Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gnderen Konu: Ahlak ve Ýnanç Düþünürü Said Nursi..  (Okunma says 18511 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Eyll 24, 2008, 03:08:01 s
Yantla #30
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • leti: 211
 • Cinsiyet: Bayan

Sn.amurdad ,

Bu konunun oldukça ve de lüzumsuz uzadýðý düþüncesindeyim. Ancak bazý noktalarda had bildirimi gerekliliði doðdu. Birincisi, þahsýn adý gerçekten de KÜRT SAÝD' dir . Bu topraðý ve Gazi'yi seven , masonik faaliyetleri de destekleyen Kürt vatandaþlarýmýzýn baþýmýzýn üstünde yeri var ancak ayrýlýkçý bir kürt olan KÜRT SAÝD her zaman ve her platformda literatüre geçtiði haliyle yani KÜRT SAÝD olarak anýlacaktýr.

Ýkinci husus ise , ben esas mesleðim itibarýyla , anadilim dahil 4 dilde uzmanlýðý olan bir dilbilimciyim, kime nasýl hitap edeceðimi yazýlý-sözlü ve ekranda olmak üzere 3 kategoride kusursuz bilirim , siz bu konuda bana birþey öðretecek vasýfta deðilsiniz.  Ben sizin pek makbul bulduðunuz içki yasaðýna boyun eðen , aðabeyi , babasý ne derse onu yapan , Moda Ýskelesi'nde "þerbet"içen , yegane marifetleri kabarmýþ kek yapmak , 3 çocuk bakmak ve "risale "okumak olan "Nur Kýzlarý"'ndan deðilim anlayacaðýnýz.

Kürt Said ifadesinden "baþkalarý da rahatsýz olabilir" demiþsiniz , bana aba altýndan sopa mý göstermeye çalýþýyorsunuz ? Ne o ? Nurcu Aðabey'lerinize mi þikayet edersiniz :)  Gerçekler bazen "rahatsýzlýk verici" olabilir , bu olgunun gerçekliðini deðiþtirmez. Bir bayana netten tehdit göndermek de ancak bir Kürt Saidciye yaraþýr zaten .

Üçüncüsü laikliði savunduðunuzu yazmýþsýnýz, ben sizin içki yasaðýnýn þart olduðunu söylediðiniz bir yazýnýzý hatýrlýyorum; beni jakoben bulduðunuzu da belirtmiþsiniz sanýrým ; çok doðru bildiniz , bunu bir kompliman olarak kabul ediyorum ; sayýmýz azdýr ancak etkimiz çoktur . Ýkide bir demokratlýktan dem vurmuþsunuz , demokratlýðýn vazgeçilmez ön koþulu laikliktir , laik olmayan bir yapý otomatik olarak antidemokratik ve faþizandýr  zaten. Ýçki yasaðýný savunan birinin de çýkýp ben laikim demesi en iyimser ifadeyle bilgi noksanlýðý olarak adlandýrýlabilir.

Dördüncüsü , masonlarýmýzý desteklediðinizi yazmýþsýnýz ; bu da ayrý bir bilgi eksikliði olsa gerek. Ya gerçeði ifade etmiyorsunuz ya da Kürt Saidciliðin ne olduðunu tam bilmiyorsunuz . Kürt Said masonlarýmýza þiddetle karþýydý , çünkü masonlarýmýz ülke genelinde baðnaz oluþumlarýn akýlla dengelenmesini ve biz Türk Kýzlarý'nýn güvende olmasýný þükürler olsun ki her dönemde saðladýlar . Suikaste kurban giden ya da buna raðmen hayatta kalmayý baþaran masonlarýmýzýn yaþadýðý kabusta Kürt Said'in müritlerinin parmaklarý olduðu belgelerle sabittir. Yani siz ayný anda hem masonlara sempati duyan hem de Kürt Said'i seven birisi olamazsýnýz ; bu akýlla ve mantýkla baðdaþmaz:)

