Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gnderen Konu: Kürt öldürmede yöntemlerden yöntem beðen!...  (Okunma says 2876 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Ocak 29, 2013, 07:43:11 s
 • Seyirci
 • Uzman Uye
 • ****
 • leti: 4170
 • Cinsiyet: Bay

Bugüne kadar terörde ölenlerin çoðu Kürtlerdir. Bunlarýn 30 bin kadarý çatýþmalarda ölmüþlerdir. Yani 30 bin Kürt genci, PKK tarafýndan ölüme sürüklenmiþtir. Bunlarýn katili doðrudan PKK’dýr.
 
PKK, Kürt gençlerinin ölümüne, sadece çatýþmalara sürükleyerek yol açmamýþtýr. Bunun dýþýnda, örgüt içi infazlar ve köy baskýnlarýyla da binlerce Kürt’ü katletmiþtir.
 
25-30 Ekim 1986 tarihinde gerçekleþtirilen III. Kongreden sonra yüzlerce Kürt köyüne baskýn yapýlmýþ, binlerce Kürt katledilmiþtir. Kongre veya Konferans adý altýnda yapýlan toplantýlar, “Bundan sonra Kürtleri nasýl öldürelim?” sorusuna verilen cevaplarýn tartýþýldýðý yerler olmuþtur. Yani bu toplantýlar katliam projelerinin ve Kürt halkýna zulüm yapýlmasýnýn karara baðlandýðý toplantýlardýr.
 
III. Katliam Projesi toplantýsýnda, Kürt gençlerinin zorla askere alýnmasý, fakir Kürt halkýndan vergi adý altýnda haraç alýnmasý; karþý koyanlarýn öldürülmesi karara baðlanmýþtýr. Bu kararlar çerçevesinde 1986-1992 yýllarý arasýnda, “ajan, iþbirlikçi, hain” iddiasýyla veya köy korucusu olduklarý gerekçesiyle binlerce masum Kürt katledilmiþtir. O zamanlara ait Serxebun dergilerine bakýn; bunlarýn bölücü örgüt tarafýndan, bir kahramanlýk göstergesi olarak ve Kürt halkýna korku salmak amacýyla ve “þecaat arz eden merd-i kýpti” edasýyla duyurulduðunu göreceksiniz. Bölücü örgütün o dönemlerdeki stratejisi, “silahlý propaganda” dedikleri yöntemi kullanmak ve masum Kürtleri korku ile örgüte baðlý hale getirmektir.
 
1985’te, Suriye’deki Sýpivyan köyünde 5 çocuk, 4 kadýnýn öldürülme eylemi Agit kod adlý Mahsum Korkmaz tarafýndan gerçekleþtirilmiþti.
 
23 Ocak 1987’de Mardin Efeler köyünde 7’si çocuk 11 kiþi katledilmiþtir.
 
20 Haziran 1987’de, Mardin Pýnarcýk köyünde 30 kiþi katledilmiþtir.
 
24 Kasým 1989 günü gerçekleþtirilen Ýkiyaka katliamýnda bebekler, kadýnlar dahil 21 kiþi öldürülmüþtür. Katliamý, Hogir Kod adlý Cemil Iþýk organize etmiþtir. Bölücü örgüt, bu saldýrýyý devletin gerçekleþtirdiði propagandasýný yapmýþtýr. Ancak, daha sonra örgütten ayrýlanlarýn yaptýðý açýklamalarla, katliamýn örgüt içindeki, merkezi dinlemeyen “çeteciler”in yaptýðý söylenmiþtir.
 
1989’da Çukurca civarýnda, Harun kod adlý Þehmuz Yiðit’in organize ettiði pek çok köy baskýný ve Kürt katliamý gerçekleþmiþtir.
 
Bölücü örgütün bunlara benzer binlerce katliamý vardýr. Bu katliamlarý yapan gruplar ve yöneticileri de, örgüt tarafýndan çeþitli suçlamalarla teker teker “taþ altý” edilerek veya  çatýþmalara sürülerek öldürülmüþtür.
 
