Masonlar.org - Harici Forumu

 

Anket

Hangi durumda toplum daha az zarar görmüş olur?

Toplumdan dışlanıp, cinsel meta halinde yaşamaya mecbur bırakıldıklarında
Kabullenilip, normal bir meslek (esnaf, memur vs.) sahibi olarak yaşamaları halinde

Gönderen Konu: Farklı cinsel yönelime sahip kişiler ve genel toplum ahlakı  (Okunma sayısı 23091 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ekim 18, 2009, 12:07:40 ÖÖ
Yanıtla #30
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1668

Anketi sadece ben mi isaretleyemiyorum yoksa nedir?


Ekim 18, 2009, 12:09:08 ÖÖ
Yanıtla #31
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1668

Sayýn Skull,

Haftada bir din deðiþtiren , ikidebirde  intihar etmeye kalkýþan , uzaylýlarla konuþtuðunu iddia eden , mesihe hamileyim gibisinden imalarda bulunan ,   fikirlerine  zýt  görüþte olan  bir hekimle , * sözcüðünü yanyana kullanma cürretini kendinde bulacak kadar edepsiz olan bir kadýnla , yüzyýllardýr insanoðlunun cevabýný bulamadýðý sorularý tartýþmamak gerekir diye düþünüyorum ... Çünkü bu gibilerin dünya görüþleri  , kapasiteleri , bilgileri ve yetenekleri  dardýr ....
Homoseksüalite  genetik ,  hormonal  , psikolojik parametrelerin  de içinde  bulunduðu  , yetiþtiriliþ tarzýnýn da etkisinin bulunduðu  bir hastalýktýr ; ancak tedavisi yoktur :  Þimdi  bu insanlarý  sapkýn  olarak  tasvir etmek  , çok büyük  zulumdür : Þimdi burada  heteroseksüeller  tatmin olsun diye  bu insanlar hiç aþk  yaþayamayacak mý ; hiç sevgilileri olamayacak mý ; sýrf  kutsal kitaplarda  bu insanlar sapkýn  ilan edilmiþ diye  biz onlarýn  yatak  odalarýna mý karýþacaðýz : birbirini arzulayan  iki insanýn  seviþmesine  nasýl  engel  olacaksýnýz ?  Avret  yerlerine  dedektör mü  takacaðýz ?...Belki  de  herbirinin baþýna  birer  ahlak  polisi dikmekte  fayda  vardýr  ha ?  Ne dersiniz ?
Bir çocuðun  cinsel  kimliði  otururken  bir deðil  pekçok faktör  iþin  içinde  olur , yukarýda  belirtmiþ olduðum  gibi ...Bu faktörlerden biri de  daha anne karnýndayken  maruz kaldýðýmýz  hormonlardýr...Eðer   sevgili annemizin  kan steroid  hormon  düzeyleri  normalden biraz fazla olursa , bebek  eðer  erkekse  , ileride  büyük ihtimal  homoseksüelliði  tercih  edecektir...Tüm gebelerin  , gebeliklerini   takip  edip ,  belirli aralýklarla  kan   alarak  hormon  seviyelerini takip  etmek  ve  normalleþtirmeye çelýþmak gibi bir  tedavi  þekli þimdilik  mevcut  deðildir   o yüzden  de  bunu tercih  olarak  kabul  etmek  durumundayýz...
Eþcinselliðin  týptaki  ismi  seksüel  oryantasyon bozukluðudur  , ancak  bu bozukluk  için  þu anda  herhangi  bir tedavi  mevcut  deðildir
Eþcinsellerin  belli  bir kýsmýnda  da  21 hidroksilaz    dediðimiz  ,  pekçok  steroid  yapýdaki  hormonun  sentezlenmesinde  görev  alan  enzimi kodlayan  genlerdeki  birtakým  deðiþiklikler  mevcuttur  ;  öyleyse  bu  gruptakilerin  eþcinselliði  genetik  olarak  sonraki  nesillere  iletmesi  mümkün  görünmektedir...