Beþincisi , Gazi Mustafa Kemal Paþa'nýn en yakýnýnda bulunanlar, kurmaylarý, dostlarý ve hatta doktoru dahi masondu . Yani laik cumhuriyetimizin kuruluþ projesini Gazi'ye ve ona baðlýlýðý olan mason kurmaylarýmýza borçluyuz . Cumhuriyet Projesi çok büyük ölçüde masonik bir projedir ve bendeniz de bu projenin ürettiði sizin "jakoben" diye tanýmladýðýnýz Cumhuriyet Kýzlarý'ndaným. Bu "üründen" hoþlanmýyor olmanýz Cumhuriyet Projesi'nin çok baþarýlý olduðunu birkez daha ispatlýyor.

Altýncýsý, her zaman benimsediðim bir ilkemi çiðnemiþim . Ben bir birey olarak konuþuyorum ancak siz bana bir mürit olarak cevap veriyorsunuz ; dolayýsýyla bu benim için yararlý ve anlamlý bir konuþma deðil . Forumumuzdaki diðer bireylerle ve bilgi almak için ise saygýdeðer masonlarýmýzla temasa geçmeyi tercih ederim. Bu nedenle benimle bundan böyle genelde yazýþmamanýzý ve özelime de gelmemenizi önemle ve anlamanýzý umarak dilerim .

Saygýlarýmla
Quality has no fear of time ..


Eyll 24, 2008, 04:06:24 s
Yantla #31
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • leti: 181

Hanýmefendi size "merhaba" demiþmiydim.

Masonlukla ilgili fikirlerinizi þöyle bir kenara ayýrýyorum...Kürt Said  ile ilgli sözlerinize bayýldým.Daha önce nerelerdeydiniz.Ne kadar yerinde tespitler yapmýþsýnýz. Ve bunlarý ne kadar seviyeli dile getirmiþsiniz....
Bizim forumumuz da yok ama olsa idi bu tavrýnýzdan ötürü "reputation" yýldýzlarýný yaðdýrýrdým üzerinize...Zira burada ne adamlar vardý.Bir görse idiniz. 5-10 kimlikle gezinip, atýlýp, hala da kara kara foruma gelip yazýlarý okuyanlarýn yazýlarýna bir baksanýz anlardýnýz demek istediklerimi...
Neyse efendim hoþgeldiniz...ne iyi ettiniz de geldiniz
Sevgiyle kalýn
...Söyleceklerimi yukarda söyledim zaten...


Eyll 24, 2008, 04:20:57 s
Yantla #32
 • Ziyareti

Sn.Nueva
 Sizi tehdit etmedim ve hiç bir zamanda özelinize bir þey yazdýðýmý hatýrlamýyorum yine sizin isteðiniz üzere sizede cevap vermiyeceðim..
 Saygýlarýmla...


Eyll 24, 2008, 04:23:22 s
Yantla #33
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • leti: 211
 • Cinsiyet: Bayan

Sn.BÝLGÝ Merhaba ,

Çok teþekkür ederim ; bilmiyorum bu konudaki son yazýmý mý okudunuz , imleci aþaðýya kaydýrdýðýnýzda 19 Eylül günü yine bu konudaki büyükçe yazý bloðu da bana ait , konunun "evveliyatý" var yani :) Tek isteðim , forumda eðer 1938'den sonrasýný yani yakýn tarihimizi çok iyi bilmeyen genç üyelerimiz varsa , onlara çok sayýda dezenformasyon empoze ediliyor; gerçekte ne olduðunu bilsinler .

Ben forumun þu anki halini çok seviyorum ; hem her konuda araþtýrma yapabiliyorum hem kendimi olduðum halimle rahat rahat ifade edebiliyorum.Zaten Sn.forum yöneticileri bu konuda çok hassas , uygunsuz yaklaþýmlara onay verilmiyor.

Sizinle tanýþtýðýma memnun oldum ,

Saygýlarýmla
Quality has no fear of time ..


