Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Yaþasýn! Kara Harekatý!  (Okunma sayısı 2676 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Şubat 23, 2008, 06:52:01 ös
 • Skoç Riti Masonu
 • Uzman Uye
 • *
 • İleti: 3742
 • Cinsiyet: Bay

Fedakâr ve cefakâr televizyonlarýmýz Savaþ Propaganda Birimleri gibi çalýþmaktaydý.
Hava bombardýmanlarýnýn þanlý görüntülerini, Askeriyemiz habire onlara
verdi. Onlar da her akþam, her akþam bizlere servis ettiler.
El âlemin toraklarýnda yer gök bombalandýkça; bizler de el çýrptýk. (Ýdealde, tabii.)
Her Türk yalnýzca Asker doðmazdý- yetmezdi.
Tek çeþit doðma hali.
Ayný zamanda: Her Türk -kadýnýyla, erkeðiyle- Askeriye Sevdalýsý Doðardý. Savaþ Tutkunuydu her biri. 'Düþmaný' temizledikçe, içlerini neþe basardý.
Böylece ana haberlerimiz haftalarca/aylarca 'Reklamlarý Ýzlediniz' tadýnda, cereyan etti.
Diyelim son günlerde Ali Kýrca'lý Show Haber 5-10 dakikalýk zaman dilimlerini, TÜBÝTAK'ýn Askeriyemiz için imal ettiði teknolojik ve deðil, teçhizatýn muhteþemliðine ayýrmýþ vaziyetteydi.
Tüm o araç gereç, buluþ geliþmenin; insanlarý öldürmek üzere, bizzat Türk'ün Türk'ü, Türk'ün Kürt'ü ya da, öldürmesini kolaylamak üzere geliþtirildiðini bilmek ne kadar güzeldi! Türk, Türk'ün Malý'yla öldürecekti!
Ve fakat hava harekâtý pek tabii ki, yetmezdi.
O yalnýzca antreydi.
"Bu kadar hava harekâtý düzenledik. Bunun bize faydasý nedir? Maliyeti nedir? El âlemin topraklarýný yerle bir etmek için sarf ettiðimiz paralarla þu, bu, o güzellikleri yapsaydýk"a hiç girmiyorum. Hâþâ!
Zira Askeriyemiz, hepimiz hemmfikiriz: neylerse güzel eyler.
Bütün o þahane güzellikteki, ana haberlerde seyretmelere doyamadýðýmýz hava harekâtlarýnýn akabinde-
Aa! bi de ne öðreniyoruz?
Kara harekâtý DA -tabii, havalar güzelleþti ya-
þart olmuþ.
Hadi o zaman! Bordo bereliler yetmez. On bin asker sýnýra! Yýðýn yýðýn yýðýla.
ÞA.HA.NE! olmaz mý yani_
Aynen Boðaz Köprüsü gibi: Birinci yetmeyince, ikinci. Ýkinci yetmeyince, üçüncü.
Bu arada trafik habire artýyor olabilir. Yani köprülerin varlýðý, bu þiþirilmiþ þehrin trafik sorununu daha da azdýrýyor olabilir.
Olsun!
Geliþmeye, savaþmaya karþý konulmaz.
"Türk önde, Türk ileri!"
Hava harekâtýyla, kara harekâtýyla ilgili bir uzman (vakti zamanýnda) Neþe Düzel'e "Bu aynen, bir sivrisineði balyozla öldürmeye çalýþmaya
benzer" demiþti.
Yani kapýyý bacayý, eþyalarý vazoyu kýrýp yýkýp devriebilirsin. Acayip bi zarar ziyan yaratabilirsin. Sivrisinek de uçaaaar gider. (Kýs kýs gülerek.)
Ama tabii Askeriyemiz, en iyisini bilir.
En iyisini bilmektedir ki; bazýlarýna göre 25, bazýlarýna göre 30 yýlý devirdik, BU savaþý, öldür Allah, bitirememektedir.
Askeriyemiz'le süper iyi geçinen, onun bir dediðini 2 etmeyen AK Parti hükümeti de 'idare etmenin' feriþtahýný bilir.
Ki, Ali Babacan, kara harekâtýný kaç gün önceden müjdelemiþtir.
Bu memleketin demokrasi tipi, maalesef tiplerden Askeri Demokrasidir. Dolayýsýyla hakiki/makiki deðil, 'hybrid' ve hatta 'ucube' demokrasidir. (Türk Ýþi, Ýcad Nuri.)
Alternatifsizliðin Orta Yerinde AKP'ye biraz da bu meþum aðýrlýðýn; bu bitmez tükenmez mecburi önemli olmalarýn ayarýný yapar diye ümit baðlamýþ idik.
Beyaz Kürt Þaircan Yýlmaz Erdoðan'ýn peynirli mýsraýndan kopyalanýrsak:
"Biz, AKP'nin demokrat olma ihtimalini sevdik."
Bu ihtimal, BOÞ çýktý.
AK Parti, Askeriye'nin dümen suyuna gitme konusunda harikulade bir adaptasyon yeteneði sergiledi.
Dolayýsýyla gelsin hava harekâtý, gelsin kara harekâtý.
Bu savaþ; bu yapýþkan savaþ bitmediði/bitirilemediði sürece HÝÇ KÝMSE Askeriyemiz'e 'Gözünün üstünde kaþýn var', ' Pardon da, bütçen tam ne kadar?' demeyecek. Diyemez.
Yani tüm bu harekâtlar, Askeriyemiz'e yarar.
Türk Ordusu'nun gücüne güç, aðýrlýðýna aðýrlýk katar.
O nedenle de: gelsin savaþýn uzamasýna yönelik her türlü þatafat. Gövde gösterisi. 'Tedbir.'
Bu ülkede, bu bitmeyen/bitirilemeyen savaþ sürdüðü sürece-
Ýçinde bulunduðumuz BU ÖZEL koþullarda- YANÝ.
"Vicdani Red bir haktýr!" mý dedin?
"Hakiki demokrasi bizde neden yok?" mu dedin?
"Derin devletin karanlýk derinlerinden kurtulalým artýk!" mý dedin?
ÝÇÝNDE BULUNDUÐUMUZ BU ÖZEL KOÞULLARDA- diyemezsin, edemezsin, kýpýrdayamazsýn.
AK Parti-Askeriye Ýttifaký, ittifaklarýn en þahanesi olmuþ durumda yani.
Þereflerine, ya da tam tersine, kadeh kaldýralým!