Peki  bu  enzimlerde  genetik deðiþiklik  oldu  yahud  annemizin hormonlarý fazla  geldi  de  ne oldu ? Doðacak  erkek  çocuklarda  dýþ  görünüþ  olarak  tamamen  erkek  olabilmekte  ancak  kendisine  partner  olarak  seçeceði  insanlar çekim aldýðý  hemcinslerinden olacaktýr ki  iþte  biz de  buna  tercih  diyoruz...Toplum  baskýsý  ve  zorlamalar  , korkular  dolayýsýyla  bu   insanlar  evlenip  çocuk  sahibi  olabilmekteler  ancak  belli  bir  yaþtan  sonra  kendi  biyolojisinin  isteðine  boyun  eyerek  mutlaka  bir  hemcinsiyle  iliþki  kurmaktadýr  ki  biz  bunlarý biseksüel  olarak  adlandýrmaktayýz ...Bu  kiþilerdeki  birinci cinsel  kimlik  , ailesinin  ve toplumun kendisine dayattýðý erkek kimlik  , diðeri  ise  kendi  biyolojisinde  olan  ve tercih olarak  nitelendirdiðimiz  ve  aslýnda  kendini  bulduðu  kimlik...Bunlarýn  bir kýsmýnda  erkek bedenine sahip  olmakla  ilgili  bir problemi  olmayýp   bir hemcinsinin bedenine istek  duymaktdýr...Diðer  bir  kýsmý  ise  erkek  bedenine sahip  olmaktan hoþnutsuzluk  vardýr  ki  bunlar  kadýn  bedenine  sahip  olmak  ister , kadýn  kýyafetleri  giymekten  ve makyaj  yapmaktan  büyük  keyif alýrlar  ve  cinsiyet  deðiþtirme  ameliyatý  için  kliniðe  baþvuranlar  bu  kýsýmda  yer  almaktadýrlar...
Gelelim  iþin nörolojik  boyutuna :  Eþcinsel  erkeklerin azýmsanmayacak  bir  kýsmýnda  ise  beraberinde  þizofreni  yahut  epilepsi  hastalýðý  bulunmaktadýr  ki  ; bu  iþi  daha  da  dallanýp  budaklandýrmaktadýr  çünkü  þizofreninin  ortaya  çýkabilmesi  için  genetik  miras  yeterli  deðildir  : prototip  olarak  despot  ,  dayakçý ,  dengesiz  bir  baba  ile  çok þefkatli   annesi  olan  bir  çocuðun  yetiþtiði  aile  ortamýný  da  çevresel  etkenlere  örnek  verebiliriz...
Çocuðun  seksüel  geliþimindeki  ve ilerki  tercihlerini  etkileyen en mühim  bir  faktör de  istismara  uðrayýp  uðramamasýdýr...Ýlk  cinsel  deneyimlerini , çocuk  veya  adölesan  çaðda  kendinden  yaþça  çok  büyük  bir  hemcinsiyle  yaþayanlar  ilerde  kesinlikle  homoseksüel  olacaktýr  diye  bir  kural  elbetteki  yoktur ;  ancak  bunun  etkisi  yabana  atýlamayacak  kadar  da  yüksektir .Bu istismarýn  uzun  süre  devam  etmesi ,  çocuðun  kendisini  kullanan  kiþiye  karþý  sempati  duymasý  veya  sevmesi  gibi  faktörler  de  ilerki  yaþlardaki  cinsel  tercihini  þekillendirmekte  yardýmcý  olacaktýr.(sosyalizasyon)
Bir erkeðin eþcinsel olmasý  onun  baþarýlý  bir  müzisyen , baþarýlý  bir devlet adamý  baþarýlý bir akademisyen  olmasýna  kesinlikle  engel  deðildir...Bir erkeðin biseksüel  olmasý  onun iyi bir baba  olmayacaðý anlamýna kesinlikle  gelmez , bir  eþcinsel  de  aþýk olabilir , aþkýyla  birlikte yaþamayý  tercih edebilir   ;  bizler  toplum bireyleri  olarak  bunu  saygýyla  karþýlamak  mecburiyetindeyiz ; insanlarýn özel  yaþantýlarýný  konuþmak  ,irdelemek  ,  yatakta  ne yaptýklarý  merak  edip  , dillendirmek  onlarýn  özel  yaþantýlarýna tecavüz  etmektir ...Eþcinsellerin  iþyerinde  uðradýklarý  tacizler , sokakta  uðradýklarý  sözel  veya  fiili  saldýrýlar  toplumumuza  ait  olan  hastalýklardýr.
Þimdi  bu yazýdan  anlaþýlan , bu duruma  insanlarý  özendirdiðimiz  olmamalýdýr. Baský , taassup  ve  önyargýlarýmýzý  aþamadýðýmýz  müddetçe  insanca  yaþamak  mümkün  olamaz...Biraz  hoþgürü ve saygýyla  herþeyin  üstesinden  gelinebilir  diye  düþünmekteyim...


Saygýlarýmla


Bir tipcinin agzindan bunlari duymak son derece memnuniyet verici ve bilgilendirici idi. Sn Ozak77'a cok tesekkur ederim.


Ekim 18, 2009, 09:41:49 ÖÖ
Yanıtla #32
 • Aktif Uye
 • ***
 • İleti: 886
 • Cinsiyet: Bay

Sayın SkullG

Özellikle belirtmek isterim orda benzer sesler ama farklı niyetler olarak kesinlikle, sizi kastetmedim. Daha çok tedavi 'cephesinden' :) gelen sesleri ayırt edebilmek adınaydı..