Eyll 24, 2008, 04:38:27 s
Yantla #34
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • leti: 76
 • Cinsiyet: Bay

sayin arkadaslar konu cok guzel tartisilmis ve yine hicbir karara baglanamamis. gerci amac karara baglamak degil tartisilarak baska seylerin ogrenilmesi.

Alnt
Ne kadar yerinde tespitler yapmışsınız. Ve bunları ne kadar seviyeli dile getirmişsiniz....

ben ayni fikride degilim. tamam saygili ve seviyeli davranilmis ama karsi tarafinda saygili davrandigini soylemek gerekir. eger gorusmeyi kritik ediyorsak adil olunmali. 2 tarafta yer yer seviyeyi dusurmus ve kisisel tartismaya sebep vermistir. fakat sonucta ikiside seviyeyi eski durumuna getirmislerdir.

Bence tek tarafli ve tek bir kisi uzerine odaklanarak yorumlar yapmayalim. Bana gore 2 tarafta hem saygili hem ciddi hemde efendi konusmus. Yani ayni dusuncede degilsiniz diye amurdad ida suclamayin. Fikri farkli olsada yazip tarzi yuzunden (en azindan saygili yazdigi icin) saygi duyulmalidir.

Alnt
Bu nedenle benimle bundan böyle genelde yazışmamanızı ve özelime de gelmemenizi önemle ve anlamanızı umarak dilerim .

Butun yazilanlari okudum. Sizi takdir ederim. Cok guzel yazmissiniz. Fakat bu kisim size yakismamis. Bir cocuk tavri sergileyerek, butun uyelere acik bir ortamda kisiye arkanizi donmeyi ve kusmeyi deniyorsunuz. her konuya ve her uyeye herkez birseyler yazabilir. buna cevap verebilir yada vermeyebilirsiniz. bu sizin seciminiz ama forum ortaminda bir uyeye BENIMLE BUNDAN SONRA KONUSMA! gibi bir uslup kullanmaniz hos kacmamis.

ayrica biliyorum bende cok kritik yaptim. lutfen bagislayin. bu konu hakkindada bir yorumda bulunmayacam sadece herkesin dusuncesini sonuna kadar soylemesine izin verilmesini destekliyorum.  biraz uzun ve karisik bir cumle oldu. birde su sekilde deniyelim.

HAK VE OZGURLUK ESITLIGI`ni seviyorum.

Iyi Gunler
Pasha


Eyll 24, 2008, 04:48:58 s
Yantla #35
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • leti: 211
 • Cinsiyet: Bayan

Sn.Pasha Merhaba ,

Öncelikle bu kadar uzun -blok yazýþmalarý zamanýnýzý ayýrarak okuyup bir de tartýþma konusu ile ilgili geribildirim yazdýðýnýz için size de çok teþekkür ederim .

Mesele þu :Ben benimle ayný fikirde olmayan kiþilerle de konuþup görüþmeyi ve yazýþmayý severim. Hatta bazen karþýmdaki benim göremediðim birþeyi görebilir veya bende olmayan yeni bir bilgiye de sahip olabilir , bu durumlarda ben "ben bu konuyu yanlýþ biliyormuþum."demeyi de bilen bir bireyim.

Ancak muhatabýmýn da benim gibi düþünmese bile , yýl-yer-rakam ve sosyal-hukuki detay vererek anlattýðým bir gerçekliðe müritçe naslarla cevap vermesi bana bu tip bir zihniyetle yazýþmanýn zaman kaybý olduðunu gösteriyor. Bu nedenle ben prensip olarak dogmatik zihniyetli kiþilerle efendi gibi bilgi alýþveriþi yapýlamadýðýný gördüm . Bunun dýþýnda benim gibi düþünmeyen ama bilgiye ve usa dayalý karþýt tüm görüþlere açýðým .

Geri bildiriminiz için tekrar teþekkürler ;bundan sonraki yazýlarým için de görüþ ve deðerlendirmelerinizi her zaman beklerim .

