Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gnderen Konu: Masonluk Memleket Hizmetinde - 5  (Okunma says 2476 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Austos 14, 2015, 11:18:52 s
 • Uzman Uye
 • ****
 • leti: 2145
 • Cinsiyet: Bay
  • Masonluk ve Masonlar
Ýþte bu þekilde, tam bir ahlâk selabeti ve, hakikatleri aramak ve bulmak azmiyle birleþmiþ bulunan iyi kalpli ve hayýr iþlemek arzusunda bulunan, münevver olmak isteyen ve etrafýnýn daima nura kavuþmasýný dileyen kimselerin topluluðunun memleketine hizmet etmekte olduðu muhakkaktýr. Yakýnlarýna ve etrafýna durmadan fazilet hislerini telkin etmek için çalýþan ve bizzat kendisi de numune! imtisal olmaya azmetmiþ bulunan masonlarýn

Memleketlerine hizmet ettiði aþikârdýr. Fakat bunu yaparken masonlar bir vazife almýþ insanýn durumunda deðildir. Onlar, «iþte biz bu iþi yapýyoruz» diye de ortaya atýlmazlar. Asla takdir veya alkýþ beklemezler ve buna ihtiyaç his etmezler. Feragati nefsi en büyük meziyet olarak kabul ederler. Bu yüzden de bazen Memlekete hizmet ettiklerini kimse görmez. Mason bunu göstermek için en küçük bir gayreti bile zait bulur. Masonluk yalnýz «spekülatif» fikirî mesai yapmakla iktifa etmez.

Hayýr iþleri de onun gayeleri arasýndadýr. Her ne suretle olursa olsun yardýma muhtaç, muztarip insanlarýn istiraplarýný azaltmak için de uðraþýr. Bunun yapýlmasý için çeþitli yollar olabilir. Mason bunlarýn, her türlü alayýþtan uzak olanýný seçer. Yapabileceði her türlü yardýmýn kendisine hiç bir zaman gurur ve­rebilecek neviden olmasýndan hoþlanmaz ve hiç bir kimsenin de mahcup olmasýný istemez. Böyle olunca da yaptýðý yardýmlarýn bilinmesi veya iþitilmesi gibi bir mevzu yoktur.

Mason yalnýz bununla da iktifa etmez. Ýsterki, herkes birbirine kardeþ gibi muamele etsin. Sevgi ve kardeþlik hissi hakim olmayan yerde insanlarýn ilerlemesi ve istiraptan kurtulmasý mümkün deðildir. Masonluk bu hislerin yayýlmasýný isterken ve bunun için gayret sarf ederken Memleketine hizmet ettiði kanaatm-dadýr. Masonluk, insanlarýn tealisini istemekle; cemiyet içerisinde her türlü tesanüt hareketlerine en iyi hislerle iþtirak etmek emelinde olmakla; mütekabil toleransý, esas prensipleri arasýna almakla; kendine olduðu kadar diðerlerine de saygý hisleriyle baðlý bulunmakla; tam bir fikir ve vicdan hürriyetine sadakat göstermekle; Memlekete hizmet yolunda olduðuna emindir. Bunlar basit bir kaç sözden ibaret þeyler deðildir.

Bu, kemal iþidir. Masonlar da bu kemale ermek için kendilerini daimi bir nefis mu-rakabasý altýnda bulundururlar. Bu yolda Masonlar o kadar büyük gayret sarfederler ki bundan Memleketlerinin ve Vatanlarýnýn istifadesi kadar tabii bir þey yoktur.

Masonlarýn Memlekete hizmetleri iþte böyle bir hizmettir.


Fikret ÇELTÝKÇÝ  / Mimar Sinan Dergisi

Gnothi Seauton

Yaþamak, kendini adam etmektir. Zeka ve bilgiyi kullanarak, etinden, kemiðinden kendi heykelini yapmaktýr. - Goethe


Austos 15, 2015, 12:27:50
Yantla #1
 • Aktif Uye
 • ***
 • leti: 641
 • Cinsiyet: Bay

Yazý serisini okudum ve beðendim. Tabi çok doyurucu bulmadým. Çünkü yazýnýn baþlýðý aðýr ve beklentileri yüksek tutan cinsten.

