Masonlar.org - Harici Forumu

 

Anket

Ýdam cezasý geri getirilmeli mi?

Evet
25 (50%)
Hayýr
25 (50%)

Toplam Oy Verenler: 31

Gnderen Konu: Ýdam  (Okunma says 16103 defa)

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Temmuz 13, 2007, 12:23:48

Devlet Bahçeli, SMS yoluyla yayýna çok sayýda, ''partisi iktidara geldiðinde Öcalan'ý idam edip etmeyeceði'' yönünde soru geldiðinin belirtilmesi üzerine, ''Sürekli olarak bunu kimlerin sorduðunu tahmin ediyorum'' dedi.

Bahçeli, ''Bu soruya net cevabým þudur; Eðer AKP'ye verdikleri sayýsal çoðunluðu bize verirlerse savaþ, savaþ hali ve terör suçlarýnýn idamýný geri getiririm. Gerekiryorsa ülke için referandum yaparým. Toplumsal bir talep varsa, terörün kökü kazýnýncaya kadar 367 milletvekiline sahip olursam Anayasa'yý deðiþtirir, idamý getiririm,. Sosyal adaleti saðlarým'' diye konuþtu.


Mhp'nin ya da herhangi bir partinin idamý geri getirebileceðine inanýyor musunuz? Ýdam cezasý geri getirilmeli mi?
« Son Dzenleme: ubat 10, 2011, 02:57:06 s Gnderen: dogudan »
ars longa, vita brevis...


Temmuz 13, 2007, 12:40:25
Yantla #1
 • Ziyareti

Ýdam bence geri getirilmeli "hiç birþey insanýn yaþama hakkýný elinden almayý gerektirmez" lafýna çok sinir oluyorum bizim binlerce insanýmýzýn yaþama haklarý ne olacak ama bunu Devlet Bahçeli gibi örnek pasif bir lider getiremez arabalarýn arkasýnda araba kasise girdikçe kafa sallayan oyuncakalar olurya onlara benzetiyorum ben onu baþbakan yardýmcýsýyken bir demecini hatýrlmama Ecevit ne derse kafa salladý þimdi pek bir atýyor Rahþan Ecevit katiller dedi resmen MHP lilere bir özür bile diletemedi C.baþkaný adayýný meclis ortasýnda çok fena dövdüler hani bunlarýn milliyetçilikleri bence tiriþka zaten öncedende belirttim ülkü ocaklarý ve alperenler CIA in arka bahçsi olmuþ durumda en son örneði Ogün Samast...


Temmuz 13, 2007, 03:49:34
Yantla #2

Asmayalým da besleyelim mi diyorsunuz yani:)

Terörist baþýnýn asýlmasý daha deðiþik tepkilere de neden olur mu merak ediyorum açýkcasý. Saddam asýldýðýnda þehit muamelesi görmüþtü resmen. O zavallý için de buna benzer þeyler olcaksa asýlmasýn daha iyi.
ars longa, vita brevis...


Temmuz 13, 2007, 03:52:23
Yantla #3
 • Uzman Uye
 • ****
 • leti: 3123
 • Cinsiyet: Bay

Asmayalým da besleyelim mi diyorsunuz yani:)

Terörist baþýnýn asýlmasý daha deðiþik tepkilere de neden olur mu merak ediyorum açýkcasý. Saddam asýldýðýnda þehit muamelesi görmüþtü resmen. O zavallý için de buna benzer þeyler olcaksa asýlmasýn daha iyi.
Bence asýlýrsa kahraman olur.Heykelini bile dikebilirler.


Temmuz 13, 2007, 03:55:02
Yantla #4

O zaman idam cezasý tatmin edici caydýrýcý bir ceza olmaktan çok ters tepen bir ceza haline mi geldi ya da hep öylemiydi?
ars longa, vita brevis...