Saygýlarýmla
Quality has no fear of time ..


Eyll 24, 2008, 04:53:38 s
Yantla #36
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • leti: 181

Alnt
ben ayni fikride degilim. tamam saygili ve seviyeli davranilmis ama karsi tarafinda saygili davrandigini soylemek gerekir. eger gorusmeyi kritik ediyorsak adil olunmali. 2 tarafta yer yer seviyeyi dusurmus ve kisisel tartismaya sebep vermistir. fakat sonucta ikiside seviyeyi eski durumuna getirmislerdir.
Bence tek tarafli ve tek bir kisi uzerine odaklanarak yorumlar yapmayalim. Bana gore 2 tarafta hem saygili hem ciddi hemde efendi konusmus. Yani ayni dusuncede degilsiniz diye amurdad ida suclamayin. Fikri farkli olsada yazip tarzi yuzunden (en azindan saygili yazdigi icin) saygi duyulmalidir.

Sayin pasha benim yazdiklarimi eþitsizlik olarak algilamayin rica ediyorum.Eger oyle anlasýlýyorsa herkesden once sayin amurdad'dan özür dilerim.
Tartýþmalarý gorunce herkesin çok iyi bildiði malum bir þahis aklýma geldi. Kendisi forumda iken özellikle "din" gibi insanlarýn hassasiyet gostermesi gereken konularda hiç bunlarý dusunmeden herkese hakaretler yagdirarak birseyler söylemeye calisan mahalle formatinda cocuk sayilacak sahislar aklima gelince bir den sayin Nueva'yý kutlamak geldi. Tabi bu vesile ile sayin amurdadý ayný þekilde tebrik ederim  ve yürekten kutlarým.
Aman paþam beni boyle zor durumalara sokmayýn n'lur...
Sevgiyle Kalýn
...Söyleceklerimi yukarda söyledim zaten...


Eyll 24, 2008, 05:21:41 s
Yantla #37
 • Ziyareti

Sn.Nueva
En son yazısınızdan sonra size cevap vermek isterim ben bir dogmacı taasupçu değilim.Sizide hiç bir zaman tehdit etmedim ama yazılarınız bu ülkede yaşayan insanların kalplerini kırabilir ifadelerinizi tekrar okumanızı tavsiye ederim.Burda kasıtettiğimde Nur Cemaatine mensup insanlar değil.

Konunun dışına çıkmadan şöyle bir çalışmayı sizlerle paylaşmakta yarar görüyorum yoksa diğer forum arkadaşlarım çok haklı sağlıklı bir tartışma olmuyor.Bu konuda fikirlerini özgürce beyan edenlerede teşekkür ederim.Bir makaleyi sizlerle paylaşmak istedim.
 Saygılarımla...


"OKUYAN, OKUTAN, OKUNAN ADAM."
Kur'an'in ilk emri; Oku! "Yaratan Rabb'inin adiyla oku!" Bu emri alan Resulüllah (sas) okudu. Kur'an'i okudu, insanlara onun nasil okunacagini ögretti.
 

Makale
Onun verdigi dersle, asirlar boyu nice salihler, veliler, alimler, müçtehitler hep okudular. 19. asrin sonlarinda, ömrü okumayla ve okutmayla geçecek bir kisi dünyaya geldi. Din ilimlerinden fen ilimlerine, felsefeden fizik, kimya, matematik ve astronomi ilimlerine kadar birçok ilmi tahsil etti. Yüzlerce kitap okudu. Eristigi ilmî seviye, sahip oldugu harika meziyetlerle kendisine "Bediüzzaman" denildi.