Bölücü baþý, mahkeme kayýtlarýnda, bunlara benzer katliamlarý, kendisini dinlemeyen “çeteciler”in yaptýðýný söyleyerek, kendini kurtarmaya çalýþmýþtýr.
 
Her köy saldýrýsýndan sonra taktik ayný: Köyü Türk askeri bastý ptopagandasý. Ama daha sonra ya itirafçýlarýn beyanlarý veya örgütten ayrýlanlarýn yazdýklarýna bakýn, hepsinin örgüt tarafýndan yapýldýðýný göreceksiniz.
 
Bölücü baþý, 17 bin Kürt gencini, örgüt içi infazlarla öldürdüklerini söylüyor. Bu rakam daha fazladýr. Çünkü örgütten ayrýlanlarýn yazdýklarýna göre, bilinmeyen daha pek çok infaz vardýr.
 
Bölücü baþý, vaktiyle yola beraber çýktýklarý arkadaþlarýný bile öldürtmüþtür. Bunu þöyle yapýyor:
 
Kendisine rakip olabileceðini düþündüðü kiþileri, “ajan” olarak suçlayýp uydurma mahkemelerde güya yargýlatýyor ama son karar gene kendinin. “Öldürün” dedikleri, çeþitli iþkencelerle öldürülüyor. Kürtlerin bedenlerine yanmýþ naylon damlatarak iþkence yaptýðý için, örgüt mensuplarý arasýnda “Nayloncu Azime” diye nam salan iþkenceci, herkesin korkulu rüyasý oluyor. Ýnfaza karþý çýkanlar da, bir süre sonra benzeri gerekeçeyle katlediliyor. Örgütten ayrýlanlar, Bekaa vadisi kazýldýðýnda, binlerce insanýn kemiklerinin çýkacaðýný söylüyorlar.
 
Örgütün bir baþka Kürt öldürme yöntemi de, muhtemel Apo rakiplerinin ölecekleri biline biline çatýþmaya sokulmasý. Bölücü baþý birilerini öldürtmek isteyince hemen bir takým kurup “ülke”ye; yani Türkiye’ye gönderiyor ve çatýþmaya sokuyor. Böylece bir taþla iki kuþ vurulmuþ oluyor. Hem Apo bir muhalifinden kurtulmuþ, hem de “þehit edebiyatý” ile, ölenlerin ailesi ve akrabasý ajite edilmiþ oluyor.
 
Bölücü örgüt, mensuplarýný bir de “gönüllü” olarak ölüme gönderiyor. Örgüt içinde, kellesi alýnmasý planlanan kiþi, önce Bekaa’da veya kamplarda itibarsýzlaþtýrýlýyor. Kendinden nefret eder  hâle getirilen terörist, “ülke”ye gönüllü olarak geçiyor ve katýldýðý ilk çatýþmada kurþunlarýn üstüne atýlarak ölüyor.
 
Örgütten ayrýlanlarýn sitelerine ve kitaplarýna bakýn, isim isim köy baskýnlarý, infazedilenler ve gönüllü olarak ölüme gidenlerin listesini göreceksiniz.
 
30 yýldan beri, 50 bin civarýnda Kürt ölmüþtür. Aileler tarafýndan bu ölenlerin hiçbirinin hesabý sorulamamýþtýr. Hesap soranlar da öldürülmüþtür çünkü. Bugün bir Kürt ana-baba, “Benim çocuðum nerde, nasýl ve kim tarafýndan öldürüldü?” diye hesap soramaz bölücü baþýndan ve örgütten. Eþkýyalýðýn kanunu yoktur ki hesap nasýl sorulsun?...
Yaþanan barýþ sürecinde, -olmaz ama- yasalar örgütü ve bölücü baþýný affetse bile, bunlarý Kürt halký affetmemelidir. 50 bin Kürt’ün ölümünden bunlar sorumludur çünkü.
Demem o ki, Türklerin Kürtlerle hiçbir alýp veremediði yoktur. Asker ve polis haricinde –onlar da görevleri gereði ve yasalar çerçevesinde- hiç bir Türk, hiç bir PKK’lý Kürt’ü öldürmemiþtir.
 
