Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Dondurulmuþ insanlar yada kanlarý kurutulmuþ insanlar  (Okunma sayısı 7463 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Haziran 09, 2013, 09:35:42 ös
 • Ziyaretçi

Bu konular hakkýnda ne biliyorsunuz gerçekten olayýn gerçek boyutunu öðrenmek istiyorumBenim bildiðim Walt Disneyin sahibi kanserin çaresi bulunana kadar beni Dondurun demiþ...türlü rivayetler iþin aslý nedir?


Haziran 10, 2013, 09:25:05 öö
Yanıtla #1
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1741
 • Cinsiyet: Bay

Bu konular hakkýnda ne biliyorsunuz gerçekten olayýn gerçek boyutunu öðrenmek istiyorumBenim bildiðim Walt Disneyin sahibi kanserin çaresi bulunana kadar beni Dondurun demiþ...türlü rivayetler iþin aslý nedir?Kansere çare bulununca ayýltýlýyor,ayýlýnca zatürreden ölüyormuþ.

Ne garip olur ama...

Ýnsan oðlunun tüm hücrelerine zerk olmuþ bu yokolma korkusu;herdaim istismarcýlar tarafýndan kullanýla gelmiþtir.

Birzamanlar,Sadettin Teksoy bir proðramýnda bir hoca müsvettesinin reklamýný yapýyordu.Hoca,yazdýðý muskayý tavukun boynuna baðlayýp ateþ ediyordu;ama tavuka birþey olmuyordu.Çok düþmaný olan bir arkadaþýmýn boynunda aynýsýný görünce,bir tavuk buldurdum.Muskayý tavukun boynuna baðladým,ateþ ettim;tavuk doðal olarak öldü.

Ýþin vahim yönü,arkadaþ yinede ikna olmadý.Ayný muskayý hala taþýyor;inþallah birisi ateþ etmez.

Ölüme çare bulsalar ne yazar;insanoðlu birgün gelir yaþamaktan bezer.


Saygýlarýmla
Ben"O"yum,"O"ben deðil...


Haziran 10, 2013, 11:08:57 öö
Yanıtla #2
 • Mason
 • Aktif Uye
 • *
 • İleti: 578
 • Cinsiyet: Bay

Þu an için konuþuyorum, dondurulup belli bir süre sonra tekrar canlandýrma memelilerin hiç birinde mümkün deðildir.
Modern týpta, bazý alanlarda dondurmadan daha çok soðutma iþlemi kullanýlmaktadýr. Bunun temelinde de soðukta metabolizma hýzýnýn düþmesi, enerji ihtiyacýnýn azalmasý yatmaktadýr. Basit bir örnek verecek olursam: beyin oksijensizliðe en fazla 5 dakika dayanabilir (bu maksimum süredir, pratikte bu süre daha kýsadýr), beyin kan akýmýnýn kesilmesi veya azaltýlmasý gerektiðinde, fazladan süre kazanmak için bu soðutma iþlemi uygulanabilir, amaç beynin oksijen ihtiyacýný azaltmaktýr (25-30 derece arasýnda tutulur genellikle). Bu iþlem bile þu an nadir kullanýlan, ciddi komplikasyonlarý olan bir iþlemdir ve sýnýrlý sayýda uygulanmýþtýr.
Saygýlarýmla
The Brotherhood of Man begins with the Manhood of the Brother.


Aralık 24, 2013, 02:47:44 ös
Yanıtla #3
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 121
 • Cinsiyet: Bay

Bir insan, dondurulduðu süre içerinde yaþam fonksiyonlarýný kullanamayacaðý için ölüden bir farký kalmaz. Yaþamýn anlamý zaten burada, dolu yaþamakta. Dondurulmuþ bir insan ama hareketsiz týpký ölü gibi. Söz konusu kanser hastalýðýndan kurtulmak ise onun da moral gibi bir çaresi var. Morali yüksek olan bir insan, en azýndan kendini iyi hisseden bir insan deðil kanser her hastalýktan  kurtulabilir.

Saygýlar.
"Bir tapýnaktýr dünya, direklerinden akan

Anlaþýlmasý güç, karýþýk sesler duyulur..."


Aralık 24, 2013, 03:57:42 ös
Yanıtla #4
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 199
 • Cinsiyet: Bay

Þu an için konuþuyorum, dondurulup belli bir süre sonra tekrar canlandýrma memelilerin hiç birinde mümkün deðildir.

Rusyada, bundan yaklaþýk 5 sene kadar önce, bir aile çok yüksek meblaðlar ödeyerek kendini ve ailesini 50 sene sonra çözülmek üzere dondurdu.

Dünya üzerindeki, bütün canlý organizmalar dondurulabilirler.

Dondurma iþlemlerinin hýzý canlýlarýn türüne göre farklýlýk gösterirse, hiç bir komplikasyon yaþanmaz.
"Biz, ilhamlarýmýzý gökten ve gaipten deðil, doðrudan doðruya hayattan almýþ bulunuyoruz."