Üstelik, yazý neden kýsým kýsým ele alýndý, ona da pek anlam veremedim.

Tek bir baþlýk altýnda deðil de, 5 bölüm halinde sunulmasýnýn geçerli bir sebebi vardýr belki.

Yine de yazý bölüþtürülecek kadar uzun ve karmaþýk deðildi sanki. Bu durum fikrimce algý bütünlüðünü zedeleyip zihinlerde küçük küçük adacýklar oluþturabilir.


Neden doyurucu bulmadýðýmý da iki cümle ile þöyle anlatayým :

Birileri Masonluðun kökü dýþardadýr diyor  ve yazar da ayný dayanakla, hatta ayný tarzla , ''hayýr efendim bu sözler hayaldir, böyle bir þey yok'' diyor.

Ama sonra adama sorarlar ?

Varsa nerede ?

Bu sorunun önü kesilsin diye, böyle bir sorunun, þikayetin nereden doðduðu fikrimce tahlil edilmeliydi en baþta. Yani insanlar neden böyle düþünüyor diye,bir iki paragraf ayrýlabilirdi.

Kýsacasý þuna benzettim.

Biri çýkýp bu araba hýzlý deðil diyor.

Yazar da çýkýp ''bildiðiniz gibi deðil, aslýnda bu araba çok hýzlý' diyor.

Ama hýz ibresini gösterip ''iþte bakýn burada, hani yavaþtý'' demiyor.

Ýkisi arasýnda tek bir fark var.

Biri arabaya hiç binmemiþ, diðeri binmiþ.

« Son Dzenleme: Austos 15, 2015, 12:39:29 Gnderen: ÝNSAN »


Austos 15, 2015, 12:38:00
Yantla #2
 • Uzman Uye
 • ****
 • leti: 2145
 • Cinsiyet: Bay
  • Masonluk ve Masonlar

Yazý serisini okudum ve beðendim. Tabi çok doyurucu bulmadým. Çünkü yazýnýn baþlýðý aðýr ve beklentileri yüksek tutan cinsten. Yani beklediðim þeyle pek karþýlaþmadým diyebilirim.

Üstelik, yazý neden kýsým kýsým ele alýndý, ona da pek anlam veremedim.

Tek bir baþlýk altýnda deðil de, 5 bölüm halinde sunulmasýnýn geçerli bir sebebi vardýr belki.

Yine de yazý bölüþtürülecek kadar uzun ve karmaþýk deðildi sanki. Bütünlüðü zedelemiþ olabilir.


Neden doyurucu bulmadýðýmý da iki cümle ile þöyle anlatayým :

Birileri Masonluðun kökü dýþardadýr diyor  ve yazar da ayný dayanakla, hatta ayný tarzla , ''hayýr efendim bu sözler hayaldir, böyle bir þey yok'' diyor.

Sonra adama sormazlar mý ?

Varsa nerede ?

Bu sorunun önü kesilsin diye, böyle bir sorunun ve þikayetin nereden doðduðu fikrimce tahlil edilmeliydi en baþta. Yani insanlar neden böyle düþünüyor diye, bu sorun için bir iki paragraf ayrýlabilirdi.

Biraz þuna benzettim.

Biri bu araba hýzlý deðil diyor.

Yazar da çýkýp ''bildiðiniz gibi deðil, aslýnda bu araba çok hýzlý' diyor.

Ama hýz ibresini gösterip ''iþte bakýn burada, hani yavaþtý'' demiyor.Bunun örneðini þu þekilde vereyim; örneðin üniversitenin de kökü dýþarýdadýr, cumhuriyetin de kökü dýþarýdadýr ama bu ideal ve kurumlar bulunduðu ülkeye hizmet ederler. Yani masonlugun da belki kökü bize dýþardan gelmiþ olabilir ama bu, masonlugu dýþarý hizmetli bir kurum yapmaz.