Temmuz 13, 2007, 04:04:23
Yantla #5
 • Uzman Uye
 • ****
 • leti: 3123
 • Cinsiyet: Bay

O zaman idam cezasý tatmin edici caydýrýcý bir ceza olmaktan çok ters tepen bir ceza haline mi geldi ya da hep öylemiydi?
Hayýr niçe o iþlenen suça göre deðiþir.
bir tecavüzün suçu idam olsaydý durum farklý olurdu.yada gaspýn suçu 
caydýrýcý olabilir.
Ama söz konusu Apo olunca durum biraz farklý oluyor.Daða çýkan için ölüm cezasý caydýrýcý olmazki zaten ölüme gidiyorlar.


Temmuz 13, 2007, 04:40:02
Yantla #6
 • Uzman Uye
 • ****
 • leti: 1091
 • Cinsiyet: Bay

-Bence bir tecavüz idamý gerektirir.
-Bir kiþiyi suçsuz yere öldürmekte idamlýktýr.
-Topluma kýþkýrtýcý, halký bölücü ve isyan çýkaranlarda asýlmalý.
-Ama fikirden asla...

Baþka aklýma gelmiyor ama elbet daha asýlýcak çok adam var.
''Kýzýl elmada buluþalým''


Temmuz 13, 2007, 04:45:14
Yantla #7
 • Ziyareti

Ýdam bence geri getirilmeli "hiç birþey insanýn yaþama hakkýný elinden almayý gerektirmez" lafýna çok sinir oluyorum bizim binlerce insanýmýzýn yaþama haklarý ne olacak ama bunu Devlet Bahçeli gibi örnek pasif bir lider getiremez arabalarýn arkasýnda araba kasise girdikçe kafa sallayan oyuncakalar olurya onlara benzetiyorum ben onu baþbakan yardýmcýsýyken bir demecini hatýrlmama Ecevit ne derse kafa salladý þimdi pek bir atýyor Rahþan Ecevit katiller dedi resmen MHP lilere bir özür bile diletemedi C.baþkaný adayýný meclis ortasýnda çok fena dövdüler hani bunlarýn milliyetçilikleri bence tiriþka zaten öncedende belirttim ülkü ocaklarý ve alperenler CIA in arka bahçsi olmuþ durumda en son örneði Ogün Samast...
Devlet Bahçeli'mi pasif yoksa Tayyipmi? Ecevit ne derse kafa salladý laflarý artýk çok eskidi ve bayatladý demekki katýlýyormuþki ses çýkartmamýþ. Ülkü ocaklarý ile Alperenlerse þuan çok farklý bir kavram az sayýlarý olmasýna raðmen Alprenler sizlere yakýndýr, Fetullahçýlara yakýndýr, Cia'ye yakýndýr. Ogün Samast'In ise Mhp ile hiçbir alakasý yoktur. Beni bilirsin Mhp'li deðilim ama bu tür iftiralarada gelemem...


Temmuz 13, 2007, 04:56:50
Yantla #8
 • Uzman Uye
 • ****
 • leti: 1091
 • Cinsiyet: Bay

MHP artýk eski amacýný yitirmiþ, daha doðrusu liderleri yitirmiþ ve bu liderler yolundan saparsa onlarý izleyenler de yollarýndan sapar ki çoðuda saptý. Dinsiz milliyetçi ve ýrkçý bir toplum yetiþtirmeyi hedefliyorlar. Belki bu hedeflerinden de sapmýþlardýr en son hedefleri bu diye biliyordum. Luke Eye katýlýyorum.
''Kýzýl elmada buluþalým''


Temmuz 13, 2007, 12:37:50 s
Yantla #9
 • Skoç Riti Masonu
 • Uzman Uye
 • *
 • leti: 3742
 • Cinsiyet: Bay


