
Gnothi Seauton

Yaşamak, kendini adam etmektir. Zeka ve bilgiyi kullanarak, etinden, kemiğinden kendi heykelini yapmaktır. - Goethe


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
2 Yanıt
2969 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 06, 2008, 01:30:38 ös
Gönderen: Prenses Isabella
13 Yanıt
6094 Gösterim
Son Gönderilen: Ekim 18, 2015, 09:33:32 ös
Gönderen: GOASISG
6 Yanıt
5483 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 23, 2011, 10:47:11 ös
Gönderen: Maledictum
27 Yanıt
9233 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 16, 2013, 12:53:23 öö
Gönderen: GOASISG
1 Yanıt
2974 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 20, 2012, 12:34:09 ös
Gönderen: ruzber
2 Yanıt
2099 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 14, 2012, 04:01:42 ös
Gönderen: peacewings
0 Yanıt
1883 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 18, 2012, 09:36:22 ös
Gönderen: Tij
2 Yanıt
2035 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 09, 2013, 08:17:55 ös
Gönderen: karahan
7 Yanıt
4116 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 30, 2014, 10:38:13 öö
Gönderen: 38
1 Yanıt
2040 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 01, 2013, 11:30:08 öö
Gönderen: Waldow