Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Türkiye'nin neden 50 senelik ekonomik programý yok?  (Okunma sayısı 8942 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Şubat 15, 2011, 04:15:36 ös
Yanıtla #10
  • Ziyaretçi

Anlýyorum... Teþekkür ederim ilginiz için.


Şubat 15, 2011, 04:17:16 ös
Yanıtla #11
  • Ziyaretçi


Saðlam bir kalkýnma programý için öncelikle yeterli lojistik ve üretim için gerekli alt yapýlarýn eþit þekilde daðýlýmýnýn saðlanmasý. Ýthal kalemlerinde yer alan ürünlerin yerli ikame ürün üreten sanayicileri ezmemeleri için, ikame ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin arttýrýlmasý ve/veya kota uygulanmasý.

Ayrýca ithal ürünlerin belirli baþlýklarda ayýrmak gerektiðidir. Yani elma ile armudu karýþtýrmadan vergileri düzenleneli.
Örneðin üretim yapan bir iþletmede kullanýlacak hammadde Türkiye sýnýrlarýnda bulunmuyor ise vergi oraný düþük tutularak üreticinin hammaddeye daha çabuk ulaþmasý saðlanmalýdýr. Türkiye'de üretilebilen ancak  yurtdýþýndan getirtilen ürünlerin vergiside ona göre yüksek olmalý. Böylece yerli üretimi arttýrmak hedef olmalý.


Eylül 20, 2011, 09:51:26 ös
Yanıtla #12
  • Ziyaretçi

türkiye klasmanýnda ülkelerin ekonomik gücü global ekonomiye etkileyebilecek teysirde ve güçte olmadýðýndan bu tarz klasmandaki ülkelerin kýsa programlar yapmasý daha mantýklýdýr, dünya ekonomisinin oluþturduðu dalgalardan 50 sene o tekne o ekonomide yüzmez.... bunu bilenler daha çok kýsa programlar yaparak tekneyi yüzdürmektedirler....
türkiye ne kadar plan proje yaparsa yapsýn evdeki hesap dünya ekonomisine uymaz...


Saygýlarýmla,
418


Eylül 21, 2011, 12:53:53 öö
Yanıtla #13
  • Ziyaretçi

Sayýn Oya,
Bence 50 yýllýk kalkýnma planý bu konuda becerikli ülkeler için bile oldukça uzun bir süre. Bu kadar uzun öngörüler fütürizme girebilir.
Sorunuzu daha kýsa vadeli ekonomik programlar için sorsaydýnýz da Türkiye için cevabým deðiþmeyecektir.

Ben de Türkiye'nin bu durumu için sadece þu anki hükümeti suçlayamam. Türkiye'yi yönetmiþ bütün güçler sorumlu. Gericileri ve ýrkçýlarý zaten konuþmaya gerek yok. Aklý baþýnda olmasý gereken kesimler ise sorumsuz davranmýþtýr. Halkçý olamayan CHP, laik Ýstanbul zenginleri, serbest piyasayý devleti ona buna peþkeþ çekmek zanneden liberaller, 60 sonrasý yeniden içe kapanan ekonomik modeli zamanýnda sonlandýrmaya cesaret edemeyen hükümetler. Dünya ile rekabete girmekten korkan, yabancý güçlerin Türkiye'de iþ takipçiliðini yürüten büyük fabrikatörler. Vesaire vesaire.

Vaka olarak yakýn tarihli bir örnek olmasý açýsýndan 2023 sözde vizyonuna bakabiliriz.

Baþbakan böyle bir vizyon açýkladý.  Ýçinde ekonomiye dair bir þey yok. Bölgede lider ülke, marka þehirler, tam demokrasi , gerçek hukuk, Opec'in % 50 sini karþýlýyormuþuz vb. altý boþ hedeflerle dolu. Hedef bile denmez yani. Ortaokul çocuðuna planlarýný yaz dersin hayallerini yazar hem de en samimiyetsiz cinsinden. Ya da ISO almak için yazýlan kliþe cümleler vardýr ya. Vizyooooooon, misyooooooon, kurumsaaaaal, süreeeeeç, toplam kaliteeeeee...

Türkiye sanayi devrimini yakalayamadý. Bilgi toplumuna ise sansürlerle giriyor.

Lafla peynir gemisi yürümez diye bir atasözümüz var. Toplam bir kapalý devre sistem olarak tüm dünyayý düþündüðümüzde doðrudur. Fakat lokal olarak lafla peynir gemisi pekala yürür.

Gerçeklerle arasý olmayanlarýn yürüttüðü benzer 4 dialog yazmak istiyorum.

Kahveye giden adam proje yapar :

- Aga böyle olmuyor. Her gün iþe git gel nereye kadar. Büyük oynamamýz lazým.
- Nasýl oynýycaz ?
- Ýþte orda kaybediyosun Hüsnü. Büyük proje yapacaðýz.
- Tamam abi nerden baþlayalým.