Evet hepimiz farklı tonlarda benzer şeyler söylüyoruz. Ben galiba sadece bunun bir hastalık olmadığı noktasında ayrılıyorum. Ama ortak olan görüş bu insanların ayrımcılığa tabii tutulmaması. Siz ehven-i şer diyorsunuz ben olması gereken bu da ayrı bir ince fark.

Hala düşünüyorum bir hastalık mıdır? Kendim tam bir isim veremiyorum ama tedavi olanlar var. Kusur gibi geliyor.. Hiç hastalıklı veya kusurlu gibi yaşamayan oldukça mutlu zeki kişiler de var. Evet evet. Ama benim düşündüğüm ne farkeder?

Bizim bu kişileri  nasıl adlandırdığımız de facto durumu değiştirmez.
Hastalık, tercih ya da kusur mudur?
Bu onları değiştirmeye yönelik değildir.
Sadece hastalıktır deyip  'zorla'tedaviye götürmemiz onları değiştirmeye yöneliktir.

Yoksa tartışmamızın amacı kendi bakışımızı değiştirmeye yöneliktir.

Bizim bakışımızı değiştirmemizle, toplum üzerinde oluşma ihtimali olan pozitif etkiler üzerinedir.

Kendimi ifade edeceğim diyerek ehven-i şer açıklamasına kadar da geldim..

Dediğiniz gibi ifade edememekten dolayı üzerine bastıra bastıra fahişelik konusunu da işlemekten sanki hepsi fuhuş yapıyormuş izlenimi doğdu.

Eşcinsellerden bu yafta için özür dilerim.
İzah zorluğundan üzerine bastıra bastıra bir noktada kağıt delindi.

Ben bakire eşcinsel dahi olduğunu biliyorum. Peki hastalıksa neresini tedavi edeceğiz?

Yaptıkları cinselliğe tercih, hastalık, kusur gibi bir isim takmadan fikrimi genele yine söylüyorum.

Bu 'insanlar', zaten parçası oldukları toplumdan dışlanarak, hem kendileri  hem de toplum için daha kötü olacak durumlara itilmemelidir.

Hala hadi koşun normal yaptık eşcinsel olun anlamı çıkartıyorsanız bilemem..

Toplum baskısından içinizdeki eşcinselliği yaşayamamışsınız o yüzden oldu derim.
Şimdi aranızda normal oldu diye eşcinsel olma ihtimaliolan varsa şu anda bu evliliklerin
meşru olduğu ülkelere gitmesinler.
Orada toplum baskısısı yok diye her an eşcinsel olabilirler. (olur mu böyle?)
Bu kişiler şu anda kendilerini heteroseksuel zannediyor olabilir.
Onlar bahsettiğim bakire eşcinsellerdendir.

Mesela Sayın Karahan ikisini de tercih etmem demiş.
Yani toplum içine de almasın, dışlamasın da.
Hiç seçmemek,hali hazırdaki dışlanmış hali devam ettirmektir.
Biz bir seçenek işaretlemesek bile bu kişiler var.

Okan(sonradan) var çok yakınımda. Doğumdaki adıyla Aslı. (ablası da aynıdır)
Camcıdır. Çok ta delikanlıdır. Kız sevgilileri vardır.
Kendi söylemezse ki söylemez, ayırt edemezsiniz.
Kahvede maç izler tavla oynar ayakkabılarının topuğuna basar.
Ona ucube dediğinizi duysa size Mükremin tiplemesiyle omzunuza vurarak der ki
haklısın be karahanım.... Hepsi yumuşak :)


Herkese Sevgiler Saygılar


not: oy veremiyorsunuz. çünkü ben birbirine karıştırdım anketi


Ekim 18, 2009, 11:42:45 ÖÖ
Yanıtla #33
 • Seçkin Üye
 • Uzman Uye
 • *****
 • İleti: 7281
 • Cinsiyet: Bay


Bu sabah bu konu üzerinde birkaç tümce yazmıştım, anket olduğuna bakmaksızın, güme gitti nedense.

Ayrı şeyleri yine yazamam. Ne dediğimi de tam olarak anımsayamıyorum.

