Masonlar.org - Harici Forumu

 

Gönderen Konu: Fakirler Mason olamaz Şartına Binayen  (Okunma sayısı 15692 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Ocak 03, 2008, 01:03:22 öö
 • Ziyaretçi

Merhabalar,

   Mason olabilme şartlardan bir tanesinin de zengin olmak  gerektiği şartını  bugün okudum.Genel anlamda sebebinin ise   zengin bir kişiye göre fakir bir kişinin daha pasif kalacağı ve bazı sorumlulukları yerine yetirme hususunda bazı sorunlarla karşılaşılma ihtimalinin daha fazla olacağı şeklinde bir ifade ile karşılaştım.Burdan hareketle şu sorumu sormak istiyorum

   İnsan öyle bir varlıktır ki içinde inanılmaz zenginlikler ve inanılmaz cevherler taşıyabilir.Örneğin sahip olduğu kişisel özellikleri ve birikimleri belki de maddi anlamda ölçülemeyecek kadar değerli ve kendine özel olabilir.Artık hepimizin de bildiği gibi dünyada,somut maddi değerlerden ziyade informal,hesaplanamayan,insanın içinde taşıdıkları ile ortaya konabilen şeyler inanılmaz önem kazanmıştır.Belki de bir düşüncesi,bir fikri dünyayı değiştirebilecek kabiliyette birisi ise ve bu kişi esas zenginliğin maddi zenginlik değil de içsel zenginlik olduğunu düşünüyorsa ve her zaman içsel zenginliğine yatırım yapmışsa,maddi zenginliği olmadığı için bu kişi hiçbir zaman mason olamayacak mı?

 
« Son Düzenleme: Ocak 08, 2008, 01:50:40 öö Gönderen: MASON »


Ocak 03, 2008, 01:42:48 öö
Yanıtla #1
 • Ziyaretçi

Benim söylemem ne kadar doðru olur, buna en iyi Sn. MASON cevap verecektir sanýrým ama tabiiki zengin olmak zorunluluðu yoktur. Zenginlikten anladýðýnýz burada önemlidir, sadece maddi zenginlik deðil manevi zenginlik önemlidir Mason olabilmek için. Ama yanýlmýyorsam belli bir gelir düzeyinde olmanýz da gerekebilir. Eðer hatalý birþey söylediysem Mason üyelerimiz söylediklerimi düzeltecektir.
Saygýlarýmla,


Ocak 03, 2008, 06:00:43 ös
Yanıtla #2
 • Skoç Riti Masonu
 • Uzman Uye
 • *
 • İleti: 3742
 • Cinsiyet: Bay

Sn. Original Life,

sormuþ olduðunuz soruyla ilgili olarak forum içerisinde ziyadesiyle konu ve bu konular içinde aydýnlatýcý cevap ve bilgiler mevcuttur.

Herþeyden önce mason olabilmek için "kalbinde mason olmuþ olmak gerekliliði" gibi bir tabir kullanýlmaktadýr. bu ise sizin bahsettiðiniz içsel zenginlikle alakalýdýr. Masonluðun temel ve töresel ilkeleri hep birlikte deðerlendirildiðinde görülecektir ki masonluk "içsel zenginliðe" çok fazla önem vermekte ve bunun geliþimini saðlamaya çalýþmaktadýr.

Ancak bir kiþi, kendi yaþamýný ve/veya bakmakla yükümlü olduklarýnýn yaþamlarýný kabul edilebilir düzeyde geçindirecek bir gelirden mahrumsa, bu kiþinin mason olmasýndaki sýkýntý, onun yeteri ve gereði kadar çalýþmalara katýlamamasý ve kardeþlikle düzgün baðlar kuramamasý sonucunun ortaya çýkmasýdýr.

Bu sitede daha evvel defaatle ifade edildiði üzere, mason olmak için karun kadar zengin olmak gerekli deðildir. Zengin olma deðil, fakir olmama daha da doðrusu YETERLÝ EKONOMÝK GÜCÜ BULUNMAK baþka bir deyiþle ödentileri peþinene kabul edip ödemeyi üstlenmiþ oabilmek... giriþ, geçiþ-yükseliþ yýllýk aidatlarýný verebilecek, yardýmda bulunabilecek, bunlarýn dýþýndaki etkinliklerde kardeþce katýlýmda bulunabilecek bunu yaparken bakmakla yükümlü olduklarýnýn yaþamlarýný zora sokmayacak bir gelir düzeyidir bahsedilen. bu gelir düzeyi de kiþiden kiþiye deðiþir... örneðin bekar birisi ile evli veya evli çocuksuz birisiyle evli ve iki çocuklu birisinin kabulü için farklý gelirler yeterli görülebilir. Sn Mason -yanlýþ hatýrlamýyorsam- orta-üst gelir grubunda olan birisinin rahatlýkla beklenen maddi katýlýmlarý saðlayabileceðini söylemiþti.Ocak 03, 2008, 06:34:54 ös
Yanıtla #3