Ey Kürtler!... Sizi öldüren baltanýn sapý sizden!... Yakýnacaksanýz, bundan yakýnýn; hesap soracaksanýz bunlardan hesap sorun!..

Prof. Dr. Namýk Açýkgöz
ÖZGÜRLÜK BÝLE SAHÝP OLMAK ÝÇÝN SINIRLANDIRILMALIDIR.

EDMUND BURKE

Hayat Bizi Resmen Dört Ýþlemle Sýnar. Gerçeklerle Çarpar, Ayrýlýklarla Böler, Ýnsanlýktan Çýkarýr ve Sonunda Topla Kendini Der.  leo


Ocak 29, 2013, 10:31:28 s
Yantla #1
 • Ziyareti

Osmanlý zamanýndan bu yana problemli bir bölge , cumhuriyetin sorunu deðildir fakat nedense cumhuriyetin sorunu olarak yakýn tarihten örnek verilerek çözüm aranan bir konudur ...
Ýttihat ve Terakki'nin subaylarý bu problemle yakýndan ilgilenmiþtir...


Ocak 29, 2013, 10:38:29 s
Yantla #2
 • Uzman Uye
 • ****
 • leti: 3079
 • Cinsiyet: Bay

Alnt
Ey Kürtler!... Sizi öldüren baltanýn sapý sizden!... Yakýnacaksanýz, bundan yakýnýn; hesap soracaksanýz bunlardan hesap sorun!..


Devlet olarak gücünü göster bak bakalým nasýl çorap söküðü gibi arkasý geliyor ihparlarýn ...
audi-vide-tace
    dinle-gör
        sus


Ocak 29, 2013, 10:41:36 s
Yantla #3
 • Seyirci
 • Uzman Uye
 • ****
 • leti: 4170
 • Cinsiyet: Bay

Devlet olarak gücünü göster bak bakalým nasýl çorap söküðü gibi arkasý geliyor ihparlarýn ...

Ne demek isteniyor tam olarak.
Devlet tam olarak gücünü nasýl gösterir?
Ne yapmalýdýr?neyi eksik yapýyordur?
Öneri mesela bir katliam yapmak oralarda uygunmudur?
ÖZGÜRLÜK BÝLE SAHÝP OLMAK ÝÇÝN SINIRLANDIRILMALIDIR.

EDMUND BURKE

Hayat Bizi Resmen Dört Ýþlemle Sýnar. Gerçeklerle Çarpar, Ayrýlýklarla Böler, Ýnsanlýktan Çýkarýr ve Sonunda Topla Kendini Der.  leo


Ocak 29, 2013, 11:04:07 s
Yantla #4
 • Uzman Uye
 • ****
 • leti: 3079
 • Cinsiyet: Bay

Sayýn Karahan ; Güzel bir þekilde konunun açýlýmý için soru soruyor .

Çözüm basit ben belki þimdiki örneði tekrar önceden vermiþtim. Çay ocaðýnda akþam olduðunda Babacým kalan kesme þekerleri sayar o günkü kazancýný hesaplardý . Basitçe ....
Niye tekrar bu konuyu anlattým .

Sayýn Karahan kesinlikle Devletteki yöneticiler ve Askeriye bu konunun bitmesini bence istemiyor .
Yaþýn müsait Kýbrýs Barýþ Harekatýný iyi hatýrlarsýn ne oldu arkada siyasi bir irade ve adam gibi Asker vardý .
Gereði yapýldý .Efendim o zaman bu zaman deðil ; yapma ya sen önce dik dur durmasan elin adamý elinde bezbol sopasýyla sana ayar verir . Yok öyle Ýsrailden madalya alýp sonra onlara ayar çekeceksin sen aklýnca çocukmu kandýrýyorsun . Adamlar döner seni oynatýrda farkýnda olmazsýn .