Günümüzde toplumların çoğunluğu heteroseksüel. Dolayısıyla genel ahlâk kurallarını da onlar koyuyor. Ancak bu bağlamda cinsellik konusuyla ahlâk konusunu birbirine karıştırıyor, iç içe geçiriyorlar ki bu çok yanlış. Cinsel tercihler bakımından sanırım antik uygarlıklar, hele Antik Helen günümüze oranla çok daha toleranslıymış ve cinsellik ile ahlâkı birbirinden ayrı tutarlarmış. Ege'de iki ada var: Biri Midilli yani lesbiyenlerin adası, öteki de erkek eşcinsellerin cirit attığı Mikenos. Antik Helen edebiyatında eşcinsellik çok ayrıntılı bir biçimde işlenir.  Üselik bu Antik Helen ile sınırlı dae değil; buna Antik roma, Antik Hint ve belki başkaları da eklenebilir.

Günümüzde kimileri eşcinselliği ahlâksızlık olarak niteliyor. Şimdi sorarım size: Siz bir heteroseksüelsiniz ve eşcinsellerden de hiç hoşlanmıyorsunuz. Bir yolculuğa çıkacaksınız ama tek başınıza değil, iki kişi olarak. İki seçeneğiniz var: Yol arkadaşınız olarak ya çok dürüst bir eşcinsel ya da bir heteroseksüel dolandırıcı arasında tercih yapmak zorundasınız.  Hangisini seçerdiniz?

Kimileri eşcinselliği hastalık olarak niteliyor. Bana göre o da yanlış. Genetik bozukluklar sergileyenleri bir yana bırakacak olursak, eşcinsellerin çoğu bilinçli ve hiç de hasta değil. Günümüzde hayli ileri yaşta olan kadınlar, genç kızken platonik âşık oldukları Rock Hudson'un eşcinsel olduğunubunhdan ancan 10 küsur yıl önce  öğrendiklerinde nasıl da şaşırmışlardı!

Bence önemli konu cinsel tercihin bir ahlâk sorunu olarak görülmemesi gerektiğidir.

Bu konuya bir de dinler, özellikle de Hıristiyanlık el atmış. Cinselliği, cinsel ilişkileri sadece üreme alanında öngörüp, bunun dışındaki her şeyi yasaklamışlar. Bu tür düşünceler cinselliğe at gözlüğü ile bakmaktan başka bir şey değil.  Cinsel ilişki, daha doğrusu yakınlaşma ve sevişme sadece bacak arasındaki cinsel organlarla sınırlı değildir.  Bu etkileşim ve paylaşım bazı hayvanlarda bile vardır; hiçbir din baskısı ya da kaygısı olmadan.

Salt erkek ve salt kadın topluluklarında eşcinsel ilişkilerin yoğun olduğunu biliriz. Hapishaneler, manastırlar bunların tipik örnekleridir. Hapishane ve manastırlar karışık olsaydı da eşcinsel ilişkiler yine olurdu ama ara sıra biseksüel ve büyük çoğunlukla heteroseksüel ilişkiler görülürdü.

Şöyle bir sonuç çıkarıyorum: İnsanın doğal eğilimi büyük çoğunlukla heteroseksüeldir. Eşcinseller azınlıktadır; ara sıra biseksüeller de çıkar. Fakat bu durum hiçbir biçimde ahlâk konusuna bağlanmamalıdır; ancak bağlanmakta ve bence yanlış yapılmaktadır.

Sevgiler.   
ADAM OLMAK ZOR İŞ AMA BUNUN İÇİN ÇALIŞMAYA DEĞER.


Ekim 18, 2009, 12:36:51 ÖS
Yanıtla #34
 • Seyirci
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 4170
 • Cinsiyet: Bay

Sn. karahan,

galiba seyirci statüsüne geçirilmeniz nedeniyle oyunu oynayamamıştık en kısa sürede sizinle karşılaşmayı dilerim. Buzkıran soruyor Aşk günah olabilir mi? diye ve cevap veriyor HAYIR.

Ozaman türkteam adı ile dünya liginde oynadığımız sitenin adını vereyim size arzu ederseniz katılırsınız

chessmanıac.com
ÖZGÜRLÜK BİLE SAHİP OLMAK İÇİN SINIRLANDIRILMALIDIR.

EDMUND BURKE

Hayat Bizi Resmen Dört İşlemle Sınar. Gerçeklerle Çarpar, Ayrılıklarla Böler, İnsanlıktan Çıkarır ve Sonunda Topla Kendini Der.  leo


Ekim 18, 2009, 12:50:31 ÖS
Yanıtla #35
 • Seyirci
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 4170
 • Cinsiyet: Bay


Bu sabah bu konu üzerinde birkaç tümce yazmıştım, anket olduğuna bakmaksızın, güme gitti nedense.

Ayrı şeyleri yine yazamam. Ne dediğimi de tam olarak anımsayamıyorum.