PERÝHAN MAÐDEN , Radikal 22.02.2008.
« Son Düzenleme: Ekim 06, 2011, 11:38:45 ös Gönderen: dogudan »


Şubat 23, 2008, 07:31:30 ös
Yanıtla #1
 • Ziyaretçi

Haberleri dinliyorum her operasyonda beþer-onar gidiyor evlatlarýmýz.Hemen her harekatta dakka geçmeden "5 askeremiz þehit" haberlerine alýþtýk.Cenazeleri ortada,feryatlar göklerde,gözyaþlarý son sürat,parçalanan aileler öksüz kalan çocuklar evladýna doyamayan anneler...

Haberler devam ediyor "44 terörist etkisiz hale getirildi" Eee?Nerde bu teröristler?Nerde bu cesetler?Görüntü yok resim yok sadece laf "70 terörist öldürüldü" Bizimkilerin hepsi meydanda hepsinin cenazesindeyiz hepsi önümüzde hepsinin acýsý burnumuzun dibinde ama tek terörist cenazesi göremiyoruz senelerdir göremedik.

Þimdi diyecekler ki ;
"Daða çýkýp ceset mi toplayalým?" Toplayacaksýn kardeþim!Tam sayý vermesini nasýl biliyorsun?Nasýl "44" diyebiliyorsun? Saydýn mý? Saydýysan sayabilecek kadar yaklaþmýþsýn demektir alsana iki görüntü çeksene iki resim yayýnlayýp desene "iþte terörist leþleri evlatlarýmýz boþuna ölmedi"

8 asker þehit
15 asker þehit
16 asker þehit
5 asker þehit

Hepsi ortada hepsi önümüzde..

