Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gnderen Konu: ünlü Ýslamcý masonlar  (Okunma says 1322 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

ubat 20, 2017, 09:12:57 s
Yantla #10
 • Uzman Uye
 • ****
 • leti: 3079
 • Cinsiyet: Bay

Alnt
Þaþýlacak þey, bir masonun, dinsel inanç ve bununla baðlantýlý benimseyiþlerini Masonluðun ilkelerinden üstün tutmasýdýr.


Sayýn ADAM  ; Masonluk ilkesi Tanrý emirlerinden daha mý  üstün ?
Saygýlar
audi-vide-tace
    dinle-gör
        sus


ubat 20, 2017, 09:55:04 s
Yantla #11
 • Seyirci
 • Uzman Uye
 • ****
 • leti: 4170
 • Cinsiyet: Bay

Belliki birileri öyle arzuluyor.
ÖZGÜRLÜK BÝLE SAHÝP OLMAK ÝÇÝN SINIRLANDIRILMALIDIR.

EDMUND BURKE

Hayat Bizi Resmen Dört Ýþlemle Sýnar. Gerçeklerle Çarpar, Ayrýlýklarla Böler, Ýnsanlýktan Çýkarýr ve Sonunda Topla Kendini Der.  leo


ubat 20, 2017, 10:29:31 s
Yantla #12

Alnt
Þaþýlacak þey, bir masonun, dinsel inanç ve bununla baðlantýlý benimseyiþlerini Masonluðun ilkelerinden üstün tutmasýdýr.


Sayýn ADAM  ; Masonluk ilkesi Tanrý emirlerinden daha mý  üstün ?
Saygýlar

 Ýlahi emirlerin kökeni,tarihi,geldiði toplum açýsýndan farklý farklý yorumlana bildiði için,Mason'un inancýný bireysel olarak yaþamasý gerekiyor olabilir.Masonluk ilkesi ise,topluluk olarak anlam kazanýyor olabilir.

 Kýsaca: Ýnanç mason'un içinde; masonluk ise ilkelerin içinde yaþanmasý gerekiyor olabilir; öyle tasfir edilmek istenmiþ olabilir.Zaten ne deniyordu: "Anlatan anlattýðýndan; dinleyen anladýðýndan mesuldür"

Sevgiler-Saygýlar
« Son Dzenleme: ubat 20, 2017, 10:34:28 s Gnderen: Tik-Tak »
Sen Özelsin


ubat 20, 2017, 10:37:58 s
Yantla #13
 • Seyirci
 • Uzman Uye
 • ****
 • leti: 4170
 • Cinsiyet: Bay

Bunlardan biri de, Þeyhülislam Musa Kázým Efendi’ydi:

"Þeriatýmýzda emredilen þeylerden biri de Müslüman kadýnlarýn kendilerine mahrem olmayan kimselerden örtünmeleridir ki; o da saçlarý dahil vücutlarýný ziynetten (süsten) arýndýrýlmýþ bir þeyle, þehveti celp etmeyecek bir elbiseyle örtmekten ibarettir."

"Eve ait vazifeleri kadýna, ev dýþýndakileri kocaya yüklemek gerekir. Bunun aksi olamaz."

Birileri baðnazlýk tan Dem vurur habire ya bu ifadede ise baðnazlýk aramaz tarihsel süreç içerisinde deðerlendirelim der.
Tabiki ikircikli ve iþine geldiði gibi cevap þekli kabul edilemez.
Soner Yalçýn in kastý beni baðlamaz sadece sorduðum þeyler benim merakým bu 3 seyhulislam ile masonluk arasýndaki bað elbette dönem ilede bakýlmalý lakin masonlugun tüm ilkelerine uydularmi?ilkeler esnedimi?

Aslýnda aslolan budur.
Ýlkeler ya harcaman kiþiye ve konumuna göre esner yahut herkese eþittir.
ÖZGÜRLÜK BÝLE SAHÝP OLMAK ÝÇÝN SINIRLANDIRILMALIDIR.