Günümüzde toplumların çoğunluğu heteroseksüel. Dolayısıyla genel ahlâk kurallarını da onlar koyuyor. Ancak bu bağlamda cinsellik konusuyla ahlâk konusunu birbirine karıştırıyor, iç içe geçiriyorlar ki bu çok yanlış. Cinsel tercihler bakımından sanırım antik uygarlıklar, hele Antik Helen günümüze oranla çok daha toleranslıymış ve cinsellik ile ahlâkı birbirinden ayrı tutarlarmış. Ege'de iki ada var: Biri Midilli yani lesbiyenlerin adası, öteki de erkek eşcinsellerin cirit attığı Mikenos. Antik Helen edebiyatında eşcinsellik çok ayrıntılı bir biçimde işlenir.  Üselik bu Antik Helen ile sınırlı dae değil; buna Antik roma, Antik Hint ve belki başkaları da eklenebilir.

Günümüzde kimileri eşcinselliği ahlâksızlık olarak niteliyor. Şimdi sorarım size: Siz bir heteroseksüelsiniz ve eşcinsellerden de hiç hoşlanmıyorsunuz. Bir yolculuğa çıkacaksınız ama tek başınıza değil, iki kişi olarak. İki seçeneğiniz var: Yol arkadaşınız olarak ya çok dürüst bir eşcinsel ya da bir heteroseksüel dolandırıcı arasında tercih yapmak zorundasınız.  Hangisini seçerdiniz?

Kimileri eşcinselliği hastalık olarak niteliyor. Bana göre o da yanlış. Genetik bozukluklar sergileyenleri bir yana bırakacak olursak, eşcinsellerin çoğu bilinçli ve hiç de hasta değil. Günümüzde hayli ileri yaşta olan kadınlar, genç kızken platonik âşık oldukları Rock Hudson'un eşcinsel olduğunubunhdan ancan 10 küsur yıl önce  öğrendiklerinde nasıl da şaşırmışlardı!

Bence önemli konu cinsel tercihin bir ahlâk sorunu olarak görülmemesi gerektiğidir.

Bu konuya bir de dinler, özellikle de Hıristiyanlık el atmış. Cinselliği, cinsel ilişkileri sadece üreme alanında öngörüp, bunun dışındaki her şeyi yasaklamışlar. Bu tür düşünceler cinselliğe at gözlüğü ile bakmaktan başka bir şey değil.  Cinsel ilişki, daha doğrusu yakınlaşma ve sevişme sadece bacak arasındaki cinsel organlarla sınırlı değildir.  Bu etkileşim ve paylaşım bazı hayvanlarda bile vardır; hiçbir din baskısı ya da kaygısı olmadan.

Salt erkek ve salt kadın topluluklarında eşcinsel ilişkilerin yoğun olduğunu biliriz. Hapishaneler, manastırlar bunların tipik örnekleridir. Hapishane ve manastırlar karışık olsaydı da eşcinsel ilişkiler yine olurdu ama ara sıra biseksüel ve büyük çoğunlukla heteroseksüel ilişkiler görülürdü.

Şöyle bir sonuç çıkarıyorum: İnsanın doğal eğilimi büyük çoğunlukla heteroseksüeldir. Eşcinseller azınlıktadır; ara sıra biseksüeller de çıkar. Fakat bu durum hiçbir biçimde ahlâk konusuna bağlanmamalıdır; ancak bağlanmakta ve bence yanlış yapılmaktadır.

Sevgiler.   


sn.adam

Şöyle bir sonuç çıkarıyorum: İnsanın doğal eğilimi büyük çoğunlukla heteroseksüeldir. Eşcinseller azınlıktadır; ara sıra biseksüeller de çıkar. Fakat bu durum hiçbir biçimde ahlâk konusuna bağlanmamalıdır; ancak bağlanmakta ve bence yanlış yapılmaktadır.