Üç farkli dönemi yasadi; Mesrutiyet dönemi. Tek parti dönemi. Çok partili dönem. Her dönemi ve sartlarini çok iyi okudu. Her dönemde, çözümsüzlüge düsen insanlara çözümler üretti. Çareler sundu. Ümit asiladi; ümit oldu. Osmanli Devleti'nin son zamanlarinda patlak veren 31 Mart Olayi'nda, yatistirici rol oynamasina ragmen Divan-i Harp'te yargilandi. Ama beraat etti. Birinci Dünya Savasi esnasinda, Kafkas Cephesi'nde Ruslarla savasti; esir düstü. Rusya'dan yayilip bütün dünyayi saran ve Anadolu insanini tehdit eden dinsizlik tâununa karsi, dogrudan Kur'an'dan aldigi bir reçete ortaya koydu. Risale-i Nur Külliyatini telif etti. Bu eserlerle, kalplerde sönmeye yüz tutan iman atesini yeniden tutusturdu. Buna karsilik sürgünler ve hapislerle dolu bir hayat geçirdi.

O bir alim prototipiydi

Çok agir sartlarin ve dayanilmaz zorluklarin ürünü olan Risale-i Nur, ilk ortaya çiktigi andan itibaren imana susamis gönülleri etrafinda topladi. Köylüsünden kentlisine, cahilinden alimine herkes onu okudu, onu yazdi. Onu okuyanlarin sayisi her geçen gün artti. Okuyan bir baskasina okutma telasi ve gayretiyle harekete geçti. Bir dönem yüzlerce el, yüz binlerce Risale'yi yazip çogaltti. Elle yazilan eserler, gönüllü "Nur Postacilari" tarafindan yurdun pek çok bölgesine gönderiliyordu. Bunun ardindan da çogaltilan eserler ayni yollardan tekrar Bediüzzaman'a ulastiriliyordu. Ülke çapinda tam bir posta agi kurulmustu. Hemen belirtelim; o dönemin zor sartlari altinda, bu gayretlerin basariyla sonuçlanmasinda kibrit kutulari bile çok büyük rol oynadi. Afyon Mahkemesi'nde Said Nursi'yi itham eden savci, bu sekilde çogaltilan ve dagitilan Risalelerin 600 bine ulastigini belirtiyordu.

Bir dönem teksir makineleri döndü, durmadan Risale basti. 1946 yilinda Nur talebeleri tarafindan alinan teksir makinesi ile bir nüsha kisa zamanda binlerce nüsha olarak çogaltiliyordu. Bu yolla yurdun birçok yerine daha fazla ve daha hizli bir sekilde ulasma imkâni dogmus oldu. Teksir makinelerinin devreye girmesi bütün Nur talebelerini oldugu gibi Said Nursî'yi de çok sevindirmis, teksir makinesini "Bin Kalemli Kâtip; Bin Kalemli Nurcu" gibi ifadelerle sifatlandirmisti. Bir dönem de matbaa makineleri Türkiye'nin dört bir kösesine Risale yetistirmek için çalisti. Bu dönemde matbaalarda, teksir makinelerinden kat kat hizli olarak basilan Risaleler, çok daha kolay yollarla, binlerce kisinin eline ulastirildi. Yasanan her bir gelisme "Said'ler, Hamza'lar, Osman'lar, Tâhir'ler, Yusuf'lar, Ahmed'ler ve digerlerinin" sayisini alabildigine artirdi. Derken, okuma ve okutma gayreti ülke sinirlarini da asti. Risale-i Nur, 32 farkli dünya diline tercüme edildi. 40 ülkede 100'e yakin üniversitede, 500 civarinda ilim adami Risale-i Nur ve Bediüzzaman konusunda akademik çalismalar yapti. Bunlar da yetmedi, dünya çapinda sempozyumlar düzenlendi. "Oliver'ler, John'lar, Thomas'lar" onda kendilerinden birer parça buldular. Onu okudular, ondan ders aldilar.

Bugüne kadar yapilanlar...

Istanbul Ilim ve Kültür Vakfi'nca düzenlenen ve ilki 1991 yilinda gerçeklestirilen 6 uluslararasi sempozyuma, yeryüzünün farkli cografya ve ikliminden 500'ü askin ilim adami Risale-i Nur'a çalistilar ve tebliglerini sundular. Bunlara ek olarak, tüm sempozyumlarda teblig gönderenlerle birlikte, bilim adamlarinin sayisi 700'ü buldu. Katilimcilar, Islam dünyasi basta olmak üzere, dili, dini, milleti fark etmeksizin çok genis cografî yelpazeden geldiler.