Ünlü Ýtalyan cezacýsý Alfieri, "Suçu toplum hazýrlar, birey iþler" demektedir. Buradaki "toplum" sözü "toplumsal düzen" anlamýnda kullanýlmýþtýr. Ülkemizde iþlenen adam öldürme ve yaralama suçlarýnýn ezici bir çoðunluðunun, toprak mülkiyeti ve diðer mülkiyet biçimlerindenkaynaklandýðý bilinmektedir.
Suç ve ceza politikasýnýn amacý, bu toplumsal dengesizlikleri, haksýzlýklarý, eþitsizlikleri ve çeliþkileri ortadan kaldýrma yollarýný bulmak, bunlarý ortadan kaldýrarak, suçlarýn kaynaðýný kurutmak, böylece suç iþlenmesini önlemektir. Yani suç nedenlerini yoketmektir. Oysa ölüm cezasý, suç nedenlerini deðil, insaný yoketmektedir. Bu, çaðdaþ Kriminoloji'nin ve ceza politikasýnýn verilerine aykýrýdýr. Suç iþleyen kiþiyi yaþatmak ve onu topluma kazanmak ceza siyasetinin görevi ve hedefidir.

Ýdam edilen kiþiyi hemen ortadan kaldýrmakla, onun yeniden kazanýlmasý olanaðý yitirilmektedir. Bunda ibret alýnacak bir durum da yoktur. Çünkü, insan üzerinde etkili olan, cezalarýn -þiddeti deðil, devamlýlýðýdýr.

O halde, ölüm cezasý, çaðýmýzýn hukuk anlayýþýna, Kriminoloji biliminin verilerine ters düþmektedir.

...

—• Ölümün bir doða kanunu olmasý ve toplumun, vermediði bir þeyi (yaþama hakkýný) almaya hak ve yetkisi bulunmadýðý,
— Adli hata imkânýný taþýdýðý ve bu halde geri dönme olanaðý kalmadýðý,
— Suça engel olamadýðý, önleme niteliðini taþýmadýðý,
— «Takdire baðlý indirme sebebi» açýsýndan, hakimin dünya görüþü ve düþünce yapýsýna göre deðiþebildiði ve bu nedenle eþitsizlik yarattýðý,
— Ölüm cezasýna konu olan suçlarýn yaþanýlan dönemin anlayýþýna göre saptanmasý ve deðerlendirilmesindeki çok tehlikeli sonuçlarýn, o günün koþullarýna ve bireysel eðilimlere veye çeþitli baskýlara göre kýsa bir süre sonra yakýnmalara neden olabilecek olup binilerin, onarýlmasý olanaksýz uygulamalara yol açabileceði nedeniyle

-Özellikle siyasal suçlar bakýmýndan; Siyasal davranýþ ve eylemlerin, haklýlýk-haksýzlýk konusunda deðiþir
niteliði olmasý,
— Bu konuda Kamu oyunun da ayný özelliði taþýmasý, onun da bu davranýþlar karþýsýnda deðiþik tepkilere sahip olmasý,
— Kendilerini cezalandýranlar gibi, siyasal suçlular da toplumu doðru geliþme çizgisine sokma iddia ve çabasýnda bulunduklarý,
— Adi suçlarda olduðu gibi siyasal suçlarda da ölüm cezasýnýn «önleme niteliði»ne sahip olmadýðý açýk bulunduðu nedeniyle, ölüm cezasý çaðdaþ uygarlýk anlayýþýna, hukuk bilimine aykýrý düþmekte ve ilkel bir anlayýþý yansýtmaktadýr.

...

iþ bu sebeplerle ölüm cezasýna karþýyým.p.s.: türk hukukunda 2002 yýlýnda kaldýrýlan ölüm cezasýnýn yeniden geri getirilmemesi gereklidir.

eðer bugün imralý'nýn asýlmasý gerektiðini söyleyerek insanlara urgan fýrlatanlar bunda samimi idiyseler, 1999-2002 yýllarý arasýnda iktidardaydýlar ve bu sürede ölüm cezasý infaz edilebilirdi. o gün bunu yapamayanlarýn bugün oy kaygýsýyla insanlarýn duygularýný rencide etmeleri kabul edilemez.


 

Benzer Konular

  Konu / Balatan Yant Son Gnderilen:
13 Yant
9409 Gsterim
Son Gnderilen: Aralk 08, 2012, 04:40:39 s
Gnderen: yazbenide