Saygýlar
Gnothi Seauton

Yaþamak, kendini adam etmektir. Zeka ve bilgiyi kullanarak, etinden, kemiðinden kendi heykelini yapmaktýr. - Goethe


Austos 15, 2015, 01:01:12
Yantla #3
 • Aktif Uye
 • ***
 • leti: 641
 • Cinsiyet: Bay

Ama yazar bu problemin kaynaðýný öyle tarif etmiyor ki...Çýkýþý dýþarda demiyor. Kök dýþarda diyor.

Kök dýþarda diyen bir haricinin de, bunun ardýndan o halde köke, yani dýþarý hizmet ediyor demesi normaldir.

Bana göre elbette normal deðil.

Ama gel de onu, onu söyleyene anlat.


Fikret Çeltikçi zaten en kritik hatayý, kökün dýþarda olduðunu kabul etmekle yapýyor. Sen bir kere bunu en baþýndan kabul edersen, karþýndaki kiþinin zihni geçirimsiz tabakaya döner. Ondan sonra anlatýlanlar da, gelen þikayetler gibi hayali olur.

Kaldý ki, karþýdaki 'kök' ve 'çýkýþ' meselesine takýlmadý.

Takýlmasa bile, böyle bir þeyin olmadýðýna inandýrmasý, kiþinin yüreðine su serpmesi gerekirdi.


Ancak þahsi görüþüm, Masonluðun kökünün dýþarda olmadýðýdýr. Ve belki memlekete en büyük hizmetleri de reklamsýz ve karþýlýksýz onlar yapýyordur.

Hizmet yapýlmýyor diyenleri de bir yerde anlayýþla karþýlamak gerekir ki, adamcaðýz reklamsýz yapýlan bu hizmetlerden haberdar olamýyor. Sonuçta kimse bu konuda belediyeye anons verdirmiyor. Biz þöyle þöyle yaptýk diye...

Kiþi birgün arabaya binerse, eðer araba da kullanmayý biliyorsa, arabanýn ne kadar hýzlý olduðunu belki görür. Belki de, birçok hizmetin yapýldýðýný, ama kendisi dýþarda olduðu için böyle bir tahmin veya akýl yürüttüðünü sonradan öðrenebilir.

O arabaya binmeden arabanýn yavaþ olduðunu söylemek bu noktada Fikret Çeltikçi'nin de yazýsýnda ifade ettiði gibi gerçekten hayali duruyor.


« Son Dzenleme: Austos 15, 2015, 01:11:44 Gnderen: ÝNSAN »


Austos 15, 2015, 01:09:45
Yantla #4
 • Uzman Uye
 • ****
 • leti: 2145
 • Cinsiyet: Bay
  • Masonluk ve Masonlar

Ama yazar bu problemin kaynaðýný öyle tarif etmiyor ki...Çýkýþý dýþarda demiyor. Kök dýþarda diyor.

Kök dýþarda diyen bir haricinin de, bunun ardýndan o halde köke, yani dýþarý hizmet ediyor demesi normaldir.

Bana göre elbette normal deðil.

Ama gel de onu, onu söyleyene anlat.


Fikret Çeltikçi zaten en kritik hatayý, kökün dýþarda olduðunu kabul etmekle yapýyor. Sen bir kere bunu en baþýndan kabul edersen, karþýndaki kiþinin zihni geçirimsiz tabakaya döner. Ondan sonra anlatýlanlar da, gelen þikayetler gibi hayali olur.

Kaldý ki, okur 'kök' ve 'çýkýþ' nüansýný göremedi.

Göremese bile, dediðim gibi, bunun olmadýðýna inandýrmasý için somut destekler sunsa iyi olurdu.


Ancak þahsi görüþüm, Masonluðun kökünün dýþarda olmadýðýdýr. Ve memlekete en büyük hizmetleri de reklamsýz onlar yapýyordur.

Hizmet edilmiyor diyenleri de bir yerde anlayýþla karþýlamak gerekir ki, adamcaðýz reklamsýz yapýlan bu hizmetlerden haberdar olamýyor.