Sn.Original Life ,

Sn skullg nin belirttiði gibi bu konuda açýklamalar yapýlmýþtý ancak baþlýktaki" zengin olma þartý" betimlemesi beni rahatsýz etti bu sebeple bir açýklama daha yapmanýn ve varsa bir yanlýþ anlam çýkartma bunu düzeltmenin doðru olacaðýný düþündüm.Burada zenginlikten kasýt belli bazý yükümlülüklerin (yýllýk aidat,yardým,belirli zamanlarda yapýlacak aktivitelere katýlýlabilmek v.s) zorlanmadan veya borçlanmadan yerine getirilebilinmesidir.Masonluk gösteriþin ön planda olduðu bir jet sosyete klubü deðildir.Dahada açaçak olursak kafayý sürekli meþgul eden bir geçim probleminin olmamasý gereklidir.Böyle bir durum varsa kiþi kendisini öðretiye konsantre edemeyeceði gibi ne kendisine nede baþkalarýna fayda saðlayamaz..Mason gerek maddi gerek manevi açýdan bonkördür.Elini cebine rahatlýkla atar ve küçük hesaplar yapmaz.Sn. Üstadýmýn daha öncede belirttiði gibi Masonluk herkese göre deðildir.Sonuç olarak maddi ve manevi açýdan hür olmak gerklidir.Bir ÞART tan bahsetmek gerekeçekse Þart olan HÜR olmaktýr.

Saygýlarýmla,
« Son Düzenleme: Ocak 03, 2008, 06:40:25 ös Gönderen: MYSTICPROVOCATEUR »
Omnia mors aequat


Ocak 03, 2008, 07:34:50 ös
Yanıtla #4
 • Ziyaretçi

Sn. MYSTICPROVOCATE, ben dilimin döndüðünce anlatmaya çalýþtým. Eðer hatalý birþeyler söylediysem sizden özür dilerim. Güzel açýklamanýz için de, çok teþekkür ederim...
Saygýlarýmla,


Ocak 04, 2008, 12:17:30 öö
Yanıtla #5
 • Seyirci
 • Aktif Uye
 • ***
 • İleti: 922
 • Cinsiyet: Bay

Baþlýk zengin olma sartý hakkýnda degýlde  soyle olmalýydý...

Maddý ve manevý olarak ozgurlugunu elde etmýþ....
Taslar yerine oturabilecek mi ? Ýnþaasýna basladýgýmýz yapý nasýl olur da yarým kalýr ..


Ocak 04, 2008, 11:12:15 öö
Yanıtla #6
 • Ziyaretçi

 Bu açýklayýcý cevaplarýnýz için çok teþekkür ederim.

  Amacým kesinlikle rahatsýzlýða sebep olmak deðildi aksine kafama takýlan bir durum hakkýnda sizlerin bilgi ve tecrübelerinden faydalanmaktý.Uygun baþlýk seçimi yapamadýðým için özür dileyerek eðer mümkünse "Fakirler Mason olamaz Þartýna Binayen" þeklinde baþlýðýn deðiþtirilmesini talep ediyorum.

   Evet,haklýsýnýz forum içinde bu konuda bilgilendirmeler ve dökümanlar mevcut.Ancak konuya daha farklý persektiflerde açýlým getirebiliriz belki diye düþündüðüm için bu konuyu açmak istedim.Aþaðýdaki güzel ve anlamlý açýklama için arkadaþýma çok teþekkür ediyorum:

"Herþeyden önce mason olabilmek için "kalbinde mason olmuþ olmak gerekliliði" gibi bir tabir kullanýlmaktadýr. bu ise sizin bahsettiðiniz içsel zenginlikle alakalýdýr. Masonluðun temel ve töresel ilkeleri hep birlikte deðerlendirildiðinde görülecektir ki masonluk "içsel zenginliðe" çok fazla önem vermekte ve bunun geliþimini saðlamaya çalýþmaktadýr."

  Bu noktadan hareketle izninizle merak ettiðim diðer bir hususu sizlere sormak istiyorum:  Bu içsel zenginliðe sahip bir kiþi eðer fakirse bu açýklamalarýnýzdan anladýðým kadarýyla mason olamaz.Çünkü gerek motivasyon gerekse sorumluluk anlamýnda bazý eksiklikleri olabilir diye ifade ettiniz.Diyelim ki bu kiþinin  fakir olmasýna raðmen belki de masonlukta büyük derecelere yükselebilecek kadar yetkin özellikleri var.Bu yetkin insaný ve bunun gibi yetkin insanlarý topluma ve dünyaya daha iyi hizmet edebilmeleri adýna ,bu kiþilere maddi anlamda  destek vermek suretiyle (çünkü tek eksik yanlarý maddi anlamda yetersiz olmalarý olarak tanýmlamýþtýk ) masonluða kabul edilmesi gibi bir yol izlenmesi mümkün müdür ?
 