Teröristler bol keseden ;

44 terörist etkisiz hale getirildi
60 terörist etkisiz hale getirildi
55 terörist öldürüldü

Tek ceset yok tek görüntü yok.Baþarýlý harekatlarýmýz fiyaskoyla sonuçlanmýyordur umarým.Biliyorsunuz bu millet fiyaskolardan býktý artýk
« Son Düzenleme: Ekim 06, 2011, 11:39:08 ös Gönderen: dogudan »


Ekim 06, 2011, 04:47:48 ös
Yanıtla #2
 • Ziyaretçi

Hastalýklý ulus anlayýþýnýn hastalýklý sonuçlarýna maruz kalýyoruz ne yazýk ki ! :(
« Son Düzenleme: Ekim 06, 2011, 11:39:50 ös Gönderen: dogudan »


Ekim 06, 2011, 09:22:23 ös
Yanıtla #3
 • Uzman Uye
 • ****
 • İleti: 1828

selamlar,

nekadar kötü ama degilmi, 42 Bin gencin ölümünden sonra hala savas naralari atmak ve yeni insanlar ölsün diye savasa canak tutmak ve yeni "lesler" görmek icim cirpinmak. Acaba pisikologlar bu kisilik yapisina ne ad verirlerdi???????? Almanya basbakani Merkel, Usama Bin Laden öldürüldügünde sevincini aciga vurdu diye bütün alman kiliseleri tarafindan kinandi, biz ise kendi ülkemizin insanlarini öldürmek icin can atiyoruz. Sahi biz hastamiyiz?????????

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
« Son Düzenleme: Ekim 06, 2011, 11:40:08 ös Gönderen: dogudan »


Ekim 07, 2011, 01:27:09 öö
Yanıtla #4
 • Aktif Uye
 • ***
 • İleti: 598
 • Cinsiyet: Bay

Silah tutmadým..Tutmak istemiyorum ve tutmayacaðým..
Ölü Gibi Sessiz...Mezar Gibi Ketum...חמישים אחוזים חמישים אחוזים בולגרי של יהודים....!!! O:


Ekim 12, 2011, 08:20:00 ös
Yanıtla #5
 • Ziyaretçi

Elif Þafaðýn dilinden aktarýyorum : "Evet ben bir Türk'üm ama Türklüðümü ön plana çýkarmýyorum"bundan ötürü 301. maddeden dava açýlmýþtý. Gerekçesi mi? : "Türklüðe hakaret". Ben de bir Türküm ama milliyetçi - faþist olmayý reddediyorum. Taþýdýðým Türkiye Cumhuriyeti kimliðini diðer 75 milyon kardeþimle eþit oluþumun bir belgesi sayýyorum. Savaþa, kana hayýr !!


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
1 Yanıt
3311 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 07, 2008, 11:22:53 ös
Gönderen: Prenses Isabella
4 Yanıt
4956 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 28, 2011, 05:59:19 ös
Gönderen: moonlight
0 Yanıt
4464 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 30, 2011, 12:22:50 ös
Gönderen: Eser
7 Yanıt
8250 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 26, 2017, 03:28:00 ös
Gönderen: moonlight
0 Yanıt
1739 Gösterim
Son Gönderilen: Ekim 06, 2011, 03:59:39 öö
Gönderen: Yücel
1 Yanıt
2111 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 14, 2019, 10:55:00 ös
Gönderen: Samuray
Kara Athena

Başlatan karahan « 1 2 » Mitoloji

15 Yanıt
6890 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 07, 2013, 02:10:43 öö
Gönderen: Melina
6 Yanıt
4138 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 11, 2013, 08:24:52 ös
Gönderen: karahan
1 Yanıt
2188 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 03, 2012, 06:00:25 ös
Gönderen: Tij
4 Yanıt
2151 Gösterim
Son Gönderilen: Ocak 12, 2013, 10:51:32 ös
Gönderen: NOSAM33