Birgün arabaya binerse, eðer araba da kullanmayý biliyorsa, arabanýn ne kadar hýzlý olduðunu belki görür.

Binmeden yavaþ olduðunu söylemek bu noktada Fikret Çeltikçi'nin de yazýsýnda ifade ettiði gibi hayali kalýyor.
Aslýnda bu biraz da kökü dýþarda tabirini nasýl yorumladigimiza baðlý. Kök ile ne kastediliyor? Çýkýþ. Yani var oluþ. Masonlugun, masonluk adýyla ortaya çýktýðý yer ülkemizin dýþýdýr. Ama bu bir baðlýlýðý dayatmaz. Yani az önceki örneðimde söylediðim gibi üniversitenin de çýkýþý dýþardadýr ama birbirlerine baðýmlý ve dayatmalý yapýlar deðildir. Yazar bunu farklý bir dille anlatmýþ. Bence kökü dýþarda tabirini daha farklý yorumlayýp yazýyý öyle okuyun. O zaman yazarýn anlatmak istediði ince ayrýntýyý kavrayacaksiniz.

Saygýlar
Gnothi Seauton

Yaþamak, kendini adam etmektir. Zeka ve bilgiyi kullanarak, etinden, kemiðinden kendi heykelini yapmaktýr. - Goethe


Austos 15, 2015, 01:24:59
Yantla #5
 • Aktif Uye
 • ***
 • leti: 641
 • Cinsiyet: Bay

Üzgünüm, Sayýn Risus ile ayný fikirde deðilim.

Yazarýn böylesi önemli bir konuda o ince ayrýntýyý kavratmasý için, önce kendisinin böyle bir ayrýntýyý fark etmesi gerekirdi.

Fark etmediði için, bu yazý zihnimin bir köþesine, mandalla asýlý kaldý.

Þöyle bir analoji yapayým :

Trafonun yurt dýþýnda olduðunu kabul eden biri, evine gelen elektiriðin, zemin kattan geldiðine kimseyi inandýramaz.

En baþta, o trafonun yurt dýþýnda deðil, zemin katta olduðunu söyleyecek, beni ona ikna edecekti.

Sonrasýnda da rahatça yayýlan ýþýktan bahsedebilirdi.

Ancak öyle deðil.


Tabi öyle olmadýðý benim fikrim.  Bir baþkasý yazýdan lezzet de doyum da aldýðýný çýkýp söyleyebilir.

Ben tadýný beðenmedim de demiyorum, çok beðendim ; ancak doymadým diyorum.

Belki de sorun bende ; çok açgözlüyüm.

« Son Dzenleme: Austos 15, 2015, 01:29:20 Gnderen: ÝNSAN »


Austos 15, 2015, 01:31:46
Yantla #6
 • Uzman Uye
 • ****
 • leti: 2145
 • Cinsiyet: Bay
  • Masonluk ve Masonlar

Üzgünüm, Sayýn Risus ile ayný fikirde deðilim.

Yazarýn böylesi önemli bir konuda o ince ayrýntýyý kavratmasý için, önce kendisinin böyle bir ayrýntýyý fark etmesi gerekirdi.

Fark etmediði için, bu yazý zihnimin bir köþesine, mandalla asýlý kaldý.

Þöyle bir analoji yapayým :

Trafonun yurt dýþýnda olduðunu kabul eden biri, evine gelen elektiriðin, zemin kattan geldiðine kimseyi inandýramaz.

En baþta, o trafonun yurt dýþýnda deðil, zemin katta olduðunu söyleyecek, beni ona ikna edecekti.

Ýkinci adýmda da yayýlan ýþýktan bahsedebilirdi.

Tabi bu benim fikrim. Bir baþkasý yazýdan lezzet de doyum da aldýðýný çýkýp söyleyebilir.

Ben tadýný beðenmedim de demiyorum, çok beðendim ; ancak doymadým.

Belki de sorun bende ; çok açgözlüyüm.