Sanırım sizin şahsi düşünceleriniz bu yorum saygı duyarım.Lakin bu konu tamamen ahlaki boyutu olan ve temelden çatısına kadar toplum ahlakını her evresinde ilgilendiren bir konuya ahlaki bakmamak lazım derken  sınırları çizip hükmü vermiş olmuyormusunuz.Bir eşcinsel gördüğünüzde yolda ilk anki bakışınız ve aklınıza ilk gelen şey bile ahlaki boyut olmuyormu.Bu işe sadece tercih boyutu ile bakarsanız sorarım sizlere neyin tercihidir bu kavun karpuz seçer gibi cinsel kimlikmi seçeriz hayatta.Şunun adını doğru dürüst neden koyamazlar anlayamıyorum bu yönelim bozukluğu ve hatalık çoğunlukla ailelerin yanlış yetiştirmelerinden erkeği kız gibi yetiştirdğini farkedememesinden ve maalesef çok korkunç boyutlarda olduğunu düşündüğüm dünyada aile içi cinsel yaklaşım bozukluklarından tecavüze uğramış bir dünya çocuğun bir daha baskın erkek ruhuna dönememesi sorunu yaşadığına inanıyorum.Bu özelliğin doğuştan geldiğini anlatan bilim adamları bunu söylerken neyi done alıyor bir bebeğin doğuştaki özellikleeri ile ilgili bu eşcinsel olabilirmi diye deneymi yapıyorlar yada aileler bu yönde bir taleptemi bulunuyorlar.Tamamen izfafi teorilerden oluşan bilgilerini topluma yediriyorlar.Nedense bu konuya bilim adına bakıldığında ve bilimdeki yargıya dokunulmaz ölçüde kabül dendiğinde sorun olmuyor allah korusun birde dini yönden bakmaya başla kıyameti koparıyorlar hıııı muhafazakar,bağnaz,yobaz,gerici,çağdışı gibi yakıştırmalarınıda çikolata gibi yanlarında taşıyorlar hemen hazır.Dünyada her sorunun 2 yönden bakışı var bir ilmi 2 allah bu konuda ne diyor.Allah inancı olmayan için 2.nci seçenek zaten yok.Bilimi referans alırken bilim adamları konu ile ilgili referansı nedri o muamma kabul gören bilim adamının akli melekeleri.Beni yanlış anlamayın bilime negatif bir bakışım yok lakin yeni moda dünyada hep herşeye bilimden bakmak dini referanstan çıkarmak ne kadar gerçekçi olabilir varın sizin düşünün
ÖZGÜRLÜK BİLE SAHİP OLMAK İÇİN SINIRLANDIRILMALIDIR.

EDMUND BURKE

Hayat Bizi Resmen Dört İşlemle Sınar. Gerçeklerle Çarpar, Ayrılıklarla Böler, İnsanlıktan Çıkarır ve Sonunda Topla Kendini Der.  leo


Ekim 18, 2009, 01:04:53 ÖS
Yanıtla #36
 • Seyirci
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 4170
 • Cinsiyet: Bay

Mesela Sayın Karahan ikisini de tercih etmem demiş.
Yani toplum içine de almasın, dışlamasın da.
Hiç seçmemek,hali hazırdaki dışlanmış hali devam ettirmektir.
Biz bir seçenek işaretlemesek bile bu kişiler var.

Okan(sonradan) var çok yakınımda. Doğumdaki adıyla Aslı. (ablası da aynıdır)
Camcıdır. Çok ta delikanlıdır. Kız sevgilileri vardır.
Kendi söylemezse ki söylemez, ayırt edemezsiniz.
Kahvede maç izler tavla oynar ayakkabılarının topuğuna basar.
Ona ucube dediğinizi duysa size Mükremin tiplemesiyle omzunuza vurarak der ki
haklısın be karahanım.... Hepsi yumuşak Gülümseme

sn.özkan

her ikisinide seçmedim belki bende soruyu karıştırdım.Şu var ama eşcinsellerin toplum içinde yaşama hakkına benim bir şeyler söyleme lüksüm yok hakkımda yok en basitinden.Ben şuna inanıyorum hayatın içindeki her çizgi nedense hep keskindir ortası yoktur pek ya olmalı ya olmamalı.Toplumları yönetenler genelde belki kolay yönetsinler diye 2 yüzlü toplumlar oluşturmaya gayret ediyor sanki.Adam vardır eşcinselle ilişki kurar lafazanlığa geldimi kahrolsun onlar der toplumu bozuyor derler.İnanın bu tipler çoğunluktadır benim inancım.Benim eşcinsellerden sıkıntım şu doğru mantık kurabilirsem eğer anlatmaya çalışayım ben onları hasta diye nitelendiriyorum onlar ise sanırım değiliz diyorlar eğer benim savım zaten doğru olsa bu bir hastalık ben tedavi olmak istiyorum bana yardımcı olun derlerdi bunu açıkça diyen tv.lerde çok az insan gördüm.Sanırım onlarda bu işi uyuşturucu bağımlılığı gibi tedavi olunamaz bir şey görüyorlar ucube lafıma herkes takılıyor sanırım ama bu benim onlara isteyerek canı gönülden söylediğim bir söz değil aklı selim olana soruyorum buradan hangi aklı selim kendini bu kadar bozuk dizayn edebilir  bu bozuklukla toplum içinde barınma hakkı talep edebilir çıkın beyoğluna bir yürüyün kendini ucube hale sokmuş o kadar çok eşcinsel varki .Benim burda hassas olduğum insanın kendine yaptığı kötülüğü başkası ona yapamaz bu noktadan bakıyorum ben belki o yüzden toplum onlara yardım edemiyor.
ÖZGÜRLÜK BİLE SAHİP OLMAK İÇİN SINIRLANDIRILMALIDIR.