K. Atatürk


Aralık 26, 2013, 01:44:59 öö
Yanıtla #5
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 339
 • Cinsiyet: Bayan

Dondurulma iþlemi çalþýmalarýný kanser tedavisinde uyguluyorlar . bu çok masraflý bir uygulama ve daha araþtýrma ve geliþtirme evresinde olduðu için devlet büyükleri ve önemli kiþiler üzerinde uygulanýyormuþ.
Yakýn bir arkadaþým hücre bilim üzerinde çalýþmalarý olan bir doçent .onunla sohbetimizden aklýmda kaldýðýnca anlatmaya çalýþayým .
Bir kutup ayýsý türünü söylemiþti .bu hayvan kýþ uykusuna yattýðý zaman hücrelerini uyku boyunca donduruyormuþ
Uyku modunda tüm hücreleri donuyor anlayacaðýnýz. ..solunum dahi yok....bunu uzay boþluðuna koy orada öylece dursun ....geri geldiðinde çözüldüðü an normal yaþama devreye giriyormuþ. Bu hayvanýn  dondurulmuþ hücrelerinden alýnarak çalýþmalar deneyler yapýlmýþ, ve bizim baþkanýn kanser tedavisinde ona bu uygulamayý yapmýþlar .


Mart 19, 2014, 09:01:27 ös
Yanıtla #6
 • Mason
 • Aktif Uye
 • *
 • İleti: 578
 • Cinsiyet: BayRusyada, bundan yaklaþýk 5 sene kadar önce, bir aile çok yüksek meblaðlar ödeyerek kendini ve ailesini 50 sene sonra çözülmek üzere dondurdu.

Dünya üzerindeki, bütün canlý organizmalar dondurulabilirler.

Dondurma iþlemlerinin hýzý canlýlarýn türüne göre farklýlýk gösterirse, hiç bir komplikasyon yaþanmaz.[/b]

Günümüzde, insanlarýn dondurulup (veya memelilerin) yýllar sonra tekrar canlý olarak çözülmeleri mümkün deðildir (yazdýklarým günümüz içindir). Bir köpek üzerinde bu dondurma çalýþmasý 1990'larda yapýlmýþtýr. Dondurulduktan 3 saat sonra köpek hayata döndürülmüþtür (sadece 3 saat sonra).

Bir hücrenin, bir dokunun ve ya bir organýn dondurulasýndan bahsetmiyorum. Günümüzün imkanlarý ile bazý hücreler ve dokular, dondurularak canlý olarak saklanmaktadýr(sperm hücreleri, oositler, testiküler dokular, kýkýrdak dokusu vs.)

Ayrýca bir de soðutma iþlemi vardýr, genellikle acil durumlarda beyin hücrelerini canlý olarak korumak için yapýlýr (sinir hücreleri oksijensizliðe ve kansýzlýða en dayanýksýz hücrelerdir, birkaç dakika içerisinde hepsi ölebilir). Soðutma iþlemi bir dondurma iþlemi deðildir.

ABD baþta olmak üzere birkaç ülkede, ölen kiþilerin dondurulma iþlemi vardýr. Bu iþlemin amacý da, önümüzdeki yýllar içerisinde yeni bir buluþ olursa ve ölen kiþinin hastalýðýna yönelik bir tedavi geliþtirilir ise ve ölen kiþinin o hastalýðý tedavi edilip tekrar canlandýrýmasý olasýlýðýna dayanýr. Sayýn BuZ'un söz ettiði olay budur. Yani yaþayan bir insanýn dondurulmasý deðil, ölen bir insanýn veya memelinin dondurulmasýdýr. Þunu da belirtmeliyim ki, kriobiyoloji laboratuarý olan ülkelerde, canlý insaný dondurmak yasaktýr. Bu yöntem çok nadir uygulanmaktadýr, nedeni ise hem pahalýdýr hem de zamanla bir yarýþ söz konusudur. Rusya'da þu ana kadar 34 insan dondurulmuþtur (öldükten sonra). ABD'de bu sayý 200 civarýndadýr.

Özetle þu ana kadar canlý bir insan dondurulmamýþtýr (en azýndan yasal olarak ve literatürden öðrendiðimiz kadarýyla).

Saygýlarýmla
« Son Düzenleme: Mart 19, 2014, 09:06:15 ös Gönderen: Caliper »
The Brotherhood of Man begins with the Manhood of the Brother.


Mart 19, 2014, 11:15:31 ös
Yanıtla #7
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • İleti: 199
 • Cinsiyet: BayRusyada, bundan yaklaþýk 5 sene kadar önce, bir aile çok yüksek meblaðlar ödeyerek kendini ve ailesini 50 sene sonra çözülmek üzere dondurdu.

Dünya üzerindeki, bütün canlý organizmalar dondurulabilirler.

Dondurma iþlemlerinin hýzý canlýlarýn türüne göre farklýlýk gösterirse, hiç bir komplikasyon yaþanmaz.[/b]

Günümüzde, insanlarýn dondurulup (veya memelilerin) yýllar sonra tekrar canlý olarak çözülmeleri mümkün deðildir (yazdýklarým günümüz içindir). Bir köpek üzerinde bu dondurma çalýþmasý 1990'larda yapýlmýþtýr. Dondurulduktan 3 saat sonra köpek hayata döndürülmüþtür (sadece 3 saat sonra).