Tarih, 16 Mart 1991. Sempozyumlar zincirinin ilk halkasi. Sempozyum basligi "Islâm Dünyasinda Kimlik Problemi ve Bediüzzaman Said Nursî." Yurtiçinden 4, yurtdisindan 6, toplam 10 ilim adami katildi.

Tarih, 27-29 Eylül 1992. "Islâm Düsüncesinin 20. Asirda Yeniden Yapilanmasi ve Bediüzzaman Said Nursi" baslikli ikinci sempozyumda katilimci sayisi artti. 9 yerli, 11 yabanci, toplam 20 ilim adami teblig sundu.

Tarih, 24-26 Eylül 1995. Üçüncü sempozyumda, katilimci sayisinda adeta patlama yasandi. 20 yerli, 30 yabanci, toplam 50 ilim adami "20. Asirda Islâm Düsüncesinin Yeniden Yapilanmasi ve Bediüzzaman Said Nursî" konulu sempozyum süresince Risale-i Nur'a yeni yaklasimlar getirdiler.

Tarih, 20-22 Eylül 1998. "Kurân'i Anlamada Çagdas Bir Yaklasim: Risale-i Nur Örnegi" konulu dördüncü sempozyumda yabanci ilim adamlarinin agirligi vardi. Bu sempozyum 41 yabanci, 17 yerli olmak üzere toplam 58 ilim adaminin katilimiyla gerçeklesti.

Tarih, 24-26 Eylül 2000. Yurt disindan 33, yurtiçinden 11, toplam 44 ilim adaminin katilimiyla besinci sempozyum gerçeklesti. Sempozyumun ana basligi "Risale-i Nur'a Göre Kur'ân'in Insana Bakisi" idi.

Tarih, 22-24 Eylül 2002. Yurtdisindan 42, yurtiçinden 7, toplam 49 ilim adami "Risale-i Nur Isiginda Küresellesme ve Ahlâk" sempozyumunda görüslerini sundular. Ve tarih 3-5 Ekim 2004.

Dünyanin dört bir yanindan 30'a yakin ülkeden gelen, sayilari 100'ü bulan akademisyen Said Nursî'nin bakis açisiyla dünya barisini degerlendirdiler. "Çok Kültürlü Bir Dünyada Imanli, Anlamli ve Baris Içinde Yasama Pratigi: Risale-i Nur Yaklasimi" baslikli sempozyum çerçevesinde, dünyamizin içinde bulundugu son duruma Risale-i Nur perspektifinden cevaplar arandi. Türkiye'den ve dünyanin 30 ülkesinden sempozyuma katilacak olan 90 bilim adami üç gün boyunca, sadece sempozyumu izleyenlere degil tüm dünya insanligina evrensel çaptaki bir baris reçetesi olarak Risale-i Nur'u sundular.

Ilk alti sempozyumdan her birisi, Türkçenin yani sira Arapça ve Ingilizceye çevrilerek dünya ilim camiasina sunuldu. Sempozyumlarda sunulan tebligler, gerek kendi içinde, gerekse bir konu basligi etrafinda kitaplastirilarak ilim ve kültür dünyasina takdim edildi. Bu yayinlarin yani sira sempozyumda sunulan tebligler, bizzat tebligci bilim adamlarinca genisletilerek kitaplastirildi. Bu bilim adamlarindan bazilari kendi üniversitelerinde her seviyeden tez çalismasina öncülük yaptilar. Dünyanin en ünlü yayinevlerinden biri olan SUNY (State University New York) Press'in yayinladigi "Islam at the Crossroads: On the Life and Thought of Bediüzzaman Said Nursi" adli kitabin ilk baskisi 6-7 ay gibi kisa bir zamanda bitti.