Ocak 04, 2008, 12:31:15 ös
Yanıtla #7

Sn.Original Life ,

Aslýnda sorunuz biraz mantýk sýnýrlarýný zorluyor.Belirli bir kültür seviyesinde ve Masonlukta üst derecelere eriþebilecek kapasitede olan bir kiþinin normal sýnýrlarda olan bir takim maddi þartlarý karþýlayabilecek kapasitede olamamasý ve bunun o kiþinin tüm hayatý boyunca sürmesi garip bir durum.Belirli kabiliyetlere sahip bir kiþinin hayatý boyunca fakir kalmasý kiþi ile ilgili soru iþareti oluþmasýna sebep olur.Zaten örneðinizdeki kiþininde mantýk olarak öncelikle  emeðini ve dikkatini Mason olmaya deðil durumunu düzeltmeye harcamasý gerekilidir.Masonluk kapýsýný çalacak kiþinin kimseye yük olmadan kendi ayaklarý üzerinde durabilecek güç ve yeterlilikte olmasý gereklidir.Masonlukta nicelik deðil nitelik önemli olduðu için kardeþlerin iþi gücü birakýp çevrede Mason olabilecek niteliklere sahip fakir insanlarý araþtýrýp bunlarý teklif etmek isteðinde olmasý olasý bir durum deðildir.

Saygýlarýmla,
Omnia mors aequat


Ocak 04, 2008, 01:02:40 ös
Yanıtla #8
 • Ziyaretçi

Sn. MYSTICPROVOCATE, belirli bir kültür seviyesine ve Masonlukta üst derecelere eriþebilecek kapasitede olan bir kiþinin zaten gerekli ve yeterli maddi koþullara sahip olmasý gerektiðini çünkü bu becerilere sahip olan bir kiþinin kolaylýkla bu maddi seviyeye ulaþabilecek "yeteneðe" sahip olmasý gerektiðini mi vurgulamak istediniz?
Saygýlarýmla,


Ocak 04, 2008, 03:00:46 ös
Yanıtla #9

Sn blossom,

Bahsettiðiniz konularda bir gereklilik vurgusu yapmadým.Aslýna bakarsanýz bu konuya açýklama yapmamýn esas sebebi bir yanlýþ anlaþýlmayý gidermek.Yaptýðým açýklamadan çýkan anlam þu olmalý;Masonluk belirli bir ekonomik düzeyi , üstünlük saydýðý için veya ekonomik anlamda bir elit grup oluþturmak amacýný güderek  þart koþmaz.Burada zenginlik kelimesi yerine ekonomik özgürlük veya baðýmsýzlýk demek daha doðru olacaktýr.Yani basitce þart olan zenginlik deðil ekonomik baðýmsýzlýktýr.Sorunuza gelirsek.Belirtilen kriterlerde bir kiþinin ekonomik baðýmsýzlýðýnýn hayatý boyunca alamamasý gibi bir durum söz konusu ise dikkatini yöneltmesi gereken yer farklý olmalýdýr.

Yeri gelmiþken konu ile ilgisi olduðunu düþündüðüm için ve bir bayan olduðunuz için bende size bir soru sormak isterim.Hanýmlar (þahsýz deðil genel olarak) müzminleþmiþ bir þekilde ekonomik baðýmsýzlýðýný eline alamayan çok kültürlü ve aydýn kafalý bir erkek ile hayat boyu sürcek bir evlilik olayýna girerlermi ve bu kiþiye hayat boyu ayný derecede saygý ve güven duyarlarmý?Bu soruya verilecek dürüst bir yanýt konunun net olarak anlaþýlmasýna yetecektir diye düþünüyorum.

Saygýlarýmla,
Omnia mors aequat


 

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son Gönderilen:
72 Yanıt
66909 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 14, 2013, 09:25:16 ös
Gönderen: ruzber
715 Yanıt
545514 Gösterim
Son Gönderilen: Mayıs 04, 2020, 12:03:19 öö
Gönderen: friend
14 Yanıt
5168 Gösterim
Son Gönderilen: Haziran 02, 2014, 08:27:46 öö
Gönderen: ADAM
Müslüman terörist olamaz

Başlatan SublimePrince « 1 2 » Guncel Konular

17 Yanıt
8575 Gösterim
Son Gönderilen: Temmuz 05, 2007, 11:50:17 ös
Gönderen: sun
22 Yanıt
21513 Gösterim
Son Gönderilen: Mart 25, 2018, 08:54:51 ös
Gönderen: karahan
39 Yanıt
28608 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 25, 2017, 11:19:30 öö
Gönderen: gfeenatre
28 Yanıt
19552 Gösterim
Son Gönderilen: Nisan 08, 2011, 03:26:43 öö
Gönderen: MASON
12 Yanıt
14308 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 17, 2015, 12:39:10 ös
Gönderen: Risus
12 Yanıt
7503 Gösterim
Son Gönderilen: Aralık 30, 2011, 12:32:57 ös
Gönderen: hypatia
26 Yanıt
9249 Gösterim
Son Gönderilen: Şubat 05, 2015, 05:20:58 ös
Gönderen: Risus