Bir hücrenin, bir dokunun ve ya bir organýn dondurulasýndan bahsetmiyorum. Günümüzün imkanlarý ile bazý hücreler ve dokular, dondurularak canlý olarak saklanmaktadýr(sperm hücreleri, oositler, testiküler dokular, kýkýrdak dokusu vs.)

Ayrýca bir de soðutma iþlemi vardýr, genellikle acil durumlarda beyin hücrelerini canlý olarak korumak için yapýlýr (sinir hücreleri oksijensizliðe ve kansýzlýða en dayanýksýz hücrelerdir, birkaç dakika içerisinde hepsi ölebilir). Soðutma iþlemi bir dondurma iþlemi deðildir.

ABD baþta olmak üzere birkaç ülkede, ölen kiþilerin dondurulma iþlemi vardýr. Bu iþlemin amacý da, önümüzdeki yýllar içerisinde yeni bir buluþ olursa ve ölen kiþinin hastalýðýna yönelik bir tedavi geliþtirilir ise ve ölen kiþinin o hastalýðý tedavi edilip tekrar canlandýrýmasý olasýlýðýna dayanýr. Sayýn BuZ'un söz ettiði olay budur. Yani yaþayan bir insanýn dondurulmasý deðil, ölen bir insanýn veya memelinin dondurulmasýdýr. Þunu da belirtmeliyim ki, kriobiyoloji laboratuarý olan ülkelerde, canlý insaný dondurmak yasaktýr. Bu yöntem çok nadir uygulanmaktadýr, nedeni ise hem pahalýdýr hem de zamanla bir yarýþ söz konusudur. Rusya'da þu ana kadar 34 insan dondurulmuþtur (öldükten sonra). ABD'de bu sayý 200 civarýndadýr.

Özetle þu ana kadar canlý bir insan dondurulmamýþtýr (en azýndan yasal olarak ve literatürden öðrendiðimiz kadarýyla).

Saygýlarýmla

hayýr!
benim bahsettiðim olay ölülerin dondurulmasý olsaydý
ölülerin dondurulmasý derdim..
rus aile ile ilgili bahsettiðim olay uydurma deðil..


dondurulup hayata döndürülen köpek örneðinden bu yana 25 sene geçtiðinin farkýnda mýsýn?

25 sene önce cep telefonlarýndan bahsetseydiniz büyük ihtimal sizi týmarhaneye kapatýrlardý..

ben yeni geldim yorgunum baþka zamana konuþurz bu konuyu
sizinde o zaman kadar daha iyi araþtýrmanýzý diliyorum..
"Biz, ilhamlarýmýzý gökten ve gaipten deðil, doðrudan doðruya hayattan almýþ bulunuyoruz."


K. Atatürk


Mart 19, 2014, 11:54:40 ös
Yanıtla #8
 • Mason
 • Aktif Uye
 • *
 • İleti: 578
 • Cinsiyet: Bay

Sayýn BuZ,

Yaptýðým araþtýrmalarda, canlý iken, kriobiyologlar tarafýndan dondurulan birisine/birilerine rastlamadým. Yine de bununla yetinmeyip "Society for Cryobiology" sitesine bir mail ile iddianýzý sordum, geri dönüþ yaparlarsa paylaþacaðým.

Siz de bu iddianýzla ilgili elinizdeki belgeleri paylaþýrsanýz, benim gibi bir cahili aydýnlatmýþ olursunuz.

Saygýlarýmla
The Brotherhood of Man begins with the Manhood of the Brother.


Mart 19, 2014, 11:58:21 ös
Yanıtla #9
 • Mason
 • Aktif Uye
 • *
 • İleti: 578
 • Cinsiyet: Bay

Bu arada küçük bir hatýrlatma yapayým, ilk cep telefonu 1973 yýlýnda üretilmiþtir.

Saygýlarýmla
The Brotherhood of Man begins with the Manhood of the Brother.


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
16 Yanıt
11204 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 22, 2019, 01:48:46 öö
Gönderen: Hayko
0 Yanıt
3293 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 09, 2007, 01:15:37 ös
Gönderen: ohannesburq
23 Yanıt
10428 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 09, 2013, 09:54:30 ös
Gönderen: We_Trust_the_God
1 Yanıt
2235 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 02, 2012, 08:39:07 ös
Gönderen: NOSAM33
12 Yanıt
7733 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 22, 2017, 05:59:45 ös
Gönderen: KAM
0 Yanıt
1593 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 02, 2012, 02:31:39 ös
Gönderen: Tij
0 Yanıt
1291 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 13, 2013, 09:06:06 ös
Gönderen: GOASISG
2 Yanıt
1544 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 10, 2014, 11:24:35 öö
Gönderen: Tij
5 Yanıt
1774 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 08, 2014, 12:51:12 öö
Gönderen: propulsion