EDMUND BURKE

Hayat Bizi Resmen Dört İşlemle Sınar. Gerçeklerle Çarpar, Ayrılıklarla Böler, İnsanlıktan Çıkarır ve Sonunda Topla Kendini Der.  leo


Ekim 18, 2009, 02:00:42 ÖS
Yanıtla #37
 • Seyirci
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 4170
 • Cinsiyet: Bay

Bülent Ersoy'dan inanılmaz öneri
"Kaset yapacaksa birlikte ol"

18.10.2009 11:38
Popstar Alaturka programının jüri üyesi Bülent Ersoy, bu hafta bir yarışmacıyı değerlendirirken yaptığı yorumla izleyenleri şaşırttı.

Cuma gecesi yayınlanan programda yarışmacılardan Özlem Ceylan, hayat hikâyesini anlatırken kendisine kaset yapacak zengin bir sevgilisinin olmadığını, destek vermek isteyenlerin de farklı beklentilerinin olduğunu belirtti. Bunun üzerine Ersoy, Ceylan’a önce daha önce bir birlikteliği olup olmadığını sordu, sonra da “Eğer sana gerçekten istediğin kaseti yapacak ya da imkânları verecek, doğru olduğuna inandığın bir insan olursa sen de onun istediklerini yapmalısın” diyerek nasihat verdi.


sevgili arkadaşlar kimse fırsatçılık yaptığımı düşünmesin bakın işte olay budur  okuyun yorumu siz yapın.Ahlakla ilgili toplumun hassasiyetine olan bakışları ve saygısı bu kadar.Hiç bir değer yargısı barındırmayan içinde boş bir insan ve topluma önerdiği konu.Zaten başka ne beklenebilirdiki deyip işi ucuzlatmak istemem ama şunu ekleyip kapatayım bu tip insanlar kendi düştülleri bu ucube hayatın içinde bizler gibi hassas insanların en temiz duygularını kullanmaktan çekinmezkende böyle pervasızca konuşmaktanda geri kalamıyorlar işte onların bir nevi iç dünyaları bu hastalık değilde nedir.
ÖZGÜRLÜK BİLE SAHİP OLMAK İÇİN SINIRLANDIRILMALIDIR.

EDMUND BURKE

Hayat Bizi Resmen Dört İşlemle Sınar. Gerçeklerle Çarpar, Ayrılıklarla Böler, İnsanlıktan Çıkarır ve Sonunda Topla Kendini Der.  leo


Ekim 18, 2009, 02:00:54 ÖS
Yanıtla #38
 • Aktif Uye
 • ***
 • İleti: 562
 • Cinsiyet: Bay

Fazıl İbn-i Tahir Enderuni'nin "Hubanname" isimli eserini bir araştırmanızı tavsiye ediyorum bu arada. Konuyla ilgili söylenebilecek pek çok şey var aslında fakat tartışmanın tamamını şöyle çabucak bir okumak zorunda kaldım, o yüzden fikir sunamayacağım. Belki daha önce söylenmiş, tartışılmış, konu kapanmıştır...
Mea mihi conscientia pluris est quam omnium sermo


Ekim 18, 2009, 02:04:14 ÖS
Yanıtla #39
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1668sn.adam

Şöyle bir sonuç çıkarıyorum: İnsanın doğal eğilimi büyük çoğunlukla heteroseksüeldir. Eşcinseller azınlıktadır; ara sıra biseksüeller de çıkar. Fakat bu durum hiçbir biçimde ahlâk konusuna bağlanmamalıdır; ancak bağlanmakta ve bence yanlış yapılmaktadır.