Elbette söylediðinize konu dýþýnda katýlýyorum ama masonluk için trafo örneði pek bir tutarsýz durmaz mý? Masonlukta o ülkenin yapýlanmasýnýn üzerinde bir otorite kabul edilmez. Ayrýca masonlukta trafo elektrik iliþkisi gibi bir bað yoktur. Trafoyu kapatýrsanýz tüm elektrik gider ancak masonlukta tanýnýrlýk vardýr. Yani örneðin HKEMBL locasý,  Ukrayna Büyük Locasý tarafýndan tanýnabilir fakat burada bir trafo iliþkisi olmaz. Ukrayna'daki locanýn kapanmasý HKEMBL'ný etkilemez ya da HKEMBL kapanmasý Ukrayna Büyük Locasýný etkilemez.
Gnothi Seauton

Yaþamak, kendini adam etmektir. Zeka ve bilgiyi kullanarak, etinden, kemiðinden kendi heykelini yapmaktýr. - Goethe


Austos 15, 2015, 11:31:07
Yantla #7
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • leti: 120
 • Cinsiyet: Bay

Gerek bireysel gerek kurumsal hizmetler görmek isteyenler için çok açýk.
Ayakta Ölmek Diz Üstünde Yaþamaktan Yeðdir.


Austos 15, 2015, 12:34:57 s
Yantla #8
 • Aktif Uye
 • ***
 • leti: 641
 • Cinsiyet: Bay

''Hoppala!''

Trafonun uygun bir örnek olmadýðý da nereden çýktý. Her tüzel kiþilikte veya kurumda böyle bir bað vardýr. Kimisi organik bað olmadýðýný söylese de bu ; onlar arasýnda bir alýþveriþ olmadýðýný göstermez. Sadece karþýlýklý menfaatler içermezler.

Yoksa ben, sokaklar farklý olsa da, yürüdükleri caddelerin ayný ve birbirine birçok kabloyla baðlý olduðunu düþünüyorum.


Ve trafoda kýsa devre olursa, bu problem her damara, her evin ýþýðýna sirayet eder.

Ayný þey bunun tersi için geçerli olmayabilir ama...Yani evde giden her elektrik kesintisi, trafodan kaynaklanmayabilir. Evin þarteli atar, bir tek senin elektriðin gider.

Kökün dýþarda olduðunu kabul etmenin riskli olduðunu söylüyor olmamýn sebebi de bu oldu.


Keþke bir Mason üye çýksa da, bu 'kökü dýþarda' konusunu bize bir anlatsa. En azýndan biz de anlamýþ oluruz.

Veya böyle bir tabirin ne kadar doðru, ne kadar yanlýþ olduðunu bir söylese...
« Son Dzenleme: Austos 15, 2015, 12:54:30 s Gnderen: ÝNSAN »


 

Benzer Konular

  Konu / Balatan Yant Son Gnderilen:
8 Yant
14172 Gsterim
Son Gnderilen: Nisan 17, 2016, 06:51:04 s
Gnderen: Tesla
25 Yant
15933 Gsterim
Son Gnderilen: Temmuz 20, 2012, 09:52:24
Gnderen: peacewings
36 Yant
11197 Gsterim
Son Gnderilen: Aralk 15, 2012, 11:37:58
Gnderen: ceycet
0 Yant
2929 Gsterim
Son Gnderilen: Temmuz 08, 2014, 11:41:28
Gnderen: KEMAL
5 Yant
2508 Gsterim
Son Gnderilen: Temmuz 10, 2014, 04:08:39 s
Gnderen: BULGARIA
1 Yant
1604 Gsterim
Son Gnderilen: Austos 15, 2015, 12:25:26 s
Gnderen: ARARAT
0 Yant
1272 Gsterim
Son Gnderilen: Austos 14, 2015, 11:12:02 s
Gnderen: Risus
0 Yant
959 Gsterim
Son Gnderilen: Austos 14, 2015, 11:14:14 s
Gnderen: Risus
1 Yant
1254 Gsterim
Son Gnderilen: Austos 15, 2015, 11:24:04
Gnderen: akcanmd
0 Yant
992 Gsterim
Son Gnderilen: Austos 22, 2015, 12:49:12 s
Gnderen: ARARAT