1- Terörist vur kaçmý yapýyor aynýsýný sen yapacaksýn , yok öyle Pikniðe gider gibi yol devriyesi yapma , o çakalsa sen TÝLKÝ olacaksýn
2- Para karþýlýðý ihbar sistemini koyacaksýn , öyle böyle deðil adam gibi para koyacaksýn bak o zaman onlar nasýl kendilerini ihbar ediyorlar...
3- Bekar gençler Erkek ve Kýzlardan oluþan birlikler kuracaksýn 30 yaþýna kadar evlenmeme þartý getireceksin . 30 yaþ sonrasý doðrudan Mit Teþkilatýna kaydýracaksýn Emekli olana kadar  çalýþtýracaksýn
4- Mahkumlardan özel birlik oluþturacaksýn sadece katillerden ve bunlara belli görevler verip Lider kadroyu yok etme karþýlýðýnda özgürlük ve sermaye vereceksin .Bu gruptakiler az ve Öz kiþiden oluþacak .
5- Köy koruyuculuðu vb. oluþumlar derhal kalkacak , para karþýlýðý ihbar devreye sokulacak

Daha sayayýmmý Sayýn Karahan bu komedi benim gibi cahil bile bitmesi için öneri sunabiliyorsa demekki bu iþin arkasýnda daha farklý bir oluþum var demek ki.

SON SÖZÜM  bugünkü gazetelerde gördüðüm sýnýrlarda yapýlan karakollara baktýmda sanki benim askerim iþgal ettiði Topraklarda kendini korumaya almýþ hakikaten yazýk .ADAM gibi iþin uzmanýna görev verirsen sonuçta ADAM gibi sonuç alýrsýn .

Saygýlar bu fakirden bu kadar yazýk benim þanlý geçmiþim bir Ýsrailin ordusu kadar olamadý . Yok öyle KURTLAR VADÝSÝ gibi dizilerle Ýnsanýn GAZI alýnmaz gidersin o eþkýyanýn ininde adam gibi cezasýný verirsin yok öyle yan gelip yatma .   >:( >:( >:(
audi-vide-tace
    dinle-gör
        sus


Ocak 29, 2013, 11:12:08 s
Yantla #5
 • Uzman Uye
 • ****
 • leti: 3079
 • Cinsiyet: Bay

Alnt
Öneri mesela bir katliam yapmak oralarda uygunmudur?


Allah aþkýna biz Millet olarak ne zaman Katliam yaptýkta böyle Öneri sunuyorsun Sayýn Karahan dostum .
Biz 3. Dünya Ülkesimiyiz Allah aþkýna ... ???
audi-vide-tace
    dinle-gör
        sus


Ocak 29, 2013, 11:16:31 s
Yantla #6
 • Uzman Uye
 • ****
 • leti: 3079
 • Cinsiyet: Bay

Alnt
Devlet tam olarak gücünü nasýl gösterir?SAMÝMÝ VE DÝK DURARAK .
TERÖRÝSTLE MASAYA OTURUPDA OTURMADIM DEMEYEREK ...

Saygýlar
audi-vide-tace
    dinle-gör
        sus


Ocak 30, 2013, 10:17:18 s
Yantla #7
 • Ziyareti

Yanýlýyor olabilme ihtimalim çok yüksek fakat bu konudaki kafamda oluþan þablonu paylaþmak istedim : Benim þu ana kadar görebildiðim kadarýyla T.C. için bir kalýp olarak sunmak yanlýþ olur bu yaklaþým çünkü ele alabileceðiniz tüm ülkelerin kurulumunda terörizm vardýr. Ýsrail de en yakýn kurulan yeni devletler arasýnda terör örgütlerinin kurduðu bir ülke olarak örnek verilebilir. Yani aslýnda terörizmi devletler uygularlar, devletlerin bilgisi ve izni olmadan sinek bile uçamaz. Terörizm vasýtasýyla halk bir kaos içine sürükleneceðinden ötürü terörizmi yönetenler rahatça kafalarýna göre bir ülke rejim vb. kurmakta zorlanmazlar.