Hükümet vizyon açýklar
- 2023 vizyonu yaptýk. Her þey çözülüyor. Ortalama yaþ 80. Lider ülkeyiz. Demokrasi oturmuþ. Gerçek bir hukuk devletiyiz.
- Nasýl yapacaðýz?
- Küçük düþünme. Biz imparatorluk mirasýyýz. Cesur davranacaðýz. Zaten Türk piramitleri Mýsýr piramitlerinden eskiymiþ.
- Nerden baþlayalým ?
- Çomak sokmaya çalýþma. Herkes arkamýzdan gelecek. Avrupa bizden korkacak.
- Evet güzel proje.


Bir kiþisel geliþim kitabý
- Bu kitabý okuduðunuzda kendinize olan güveniniz geliþecek. Potansiyeliniz ortaya çýkacak.
- Evet güzelmiþ. Eeeeee
- Kanatlarýnýz vardý ama bilmiyordunuz.
- Eeeeeeeee
- Bu kitapta yazanlarý uyguladýðýnýzda her þeyin ne kadar kolay olduðuna inanamayacaksýnýz.
- Ne uygulayacaðýz bakalým.
- New York Post'tan Ursula Picknon ve Londra Tribun'den Henry Clock bu kitabý okumadan önce hayata küsmüþlerdi.
- Ne yaptýlarda düzeldi.
- Bu kitap dünyada milyonlarca kiþinin hayatýný deðiþtirdi.
- Kýzýyorum ama
- Bize gelen teþekkür mektuplarýna yetiþemiyoruz.
.......Kutsal birisi olduðunu iddia eden kimse taraftar toplar.
- Tanrý'nýn rýzasýný almak isteyenler benim dediklerimi yapsýn. Hayatýný benim dediðim kurallara göre düzenlesin. Dünyaya mutluluk getireceðiz.
- Ben istiyorum ne yapmalýyým.
- Benim dediðim gibi davran bana inan. Çünkü bunlar Tanrý'nýn sözleri.
- Tamam kabul ne yapmalýyým.
- Beni dinlemeyenler taþ olur. Lanetlenir.
- Tamam ama ne yapayým ne deðiþtireyim hayatýmda.
- Bana inanmayanlarla birlik olma. Tanrý onlarý cezalandýracak.
- Tamam da ne yani. Tanrýnýn sözü ne. Ne yapýnca mutluluk getirecek.
- Tanrýnýn sözünü yargýlama
.... ve hiç bir þey söylemeden imana davet etmeye devam eder. Nasýl olsa günün birinde düþmanlar ve dostlar olacaktýr. Onlar zaten bunun üstüne kocaman bir kültür inþaa ederler.

SaygýlarýmlaAralık 04, 2011, 10:03:09 ös
Yanıtla #14
  • Uzman Uye
  • ****
  • İleti: 3079
  • Cinsiyet: Bay

Bayan Oya bu benim içinde kanayan yara ülkemin asil onurlu insanlarý bu muameleleri bu yoksulluðu gerçekten hak etmiyor. Yakýn zamanda Yunanistanda yaþanan halkýn bilinçli bir þekilde ayaklanmalarý ve protestolarýný þahsen ayakta ALKIÞLIYORUM . Ben siyasiolarak sol görüþe mensup deðilim ama insanlarý zorla dünyada Komünist sisteme zorluyorlar, neden böyle oluyor yanýlýrsam düzeltin bu SAVAÞ bence Ekmek savaþý kuzey Amerikada küçük torak sahiplerinin ,üretimde en iyiyi yakalamak çabalarý sonucu demokrasi uygulamalarýnýn en güzelini uyguluyorlar. Nedeni kendi topraðýnýn sahibi olmalarý ,kendilerine olan güvenleri tavan yapýyor. Atatürk' ün yapmasý isteyipte baþaramadýðý toprak reformunu gerçekleþtiremedi .Almadan vermek Allah' a mahsustur bu durum ne kadar devam eder Allah bilir bizim durumuzu kostantinnin son günlerine benzetiyorum lay lat lom... durumundayýz , son sözüm ÜRETÝM ... TASARRUF ... ARGE ...  Örnekmi ; 1.ALMANYA 2. ABD 3. ÝSRAÝL ( neden acaba ; SEÇÝLMÝÞ olmasýmý ? )      Syg.  8) 8) 8)
audi-vide-tace
    dinle-gör
        sus


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
5 Yanıt
6224 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 06, 2019, 08:05:55 ös
Gönderen: Arslan
1 Yanıt
5514 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 05, 2013, 11:57:55 ös
Gönderen: Melina
5 Yanıt
4490 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 21, 2009, 09:23:39 öö
Gönderen: Veritas
2 Yanıt
11855 Gösterim
Son Gönderilen: Mayıs 15, 2009, 06:45:55 ös
Gönderen: karahan
0 Yanıt
1699 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 23, 2009, 01:05:55 ös
Gönderen: amurdad
FileMaker programý

Başlatan goksel475 Programlama

0 Yanıt
4482 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 30, 2009, 01:48:04 öö
Gönderen: goksel475
9 Yanıt
5523 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 06, 2010, 12:21:43 ös
Gönderen: Texan
9 Yanıt
6912 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 02, 2014, 01:17:49 öö
Gönderen: propulsion
3 Yanıt
3207 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 25, 2011, 08:52:40 öö
Gönderen: WaleC
5 Yanıt
5172 Gösterim
Son Gönderilen: Ağustos 05, 2011, 11:41:40 öö
Gönderen: 418