Sanırım sizin şahsi düşünceleriniz bu yorum saygı duyarım.Lakin bu konu tamamen ahlaki boyutu olan ve temelden çatısına kadar toplum ahlakını her evresinde ilgilendiren bir konuya ahlaki bakmamak lazım derken  sınırları çizip hükmü vermiş olmuyormusunuz.Bir eşcinsel gördüğünüzde yolda ilk anki bakışınız ve aklınıza ilk gelen şey bile ahlaki boyut olmuyormu.Bu işe sadece tercih boyutu ile bakarsanız sorarım sizlere neyin tercihidir bu kavun karpuz seçer gibi cinsel kimlikmi seçeriz hayatta.Şunun adını doğru dürüst neden koyamazlar anlayamıyorum bu yönelim bozukluğu ve hatalık çoğunlukla ailelerin yanlış yetiştirmelerinden erkeği kız gibi yetiştirdğini farkedememesinden ve maalesef çok korkunç boyutlarda olduğunu düşündüğüm dünyada aile içi cinsel yaklaşım bozukluklarından tecavüze uğramış bir dünya çocuğun bir daha baskın erkek ruhuna dönememesi sorunu yaşadığına inanıyorum.Bu özelliğin doğuştan geldiğini anlatan bilim adamları bunu söylerken neyi done alıyor bir bebeğin doğuştaki özellikleeri ile ilgili bu eşcinsel olabilirmi diye deneymi yapıyorlar yada aileler bu yönde bir taleptemi bulunuyorlar.Tamamen izfafi teorilerden oluşan bilgilerini topluma yediriyorlar.Nedense bu konuya bilim adına bakıldığında ve bilimdeki yargıya dokunulmaz ölçüde kabül dendiğinde sorun olmuyor allah korusun birde dini yönden bakmaya başla kıyameti koparıyorlar hıııı muhafazakar,bağnaz,yobaz,gerici,çağdışı gibi yakıştırmalarınıda çikolata gibi yanlarında taşıyorlar hemen hazır.Dünyada her sorunun 2 yönden bakışı var bir ilmi 2 allah bu konuda ne diyor.Allah inancı olmayan için 2.nci seçenek zaten yok.Bilimi referans alırken bilim adamları konu ile ilgili referansı nedri o muamma kabul gören bilim adamının akli melekeleri.Beni yanlış anlamayın bilime negatif bir bakışım yok lakin yeni moda dünyada hep herşeye bilimden bakmak dini referanstan çıkarmak ne kadar gerçekçi olabilir varın sizin düşünün

Sn Karahan,

Lutfen bir doktor olan Sn. Ozak1977'nin yukarida yapmis oldugu tibbi aciklamayi bir kez daha okuyun ve artik bunun bir hastalik oldugu iddianizi gozden gecirin. Ayrica artik sizin su ayirimci yaklasiminiz fazlasiyla can yakici olmaya basladi. Tibbi aciklamalara izafi, illuzyon, prophecy, diyorsunuz, ote yandan sizin gibi dusunmeyenleri Allah inanci olmamakla suclamaya kadar variyorsunuz. Pardon ama benim gibi Allah inanci oldugu halde sizin gibi dusunmeyenlerin inanci konusunda ne kadar vebal altina girdiginizi farkediyor musunuz? Sizin inanciniz bunu mu soyluyor size? Milletin ahlak bekciligi ve itikat guardiciligi siz dahil kimsenin insiyatifinde degil, lutfen artik bunu kabul edin. Madem homoseksusellerden nefret ediyorsunuz ve cocuklariniz icin tehlikeli olduklarini dusunuyorsunuz lutfen bunu kendi dar dairenizde uygulayin. Veya varsa baska kitaplardan konuyla ilgili dusunceleriniz,  guzelce okuyun gelin ve bizi burda aydinlatin. Surekli ayni seyleri soylemek ve yazmak, yazdiklarinizi okuyanin inanilmaz yorulmasina sebep oluyor. Anladik, defaatle tekrar etmenize luzum yok. Bu mevzuyu tasvip etmiyor, demokrasiyi reddediyor veya demokrasiyi ancak Islam dininin esaslarina gore uyarlanmasini istiyor, toplumdaki sizin gibi olmayan herkesi "ucube" diyerek tasliyorsunuz.

Vallahi sikildim. Homoseksuel arkadaslarimin dislanmasi agirima gidiyor, onlara burada hakaret edilirken site yonetiminin bir uyari bile yapmamasi canimi sikiyor.
« Son Düzenleme: Ekim 18, 2009, 02:16:13 ÖS Gönderen: Isis »


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
62 Yanıt
28590 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 08, 2014, 01:46:01 ÖS
Gönderen: addicted
Sufilerin Ahlakı

Başlatan Kaan « 1 2 » Tasavvuf (Sufizm)

15 Yanıt
5505 Gösterim
Son Gönderilen: Ekim 26, 2008, 06:49:05 ÖS
Gönderen: Kaan
11 Yanıt
13584 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 29, 2010, 12:24:21 ÖÖ
Gönderen: merimac
1 Yanıt
2682 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 14, 2012, 01:56:23 ÖS
Gönderen: hypatia
14 Yanıt
9525 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 13, 2012, 01:40:39 ÖS
Gönderen: yazbenide
8 Yanıt
3964 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 17, 2013, 10:05:15 ÖS
Gönderen: Alşah
0 Yanıt
1006 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 21, 2013, 07:23:47 ÖS
Gönderen: karahan
0 Yanıt
776 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 15, 2015, 04:50:46 ÖS
Gönderen: Risus
16 Yanıt
4503 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 07, 2015, 10:43:36 ÖS
Gönderen: BULGARIA
5 Yanıt
2785 Gösterim
Son Gönderilen: Kasım 16, 2015, 04:13:51 ÖÖ
Gönderen: karahan