Osmanlýnýn bitiþi ile birlikte ilk devlet terörünü ermenilere karþý uyguladýðmýzý  görüyoruz. Devletin daha doðrusu 1.dünya savasþý sonrasý iþsiz kalan askeri kadronun  ermenilere uyguladýðý terör ile günümüzde  kürtlere uyguladýðý terör birbirine çok benziyor. Örneðin devletin özel yetiþtirilmiþ asker psikopat takýmý ile müslüman köylerinde ciddi katliamlar yapýlýyor ve katliam yapanlar bu köyleri ermeni derneklerinin üzerine atýyor. Buna inanan müslüman ve ermeniler arasýnda ciddi bir iç savaþ ve kargaþa kýsacasý kaos yaratýlýyor. Bunu bahane ederek devlet ermenileri o topraklardan sürüyor, bu sürüme esnasýnda devlet ermenilerin mallarýna el koyuyor talan ediyor vb... Daha doðrusu devlet henüz ortaya çýkmadýðý için daha sonradan devlet kuracak o ara iþsiz kalmýþ askeri güçler diyelim.

Benzer þekilde devletin psikopat asker takýmý ile kürt köylerini basýp sivil halký öldürerek suçu pkk ya atmalarý da bu açýdan benzerlik saðlýyor. Akrabalarýndan bu gerçeði saklamýyorlar yani askerin terörist kýlýðýnda köylerini bastýðýný belli ediyorlar bu nedenle  devlet terörüne kurban giden Kürtler doðal olarak intikam arzusuyla jandarma karakollarýný basýyorlar ve devletle olan kan davasý baþlýyor. Bu görüntü dýþardan onlarý vatan haini gibi göstermeye de yetiyor. Eðer bu kan davasý dinecek olursa psikopat asker takýmý tekrar bir kaç köy daha basarak bu nefreti canlý tutmaya çalýþýyorlar. Gerektiðinde askere giden bölüðüne teslim olarak askerleri öldürüyorlar. Pkk nýn üstüne atýlan bu ölümler nedeniyle Türk halkýnýn pkk ya karþý nefretini derinleþtiriyorlar. Tüm mesele Pkk ile kürt halkýný temsil ettirilmesi neticesinde ciddi bir Türk ve Kürt savaþýnýn koparýlmasý için uðraþýlýyor görüntüsü var. Daha sonra OHAL ilan edilerek kürt halkýna sadece gizli psikopat asker takýmýyla deðil baskýyý resmi askeri kurumlarýn ve polis karakollarýnýn  da soruþturma ve konuþturma bahanesiyle iþkencelere maruz býrakýlarak Kürt halký ile devletin duygusal baðý iyiden iyiye kopartýlýyor.

Benim düþünceme göre devletin silahlý kurumu, istihbarat kurumu normale döner ve içlerindeki bu gizli terör estiren düzenekleri açýða çýkartýp durdurabilirlerse ülke güllük gülistanlýk olacaktýr.

Saygýlarýmla.


 

Benzer Konular

  Konu / Balatan Yant Son Gnderilen:
Vicdan x Beden

Balatan Re-Harakhte Insan

1 Yant
2115 Gsterim
Son Gnderilen: Eyll 14, 2008, 08:28:36 s
Gnderen: Prenses Isabella
0 Yant
1867 Gsterim
Son Gnderilen: Haziran 06, 2008, 02:35:24 s
Gnderen: poyraz06
0 Yant
1917 Gsterim
Son Gnderilen: Austos 18, 2008, 10:39:41
Gnderen: poyraz06
3 Yant
2685 Gsterim
Son Gnderilen: Austos 22, 2008, 02:42:57 s
Gnderen: Prenses Isabella
2 Yant
2722 Gsterim
Son Gnderilen: Temmuz 09, 2009, 06:53:52 s
Gnderen: Barbaros
17 Yant
6255 Gsterim
Son Gnderilen: Austos 25, 2009, 11:51:47
Gnderen: Mozart
0 Yant
3066 Gsterim
Son Gnderilen: Haziran 03, 2012, 02:04:32 s
Gnderen: karahan
0 Yant
1202 Gsterim
Son Gnderilen: Haziran 24, 2013, 09:09:21
Gnderen: 418
5 Yant
1943 Gsterim
Son Gnderilen: Haziran 21, 2014, 01:16:35 s
Gnderen: ADAM
0 Yant
2359 Gsterim
Son Gnderilen: Ekim 23, 2014, 02:41:54 s
Gnderen: NurullahOksuz