Dünya sempozyumlarla Risale-i Nur'u okuma firsati buldu. Okuyan, baskalarina da okutma gayretine düstü. Böylece Risale-i Nur eksenli sempozyumlar zincirine daha yenileri eklendi. Birçok ülkede, Risale-i Nur konulu sempozyum ve konferanslar yapildi. Yurtdisinda yapilan sempozyumlarin tamamina yakini, ilgili ülkelerin üniversiteleri tarafindan organize edildi. Malezya, Misir, Ürdün, Endonezya, Fas, Yemen, Almanya, Avustralya ve Cezayir gibi ülkelerde, bazilarinda birden fazla olmak üzere çok sayida sempozyum ve konferans tertip edildi.

Malezya'da ülkenin ve Güneydogu Asya'nin en büyük üniversitesi (UKM-Malezya Milli Üniversitesi) tarafindan üç gün devam eden iki sene arayla uluslararasi iki sempozyum düzenlendi ve bu sempozyumlara çok büyük ilgi oldu. O ülkenin yüksek düzey yöneticileri tarafindan açilisi yapildi ve basta ABD, Türkiye, Avustralya olmak üzere çok sayida ülkeden tebligciler sunus yaptilar. Yine Endonezya'nin Jakarta, Jogjakarta, Surabay ve Palembang gibi sehirlerinde ilgili sehir üniversitelerince dört tane uluslararasi sempozyum yapildi. Fas'ta Rabat, Vecde, Tatvan, Marakes ve Kazablanka'da devlet üniversitelerince bes sempozyum organize edildi.

Akademiye esin kaynagi oluyor...

Cezayir'de Cezayir Üniversitesi'nce, Misir'da el-Ezher tarafindan çok sayida panel, sempozyum ve bilgi yarismasi yapildi. Avustralya Melbourne Üniversitesinde ABD, Türkiye ve Güney Kore gibi ülkelerden konusmacilarin katilimiyla iki adet panel düzenlendi. Bunlara ilave olarak Ürdün'de I.I.I.T. (Uluslararasi Islâm Düsünce Enstitüsü), Yemen'de ve Almanya'da üniversite destekli sivil toplum kuruluslari tarafindan uluslararasi katilimli konferanslar düzenlendi. Özellikle 19-20 Mart 2004 tarihlerinde Almanya'nin Bonn sehrinde düzenlenen "Uluslararasi Said Nursî Sempozyumu"na Alman akademik ve kilise çevreleri agirlikli olmak üzere, ülke disindan da genis bir katilim oldu. Bu sempozyumda Said Nursî'nin düsünceleri ile II. Dünya Savasi sirasinda Hitler'in baskici zulmüne karsi çiktigi için idam edilen Hiristiyan din adami Dietrich Bonhoeffer'in fikirleri karsilastirildi.

Bediüzzaman'in iki kitabi vardi. Birisi Kur'an, digeri kâinat. O, her ikisini de çok iyi okudu. Okuduklarini insanliga çok iyi aktardi. Kibrit kutularindan uluslararasi dev organizasyonlarina uzanan uzun, ama çok bereketli çizgide dini, dili, irki, kültürü ve cografyasi ne olursa olsun tüm dünya insanligi omuz omuza geldi. Iste bu yüzden Risale-i Nur Külliyati çok okundu. Iste bu yüzden Risale-i Nur Külliyati çok okunuyor. Iste bu yüzden Risale-i Nur Külliyati çok okunacak.

                                                                                                                                                                Dr.Veli Sırım Zaman.


Eyll 24, 2008, 05:48:21 s
Yantla #38
 • Orta Dereceli Uye
 • **
 • leti: 211
 • Cinsiyet: Bayan

Sn.amurdad ,

Bir önceki yazýmda madem benimle müritçe konuþuyorsunuz sizinle yazýþmak benim için yararsýz  demiþtim ; ama sanýrým türkçe olarak okuduðunuz mesajý algýlamada güçlük yaþýyorsunuz . Arapçanýz daha kuvvetli , sanýrým o nedenle .