EDMUND BURKE

Hayat Bizi Resmen Dört Ýþlemle Sýnar. Gerçeklerle Çarpar, Ayrýlýklarla Böler, Ýnsanlýktan Çýkarýr ve Sonunda Topla Kendini Der.  leo


ubat 22, 2017, 08:58:20 s
Yantla #14
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • leti: 7281
 • Cinsiyet: Bay

Tanrý'nýn emirleri denilen zaten insanlarýn tasarýmlarý... Her tanrýnýn kendine göre ayrý bir buyruklar dizini var; aslýnda öyle bir þey yok da, insanlar kurgulayýp oluþturmuþ. Örtüþtükleri noktalar yok deðil ama çeliþkileri de var. Bu durum ise o tanrýlarýn Tanrý olmadýðýný gösterir.
Fakat konumuz bu deðil; olmamalý.
Masonlukta (genel olarak) masonlarýn dinlerine ve inançlarýna karýþýlmaz. Bu nedenle de Masonlukta Masonluðun ilkeleridir öncelikli olan, dinsel inançlar deðil. Hele dogmalar ve din adamlarýnýn insanlarý boyunduruk altýna almak için uydurup, onlarýn bilgisizliklerinden yararlanarak onlarý kandýrýp yutturduklarý hiç deðil.
« Son Dzenleme: ubat 22, 2017, 09:01:39 s Gnderen: ADAM »
ADAM OLMAK ZOR ÝÞ AMA BUNUN ÝÇÝN ÇALIÞMAYA DEÐER.


ubat 22, 2017, 10:42:33 s
Yantla #15
 • Seyirci
 • Uzman Uye
 • ****
 • leti: 4170
 • Cinsiyet: Bay

Tanrý'nýn emirleri denilen zaten insanlarýn tasarýmlarý... Her tanrýnýn kendine göre ayrý bir buyruklar dizini var; aslýnda öyle bir þey yok da, insanlar kurgulayýp oluþturmuþ. Örtüþtükleri noktalar yok deðil ama çeliþkileri de var. Bu durum ise o tanrýlarýn Tanrý olmadýðýný gösterir.
Fakat konumuz bu deðil; olmamalý.
Masonlukta (genel olarak) masonlarýn dinlerine ve inançlarýna karýþýlmaz. Bu nedenle de Masonlukta Masonluðun ilkeleridir öncelikli olan, dinsel inançlar deðil. Hele dogmalar ve din adamlarýnýn insanlarý boyunduruk altýna almak için uydurup, onlarýn bilgisizliklerinden yararlanarak onlarý kandýrýp yutturduklarý hiç deðil.
Tanrýnýn  emirlerinin insan tasarýmý olduðunun hangi bilimsel açýklamasý var?
ÖZGÜRLÜK BÝLE SAHÝP OLMAK ÝÇÝN SINIRLANDIRILMALIDIR.

EDMUND BURKE

Hayat Bizi Resmen Dört Ýþlemle Sýnar. Gerçeklerle Çarpar, Ayrýlýklarla Böler, Ýnsanlýktan Çýkarýr ve Sonunda Topla Kendini Der.  leo


ubat 22, 2017, 11:28:33 s
Yantla #16
 • Seyirci
 • Uzman Uye
 • ****
 • leti: 4170
 • Cinsiyet: Bay

Þeyhülislam in bu sözleri masonlarýn ilkeleri ile baðdaþýr demeliyiz o zaman ortadada baðnazlýk falan yok.
ÖZGÜRLÜK BÝLE SAHÝP OLMAK ÝÇÝN SINIRLANDIRILMALIDIR.

EDMUND BURKE

Hayat Bizi Resmen Dört Ýþlemle Sýnar. Gerçeklerle Çarpar, Ayrýlýklarla Böler, Ýnsanlýktan Çýkarýr ve Sonunda Topla Kendini Der.  leo