Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gnderen Konu: Havalar  (Okunma says 582 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Ekim 26, 2017, 07:27:09 s

Sen mi gülüyordun yoksa gözlerin mi


Turnalarýn esiþi ile gelen miydi bu bahar


Aþkýmdan yanýþýmla mý karardý bu havalar?
Tutmadýðým için piþman mýydý ellerin?
Ben bu havalarda öðrendim aþký
Bu havalar mahvetti beni
Beni yaðmurlardan korkutan


Yýldýrýmlar kovalatan
Havalar buydu iþte
Getirin tüm günahlarý yüzleþeceðim
Geçmiþin korkak ucubesini gömeceðim


Sevda çiçeðini koparacak gideceðim
Býrakacaðým buralarý
Havalar gidecek
Dedim ya iþte buydu havalar
Ýþte buydu ya karanlýk þehir


Her kelimemin altýnda yatan gözyaþý
Çýðlýklarla kaçan musalla taþý
Hepsi bendeydi iþte

Hepsi bu havalardaydý iþte.


Ekim 28, 2017, 02:33:12
Yantla #1
  • Aktif Uye
  • ***
  • leti: 641
  • Cinsiyet: Bay

Þiirden pek anlamam ama, þu sýralar sosyal medyada her þiir gördüðümde, aklýma ÝÝlyas Salman’nýn baþrol oynadýðý “Hababam Sýnýfý Güle Güle” filmi geliyor. Ýlyas Salman bu filmde sýnýfýn  edebiyat derslerine giriyordu hatýrlarsanýz. Hani sýnýfta  da þiir seven, þiir yazan bir Kerem vardý. Tam hatýrlamýyorum ismini belki Ekrem de olabilir.

Bu Kerem yine birgün þiir yazmýþ ve sýnýfýn ortasýnda ayaða kalkýp : “hocam yeni bir þiir yazdým, arkadaþlarýma okuyabilir miyim” diyor. Ee hoca da ne desin garibim, oku dedi.... Kerem þiire baþladý ama þiirin bir kýsmýný unutunca takýldý. Olur ya insanýz. Unuturuz. Neyse hoca baktý ki þiirin devamý gelmiyor. Dayanamadý girdi araya. Þiirin devamýný kendisi okudu.

Tabi bizim  Kerem þaþký:

“Yav Hocam nasýl olur, þiirimi nerden biliyorsunuz”

 Ýlyas Salman espirili bir tonda:

“Otur lan yerine kereta.  Bu þiir senin deðil.

“ Orhan Veli’nin...”  😊Ekim 28, 2017, 09:50:45
Yantla #2

Þiirden pek anlamam ama, þu sýralar sosyal medyada her þiir gördüðümde, aklýma ÝÝlyas Salman’nýn baþrol oynadýðý “Hababam Sýnýfý Güle Güle” filmi geliyor. Ýlyas Salman bu filmde sýnýfýn  edebiyat derslerine giriyordu hatýrlarsanýz. Hani sýnýfta  da þiir seven, þiir yazan bir Kerem vardý. Tam hatýrlamýyorum ismini belki Ekrem de olabilir.

Bu Kerem yine birgün þiir yazmýþ ve sýnýfýn ortasýnda ayaða kalkýp : “hocam yeni bir þiir yazdým, arkadaþlarýma okuyabilir miyim” diyor. Ee hoca da ne desin garibim, oku dedi.... Kerem þiire baþladý ama þiirin bir kýsmýný unutunca takýldý. Olur ya insanýz. Unuturuz. Neyse hoca baktý ki þiirin devamý gelmiyor. Dayanamadý girdi araya. Þiirin devamýný kendisi okudu.

Tabi bizim  Kerem þaþký:

“Yav Hocam nasýl olur, þiirimi nerden biliyorsunuz”

 Ýlyas Salman espirili bir tonda:

“Otur lan yerine kereta.  Bu þiir senin deðil.

“ Orhan Veli’nin...”  😊

Haklýsýnýz bu konuda.Lakin þiirde kullandýðým havalarýn geçtiði mýsralarýn hepsinin yerine farklý birþey yerleþtiremedim.Þahsi fikrimce gayet iyi oturduklarý için kullandým.Yorumunuz için teþekkürler.


Ekim 28, 2017, 09:51:23
Yantla #3

Sayýn enveratilgan,Þiiri sizmi yazdýnýz? Yoksa alýntý mý?..Sayin @ÝNSAN paylaþýlan þiir Orhan Veli'nin þiiri diyemi ima ettiniz?.. Alýntý olsa bile paylaþýlan þiir çok güzel.Sayin enveratilgan, Þiire deðer veren,hislerini her zaman þiire döken,þiir haricinde paylaþým yapmayan bir üye.Emeðinize saðlýk.Saygilarimla.
« Son Dzenleme: Ekim 28, 2017, 09:55:14 Gnderen: Farmakoloji »
Üyeliðimin iptalini talep ediyorum!Aksi taktirde dava edecem! Formda zorla kayýtlý tutuluyorum.Defalarca üyelik iptali talep ettim..Formda kayitli üye olarak bulunmak istemiyorum.Bu form zaman kaybý!


Ekim 28, 2017, 10:44:40
Yantla #4

Sayýn enveratilgan,Þiiri sizmi yazdýnýz? Yoksa alýntý mý?..Sayin @ÝNSAN paylaþýlan þiir Orhan Veli'nin þiiri diyemi ima ettiniz?.. Alýntý olsa bile paylaþýlan þiir çok güzel.Sayin enveratilgan, Þiire deðer veren,hislerini her zaman þiire döken,þiir haricinde paylaþým yapmayan bir üye.Emeðinize saðlýk.Saygilarimla.
Þiiri ben yazdým lakin Orhan Veli'nin þiirine benziyor:
GÜZEL HAVALAR
Beni bu güzel havalar mahvetti,
Böyle havada istifa ettim
Evkaftaki memuriyetimden.
Tütüne böyle havada alýþtým,
Böyle havada aþýk oldum;
Eve ekmekle tuz götürmeyi
Böyle havalarda unuttum;
Þiir yazma hastalýðým
Hep böyle havalarda nüksetti;
Beni bu güzel havalar mahvetti.


Ekim 29, 2017, 12:19:56
Yantla #5
  • Forum ve Uye Yoneticisi
  • Aktif Uye
  • *****
  • leti: 875
  • Cinsiyet: Bay

Þairler öykünür arkadaslar gönüllerinde belli idoller vardýr.  O idollerden calýntý yaparlar zaman saman þiir yazdýkça bu öykünme gecer  kendi dili olur þairin þair her þiirini piyasya sürmez Turgut Uyarýn yayýnlanmayan Tomris  Uyar tarafýndan yakýlan þiirleri vardýr. . Turgut Uyar o þiirlerin yakýlmasýný vasiyet etmiþtir. Göge bakan adam olmustur bu sayede.
2050 de Türkiye çöl olacak ! Aðaç dikin, aðaç diktirin....
Sayðýdeðer üyeler, forumla ilgili her türlü soru ve sorun için lütfen tarafýma baþvurunuz.