Beyefendi , methiyelerinizi mürit adaylarýna gönderin bana deðil, benim zihnime nüfuz edemezsiniz. Tekrar ve tekrar ifade ediyorum , siz benim nickime cevap yazmaya devam ediyorsunuz . Kürt Said eminim bu hizmetleriniz için sizinle gurur duyardý . Alim prototipi???? :)))))

Ýfadelerimin hepsi akla ve bilgiye dayalýdýr.Nasýl konuþacaðýmý sizden öðrenecek deðilim . Yargýtay Baþkaný'ný hemen þimdi arayalým ve size önceki yazýlarýmda aktardýðým Kürt Said'in ülkede yol açtýðý demokrasi gediklerini dogmatik rezaletleri teyit etsinler. Niçin laftan anlamýyorsunuz bilemiyorum ,  benimle yazýþmayýn diye size daha önce de yazdým , benimle bu naslarla konuþmayýn, benimle müritçe deðil bireyce konuþanlar konuþsunlar .

Türk Milleti'ni neyin incittiðini bir siz biliyorsunuz biz bilmiyoruz çünkü. En çok neye üzülüyorum biliyor musunuz , kýrk yýlýn baþýnda bir , çok beðendiðim bir foruma denk geldim , dogmadan uzak medeni insanlara muhatap olacaðým diye çok mutluydum . Burada sizin gibi bir müride denk geldim .
Ama sinirlenmeyeceðim , sakin olacaðým  , bu sizlerin ve sizin gibilerin varlýðýna alýþacaðýz demek deðil sadece metot deðiþikliðine gidiyoruz hepsi o . 

Son kez ifade ediyorum :Benimle yazýþmayýn, nickime atýfta bulunmayýn. Bu cümle sizin için hala anlaþýlýr deðilse , diðer dünya dillerinde de yazabilirim.
Quality has no fear of time ..


Eyll 26, 2008, 02:23:32
Yantla #39

saidi nursi Ýslam'a Anadolu Topraklarý üzerinde en büyük zararý vermiþ,laik demokratik ve ulus-devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti düþmaný bir þahýstýr.
yetiþtirdiði talebeleri ve onlarýn izledikleri yol bugün de Ýslam'a ve yurdumuza zarar vermektedir.saidi nursi güzel bir bahçedeki zararlý otlarýn en tehlikelilerindendir.
Bilgi , en kutsal güçtür !


 

Benzer Konular

  Konu / Balatan Yant Son Gnderilen:
33 Yant
14645 Gsterim
Son Gnderilen: Temmuz 23, 2009, 10:35:12
Gnderen: baris
5 Yant
4162 Gsterim
Son Gnderilen: Nisan 28, 2008, 01:19:29
Gnderen: Veritas
1 Yant
2690 Gsterim
Son Gnderilen: Aralk 13, 2007, 05:48:50 s
Gnderen: shemuel
5 Yant
4387 Gsterim
Son Gnderilen: Aralk 13, 2007, 06:20:10 s
Gnderen: shemuel
1 Yant
3376 Gsterim
Son Gnderilen: Kasm 22, 2008, 04:29:36
Gnderen: Fraternis
2 Yant
4093 Gsterim
Son Gnderilen: Ekim 05, 2009, 01:48:55 s
Gnderen: KUZEYDOÐU
AHLAK

Balatan karahan Insan

0 Yant
1979 Gsterim
Son Gnderilen: Ekim 04, 2011, 10:32:24
Gnderen: karahan
0 Yant
1334 Gsterim
Son Gnderilen: Eyll 03, 2014, 07:28:31
Gnderen: ADAM
0 Yant
1532 Gsterim
Son Gnderilen: Ekim 30, 2014, 10:13:51 s
Gnderen: mbulut
0 Yant
2827 Gsterim
Son Gnderilen: Mart 25, 2015, 10:55:52 s
Gnderen: mbulut